Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Grimsby – Obsah/O filmu


            OBSAH

 

            Na Oscara nomi­no­va­ný drži­tel Zlatého gló­bu Sacha Baron Cohen – tvůr­ce postav Borata, Bruna a Aliho G – se vra­cí se zce­la novou posta­vou: při­chá­zí Nobby Butcher, chro­nic­ky neza­měst­na­ný, ale požit­kář­ský fanou­šek fot­ba­lu, kte­rý je nucen zachrá­nit svět.

            Nobby má vše, co by si pořád­ný chlap z Grimsby mohl kdy přát – devět dětí a pří­tel­ky­ni, kte­rou milu­je nade vše na svě­tě (Rebel Wilson). Jen jed­nu věc ve svém živo­tě postrá­dá: své­ho mlad­ší­ho bra­tra Sebastiana (Mark Strong), od kte­ré­ho byl jako malý odlou­čen. Po osm­a­dva­ce­ti letech pát­rá­ní Nobby své­ho bra­tra koneč­ně obje­vil v Londýně – aniž by tušil, že se jed­ná o zabi­já­ka ve služ­bách MI6. Po kata­stro­fic­kém zno­vushle­dá­ní, během kte­ré­ho Nobby nedo­pat­ře­ním zni­čí Sebastianovi celý život a spo­leč­ně jsou nuce­ni uprch­nout, odha­lí dvo­ji­ce plán na zni­če­ní svě­ta. Aby zachrá­nil lid­stvo a své­ho bra­tra, musí se Nobby vydat na nebez­peč­nou celo­svě­to­vou misi a z roz­to­mi­lé­ho idi­o­ta se pro­mě­nit ve špič­ko­vé­ho taj­né­ho agen­ta.

           

            O FILMU

            Sacha Baron Cohen se pro­sla­vil svý­mi výji­meč­ně ori­gi­nál­ní­mi a neu­vě­ři­tel­ně komic­ký­mi posta­va­mi, kte­ré se oci­ta­ly v těch nej­po­zo­ru­hod­něj­ších situ­a­cích – ať už je řeč o rádo­by světác­kém a pře­chyt­ra­lém hiphop­pe­ro­vi a mode­rá­to­ro­vi, kazaš­ském novi­ná­ři při jeho prv­ní návštěvě Ameriky či rakous­ké mód­ní iko­ně, tou­ží­cí po slá­vě, jeho posta­vy jsou pro­s­tě neza­po­me­nu­tel­né. Ve svém novém fil­mu Grimsby Baron Cohen zno­vu při­chá­zí se zce­la novým a ori­gi­nál­ním nápa­dem – s pří­bě­hem idi­o­ta (Baron Cohen) a jeho bra­tra špi­ó­na (Mark Strong), kte­ří se po 28 letech zno­vu setká­va­jí.

            Stejně jako v pří­pa­dě svých před­cho­zích fil­mů kla­de i ten­to­krát Baron Cohen důraz na to, aby jeho posta­va půso­bi­la co nej­re­ál­ně­ji. „Když jsem psal scé­ná­ře pro Aliho G a Borata a Bruna, všech­no muse­lo půso­bit uvě­ři­tel­ně. Ali G nebo Borat nesmě­li nikdy udě­lat nic, co by neu­dě­la­li ve sku­teč­nos­ti,“ říká. „Takže co se týče scé­ná­řů pro naše fil­my, při­stu­pu­je­me k tomu vždy veli­ce podob­ně, vždyc­ky se ptá­me sami sebe, co by asi naše posta­va v tako­vé situ­a­ci udě­la­la. Někdy nás napad­nou veli­ce dob­ré vti­py, ale daná posta­va by je nikdy neřekla. Vše musí být rea­lis­tic­ké a uvě­ři­tel­né, tak­že vytvá­ří­me kolem naši­ch postav svět, ve kte­rém jejich humor může exis­to­vat.“

