Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

REVENANT Zmrtvýchvstání – Kde špatné znamená dobré: filmová výprava

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Aby zachy­til svět tak, jak vypa­dal v roce 1823, Iñárritu spo­lu­pra­co­val s fil­mo­vým výtvar­ní­kem Jackem Fiskem. Fiskovi nej­sou výpravné filmy cizí. Pracoval na snímku Až na krev Paula Thomase Andersona a na Stromu života Terence Malicka, ale toto his­to­rické období pro něj bylo nové.

Fisk byl nad­šený z naprosté syro­vosti této éry. “Toto období se mi nesmírně líbí,” říká. “Lidé byli závislí a ome­zení tím, čeho se jim dostá­valo – čili v tomto pří­padě seke­rami, noži a velmi ome­ze­ným vyba­ve­ním. Snažili jsme se to zrepli­ko­vat, jak jen to bylo možné. Alejandro chtěl, aby všechno bylo drsné a zašlé, takže to byl náš cíl. Nesmíte zapo­mí­nat, že se tito lovci často nemyli celé měsíce a každý člo­věk snědl asi 4,5 kg masa denně, takže to nebylo hezké. Drsnost a omše­lost nám pomá­hala pocho­pit, jak těžký život to byl.”

Hned na začátku poslal Iñárritu Fiskovi kopii Andreje Rubleva reži­séra Andreje Tarkovského, aby mu uká­zal, jak drs­nou fil­movu podobu měl na mysli. “Okamžitě jsem pocho­pil, jaký druh filmu chtěl nato­čit,” vzpo­míná Fisk. Fisk bral také na vědomí roz­hod­nutí pou­žít pouze při­ro­zené světlo, což zna­me­nalo nikdy nekon­čící hon za místy, která měla to správné světlo ve správ­nou denní hodinu. “Museli jsme se neu­stále potý­kat s čím­ko­liv, co si pro nás matka pří­roda při­chys­tala,” říká Fisk. “Ale to se stalo důle­ži­tou sou­částí tvůr­čího pro­cesu.”

Jedním ze zla­tých hřebů Fiskova designu je roz­lehlá pev­nost Fort Kiowa, posta­vená ve starém povr­cho­vém dole na těžbu štěrku v parku Spray Valley Provincial Park neda­leko města Canmore v Albertě. Fisk se roz­hodl ve svých návr­zích odrá­žet his­to­rii. Spolu se svým týmem posta­vil pev­nost za pou­žití sku­teč­ných mate­ri­álů a návrhů z 20. let 19. sto­letí.

Chtěl jsem, aby pev­nost his­to­ricky odpo­ví­dala sku­teč­nosti – což z toho dělá místo, kde byste dnes nechtěli žít,” směje se Fisk. “Místo toho, aby byla okouz­lu­jící, udě­lali jsme ji nehos­tin­nou, pro­tože život těchto mužů byl drsný. Navíc nebyli tesaři, takže jsme sku­tečně pou­ží­vali pří­stup, nedě­lat věci pří­liš doko­nale. Vždy jsem se roz­čí­lil, když jsem viděl tesaře, jak odvá­děli pěk­nou práci. Naše motto pro pev­nost bylo: “Dobré je špatné, ale špatné je dobré.”

Opatinování deko­race se v tomto filmu stalo for­mou umění samo o sobě. “Nechali jsme pati­néry, aby se na deko­raci opravdu vyřá­dili. Jedna budova byla pro­stě pří­liš čtver­cová, takže jsem řekl, aby ji pár­krát nad­zvedli pomocí vyso­kozdviž­ného vozíku a pus­tili ji na zem, aby se otřásla v zákla­dech a dostala se do polo­roz­pad­lého stavu,” vzpo­míná Fisk. “Věnovali jsme stejné množ­ství času stavbě jako pati­nám a roz­kladu.”

Aby uspo­ko­jili potřebu při­ro­ze­ného světla, Fisk dokonce posta­vil dvě zrca­dlové pev­nosti – jednu smě­rem na východ a dru­hou na západ, aby fil­maři mohli vyu­žít odpo­led­ního slunce.

Fisk také posta­vil ves­nici kmene Pawnee v ate­li­éru v Los Angeles s vyu­ži­tím auten­tic­kých mate­ri­álů a tech­nik této kul­tury. “Určitou část stavby zimní ves­nice jsme si zjed­no­du­šili, ale malé cha­trče jsou všechny ze dřeva, bláta a slámy, jako byly ve sku­teč­nosti,” podo­týká.

