Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Grimsby – Obsah/O filmu

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


            OBSAH

 

            Na Oscara nomi­no­vaný drži­tel Zlatého glóbu Sacha Baron Cohen – tvůrce postav Borata, Bruna a Aliho G – se vrací se zcela novou posta­vou: při­chází Nobby Butcher, chro­nicky neza­měst­naný, ale požit­kář­ský fanou­šek fot­balu, který je nucen zachrá­nit svět.

            Nobby má vše, co by si pořádný chlap z Grimsby mohl kdy přát – devět dětí a pří­tel­kyni, kte­rou miluje nade vše na světě (Rebel Wilson). Jen jednu věc ve svém životě postrádá: svého mlad­šího bra­tra Sebastiana (Mark Strong), od kte­rého byl jako malý odlou­čen. Po osm­a­dva­ceti letech pát­rání Nobby svého bra­tra konečně obje­vil v Londýně – aniž by tušil, že se jedná o zabi­jáka ve služ­bách MI6. Po kata­stro­fic­kém zno­vushle­dání, během kte­rého Nobby nedo­pat­ře­ním zničí Sebastianovi celý život a spo­lečně jsou nuceni uprch­nout, odhalí dvo­jice plán na zni­čení světa. Aby zachrá­nil lid­stvo a svého bra­tra, musí se Nobby vydat na nebez­peč­nou celo­svě­to­vou misi a z roz­to­mi­lého idi­ota se pro­mě­nit ve špič­ko­vého taj­ného agenta.

           

            O FILMU

            Sacha Baron Cohen se pro­sla­vil svými výji­mečně ori­gi­nál­ními a neu­vě­ři­telně komic­kými posta­vami, které se oci­taly v těch nej­po­zo­ru­hod­něj­ších situ­a­cích – ať už je řeč o rádoby světác­kém a pře­chyt­ra­lém hiphop­pe­rovi a mode­rá­to­rovi, kazaš­ském novi­náři při jeho první návštěvě Ameriky či rakouské módní ikoně, tou­žící po slávě, jeho postavy jsou pro­stě neza­po­me­nu­telné. Ve svém novém filmu Grimsby Baron Cohen znovu při­chází se zcela novým a ori­gi­nál­ním nápa­dem – s pří­bě­hem idi­ota (Baron Cohen) a jeho bra­tra špi­óna (Mark Strong), kteří se po 28 letech znovu setká­vají.

            Stejně jako v pří­padě svých před­cho­zích filmů klade i ten­to­krát Baron Cohen důraz na to, aby jeho postava půso­bila co nej­re­ál­něji. „Když jsem psal scé­náře pro Aliho G a Borata a Bruna, všechno muselo půso­bit uvě­ři­telně. Ali G nebo Borat nesměli nikdy udě­lat nic, co by neu­dě­lali ve sku­teč­nosti,“ říká. „Takže co se týče scé­nářů pro naše filmy, při­stu­pu­jeme k tomu vždy velice podobně, vždycky se ptáme sami sebe, co by asi naše postava v takové situ­aci udě­lala. Někdy nás napad­nou velice dobré vtipy, ale daná postava by je nikdy neřekla. Vše musí být rea­lis­tické a uvě­ři­telné, takže vytvá­říme kolem našich postav svět, ve kte­rém jejich humor může exis­to­vat.“

            V pří­padě snímku Grimsby to zna­me­nalo vytvo­řit svět špi­onů, který bude co nej­re­a­lis­tič­tější, nej­u­vě­ři­tel­nější a bude se brát tak vážně, jako by se jed­nalo o svět, vytvo­řený pro potřeby zcela stan­dard­ního špi­on­ského akč­ního snímku. Jinými slovy se nemohlo jed­nat o paro­dii na špi­óny. „Chtěli jsme vytvo­řit sku­tečný akční film, ve kte­rém půjde o všechno, v němž budou k vidění skvělé kaska­dér­ské výkony a zápletka bude půso­bit přesně jako ze sku­teč­ného akč­ního filmu – a pak do toho všeho zasa­díme postavu idi­ota a budeme sle­do­vat, jak taková postava celý tenhle film vyko­lejí,“ vysvět­luje Baron Cohen.