            V pří­pa­dě sním­ku Grimsby to zna­me­na­lo vytvo­řit svět špi­o­nů, kte­rý bude co nej­re­a­lis­tič­těj­ší, nej­u­vě­ři­tel­něj­ší a bude se brát tak váž­ně, jako by se jed­na­lo o svět, vytvo­ře­ný pro potře­by zce­la stan­dard­ní­ho špi­on­ské­ho akč­ní­ho sním­ku. Jinými slo­vy se nemohlo jed­nat o paro­dii na špi­ó­ny. „Chtěli jsme vytvo­řit sku­teč­ný akč­ní film, ve kte­rém půjde o všech­no, v němž budou k vidě­ní skvě­lé kaska­dér­ské výko­ny a záplet­ka bude půso­bit přes­ně jako ze sku­teč­né­ho akč­ní­ho fil­mu – a pak do toho vše­ho zasa­dí­me posta­vu idi­o­ta a bude­me sle­do­vat, jak tako­vá posta­va celý tenhle film vyko­le­jí,“ vysvět­lu­je Baron Cohen.

            S tím­to zámě­rem se tvůr­ci fil­mu obrá­ti­li na Louise Leterriera – jed­no­ho z nej­žá­da­něj­ších reži­sé­rů akč­ních fil­mů (Podfukáři, Kurýr), aby se ujal režie jejich sním­ku. Leterrier říká, že když mu byla režie sním­ku Grimsby nabíd­nu­ta, byl potě­šen mož­nos­tí spo­lu­pra­co­vat s hvězdou, kte­rou už dlou­ho obdi­vu­je. „Vzpomínám si, jak v dobách, kdy se začí­na­la obje­vo­vat DVD, si lidé mezi sebou půj­čo­va­li DVDčka se seri­á­lem Da Ali G Show a bavi­li se o něm,“ vzpo­mí­ná Leterrier. „Pamatuji si, že na Borata jsem šel v den pre­mi­é­ry – na prv­ní pro­jek­ci v 11 dopo­led­ne, a bre­čel jsem u toho smí­chy, a pak jsem si na ten film zašel zno­vu o víken­du s přá­te­li. To se mi na Sachových fil­mech líbí – chce­te být mezi prv­ní­mi, kdo je uvi­dí, a pak na ně chce­te vzít své zná­mé a sle­do­vat jejich reak­ce. Když jsem se se Sachou setkal, měl jsem doce­la tré­mu, pro­to­že byl jed­ním z lidí, kte­ré jsem už dáv­no sku­teč­ně obdi­vo­val.“

            „Když Sacha natá­čí film, nejde tu o to, jak moc bude daný film kon­tro­verz­ní, ale roz­hod­ně jde vždyc­ky pře­de­vším o to, jak zábav­ný bude,“ popi­su­je Todd Schulman, Baron Cohenův pro­dukč­ní part­ner. „To vypo­ví­dá o Sachových ambi­cích a na všech­ny zúčast­ně­né to kla­de vel­ké náro­ky, pro­to­že on se za kaž­dých okol­nos­tí sna­ží zajis­tit, aby byla daná scé­na co nej­vtip­něj­ší, sna­ží se ji posu­nout někam dál a co nej­ví­ce ji vypi­lo­vat.“

            Ve fil­mu Grimsby je Baron Cohenovou původ­ní novou posta­vou Nobby. Nejprve se zdá, že je Nobby budižkni­če­mu, ale exis­tu­je mož­nost, že to má všech­no doko­na­le pro­myš­le­né. „Je to pova­leč na pod­po­ře – má devět dětí a sna­ží se obelstít stát, aby zís­kal co nej­víc výhod,“ říká Baron Cohen. „Ale přes­to milu­je své děti i svou pří­tel­ky­ni. Je to krás­ka s buja­rý­mi křiv­ka­mi Rebel Wilson, do kte­ré je zami­lo­va­ný až po uši. Je to skvě­lý táta. Pro svou rodi­nu udě­lá coko­liv. Rodina je jedi­ným smys­lem jeho živo­ta, a k úpl­nos­ti jí chy­bí jen jeho bra­tr.“

            Po 28 letech odlou­če­ní, kdy byl Sebastian poslán do dět­ské­ho domo­va, by se mohlo zdát, že Sebastian – ze kte­ré­ho se stal špi­ón – podob­ným nedo­stat­kem netr­pí. Ale když se spo­lu brat­ři set­ka­jí, zjiš­ťu­je Sebastian, že i jemu v živo­tě cosi chy­bě­lo.

