Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

REVENANT Zmrtvýchvstání – LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Leonardo DiCaprio ztvár­nil kalei­do­sko­pic­kou šká­lu postav – od Howarda Hughese přes Jay Gatsbyho až po roz­ma­ři­lé­ho Jordana Belforta ve sním­ku Vlk z Wall Street – ale role Hugha Glasse pro něj před­sta­vo­va­la zce­la novou výzvu, kte­rá her­ce zaved­la do pohra­ni­čí, jež v našem moder­ním svě­tě zaku­sil jen málo­kdo. Je to DiCapriova nej­ví­ce inten­ziv­ní fyzic­ká role a záro­veň oprav­do­vý suro­vý výkon téměř beze slov.

 “Nalézám v tom­to fil­mu sil­ná téma­ta: vůli žít a náš vztah k divo­ké pří­ro­dě,” popi­su­je DiCaprio, co ho na pří­bě­hu oka­mži­tě při­ta­ho­va­lo. “Taky jsem před­tím hrál spoustu postav, kte­ré byly růz­ný­mi způ­soby neu­vě­ři­tel­ně výřeč­né, a že měly hod­ně co říct. Takže toto pro mě byla jedi­neč­ná výzva. Bylo to o vyja­d­řo­vá­ní věcí beze slov nebo v jiném jazy­ce. Mnoho z toho bylo o při­způ­so­be­ní se oka­mži­ku, o reak­ci na to, co nám pří­ro­da dává a na to, čím si Glass pro­šel. Bylo to o obje­vo­vá­ní těch nej­ni­ter­něj­ších ele­men­tů základ­ní­ho instink­tu pře­žít.”

DiCaprio byl také fas­ci­no­va­ný Iñárritovým cílem při­vést Glassův pří­běh k živo­tu s tako­vým rea­lis­mem, kte­rý by divá­ky pono­řil do živo­ta západ­ních kra­jin dáv­no před­tím, než je ovlád­li kov­bo­jo­vé a psan­ci. “Nikdy jsem nevi­děl toto obdo­bí ame­ric­ké his­to­rie ztvár­ně­né ve fil­mu, tak­že mě to zají­ma­lo,” říká. “Byla to jedi­neč­ná doba a mís­to v his­to­rii ame­ric­ké­ho Západu, pro­to­že to bylo dale­ko divo­čej­ší, než co si před­sta­vu­je­me pod “divo­kým, divo­kým Západem. “Bylo to jako v divo­ké Amazonii, zce­la nezná­mé, v zemi niko­ho, kde pla­ti­lo jen málo záko­nů. Tito lov­ci, kte­ří při­šli z Evropy a z východ­ní­ho pobře­ží se muse­li nau­čit žít upro­střed těch­to pod­mí­nek a pře­žít stej­ně jako jaké­ko­liv jiné zví­ře v divo­či­ně.”

Iñárrita potě­ši­lo, když viděl DiCapria při­pra­ve­né­ho otes­to­vat osob­ní limi­ty stej­ně, jako to dělal Glass. “Leo je mimo­řád­ný v kaž­dém detai­lu, v kaž­dém aspek­tu lid­ské­ho cho­vá­ní a pozo­ro­vá­ní. Je při­ro­ze­ný v jem­ných nuan­cích a ryt­mic­kých pohy­bech a ve všem, co posta­vu zce­la oži­vu­je. Je veli­ce dob­rým spo­lu­pra­cov­ní­kem a je vel­mi inte­li­gent­ní. Vždy se ptá, jak udě­lat scé­nu emoč­ně sil­něj­ší. Vnesl do ní svůj hlu­bo­ký vztah k pří­ro­dě. Co před­vedl na fil­mo­vém plát­ně, bylo nejen půso­bi­vé, ale také pře­kva­pu­jí­cí.”

