Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Tajemství jejich očí – O FILMU

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Jak vysoká je cena, kte­rou musíme pla­tit za posed­lost?

Na to odpo­vídá mys­te­ri­ózní thriller Tajemství jejich očí, který se noří hlu­boko do osob­ních témat ztráty, zrady a nehy­noucí rodi­čov­ské touhy napra­vit nevy­slo­vi­tel­nou křivdu.

Vyšetřovatelka stát­ního návlad­ního Jess Cobb (Julia Roberts), agent FBI Ray Kasten (Chiwetel Ejiofor) a zástup­kyně stát­ního návlad­ního Claire Sloan (Nicole Kidman) patří k nej­lep­ším z nej­lep­ších v celém Los Angeles.  Jejich kari­éry jsou na vze­stupu. Když Jess a Ray dosta­nou za úkol vyšet­řit nález bru­tálně zavraž­děné mrt­voly poho­zené v popel­nici, vzá­pětí zjistí něco nepřed­sta­vi­telně straš­ného – obětí je Jessina nezle­tilá dcera Caroline. Ray a Jess spojí síly s Claire, aby dopadli vraha a pře­dali ho spra­ve­dl­nosti. Jenže jejich snaha se stře­tává s tvr­dou rea­li­tou: pode­zřelý je fede­rálně chrá­ně­ným svěd­kem, takže se rychle vrací zpátky na svo­bodu.

Ani o tři­náct let poz­ději se Ray, Jess a Claire nedo­káží vyrov­nat s následky tragé­die a neú­spě­chu. Ray se vrací do Los Angeles, pro­tože našel novou stopu a chce pře­svěd­čit Claire, aby znovu ote­vřela vyšet­řo­vání nedo­ře­še­ného pří­padu. Společně s Jess nako­nec všichni tři pří­sa­hají, že až nastane roz­ho­du­jící chvíle, vez­mou zále­ži­tosti do vlast­ních rukou a osobně pomstí ohavný zlo­čin.

Nikdo z nich však není při­pra­vený na odha­lení neče­ka­ného šoku­jí­cího tajem­ství.

 V hlav­ních rolích Tajemství jejich očí hrají Julia Roberts (oce­něná Oscarem za drama Erin Brockovich), Nicole Kidman (oce­něná Oscarem za drama Hodiny) a Chiwetel Ejiofor (nomi­no­vaný na Oscara za drama 12 let v řetě­zech).

Scénáristou a reži­sé­rem filmu je Billy Ray (Hunger Games, Na odstřel) nomi­no­vaný na Oscara za scé­nář k dra­matu Kapitán Phillips.

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Tajemství jejich očí

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X