            V roli Sebastiana se obje­vu­je Mark Strong, kte­rý má na svém kon­tě nedáv­né úspě­chy v roli Merlina ve sním­ku Kingsman: Tajná služ­ba. „Obsadili jsme něko­ho, kdo by pod­le nás mohl být sku­teč­ně obsa­zen do oprav­do­vé­ho akč­ní­ho fil­mu, a tím někým byl Mark Strong,“ popi­su­je Baron Cohen. „Je neu­vě­ři­tel­ně drs­ný. Všechny kaska­dér­ské scé­ny natá­čí sám. Je to skvě­lý bojov­ník. A je napro­s­to uvě­ři­tel­ný – ani na vte­ři­nu o něm neza­po­chy­bu­je­te.“

            „Znal jsem Sachovy před­cho­zí fil­my, ale upřím­ně řeče­no jsem netu­šil, do čeho se pouš­tím,“ pro­hla­šu­je Strong na téma role v kome­dii Sachy Barona Cohena. „Natáčení pro­bí­há poměr­ně pozo­ru­hod­ně. Sacha se sna­ží dělat si legra­ci ze vše­ho, z čeho se dá, a pokou­ší se za všech okol­nos­tí páchat roz­ru­ch. Ale pod slup­kou téhle anar­chie se ukrý­vá poměr­ně sofis­ti­ko­va­ný pro­ces hle­dá­ní vti­pů. Máte k dis­po­zi­ci veli­ce struk­tu­ro­va­ný pří­běh a sce­náris­té veli­ce spe­ci­fic­ky dohlí­že­jí na dia­lo­gy, kte­ré napsa­li a kte­ré vy pro­ná­ší­te. Pokud mi někde vypadlo něja­ké slův­ko, bylo to důle­ži­té, pro­to­že to slo­vo tam bylo pro­to, aby humor správ­ně fun­go­val.“

            „Mark je per­fekt­ním před­sta­vi­te­lem seri­oz­ní role,“ míní Leterrier. Je chyt­rý, vtip­ný a inte­li­gent­ní. Pochopí vtip, ale nepře­há­ní to s reak­cí na něj. Velice čas­to pro­to na daný vtip rea­gu­je tak, jak na něj budou rea­go­vat i divá­ci – tak­že Markovy reak­ce na Sachu jsou vel­kým zdro­jem humo­ru. Nemohli jsme si přát lep­ší­ho her­ce, než je Mark, a se Sachou se sku­teč­ně cho­va­li jako dva brat­ři.“

            Leterrier je zná­mý pře­de­vším coby reži­sér fil­mo­vých hitů KurýrPodfukáři, a Todd Schulman pro­hla­šu­je, že reži­sé­ro­vy zku­še­nos­ti ve spo­je­ní s jeho při­ro­ze­nou pova­hou z něj čini­ly ide­ál­ní­ho adepta pro reži­sér­ské křeslo sním­ku Grimsby. „Aby tenhle film fun­go­val, musí­te akč­ním scé­nám uvě­řit,“ vysvět­lu­je Schulman. Celý film musí půso­bit tak, jako bys­te vza­li kla­sic­ký akč­ní film a zasa­di­li do něj posta­vu idi­o­ta. Věděli jsme, že je Louis ohrom­ně talen­to­va­ný, co se natá­če­ní akč­ních scén v náklad­ných fil­mech týče, ale na všech­ny udě­lal vel­ký dojem i jeho smysl pro humor. Dávkuje ho veli­ce decent­ně, což bylo pro náš film ide­ál­ní.“

