Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru…

Moderní podo­ba kla­sic­ké­ho horo­ru - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neob­vyk­lých rolích a neče­ka­ném žán­ru…
Ohodnoťte člá­nek

Přestože titul fil­mu odka­zu­je k slav­né bás­ni Karla Jaromíra Erbena, inspi­ra­ce pro fil­mo­vý pří­běh, zasa­ze­ný do sou­čas­nos­ti, je vel­mi vol­ná. V cen­t­ru pří­bě­hu ode­hrá­va­jí­cí­ho se v upro­střed hor­ké­ho léta v malé ves­ni­ci, žijí­cí svým neměn­ným rytmem, je mla­dá žena donu­ce­ná bojo­vat s nepříz­ní osu­du i vlast­ní­mi pří­zra­ky.

Eliška s malou dcer­kou se po mno­ha letech vra­cí do rod­né ves­ni­ce své­ho muže, aby se zde poku­si­la o nový začá­tek. Kromě vlíd­né­ho při­je­tí sou­se­dů ji tu však čeká i setká­ní s míst­ní podi­vín­kou, ženou, kte­rá ve své poma­te­né mys­li vle­če tíhu vlast­ní­ho dáv­né­ho neštěs­tí.  Kolem Elišky, vysta­ve­né trau­ma­tům z osa­mě­los­ti a postup­ně vysi­lo­va­né boji s neko­neč­ný­mi úřed­ní­mi ste­re­o­ty­py, se postup­ně začí­na­jí spřá­dat sítě pro­kle­tí. Podaří se Elišce zachrá­nit sebe i dce­ru před mys­te­ri­óz­ním zlem dřív, než ji zce­la ovlád­ne stín Polednice a nebo vlast­ní šílen­ství?

Vedle Anny Geislerové a Daniely Kolářové vytvo­ři­li dal­ší role Karolína Lipowská, kte­rá hra­je dcer­ku Anetku, Jiří Štrébl, Marie Ludvíková, Zděněk Mucha, Halka Třešňáková nebo Tomáš Bambušek.

Tvůrčí dvo­ji­ce Michal Samir (scé­náris­ta) a Matěj Chlupáček (pro­du­cent) k rea­li­za­ci fil­mu Polednice při­zva­la debu­tu­jí­cí­ho reži­sé­ra Jiřího Sádka, absol­ven­ta Akademie M. Ondříčka v Písku, kte­rý na sebe upo­zor­nil krát­ko­me­tráž­ní­mi sním­ky Neříkej hopPan Pozdě. Za kame­ru fil­mu Polednice se posta­vil jeden z před­ních čes­kých kame­ra­ma­nů Saša Šurkala. Zajímavostí je, že na fil­mu půso­bil býva­lý peda­gog Michala Samira z brit­ské­ho Drama Center James Kemp, kte­rý kou­čo­val řadu zná­mých her­ců jako Tom Hardy, Michael Fassbender a mno­ho dal­ších. Kromě Ani Geislerové pra­co­val na hle­dá­ní polo­hy role také s Danielou Kolářovou a pře­de­vším s malou herec­kou před­sta­vi­tel­kou Karolínou Lipowskou, kte­rá hra­je Eliščinu dce­ru Anetku.

Do kin film uvá­dí spo­leč­nost FALCON.

Ticho.

V domě je čím dál tím větší hor­ko.

Ticho.

BUCH! BUCH! BUCH!

Cosi třikrát uhodí do dveří.

Eliška poma­ličku sun­dá Anetku z lin­ky a posta­ví ji do kou­ta.

Pak udělá dva opa­tr­né kro­ky ke dveřím. Naslouchá.

A pak -

- Pak se ozve hlas, kte­rý je hla­si­tý, zuřivý, sípa­vý a

nelid­sky děsivý…

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Polednice

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Polednice - 55 %26. února 2016 Polednice - 55 % Polednice dvéře zlehka odmyká a strach proběhne celým domem až k matce, která si neví rady se svým dítětem, ani sama se sebou. Postava z Erbenovy balady má v sobě stále dost tajemna, které […]
  • Polednice vystrašila novináře13. února 2016 Polednice vystrašila novináře Tvůrci nového českého filmu představili novinářům film, jehož scénář vychází ze známé tragické básně K.J.Erbena. Lehce hororový filmový příběh se odehrává v malé vesničce, kde čas plyne […]
  • Ve stínu (2012)10. června 2013 Ve stínu (2012) David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co poslední dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své […]
  • Čtyři slunce 50 %28. února 2012 Čtyři slunce 50 % Kdo bude mít slunce v duši, ten bude šťastný? Pomůže nám víra v tajemné síly přírody vyřešit problémy reálného života? Tak tohle se mi motalo v hlavě, když jsem sledovala nový film Bohdana […]
  • Pouta22. června 2016 Pouta Vztek, prázdnota, posedlost, útěk. Československo, osmdesátá léta. Antonín, příslušník tajné policie v sobě má obrovský nezacílený vztek a všechno kolem - práce i rodinný život - ho ubíjí […]
  • Alois Nebel - online5. prosince 2014 Alois Nebel - online Podívejte se na první film, který můžete vidět přímo z Vašeho PC.
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, […]
  • Karolína Lipowská18. února 2016 Karolína Lipowská „Karolína, to je naše turbína,“ říká její filmová maminka. „Dostat takové dítě jako partnera, je vždycky výhra. Má v sobě dravost a ohromnou touhu po dobrém výsledku.“ Karolínu objevila […]
  • Rozhovor s režisérem Jiřím Sádkem18. února 2016 Rozhovor s režisérem Jiřím Sádkem Film Polednice je moderním hororem odehrávajícím se ve dne. Název sice evokuje variaci známé balady Karla Jaromíra Erbena, ale inspirace touto básní je velmi volná. Co vás tedy na tomto […]
  • Prezident Blaník – Recenze – 60%1. února 2018 Prezident Blaník – Recenze – 60% Možná jste před prvním kolem letošních prezidentských voleb zaznamenali ve svém okolí i kandidátskou kampaň lobbisty Tondy Blaníka, který sliboval důchody srovnatelné s Německem, dostatek […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih