Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

REVENANT Zmrtvýchvstání – LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Leonardo DiCaprio ztvár­nil kalei­do­sko­pic­kou škálu postav – od Howarda Hughese přes Jay Gatsbyho až po roz­ma­ři­lého Jordana Belforta ve snímku Vlk z Wall Street – ale role Hugha Glasse pro něj před­sta­vo­vala zcela novou výzvu, která herce zavedla do pohra­ničí, jež v našem moder­ním světě zaku­sil jen málo­kdo. Je to DiCapriova nej­více inten­zivní fyzická role a záro­veň oprav­dový surový výkon téměř beze slov.

 “Nalézám v tomto filmu silná témata: vůli žít a náš vztah k divoké pří­rodě,” popi­suje DiCaprio, co ho na pří­běhu oka­mžitě při­ta­ho­valo. “Taky jsem před­tím hrál spoustu postav, které byly růz­nými způ­soby neu­vě­ři­telně výřečné, a že měly hodně co říct. Takže toto pro mě byla jedi­nečná výzva. Bylo to o vyja­d­řo­vání věcí beze slov nebo v jiném jazyce. Mnoho z toho bylo o při­způ­so­bení se oka­mžiku, o reakci na to, co nám pří­roda dává a na to, čím si Glass pro­šel. Bylo to o obje­vo­vání těch nej­ni­ter­něj­ších ele­mentů základ­ního instinktu pře­žít.”

DiCaprio byl také fas­ci­no­vaný Iñárritovým cílem při­vést Glassův pří­běh k životu s tako­vým rea­lis­mem, který by diváky pono­řil do života západ­ních kra­jin dávno před­tím, než je ovládli kov­bo­jové a psanci. “Nikdy jsem nevi­děl toto období ame­rické his­to­rie ztvár­něné ve filmu, takže mě to zají­malo,” říká. “Byla to jedi­nečná doba a místo v his­to­rii ame­ric­kého Západu, pro­tože to bylo daleko divo­čejší, než co si před­sta­vu­jeme pod “divo­kým, divo­kým Západem. “Bylo to jako v divoké Amazonii, zcela neznámé, v zemi nikoho, kde pla­tilo jen málo zákonů. Tito lovci, kteří při­šli z Evropy a z východ­ního pobřeží se museli nau­čit žít upro­střed těchto pod­mí­nek a pře­žít stejně jako jaké­ko­liv jiné zvíře v divo­čině.”

Iñárrita potě­šilo, když viděl DiCapria při­pra­ve­ného otes­to­vat osobní limity stejně, jako to dělal Glass. “Leo je mimo­řádný v kaž­dém detailu, v kaž­dém aspektu lid­ského cho­vání a pozo­ro­vání. Je při­ro­zený v jem­ných nuan­cích a ryt­mic­kých pohy­bech a ve všem, co postavu zcela oži­vuje. Je velice dob­rým spo­lu­pra­cov­ní­kem a je velmi inte­li­gentní. Vždy se ptá, jak udě­lat scénu emočně sil­nější. Vnesl do ní svůj hlu­boký vztah k pří­rodě. Co před­vedl na fil­mo­vém plátně, bylo nejen půso­bivé, ale také pře­kva­pu­jící.”

Režisér zdů­raz­ňuje, že DiCaprio čelil v rámci svého herec­kého výkonu výzvám, na které se žádný herec nemohl pře­dem zcela při­pra­vit. “Leo pra­co­val v nej­tvrd­ších pod­mín­kách, v těž­kých kos­tý­mech, s extrém­ním make-upem a musel se dostat do emočně nej­ne­pří­jem­něj­ších a tma­vých míst. Ale bez ohledu na to, čím si pro­chází, když stojí před kame­rou, na fil­mo­vém plátně ožívá něco bez­pro­střed­ního. Má to neu­vě­ři­tel­nou sílu,” pozna­me­nává Iñárritu. “Způsob, jakým jsme natá­čeli, na něj kladl vysoké nároky, pokud jde o ryt­mus, nača­so­vání, momen­tum a klid. Přesto to Leo všechno zvládl.”

DiCaprio říká, že měl v Iñárrita napro­s­tou důvěru. “Co se mi na Alejandrově pří­stupu opravdu líbí, je fakt, že je kla­sic­kým fil­ma­řem. Rozumí dneš­nímu fil­mo­vému prů­myslu, ale při­tom byl ovliv­něn svým celo­ži­vot­ním stu­diem fil­mové his­to­rie a vytvo­řil si svůj vlastní nesmlou­vavý styl, který se stává syno­ny­mem jeho jména. Existuje jen něko­lik fil­mařů, kteří dokáží unik­nout Hollywoodské formě a i přesto nato­čit film tak epic­kého roz­sahu jako je tento.

Útok med­vě­dice, který málem ukon­čil Glassův život, dostal DiCapria do situ­ace, kdy se musel poprat s jed­ním z nej­ne­bez­peč­něj­ších pre­dá­torů. “Napadení med­vě­dicí bylo nesmírně těžké a vyčer­pá­va­jící,” vzpo­míná DiCaprio, “ale je hlu­boce dojemné. Alejandro vás jako diváka dostane do situ­ace, že se sta­nete mou­chou, která létá kolem tohoto zápasu, takže vní­máte Glassův dech i dech med­vě­dice. Glass musel při­jít na způ­sob, jak se vypo­řá­dat s tímto vel­kým med­vě­dem, který ho zava­lil. Ocitl se blízko smrti a vy jste tam s ním.”