            S tímto zámě­rem se tvůrci filmu obrá­tili na Louise Leterriera – jed­noho z nej­žá­da­něj­ších reži­sérů akč­ních filmů (Podfukáři, Kurýr), aby se ujal režie jejich snímku. Leterrier říká, že když mu byla režie snímku Grimsby nabíd­nuta, byl potě­šen mož­ností spo­lu­pra­co­vat s hvězdou, kte­rou už dlouho obdi­vuje. „Vzpomínám si, jak v dobách, kdy se začí­nala obje­vo­vat DVD, si lidé mezi sebou půj­čo­vali DVDčka se seri­á­lem Da Ali G Show a bavili se o něm,“ vzpo­míná Leterrier. „Pamatuji si, že na Borata jsem šel v den pre­mi­éry – na první pro­jekci v 11 dopo­ledne, a bre­čel jsem u toho smí­chy, a pak jsem si na ten film zašel znovu o víkendu s přá­teli. To se mi na Sachových fil­mech líbí – chcete být mezi prv­ními, kdo je uvidí, a pak na ně chcete vzít své známé a sle­do­vat jejich reakce. Když jsem se se Sachou setkal, měl jsem docela trému, pro­tože byl jed­ním z lidí, které jsem už dávno sku­tečně obdi­vo­val.“

            „Když Sacha natáčí film, nejde tu o to, jak moc bude daný film kon­tro­verzní, ale roz­hodně jde vždycky pře­de­vším o to, jak zábavný bude,“ popi­suje Todd Schulman, Baron Cohenův pro­dukční part­ner. „To vypo­vídá o Sachových ambi­cích a na všechny zúčast­něné to klade velké nároky, pro­tože on se za kaž­dých okol­ností snaží zajis­tit, aby byla daná scéna co nej­vtip­nější, snaží se ji posu­nout někam dál a co nej­více ji vypi­lo­vat.“

            Ve filmu Grimsby je Baron Cohenovou původní novou posta­vou Nobby. Nejprve se zdá, že je Nobby budižkni­čemu, ale exis­tuje mož­nost, že to má všechno doko­nale pro­myš­lené. „Je to pova­leč na pod­poře – má devět dětí a snaží se obelstít stát, aby zís­kal co nej­víc výhod,“ říká Baron Cohen. „Ale přesto miluje své děti i svou pří­tel­kyni. Je to kráska s buja­rými křiv­kami Rebel Wilson, do které je zami­lo­vaný až po uši. Je to skvělý táta. Pro svou rodinu udělá coko­liv. Rodina je jedi­ným smys­lem jeho života, a k úpl­nosti jí chybí jen jeho bratr.“

            Po 28 letech odlou­čení, kdy byl Sebastian poslán do dět­ského domova, by se mohlo zdát, že Sebastian – ze kte­rého se stal špión – podob­ným nedo­stat­kem netrpí. Ale když se spolu bratři set­kají, zjiš­ťuje Sebastian, že i jemu v životě cosi chy­bělo.

            V roli Sebastiana se obje­vuje Mark Strong, který má na svém kontě nedávné úspě­chy v roli Merlina ve snímku Kingsman: Tajná služba. „Obsadili jsme někoho, kdo by podle nás mohl být sku­tečně obsa­zen do oprav­do­vého akč­ního filmu, a tím někým byl Mark Strong,“ popi­suje Baron Cohen. „Je neu­vě­ři­telně drsný. Všechny kaska­dér­ské scény natáčí sám. Je to skvělý bojov­ník. A je napro­sto uvě­ři­telný – ani na vte­řinu o něm neza­po­chy­bu­jete.“

            „Znal jsem Sachovy před­chozí filmy, ale upřímně řečeno jsem netu­šil, do čeho se pouš­tím,“ pro­hla­šuje Strong na téma role v kome­dii Sachy Barona Cohena. „Natáčení pro­bíhá poměrně pozo­ru­hodně. Sacha se snaží dělat si legraci ze všeho, z čeho se dá, a pokouší se za všech okol­ností páchat roz­ruch. Ale pod slup­kou téhle anar­chie se ukrývá poměrně sofis­ti­ko­vaný pro­ces hle­dání vtipů. Máte k dis­po­zici velice struk­tu­ro­vaný pří­běh a sce­náristé velice spe­ci­ficky dohlí­žejí na dia­logy, které napsali a které vy pro­ná­šíte. Pokud mi někde vypadlo nějaké slůvko, bylo to důle­žité, pro­tože to slovo tam bylo proto, aby humor správně fun­go­val.“

            „Mark je per­fekt­ním před­sta­vi­te­lem seri­ozní role,“ míní Leterrier. Je chytrý, vtipný a inte­li­gentní. Pochopí vtip, ale nepře­hání to s reakcí na něj. Velice často proto na daný vtip rea­guje tak, jak na něj budou rea­go­vat i diváci – takže Markovy reakce na Sachu jsou vel­kým zdro­jem humoru. Nemohli jsme si přát lep­šího herce, než je Mark, a se Sachou se sku­tečně cho­vali jako dva bratři.“

            Leterrier je známý pře­de­vším coby reži­sér fil­mo­vých hitů KurýrPodfukáři, a Todd Schulman pro­hla­šuje, že reži­sé­rovy zku­še­nosti ve spo­jení s jeho při­ro­ze­nou pova­hou z něj činily ide­ál­ního adepta pro reži­sér­ské křeslo snímku Grimsby. „Aby tenhle film fun­go­val, musíte akč­ním scé­nám uvě­řit,“ vysvět­luje Schulman. Celý film musí půso­bit tak, jako byste vzali kla­sický akční film a zasa­dili do něj postavu idi­ota. Věděli jsme, že je Louis ohromně talen­to­vaný, co se natá­čení akč­ních scén v náklad­ných fil­mech týče, ale na všechny udě­lal velký dojem i jeho smysl pro humor. Dávkuje ho velice decentně, což bylo pro náš film ide­ální.“