Zatímco vět­šina deko­rací odpo­vídá his­to­ric­kým před­lo­hám, Fisk navrhl snové prvky, včetně tyčící se hory z bůvo­lích lebek a trosky evrop­ského kos­tela. Další deko­rací byl tábor lovců, který napadli Indiáni Arikara v úvodní bitvě. Na začátku scény tábor sestává z pro­vi­zor­ních stanů, pří­střešků, ohnišť a lovců, kteří jsou zaměst­naní sta­ho­vá­ním bobrů z kůže a sva­zo­vá­ním kože­šin. Fisk dokonce posta­vil loď, která se stane hlavní sou­částí akce. “Jsem rád, že je loď zcela auten­tická,” říká, “kromě toho, že má silný motor scho­vaný uvnitř, takže jsme ji mohli dostat proti proudu!”

Fisk je známý tím, že staví deko­race, které se dají fil­mo­vat ze všech úhlů a REVENANT nebyl výjim­kou. Říká: “Mám rád, když se dá deko­race fil­mo­vat ze všech stran a reži­sér jako je Alejandro toho plně vyu­žil. Pokud mu to umož­níte, vždy najde důmy­slné úhly,” při­znává.

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: REVENANT Zmrtvýchvstání

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • REVENANT Zmrtvýchvstání – LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS Leonardo DiCaprio ztvárnil kaleidoskopickou škálu postav - od Howarda Hughese přes Jay Gatsbyho až po rozmařilého Jordana Belforta ve snímku Vlk z Wall Street - ale role Hugha Glasse pro něj představovala zcela novou výzvu, která herce […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Během natáčení v exteriérech v Kanadě a v Argentině - ve sněhu, větru a často ve vysoké nadmořské výšce, herci a filmový štáb čelili stejnému nebezpečí a podmínkám jako lidé žijící v tomto regionu v Jižní Dakotě v roce 1823. To byl záměr. […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – MALOVÁNÍ REVENANTU5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – MALOVÁNÍ REVENANTU Po dokončení Birdmana režisér Alejandro G. Iñárritu uplatnil svou vášeň pro dokonalou filmařinu v novém světě snímku REVENANT. Spolu se svým dlouholetým kameramanem Emmanuelem “Chivem” Lubezkim, udělal několik klíčových rozhodnutí, která […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY Muži z hor a jejich podoba se stali americkou ikonou, ale pro REVENANT chtěla kostýmní výtvarnice Jacqueline Westová (Argo, Podivuhodný případ Benjamina Buttona) zajít za hranice klišé. Westová poznamenává, že s legendou o Glassovi […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU Historie amerického obchodu s kožešinou není dlouhá, avšak stěžejní, plná odvážných příběhů, ale také závažných destrukcí. I když obchod s kožešinami dal vzniknout romantickému předobrazu horalů jako - zidealizovaných samotářů, stejně […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA Hned v úvodu filmu REVENANT musí expedice kapitána Henryho čelit útoku domorodých indiánů, kteří se usadili podél břehů řeky Missouri. Jedná se o kmen Arikara – přezdívaný lovci jednoduše – Ree, jejichž útok na Rocky Mountain Fur Trading […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – SLOVNÍČEK5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – SLOVNÍČEK ARIKARA: Indiáni z kmene Arikara (nebo také Ree) si mezi sebou říkali Sahnish. Žili v ústí řek Grand a Missouri v místech dnešní Severní Dakoty. Měli složitou obřadní kulturu a bohatou obchodní síť. Nakonec narazili na zájmy společnosti […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – TOM HARDY jako JOHN FITZGERALD5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – TOM HARDY jako JOHN FITZGERALD Temným opakem cesty Hugh Glasse je pád Johna Fitzgeralda do paranoi, obviňování a hořkosti. Do role Fitzgeralda, který Glasse zradí, Iñárritu obsadil anglického herce Toma Hardyho. Hardy na sebe upozornil kontrastními rolemi, jako byl […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání – LEGENDA O HUGHU GLASSOVI5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – LEGENDA O HUGHU GLASSOVI Již po dvě století patří příběh Hugha Glasse k těm nejúžasnějším příběhům o lidech, kteří dokázali překonat všechny limity lidského těla a mysli. Narodil se v roce 1773 ve Philadelphii. O jeho raném životě se ví málo. Obecně se věří, že […] Posted in Speciály
 • REVENANT Zmrtvýchvstání5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání Snímek REVENANT je inspirovaný skutečnými událostmi. Vypráví epický příběh o přežití a lidské transformaci v divoké přírodě amerického západu. Během výpravy do nezmapované divočiny je legendární lovec Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) […] Posted in Speciály

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.