            Leterrier přes­to říká, že natá­če­ní kome­die se nepo­do­ba­lo niče­mu, co zatím během své režij­ní kari­é­ry zažil. „Natáčeli jsme v kuse tře­ba 45 minut. Během scén jsem pra­co­val s více kame­ra­mi a vytvá­řel mezi nimi růz­né stři­hy. Šlo pro mě o zce­la nový styl natá­če­ní,“ popi­su­je Leterrier. Ale tak to zkrát­ka cho­dí, když natá­čí­te se Sachou Baronem Cohenem. „V tomhle fil­mu ze sebe chr­lí jed­nu věc za dru­hou – nikdy se neza­sta­vu­je. Jeho mysl pra­cu­je veli­ce surre­ál­ně.“

            Právě tato mysl, kte­rá se cho­pi­la také úlo­hy spo­lu­au­to­ra scé­ná­ře, pro her­ce vymys­le­la celou řadu útrap. „Jednoho památ­né­ho dne na mě Sacha opa­ko­va­ně sko­čil a násled­ně mi roz­bil o hla­vu láhev,“ vzpo­mí­ná Strong. „Pak jsem se topil v autě. Byl jsem uvěz­ně­ný v těs­ném kos­tý­mu o roz­mě­rech spa­cí­ho pyt­le. Strávil jsem den na afric­kých plá­ních v ledo­vém vichru. A pro­žil jsem tři dny v malém domě s celou Nobbyho rodi­nou. Všechny ty útra­py nepod­stu­po­val jen Sebastian – já je musel pod­stou­pit také.“

            „Cokoliv, co si Sacha na her­ce vymys­lí, je on sám scho­pen dese­ti­ná­sob­ně trumf­nout. Sacha udě­lá kvů­li vti­pu coko­liv,“ říká Leterrier. Kromě toho Leterrier vysvět­lu­je, že se mu nechtě­lo pře­ne­chat veš­ke­rou zába­vu pou­ze her­cům – domní­val se, že by bylo jedi­ně fér, aby sám pro­žil všech­no to, co žádal po Baronovi CohenoviStrongovi. „Když se muse­li namo­čit, byl jsem mokrý také. Když mrz­li, mrz­nul jsem i já. Když byli nazí oni, byl jsem i já nahý. Sacha byl jed­ním ze sce­náris­tů fil­mu, tak­že byl na všech­no při­pra­ve­ný, ale já nechtěl, aby se Mark cítil zne­u­ží­va­ný. Takže jsem s ním držel basu.“

            Vzhledem k tomu, že hlav­ní roli fil­mu měl ztvár­nit Baron Cohen a role jeho bra­tra se ujal Mark Strong, poda­ři­lo se tvůr­cům fil­mu zís­kat pro zby­lé role veli­ce roz­ma­ni­tý a zají­ma­vý herec­ký tým výteč­ných komi­ků.

            „Sledovat Sachu při tvor­bě humor­ných scén je jako sle­do­vat Michaela Jordana, jak hází na koš,“ říká Isla Fisher, kte­rá ve fil­mu před­sta­vu­je Jodie, Sebastianovu vyvo­le­nou. „Je to jako vyso­ká ško­la humo­ru a nau­či­la jsem se toho od něj hroz­ně moc. My ostat­ní se ale ve svých rolích musí­me cho­vat napro­s­to váž­ně – Sachova posta­va je tak pře­hna­ná, že potře­bu­je­me, aby zby­tek fil­mu půso­bil veli­ce rea­lis­tic­ky.“

            Fisher stu­do­va­la gro­tesku, tak­že šan­ce pra­co­vat na sním­ku Grimsby pro ni byla jako vrá­tit se domů. „Jakmile mám ztvár­nit humor­nou posta­vu, mám obrov­skou spoustu mož­nos­tí, jak dát prů­chod své vnitř­ní potrh­los­ti. Je to ta nej­zá­bav­něj­ší čin­nost, jakou znám,“ říká.