            Leterrier přesto říká, že natá­čení kome­die se nepo­do­balo ničemu, co zatím během své režijní kari­éry zažil. „Natáčeli jsme v kuse třeba 45 minut. Během scén jsem pra­co­val s více kame­rami a vytvá­řel mezi nimi různé střihy. Šlo pro mě o zcela nový styl natá­čení,“ popi­suje Leterrier. Ale tak to zkrátka chodí, když natá­číte se Sachou Baronem Cohenem. „V tomhle filmu ze sebe chrlí jednu věc za dru­hou – nikdy se neza­sta­vuje. Jeho mysl pra­cuje velice surre­álně.“

            Právě tato mysl, která se cho­pila také úlohy spo­lu­au­tora scé­náře, pro herce vymys­lela celou řadu útrap. „Jednoho památ­ného dne na mě Sacha opa­ko­vaně sko­čil a následně mi roz­bil o hlavu láhev,“ vzpo­míná Strong. „Pak jsem se topil v autě. Byl jsem uvěz­něný v těs­ném kos­týmu o roz­mě­rech spa­cího pytle. Strávil jsem den na afric­kých plá­ních v ledo­vém vichru. A pro­žil jsem tři dny v malém domě s celou Nobbyho rodi­nou. Všechny ty útrapy nepod­stu­po­val jen Sebastian – já je musel pod­stou­pit také.“

            „Cokoliv, co si Sacha na herce vymyslí, je on sám scho­pen dese­ti­ná­sobně trumf­nout. Sacha udělá kvůli vtipu coko­liv,“ říká Leterrier. Kromě toho Leterrier vysvět­luje, že se mu nechtělo pře­ne­chat veš­ke­rou zábavu pouze her­cům – domní­val se, že by bylo jedině fér, aby sám pro­žil všechno to, co žádal po Baronovi CohenoviStrongovi. „Když se museli namo­čit, byl jsem mokrý také. Když mrzli, mrz­nul jsem i já. Když byli nazí oni, byl jsem i já nahý. Sacha byl jed­ním ze sce­náristů filmu, takže byl na všechno při­pra­vený, ale já nechtěl, aby se Mark cítil zne­u­ží­vaný. Takže jsem s ním držel basu.“

            Vzhledem k tomu, že hlavní roli filmu měl ztvár­nit Baron Cohen a role jeho bra­tra se ujal Mark Strong, poda­řilo se tvůr­cům filmu zís­kat pro zbylé role velice roz­ma­nitý a zají­mavý herecký tým výteč­ných komiků.

            „Sledovat Sachu při tvorbě humor­ných scén je jako sle­do­vat Michaela Jordana, jak hází na koš,“ říká Isla Fisher, která ve filmu před­sta­vuje Jodie, Sebastianovu vyvo­le­nou. „Je to jako vysoká škola humoru a nau­čila jsem se toho od něj hrozně moc. My ostatní se ale ve svých rolích musíme cho­vat napro­sto vážně – Sachova postava je tak pře­hnaná, že potře­bu­jeme, aby zby­tek filmu půso­bil velice rea­lis­ticky.“

            Fisher stu­do­vala gro­tesku, takže šance pra­co­vat na snímku Grimsby pro ni byla jako vrá­tit se domů. „Jakmile mám ztvár­nit humor­nou postavu, mám obrov­skou spoustu mož­ností, jak dát prů­chod své vnitřní potrh­losti. Je to ta nej­zá­bav­nější čin­nost, jakou znám,“ říká.

            Fisher s reži­sé­rem Louisem Leterrierem v minu­losti spo­lu­pra­co­vala na snímku Podfukáři. „Je skvělé sle­do­vat, jak si roz­ši­řuje obzory a zkouší také kome­dii, pro­tože Louis k natá­čení filmů při­stu­puje svě­žím a zají­ma­vým způ­so­bem,“ míní. „Neustále hýbe s kame­rou – působí to fre­ne­ticky a živo­čišně. Dokáže stvo­řit svět špi­onů, ale má také skvělý smysl pro humor.