Iñárritu a DiCaprio spolu o Glassovi hodně mlu­vili a to ovliv­nilo finální podobu tohoto non-stop kine­tic­kého výkonu. DiCaprio podo­týká, že se Glass díky své fik­tivní ženě, Indiánce z kmene Pawnee a synovi, od ostat­ních lovců odli­šo­val. “Glass je někdo, kdo se již pohrou­žil do pří­rody a hmotný svět ostat­ních lovců ho nevzru­šo­val,” pozna­me­nává. “Jako otec musí v tomto pro­středí čelit růz­ným a dost jedi­neč­ným pro­blé­mům a to je kon­stantní pod­tón jeho postavy. On a Hawk jsou izo­lo­váni, takže jejich vztah otce se synem je velmi moc­nou sílou, která ho po celou dobu pohání.”

DiCaprio nato­čil vět­šinu z kaska­dér­ských výkonů sám: byl pohřben ve sněhu, cho­dil nahý v minus pěti stup­ních a sko­čil do ledové řeky. Každý z těchto oka­mžiků mu pomohl pocho­pit sílu Glassovy vůle. Jak pokra­čuje na své cestě, nepod­ři­zuje se situ­aci – sám se hlu­boce mění a DiCaprio to mis­trně odha­luje v celé škále jem­ných detailů, které pod­poří str­hu­jící fil­mový výkon.

 “Po celou dobu je pří­tomná otázka, zda nějaký druh pomsty nako­nec uhasí Glassovu žízeň. Potřeba pokra­čo­vat dál se pro něj stavá něčím víc… jakýmsi duchov­ním úsi­lím,” uza­vírá.

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: REVENANT Zmrtvýchvstání

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • REVENANT Zmrtvýchvstání5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání Snímek REVENANT je inspirovaný skutečnými událostmi. Vypráví epický příběh o přežití a lidské transformaci v divoké přírodě amerického západu. Během výpravy do nezmapované divočiny je legendární lovec Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – TOM HARDY jako JOHN FITZGERALD5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – TOM HARDY jako JOHN FITZGERALD Temným opakem cesty Hugh Glasse je pád Johna Fitzgeralda do paranoi, obviňování a hořkosti. Do role Fitzgeralda, který Glasse zradí, Iñárritu obsadil anglického herce Toma Hardyho. Hardy na sebe upozornil kontrastními rolemi, jako byl […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU Historie amerického obchodu s kožešinou není dlouhá, avšak stěžejní, plná odvážných příběhů, ale také závažných destrukcí. I když obchod s kožešinami dal vzniknout romantickému předobrazu horalů jako - zidealizovaných samotářů, stejně […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – Kde špatné znamená dobré: filmová výprava5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – Kde špatné znamená dobré: filmová výprava Aby zachytil svět tak, jak vypadal v roce 1823, Iñárritu spolupracoval s filmovým výtvarníkem Jackem Fiskem. Fiskovi nejsou výpravné filmy cizí. Pracoval na snímku Až na krev Paula Thomase Andersona a na Stromu života Terence Malicka, ale […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – LEGENDA O HUGHU GLASSOVI5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – LEGENDA O HUGHU GLASSOVI Již po dvě století patří příběh Hugha Glasse k těm nejúžasnějším příběhům o lidech, kteří dokázali překonat všechny limity lidského těla a mysli. Narodil se v roce 1773 ve Philadelphii. O jeho raném životě se ví málo. Obecně se věří, že […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH Domhnall Gleeson jako kapitán Henry Domhnall Gleeson, rychle stoupající irská herecká hvězda, který se v letošním roce objevil ve snímku Brooklyn, přijal roli kapitána Andrewa Henryho, skutečné historické postavy. Henry byl jedním ze […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY Muži z hor a jejich podoba se stali americkou ikonou, ale pro REVENANT chtěla kostýmní výtvarnice Jacqueline Westová (Argo, Podivuhodný případ Benjamina Buttona) zajít za hranice klišé. Westová poznamenává, že s legendou o Glassovi […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – MALOVÁNÍ REVENANTU5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – MALOVÁNÍ REVENANTU Po dokončení Birdmana režisér Alejandro G. Iñárritu uplatnil svou vášeň pro dokonalou filmařinu v novém světě snímku REVENANT. Spolu se svým dlouholetým kameramanem Emmanuelem “Chivem” Lubezkim, udělal několik klíčových rozhodnutí, která […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA Hned v úvodu filmu REVENANT musí expedice kapitána Henryho čelit útoku domorodých indiánů, kteří se usadili podél břehů řeky Missouri. Jedná se o kmen Arikara – přezdívaný lovci jednoduše – Ree, jejichž útok na Rocky Mountain Fur Trading […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Během natáčení v exteriérech v Kanadě a v Argentině - ve sněhu, větru a často ve vysoké nadmořské výšce, herci a filmový štáb čelili stejnému nebezpečí a podmínkám jako lidé žijící v tomto regionu v Jižní Dakotě v roce 1823. To byl záměr. […] Posted in Speciály

X