            Fisher s reži­sé­rem Louisem Leterrierem v minu­los­ti spo­lu­pra­co­va­la na sním­ku Podfukáři. „Je skvě­lé sle­do­vat, jak si roz­ši­řu­je obzo­ry a zkou­ší také kome­dii, pro­to­že Louis k natá­če­ní fil­mů při­stu­pu­je svě­žím a zají­ma­vým způ­so­bem,“ míní. „Neustále hýbe s kame­rou – půso­bí to fre­ne­tic­ky a živo­čiš­ně. Dokáže stvo­řit svět špi­o­nů, ale má také skvě­lý smysl pro humor.

            Fisher je samo­zřej­mě ve sku­teč­nos­ti Baronovou Cohenovou man­žel­kou, a říká, že Nobby je jed­nou z jejích nej­ob­lí­be­něj­ších postav, kte­ré její man­žel vytvo­řil – ze zce­la spe­ci­fic­kých důvo­dů. „Co se týče téhle posta­vy, mám obrov­ské štěs­tí, pro­to­že Sacha nosil paru­ku,“ vysvět­lu­je. „Musela jsem spát s někým, kdo jako Borat nosil obří­ho kní­ra. Když byl Bruno, měla jsem ved­le sebe v poste­li vychrt­lé­ho blonďá­ka s čírem. Nobbyho jsem doma z nich všech vidě­la nej­ra­dě­ji – sice stá­le mlu­vil tím sever­ským pří­zvu­kem, ale ale­spoň vypa­dal úpl­ně nor­mál­ně.“

            Ačkoliv je Fisher sku­teč­nou ženou Barona Cohena, ve fil­mu Nobbyho pří­tel­ky­ni Dawn před­sta­vu­je Rebel Wilson. „Na Sachových kome­di­ích mají všich­ni rádi to, že v maxi­mál­ní míře posou­vá hra­ni­ce,“ míní Wilson. „Mám ráda trou­fa­lé věci – jsem známá tím, že se ve svých stan­du­pech a ske­čích také nedr­žím pří­liš při zemi – ale tenhle film to vše posou­vá na doce­la jinou úro­veň.“

            Wilson, kte­rá se do natá­če­ní sním­ku Grimsby pus­ti­la jen dva týd­ny poté, co dokon­či­la natá­če­ní fil­mu Ladíme 2, říká, že se ihned pus­ti­la do „pří­prav na roli“. „Sacha chtěl, aby Dawn byla uvě­ři­tel­ná dív­ka ze seve­ru, tak­že jsem se vyda­la na nároč­ný šes­ti­den­ní výlet po seve­ru Anglie,“ říká. „Prošla jsem si kadeř­nic­ké saló­ny i neh­to­vá stu­dia – dokon­ce jsem jed­no odpo­led­ne pra­co­va­la i v restau­ra­ci v Blackpoolu. Bylo to nároč­né – a teď vím napro­s­to všech­no o pří­pra­vě ryby s hranolky…no, více­mé­ně všech­no!“ Když vstře­ba­la míst­ní atmo­sfé­ru, zača­la Wilson spo­lu­pra­co­vat s dia­lek­to­vým instruk­to­rem na svém sever­ském pří­zvu­ku. „Sacha mi pořád opa­ko­val, že jemu trva­lo měsíc, než se nau­čil mlu­vit se správ­ným pří­zvu­kem, a že pokud ho mám mít taky, tak musím začít tvr­dě dřít. A že chce, aby ten pří­zvuk byl doko­na­lý. Snažila jsem se ze všech sil a upřím­ně dou­fám, že bude můj pří­zvuk ve fil­mu půso­bit věro­hod­ně.“