            Fisher je samo­zřejmě ve sku­teč­nosti Baronovou Cohenovou man­žel­kou, a říká, že Nobby je jed­nou z jejích nej­ob­lí­be­něj­ších postav, které její man­žel vytvo­řil – ze zcela spe­ci­fic­kých důvodů. „Co se týče téhle postavy, mám obrov­ské štěstí, pro­tože Sacha nosil paruku,“ vysvět­luje. „Musela jsem spát s někým, kdo jako Borat nosil obřího kníra. Když byl Bruno, měla jsem vedle sebe v posteli vychrt­lého blonďáka s čírem. Nobbyho jsem doma z nich všech viděla nej­ra­ději – sice stále mlu­vil tím sever­ským pří­zvu­kem, ale ale­spoň vypa­dal úplně nor­málně.“

            Ačkoliv je Fisher sku­teč­nou ženou Barona Cohena, ve filmu Nobbyho pří­tel­kyni Dawn před­sta­vuje Rebel Wilson. „Na Sachových kome­di­ích mají všichni rádi to, že v maxi­mální míře posouvá hra­nice,“ míní Wilson. „Mám ráda trou­falé věci – jsem známá tím, že se ve svých stan­du­pech a ske­čích také nedr­žím pří­liš při zemi – ale tenhle film to vše posouvá na docela jinou úro­veň.“

            Wilson, která se do natá­čení snímku Grimsby pus­tila jen dva týdny poté, co dokon­čila natá­čení filmu Ladíme 2, říká, že se ihned pus­tila do „pří­prav na roli“. „Sacha chtěl, aby Dawn byla uvě­ři­telná dívka ze severu, takže jsem se vydala na náročný šes­ti­denní výlet po severu Anglie,“ říká. „Prošla jsem si kadeř­nické salóny i neh­tová stu­dia – dokonce jsem jedno odpo­ledne pra­co­vala i v restau­raci v Blackpoolu. Bylo to náročné – a teď vím napro­sto všechno o pří­pravě ryby s hranolky…no, více­méně všechno!“ Když vstře­bala místní atmo­sféru, začala Wilson spo­lu­pra­co­vat s dia­lek­to­vým instruk­to­rem na svém sever­ském pří­zvuku. „Sacha mi pořád opa­ko­val, že jemu trvalo měsíc, než se nau­čil mlu­vit se správ­ným pří­zvu­kem, a že pokud ho mám mít taky, tak musím začít tvrdě dřít. A že chce, aby ten pří­zvuk byl doko­nalý. Snažila jsem se ze všech sil a upřímně dou­fám, že bude můj pří­zvuk ve filmu půso­bit věro­hodně.“

            Příběh toho, jak byla obsa­zena Gabourey Sidibe, je pří­bě­hem, který by klidně mohl pochá­zet z pera holly­wo­od­ského pub­li­cisty ze staré školy. Na exklu­ziv­ním osca­ro­vém večírku, který pořá­dala Madonna se svým mana­že­rem Guyem Osearym si spolu SidibeBaron Cohen, oba v minu­losti nomi­no­vaní na Oscara (Sidibe za svůj výkon ve filmu Precious, Baron Cohen za scé­nář k Boratovi) poví­dali o roli v chys­ta­ném filmu. „Říkal mi, jak skvělá kome­di­ální herečka podle něj jsem, a já mu to nevě­řila,“ popi­suje Sidibe. „Ale zeptal se mě, jestli bych doká­zala mlu­vit s afric­kým pří­zvu­kem, a já zalhala a řekla, že ano, a on se mě pak zeptal, kdo mě zastu­puje, a můj mana­žerka byla zrovna pří­tomna, takže jsem na ni uká­zala a oni spolu cosi pro­bí­rali. A o dva týdny poz­ději se mi mana­žerka ozvala mai­lem, jestli si vzpo­mí­nám na ten film, o kte­rém jsem se se Sachou Baronem Cohenem bavila na tom večírku… No, pro­stě to asi mys­lel vážně a sku­tečně se domní­val, že umím být vtipná.“

            Penélope Cruz uza­vírá hlavní herecký tým coby Rhonda George, šéfka mezi­ná­rodní zdra­votní orga­ni­zace. „Byla jsem nad­šená z mož­nosti se na tomhle filmu podí­let, pro­tože Sacha pro­stě nemá kon­ku­renci,“ říká Cruz. „Oprostit se od svých zábran je ohromná zábava.“

            Další člen­kou herec­kého týmu filmu je také Annabelle Wallis. „Představuji Linu Smithovou – je to docela divo­ška,“ říká. „Je to záporná postava, která má za úkol svést Sebastiana a dostat z něj jisté infor­mace – a nako­nec to pro ni všechno dopadne napro­sto otřesně. Ale je to velice oká­zalá a ele­gantní role.“

            Film začíná vel­ko­le­pou akční sek­vencí, kte­rou sle­du­jeme očima Sebastiana, nej­lep­šího taj­ného agenta v Británii. Pro vedou­cího kaska­dérů Adama Kirleyho před­sta­vo­valy úvodní stránky scé­náře pozo­ru­hod­nou výzvu – a už se od něj při čtení nedo­ká­zal odtrh­nout. „Těch prv­ních 30 nebo 40 strá­nek půso­bilo jako kla­sický akční film,“ při­znává.