Režisér zdů­raz­ňu­je, že DiCaprio čelil v rám­ci své­ho herec­ké­ho výko­nu výzvám, na kte­ré se žád­ný herec nemohl pře­dem zce­la při­pra­vit. “Leo pra­co­val v nej­tvrd­ších pod­mín­kách, v těž­kých kos­tý­mech, s extrém­ním make-upem a musel se dostat do emoč­ně nej­ne­pří­jem­něj­ších a tma­vých míst. Ale bez ohle­du na to, čím si pro­chá­zí, když sto­jí před kame­rou, na fil­mo­vém plát­ně oží­vá něco bez­pro­střed­ní­ho. Má to neu­vě­ři­tel­nou sílu,” pozna­me­ná­vá Iñárritu. “Způsob, jakým jsme natá­če­li, na něj kladl vyso­ké náro­ky, pokud jde o ryt­mus, nača­so­vá­ní, momen­tum a klid. Přesto to Leo všech­no zvládl.”

DiCaprio říká, že měl v Iñárrita napro­s­tou důvě­ru. “Co se mi na Alejandrově pří­stu­pu oprav­du líbí, je fakt, že je kla­sic­kým fil­ma­řem. Rozumí dneš­ní­mu fil­mo­vé­mu prů­mys­lu, ale při­tom byl ovliv­něn svým celo­ži­vot­ním stu­di­em fil­mo­vé his­to­rie a vytvo­řil si svůj vlast­ní nesmlou­va­vý styl, kte­rý se stá­vá syno­ny­mem jeho jmé­na. Existuje jen něko­lik fil­ma­řů, kte­ří doká­ží unik­nout Hollywoodské for­mě a i přes­to nato­čit film tak epic­ké­ho roz­sa­hu jako je ten­to.

Útok med­vě­di­ce, kte­rý málem ukon­čil Glassův život, dostal DiCapria do situ­a­ce, kdy se musel poprat s jed­ním z nej­ne­bez­peč­něj­ších pre­dá­to­rů. “Napadení med­vě­di­cí bylo nesmír­ně těž­ké a vyčer­pá­va­jí­cí,” vzpo­mí­ná DiCaprio, “ale je hlu­bo­ce dojem­né. Alejandro vás jako divá­ka dosta­ne do situ­a­ce, že se sta­ne­te mou­chou, kte­rá létá kolem toho­to zápa­su, tak­že vní­má­te Glassův dech i dech med­vě­di­ce. Glass musel při­jít na způ­sob, jak se vypo­řá­dat s tím­to vel­kým med­vě­dem, kte­rý ho zava­lil. Ocitl se blíz­ko smr­ti a vy jste tam s ním.”

Iñárritu a DiCaprio spo­lu o Glassovi hod­ně mlu­vi­li a to ovliv­ni­lo finál­ní podo­bu toho­to non-stop kine­tic­ké­ho výko­nu. DiCaprio podo­tý­ká, že se Glass díky své fik­tiv­ní ženě, Indiánce z kme­ne Pawnee a syno­vi, od ostat­ních lov­ců odli­šo­val. “Glass je někdo, kdo se již pohrou­žil do pří­ro­dy a hmot­ný svět ostat­ních lov­ců ho nevzru­šo­val,” pozna­me­ná­vá. “Jako otec musí v tom­to pro­stře­dí čelit růz­ným a dost jedi­neč­ným pro­blé­mům a to je kon­stant­ní pod­tón jeho posta­vy. On a Hawk jsou izo­lo­vá­ni, tak­že jejich vztah otce se synem je vel­mi moc­nou sílou, kte­rá ho po celou dobu pohá­ní.”

DiCaprio nato­čil vět­ši­nu z kaska­dér­ských výko­nů sám: byl pohřben ve sně­hu, cho­dil nahý v minus pěti stup­ních a sko­čil do ledo­vé řeky. Každý z těch­to oka­mži­ků mu pomohl pocho­pit sílu Glassovy vůle. Jak pokra­ču­je na své ces­tě, nepod­ři­zu­je se situ­a­ci – sám se hlu­bo­ce mění a DiCaprio to mis­tr­ně odha­lu­je v celé šká­le jem­ných detai­lů, kte­ré pod­po­ří str­hu­jí­cí fil­mo­vý výkon.