            Příběh toho, jak byla obsa­ze­na Gabourey Sidibe, je pří­bě­hem, kte­rý by klid­ně mohl pochá­zet z pera holly­wo­od­ské­ho pub­li­cis­ty ze staré ško­ly. Na exklu­ziv­ním osca­ro­vém večír­ku, kte­rý pořá­da­la Madonna se svým mana­že­rem Guyem Osearym si spo­lu SidibeBaron Cohen, oba v minu­los­ti nomi­no­va­ní na Oscara (Sidibe za svůj výkon ve fil­mu Precious, Baron Cohen za scé­nář k Boratovi) poví­da­li o roli v chys­ta­ném fil­mu. „Říkal mi, jak skvě­lá kome­di­ál­ní hereč­ka pod­le něj jsem, a já mu to nevě­ři­la,“ popi­su­je Sidibe. „Ale zeptal se mě, jest­li bych doká­za­la mlu­vit s afric­kým pří­zvu­kem, a já zalha­la a řekla, že ano, a on se mě pak zeptal, kdo mě zastu­pu­je, a můj mana­žer­ka byla zrov­na pří­tom­na, tak­že jsem na ni uká­za­la a oni spo­lu cosi pro­bí­ra­li. A o dva týd­ny poz­dě­ji se mi mana­žer­ka ozva­la mai­lem, jest­li si vzpo­mí­nám na ten film, o kte­rém jsem se se Sachou Baronem Cohenem bavi­la na tom večír­ku… No, pro­s­tě to asi mys­lel váž­ně a sku­teč­ně se domní­val, že umím být vtip­ná.“

            Penélope Cruz uza­ví­rá hlav­ní herec­ký tým coby Rhonda George, šéf­ka mezi­ná­rod­ní zdra­vot­ní orga­ni­za­ce. „Byla jsem nad­še­ná z mož­nos­ti se na tomhle fil­mu podí­let, pro­to­že Sacha pro­s­tě nemá kon­ku­ren­ci,“ říká Cruz. „Oprostit se od svých zábran je ohrom­ná zába­va.“

            Další člen­kou herec­ké­ho týmu fil­mu je také Annabelle Wallis. „Představuji Linu Smithovou – je to doce­la divo­š­ka,“ říká. „Je to zápor­ná posta­va, kte­rá má za úkol svést Sebastiana a dostat z něj jis­té infor­ma­ce – a nako­nec to pro ni všech­no dopad­ne napro­s­to otřes­ně. Ale je to veli­ce oká­za­lá a ele­gant­ní role.“

            Film začí­ná vel­ko­le­pou akč­ní sek­ven­cí, kte­rou sle­du­je­me oči­ma Sebastiana, nej­lep­ší­ho taj­né­ho agen­ta v Británii. Pro vedou­cí­ho kaska­dé­rů Adama Kirleyho před­sta­vo­va­ly úvod­ní strán­ky scé­ná­ře pozo­ru­hod­nou výzvu – a už se od něj při čte­ní nedo­ká­zal odtrh­nout. „Těch prv­ních 30 nebo 40 strá­nek půso­bi­lo jako kla­sic­ký akč­ní film,“ při­zná­vá.

            Kameramanem fil­mu byl Oliver Wood, kte­rý ve své osobě spo­ju­je svět akč­ní­ho fil­mu (včet­ně fil­mů jako Bournův mýtus či Bourneovo ulti­má­tum) a kome­die (čas­to spo­lu­pra­co­val s Adamem McKayemWillem Ferrellem na fil­mech jako Ricky Bobby či Zprávař 2). „Chtěl jsem, aby nato­čil šíle­né auto­mo­bi­lo­vé havá­rie, kte­ré zná­me z fil­mů o Bourneovi, ale se Sachou Baronem Cohenem,“ popi­su­je Leterrier.