            Kameramanem filmu byl Oliver Wood, který ve své osobě spo­juje svět akč­ního filmu (včetně filmů jako Bournův mýtus či Bourneovo ulti­má­tum) a kome­die (často spo­lu­pra­co­val s Adamem McKayemWillem Ferrellem na fil­mech jako Ricky Bobby či Zprávař 2). „Chtěl jsem, aby nato­čil šílené auto­mo­bi­lové havá­rie, které známe z filmů o Bourneovi, ale se Sachou Baronem Cohenem,“ popi­suje Leterrier.

            Pro explo­zivní úvodní sek­venci filmu spo­jili LeterrierWood své síly s Chadem Stahelskim, o kte­rém Leterrier říká, že je to „geni­ální pomocný reži­sér a také zdatný cho­re­o­graf kaska­dér­ských scén. Nikdy jsme se v minu­losti nese­tkali, ale do práce na našem filmu se pus­til s obrov­skou dáv­kou nápadů, plný ener­gie, a vypra­co­val pro úvodní sek­venci sto­ry­bo­ardy, všechno z pohledu samot­ného agenta, kte­rého pro­ná­sle­dují drony, leta­dla, vlaky, auto­mo­bily i vrtu­l­níky, obsa­huje honičku na motor­kách i v autech či scénu, ve které se pro­plé­táme mezi rotu­jí­cími osami náklad­ního auto­mo­bilu, které máme přímo před očima.“

            To tedy bylo prv­ních 30 nebo 40 strá­nek… „A pak jsme se dostali ke scéně se slo­nem,“ popi­suje Kirley. „Stále se jedná o velice reál­nou akční scénu – tako­vou, jakou byste poten­ci­álně pou­žili ve sku­teč­ném, vážně míně­ném akč­ním filmu – ale v kome­di­ál­ním pro­středí. Natáčeli jsme scény ve stís­ně­ných pod­mín­kách a scény, ve kte­rých se naši hrdi­nové topí a více­méně jsou nuceni bojo­vat o své životy. Jen se zkrátka jedná o odlišné pro­středí, než je tomu v pří­padě jiných akč­ních filmů.“

            Kirley říká, že se Leterrierovy zku­še­nosti s natá­če­ním akč­ních filmů s Baronovým Cohenovým citem pro kome­dii doko­nale pro­po­jo­valy. „Louis nato­čil v prů­běhu let spousty akč­ních filmů, takže doká­zal skvěle vystih­nout tu rea­lis­tic­kou složku našeho snímku, zatímco Sacha se sce­náristy při­spěli slož­kou kome­di­ální. Největším uspo­ko­je­ním pro mě bylo to, že jsme doká­zali nato­čit zdán­livě rea­lis­tické akční scény, které ale fun­go­valy v rámci kome­di­ál­ních prvků, po nichž tou­žil Sacha.“

            Kirley podo­týká, že se jed­nalo o namá­ha­vou práci – nejen proto, že některé z kaska­dér­ských scén byly velice náročné, pokud měly být pro­ve­deny bez­pečně, a byly srov­na­telné s jaký­mi­ko­liv jinými, na kte­rých se kdy podí­lel, ale také proto, že pokud by k nim při­stu­po­vali pří­liš vážně, mohlo by dojít k tomu, že by pří­liš vážně vyzněl i film samotný. „Louis se s tím ale doká­zal skvěle vypo­řá­dat,“ pokra­čuje Kirley. „Odvedl skvě­lou práci a doká­zal akční scény doko­nale pro­po­jit s kome­di­ál­ními prvky.“

            Pro Kirleyho se jed­nalo o zcela spe­ci­fické natá­čení, které se nepo­do­balo žád­nému, jakých se kdy zúčast­nil. S ohle­dem na bez­peč­nost všech zúčast­ně­ných musely být kaska­dér­ské scény napro­sto doko­nale vymyš­lené, nača­so­vané a pro­ve­dené, takže i natá­čení akč­ních filmů bývá obvykle poměrně jasně naplá­no­vané a každý ze zúčast­ně­ných vždy napro­sto přesně ví, kdy a za jakých okol­ností se daná kaska­dér­ská scéna ode­hraje. K natá­čení vět­šiny kome­dií se ale při­stu­puje poně­kud uvol­ně­něji. Režisér napří­klad může jednu scénu natá­čet bez pře­stávky dlouhé minuty, aby her­cům dal pro­stor pro hle­dání vhodné kome­di­ální polohy. „Všechno se vyvíjí ze dne na den, dokonce i záběr od záběru, jak vzni­kají alter­na­tivní verze stejné scény,“ popi­suje. „Takže jsme se coby kaska­déři museli také při­způ­so­bo­vat, pro­tože mno­ho­krát došlo k tomu, že změny z jejich strany ovliv­nily i naši práci – jak dochází ke změ­nám scén, musíte být schopni na ně rea­go­vat.“