 “Po celou dobu je pří­tom­ná otáz­ka, zda něja­ký druh pomsty nako­nec uha­sí Glassovu žízeň. Potřeba pokra­čo­vat dál se pro něj sta­vá něčím víc… jakým­si duchov­ním úsi­lím,” uza­ví­rá.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: REVENANT Zmrtvýchvstání

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • REVENANT Zmrtvýchvstání5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání Snímek REVENANT je inspirovaný skutečnými událostmi. Vypráví epický příběh o přežití a lidské transformaci v divoké přírodě amerického západu. Během výpravy do nezmapované divočiny je legendární lovec Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – TOM HARDY jako JOHN FITZGERALD5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – TOM HARDY jako JOHN FITZGERALD Temným opakem cesty Hugh Glasse je pád Johna Fitzgeralda do paranoi, obviňování a hořkosti. Do role Fitzgeralda, který Glasse zradí, Iñárritu obsadil anglického herce Toma Hardyho. Hardy na sebe upozornil kontrastními rolemi, jako byl […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU Historie amerického obchodu s kožešinou není dlouhá, avšak stěžejní, plná odvážných příběhů, ale také závažných destrukcí. I když obchod s kožešinami dal vzniknout romantickému předobrazu horalů jako - zidealizovaných samotářů, stejně […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – Kde špatné znamená dobré: filmová výprava5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – Kde špatné znamená dobré: filmová výprava Aby zachytil svět tak, jak vypadal v roce 1823, Iñárritu spolupracoval s filmovým výtvarníkem Jackem Fiskem. Fiskovi nejsou výpravné filmy cizí. Pracoval na snímku Až na krev Paula Thomase Andersona a na Stromu života Terence Malicka, ale […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – LEGENDA O HUGHU GLASSOVI5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – LEGENDA O HUGHU GLASSOVI Již po dvě století patří příběh Hugha Glasse k těm nejúžasnějším příběhům o lidech, kteří dokázali překonat všechny limity lidského těla a mysli. Narodil se v roce 1773 ve Philadelphii. O jeho raném životě se ví málo. Obecně se věří, že […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH Domhnall Gleeson jako kapitán Henry Domhnall Gleeson, rychle stoupající irská herecká hvězda, který se v letošním roce objevil ve snímku Brooklyn, přijal roli kapitána Andrewa Henryho, skutečné historické postavy. Henry byl jedním ze […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY Muži z hor a jejich podoba se stali americkou ikonou, ale pro REVENANT chtěla kostýmní výtvarnice Jacqueline Westová (Argo, Podivuhodný případ Benjamina Buttona) zajít za hranice klišé. Westová poznamenává, že s legendou o Glassovi […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – MALOVÁNÍ REVENANTU5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – MALOVÁNÍ REVENANTU Po dokončení Birdmana režisér Alejandro G. Iñárritu uplatnil svou vášeň pro dokonalou filmařinu v novém světě snímku REVENANT. Spolu se svým dlouholetým kameramanem Emmanuelem “Chivem” Lubezkim, udělal několik klíčových rozhodnutí, která […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA Hned v úvodu filmu REVENANT musí expedice kapitána Henryho čelit útoku domorodých indiánů, kteří se usadili podél břehů řeky Missouri. Jedná se o kmen Arikara – přezdívaný lovci jednoduše – Ree, jejichž útok na Rocky Mountain Fur Trading […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Během natáčení v exteriérech v Kanadě a v Argentině - ve sněhu, větru a často ve vysoké nadmořské výšce, herci a filmový štáb čelili stejnému nebezpečí a podmínkám jako lidé žijící v tomto regionu v Jižní Dakotě v roce 1823. To byl záměr. […] Posted in Speciály

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.