            Pro explo­ziv­ní úvod­ní sek­ven­ci fil­mu spo­ji­li LeterrierWood své síly s Chadem Stahelskim, o kte­rém Leterrier říká, že je to „geni­ál­ní pomoc­ný reži­sér a také zdat­ný cho­re­o­graf kaska­dér­ských scén. Nikdy jsme se v minu­los­ti nese­tka­li, ale do prá­ce na našem fil­mu se pus­til s obrov­skou dáv­kou nápa­dů, plný ener­gie, a vypra­co­val pro úvod­ní sek­ven­ci sto­ry­bo­ar­dy, všech­no z pohle­du samot­né­ho agen­ta, kte­ré­ho pro­ná­sle­du­jí dro­ny, leta­dla, vla­ky, auto­mo­bi­ly i vrtu­l­ní­ky, obsa­hu­je honič­ku na motor­kách i v autech či scé­nu, ve kte­ré se pro­plé­tá­me mezi rotu­jí­cí­mi osa­mi náklad­ní­ho auto­mo­bi­lu, kte­ré máme pří­mo před oči­ma.“

            To tedy bylo prv­ních 30 nebo 40 strá­nek… „A pak jsme se dosta­li ke scé­ně se slo­nem,“ popi­su­je Kirley. „Stále se jed­ná o veli­ce reál­nou akč­ní scé­nu – tako­vou, jakou bys­te poten­ci­ál­ně pou­ži­li ve sku­teč­ném, váž­ně míně­ném akč­ním fil­mu – ale v kome­di­ál­ním pro­stře­dí. Natáčeli jsme scé­ny ve stís­ně­ných pod­mín­kách a scé­ny, ve kte­rých se naši hrdi­no­vé topí a více­mé­ně jsou nuce­ni bojo­vat o své živo­ty. Jen se zkrát­ka jed­ná o odliš­né pro­stře­dí, než je tomu v pří­pa­dě jiných akč­ních fil­mů.“

            Kirley říká, že se Leterrierovy zku­še­nos­ti s natá­če­ním akč­ních fil­mů s Baronovým Cohenovým citem pro kome­dii doko­na­le pro­po­jo­va­ly. „Louis nato­čil v prů­bě­hu let spousty akč­ních fil­mů, tak­že doká­zal skvě­le vystih­nout tu rea­lis­tic­kou slož­ku naše­ho sním­ku, zatím­co Sacha se sce­náris­ty při­spě­li slož­kou kome­di­ál­ní. Největším uspo­ko­je­ním pro mě bylo to, že jsme doká­za­li nato­čit zdán­li­vě rea­lis­tic­ké akč­ní scé­ny, kte­ré ale fun­go­va­ly v rám­ci kome­di­ál­ních prv­ků, po nichž tou­žil Sacha.“

            Kirley podo­tý­ká, že se jed­na­lo o namá­ha­vou prá­ci – nejen pro­to, že někte­ré z kaska­dér­ských scén byly veli­ce nároč­né, pokud měly být pro­ve­de­ny bez­peč­ně, a byly srov­na­tel­né s jaký­mi­ko­liv jiný­mi, na kte­rých se kdy podí­lel, ale také pro­to, že pokud by k nim při­stu­po­va­li pří­liš váž­ně, mohlo by dojít k tomu, že by pří­liš váž­ně vyzněl i film samot­ný. „Louis se s tím ale doká­zal skvě­le vypo­řá­dat,“ pokra­ču­je Kirley. „Odvedl skvě­lou prá­ci a doká­zal akč­ní scé­ny doko­na­le pro­po­jit s kome­di­ál­ní­mi prv­ky.“