            Při svém pří­stupu k režii snímku Grimsby se Louis Leterrier zamě­řo­val pře­de­vším na to, aby vše dová­děl až na hra­nice mož­ností – humor, exte­ri­éry, výtvar­nou stránku filmu, kameru – aby se tak diváci dočkali té nej­ú­žas­nější podí­vané, jakou si dove­dou před­sta­vit. „Ve Francii mi pře­zdí­vají Pan Plus, pro­tože se sna­žím neu­stále vše stup­ňo­vat, dokud nemáme v rukou tu nej­lepší, nej­ex­trém­nější a nejdy­na­mič­tější verzi dané scény,“ vysvět­luje Leterrier. „Lituji obsluhu našich kamer – celý film se natá­čel v ruce nebo pomocí Steadicamu, s jeřáby nebo s kame­rami zavě­še­nými na lanech. To je po stránce obsluhy kamer velice náročné. Přidejte si k tomu Sachův humor, kdy je scho­pen se ve kte­rý­ko­liv oka­mžik vydat jakým­ko­liv smě­rem a udě­lat napro­sto coko­liv, co se mu zachce, a máte práce až nad hlavu. Neexistují tu žádné záchranné sítě. Ale mys­lím, že právě proto se nám se Sachou spo­lu­pra­co­valo tak dobře – já k reží­ro­vání při­stu­puji napro­sto stejně, jako on při­stu­puje k humoru.“

            Výtvarnice Kave Quinn pro­hla­šuje, že vizu­ální podoba filmu vychá­zela z velké části z kon­trastů mezi Nobbyho svě­tem v děl­nické čtvrti v Grimsby, a Sebastianovým svě­tem pře­hnaně ele­gant­ních a ste­rilně vyhlí­že­jí­cích agentů, aby se tyto dva světy v závěru filmu pro­po­jily. „Když se pohy­bu­jete mezi lidmi v Grimsby, je všechno barevně poměrně pes­tré, zatímco Sebastianův zbo­hat­lický svět je krásný, ale chladný. Mým úko­lem bylo zajis­tit, aby to všechno půso­bilo věro­hodně, ale také abychom docí­lili mezi těmito dvěma světy rov­no­váhy.“

            Quinn také úzce spo­lu­pra­co­vala s kosty­mé­rem Paco Delgadem, aby zajis­tili, že postavy budou v kon­textu svého pro­středí půso­bit velice výrazně. Například „Sebastian má na sobě v hote­lo­vém pokoji ve tře­tím světě výhradně černé tak­tické oble­čení. Takže jsem chtěla, aby ten pokoj byl barevný. Stejně tak jsem věděla, že Nobby bude vět­šinu filmu v bílém tričku, takže jsem se sna­žila o to, aby deko­race pří­liš bílé neob­sa­ho­valy – pokud budou barevné, bude s nimi kon­tras­to­vat.“

            Snímek Grimsby se natá­čel na dvou hlav­ních loka­cích – v Anglii a v Jižní Africe. „Původně jsme měli v plánu natá­čet v Africe možná tak 10 nebo 15 dní – scénu se slo­nem, nic víc,“ popi­suje reži­sér Louis Leterrier. „Ale naše vedoucí výroby Louise Rosner Meyer byla velice moudrá – věděla, že konec filmu se ode­hrává v Chile, a začala hle­dat exte­ri­éry, které by se pro natá­čení těchto scén daly pou­žít. Když jsem se za ní vydal – nikdy jsem v Jihoafrické repub­lice nebyl – a pro­ces­to­val s ní nej­růz­nější lokace, jsme na konci dru­hého dne měli odškrt­nuté všechny potřebné exte­ri­éry na poměrně dlou­hém seznamu. Kapské město není velké, ale můžete někam jet 10 nebo 20 minut autem a najed­nou všechno vypadá napro­sto jinak. Máte tu dva různé oce­ány, v létě sem vane horký vzduch z afric­kých plání, a v zimě zase chladný z Antarktidy. Je to pro­stě úžasné místo – do té míry, že jsme tam nako­nec nato­čili zhruba polo­vinu celého filmu. Chovali se k nám velice vstřícně a vláda nám poskytla některé výhody – nemluvě o tom, že místní štáby a umělci jsou napro­sto neu­vě­ři­telní.“

            V Jihoafrické repub­lice na pozemku vinař­ství Lourensford tvůrci filmu vybu­do­vali luxusní safari rezi­denci, ve které by se měla ode­hrá­vat významná schůzka, které se Nobby zúčastní. „Jednalo se o skvě­lou lokaci,“ míní Leterrier. „A slunce celý den sví­tilo přesně tak, jak jsme potře­bo­vali. Postavili jsme tu úžasné deko­race – ráno jsem sem moc rád cho­dil na pro­cházku a díval se na ně. Jak slunce zvolna vychá­zelo nad horami, vypa­dalo to úchvatně.“

            „Nejprve jsme plá­no­vali, že bychom pro potřeby téhle scény posta­vili kulisy v ate­li­éru v Británii,“ říká Quinn. „Ale jde o to, že pokud se podí­váte na podobné luxusní uby­to­vání na safari, je na nich luxusní právě to pro­středí, ve kte­rém stojí. Uvědomili jsme si, že něčeho tako­vého bychom v ate­li­éru v Británii nikdy nemohli dosáh­nout. Takže když došlo k tomu, že se naše plá­no­vané natá­čení v Jihoafrické repub­lice pro­táhlo, roz­hodli jsme se, že by bylo dobré zku­sit najít něja­kou úžas­nou lokaci, kde bychom vše mohli vybu­do­vat, a to se nám poda­řilo.“

            I když byly nicméně deko­race sebe­krás­nější, reži­sé­rovi akč­ního filmu se během natá­čení honí hla­vou vždy pouze jediná věc: „Říkal jsem si, že když už jsme to všechno posta­vili, tak bychom to mohli také zni­čit!“ směje se. „A pak, když jsme to zni­čili, mě napadlo, že bychom mohli posta­vit ještě model a ten zni­čit ještě dra­ma­tič­těji, čistě pro zábavu.“

            Vedoucí týmu spe­ci­ál­ních efektů Cordell McQueen byl zod­po­vědný za natá­čení velké části explozí, které se ve filmu obje­vují. Natáčení na pozem­cích Lourensford zna­me­nalo, že všechny exploze musely mít co nejmenší sku­tečné následky. Z McQueenova pohledu to zna­me­nalo jediné: pou­žít pro­pan. „Ve filmu je tahle luxusní rezi­dence zasa­žena stře­lou z rake­to­metu,“ popi­suje McQueen. „Použili jsme pro­pan a množ­ství mecha­nismů, které po okolí roz­há­zejí nej­růz­nější trosky, a během výbuchu se v záběru také obje­vují dva kaska­déři.“

            Další lokace v Jižní Africe zastu­po­valy ve filmu Chile, kde se během vyvr­cho­lení celého filmu koná fot­ba­lové mis­trov­ství světa. Například v Kapském městě se nachází sta­dion, který by tako­vým potře­bám vyho­vo­val. S pomocí digi­tál­ních tech­no­lo­gií se poda­řilo z něko­lika sto­vek sku­teč­ných sta­tistů vytvo­řit osm­de­sát tisíc jása­jí­cích fot­ba­lo­vých fanoušků.

            Pokud jde o kos­týmy, jakožto syn Catherine Leterrier, známé a na Oscara nomi­no­vané fil­mové kosty­mérky, se Louis Leterrier velice inten­zivně zají­mal o styl jed­not­li­vých postav, a Baron Cohen s ním tento zájem sdí­lel. „Sacha vypadá vždy velice výmluvně – jeho postavy se dají snadno nakres­lit,“ podo­týká Leterrier. „Borat má knír a roz­cu­chané vlasy. Ali G má bradku a brýle. Bruno zase číro. Takže jsme chtěli, aby i Nobby vypa­dal velice spe­ci­ficky, a s pomocí Paco Delgada, našeho kosty­méra, a Katy Fray, která měla na sta­rosti účesy a masky, jsme tako­vou podobu nalezli.“

            DelgadoBaronem Cohenem v minu­losti spo­lu­pra­co­val na snímku Bídníci, ve kte­rém si Baron Cohen zahrál Thénardiera. V pří­padě snímku Grimsby Baron CohenDelgadem záhy došli ke dvěma závě­rům. „V první řadě šlo o to, že jeho styl by měl být v rámci celého filmu kon­zis­tentní, a ve druhé o to, že by se mělo jed­nat o oble­čení ve fot­ba­lo­vém stylu,“ říká. „Spousta lidí na severu Anglie se tak obléká – naku­pují oble­čení ve spor­tov­ních potře­bách. Usoudili jsme, že by Nobby měl mít tak tro­chu pivní pupek – jeho silu­eta by měla půso­bit poně­kud zka­ri­ko­vaně a měl by ji dopl­ňo­vat jeho účes a kot­lety.“

            Stejné úsilí bylo věno­váno i tvorbě kos­týmu pro Marka Stronga. „Jedná se o prostý oblek s trič­kem, které jsme pro něj navrhli a které sle­dují linie jeho těla. Jedná se o velice nená­pad­ného člo­věka z vyšší střední třídy, který na sebe nechce z mnoha růz­ných důvodů pou­tat pří­liš pozor­nosti.“

            Rebel Wilson si v rámci své role tak­též vyslou­žila oje­di­nělý styl. „Trochu jsme její kos­tým nad­sa­dili, pro­tože se jedná o kome­di­ální postavy,“ říká, „ale přesto se stále musíte držet při zemi a pří­liš to nepře­há­nět. Mám na sobě obvykle spíš dost při­lé­havé oble­čení, které mi tak docela neli­chotí. A co se týče účesu a líčení, apli­ko­vali jsme na ni pár nená­pad­něj­ších i nápad­něj­ších nápadů – pří­česky mám záměrně tro­chu delší a v tro­chu jiné barvě, než jakou mají moje sku­tečné vlasy, a líčení se tak úplně nedaří zvý­raz­nit mou sku­teč­nou krásu.“

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Grimsby

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Grimsby – O tvůrcích7. března 2016 Grimsby – O tvůrcích             SACHA BARON COHEN (Nobby, scénář, námět, produkce) se do světa komedie zapsal svým alter egem Alim G, moderátorem populárního komediálního seriálu stanice HBO Da Ali G Show, nominovaného hned několikrát na cenu Emmy. Tento […] Posted in Speciály
  • Grimsby – 40 %7. března 2016 Grimsby – 40 % Nobby a Sebastian jsou bratři, které spojují radostné i smutné zážitky z dětství .  Po letech odloučení se jejich cesty opět setkávají a začíná období bláznivých dobrodružství, které jsou sice pro Sebastiana běžnou rutinou ale pro Nobbyho […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Kingsman: Tajná služba – Sestavení týmu: Obsazení Kingsmana16. února 2015 Kingsman: Tajná služba – Sestavení týmu: Obsazení Kingsmana Kingsman je elitní organizací agentů pracujících mimo vládu. Jsou altruistickou jednotkou, která dokáže věci dotáhnout do konce. „Jsou to hodní kluci,“ říká Colin Firth, který hraje Harryho, jehož krycí jméno Galahad je podle artušovské […] Posted in Speciály
  • Kingsman: Tajná služba – Elegantní obleky a tajné základny Výtvarná stránka Kingsmana16. února 2015 Kingsman: Tajná služba – Elegantní obleky a tajné základny Výtvarná stránka Kingsmana Ležérní, elegantní a oslavující to nejlepší z britského stylu a designu ve velkém. Tvůrci filmu Kingsman: Tajná služba spolupracovali s oděvní doménou Mr. Porter na vytvoření filmové „oděvní kolekce“. V této kostýmní sérii se představí na […] Posted in Speciály
  • KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA16. února 2015 KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA Podle populárního komiksu a v režii Matthew Vaughna (Kick-Ass, X-Men: První třída), Kingsman: Tajná služba vypráví příběh o super tajné špionážní organizaci, která do vysoce konkurenčního vzdělávacího programu své agentury rekrutuje zatím […] Posted in Speciály
  • Kingsman: Tajná služba – O FILMU16. února 2015 Kingsman: Tajná služba – O FILMU Kingsman: Tajná služba si s vtipem dobírá namyšlenost špionážního žánru. Vypráví příběh o špionu gentlemanovi, který vezme obyčejné dělnické dítě pod svá ochranná křídla a vyškolí ho v umění špionáže. Vypráví o cestě obyčejného kluka […] Posted in Speciály
  • Kingsman: Tajná služba – Ovládnutí světa Obsazení zloduchů16. února 2015 Kingsman: Tajná služba – Ovládnutí světa Obsazení zloduchů Každý dobrý špión potřebuje vhodného padoucha a ve Valentinovi Samuela L. Jacksona tento žánr možná našel toho největšího šíleného protivníka. Miliardář génius, jehož plán „zachránit svět“ zahrnuje vyhlazení lidské rasy, Valentine je […] Posted in Speciály
  • Kingsman: Tajná služba – Hra špiónů Akční scény ve filmu16. února 2015 Kingsman: Tajná služba – Hra špiónů Akční scény ve filmu Brad Allan, australský mistr bojových umění a choreograf akčních scén, který pracoval s Vaughnem na filmu  Kick-Ass, koordinoval bojové scény s týmem, do kterého patřili i parkourový šampión nebo tanečník breakdancu, kterého Allen objevil […] Posted in Speciály
  • 30 minut po půlnoci (Zero Dark Thirty) – 65 %20. února 2013 30 minut po půlnoci (Zero Dark Thirty) – 65 % Dostat se na stopu teroristických vůdců je práce zoufale zdlouhavá a výsledek není nikdy jistý. Film 30 minut po půlnoci sleduje při práci agentku CIA Mayu (Jessica Chastain) od prvních tvrdých výslechů zatčených, až po plánování a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Kingsman: Tajná služba – 50%8. března 2016 Kingsman: Tajná služba – 50% Film režíroval Matthew Vaughn podle knižních předloh Dava Gibbonsa a Marka Millara, kteří se mimochodem podíleli i na scénáři. Herecké výkony známých herců  Colina Firtha, Samuela L. Jacksona a Michaela Caina film vyzvedl hodně vysoko, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.