            Pro Kirleyho se jed­na­lo o zce­la spe­ci­fic­ké natá­če­ní, kte­ré se nepo­do­ba­lo žád­né­mu, jakých se kdy zúčast­nil. S ohle­dem na bez­peč­nost všech zúčast­ně­ných muse­ly být kaska­dér­ské scé­ny napro­s­to doko­na­le vymyš­le­né, nača­so­va­né a pro­ve­de­né, tak­že i natá­če­ní akč­ních fil­mů bývá obvykle poměr­ně jas­ně naplá­no­va­né a kaž­dý ze zúčast­ně­ných vždy napro­s­to přes­ně ví, kdy a za jakých okol­nos­tí se daná kaska­dér­ská scé­na ode­hra­je. K natá­če­ní vět­ši­ny kome­dií se ale při­stu­pu­je poně­kud uvol­ně­ně­ji. Režisér napří­klad může jed­nu scé­nu natá­čet bez pře­stáv­ky dlou­hé minu­ty, aby her­cům dal pro­stor pro hle­dá­ní vhod­né kome­di­ál­ní polo­hy. „Všechno se vyví­jí ze dne na den, dokon­ce i záběr od zábě­ru, jak vzni­ka­jí alter­na­tiv­ní ver­ze stej­né scé­ny,“ popi­su­je. „Takže jsme se coby kaska­dé­ři muse­li také při­způ­so­bo­vat, pro­to­že mno­ho­krát došlo k tomu, že změ­ny z jejich stra­ny ovliv­ni­ly i naši prá­ci – jak dochá­zí ke změ­nám scén, musí­te být schop­ni na ně rea­go­vat.“

            Při svém pří­stu­pu k režii sním­ku Grimsby se Louis Leterrier zamě­řo­val pře­de­vším na to, aby vše dová­děl až na hra­ni­ce mož­nos­tí – humor, exte­ri­é­ry, výtvar­nou strán­ku fil­mu, kame­ru – aby se tak divá­ci dočka­li té nej­ú­žas­něj­ší podí­va­né, jakou si dove­dou před­sta­vit. „Ve Francii mi pře­zdí­va­jí Pan Plus, pro­to­že se sna­žím neu­stá­le vše stup­ňo­vat, dokud nemá­me v rukou tu nej­lep­ší, nej­ex­trém­něj­ší a nejdy­na­mič­těj­ší ver­zi dané scé­ny,“ vysvět­lu­je Leterrier. „Lituji obslu­hu naši­ch kamer – celý film se natá­čel v ruce nebo pomo­cí Steadicamu, s jeřá­by nebo s kame­ra­mi zavě­še­ný­mi na lanech. To je po strán­ce obslu­hy kamer veli­ce nároč­né. Přidejte si k tomu Sachův humor, kdy je scho­pen se ve kte­rý­ko­liv oka­mžik vydat jakým­ko­liv smě­rem a udě­lat napro­s­to coko­liv, co se mu zachce, a máte prá­ce až nad hla­vu. Neexistují tu žád­né záchran­né sítě. Ale mys­lím, že prá­vě pro­to se nám se Sachou spo­lu­pra­co­va­lo tak dobře – já k reží­ro­vá­ní při­stu­pu­ji napro­s­to stej­ně, jako on při­stu­pu­je k humo­ru.“

            Výtvarnice Kave Quinn pro­hla­šu­je, že vizu­ál­ní podo­ba fil­mu vychá­ze­la z vel­ké čás­ti z kon­tras­tů mezi Nobbyho svě­tem v děl­nic­ké čtvr­ti v Grimsby, a Sebastianovým svě­tem pře­hna­ně ele­gant­ních a ste­ril­ně vyhlí­že­jí­cích agen­tů, aby se tyto dva světy v závě­ru fil­mu pro­po­ji­ly. „Když se pohy­bu­je­te mezi lid­mi v Grimsby, je všech­no barev­ně poměr­ně pes­t­ré, zatím­co Sebastianův zbo­hat­lic­ký svět je krás­ný, ale chlad­ný. Mým úko­lem bylo zajis­tit, aby to všech­no půso­bi­lo věro­hod­ně, ale také abychom docí­li­li mezi těmi­to dvě­ma světy rov­no­váhy.“

            Quinn také úzce spo­lu­pra­co­va­la s kosty­mé­rem Paco Delgadem, aby zajis­ti­li, že posta­vy budou v kon­tex­tu své­ho pro­stře­dí půso­bit veli­ce výraz­ně. Například „Sebastian má na sobě v hote­lo­vém poko­ji ve tře­tím svě­tě výhrad­ně čer­né tak­tic­ké oble­če­ní. Takže jsem chtě­la, aby ten pokoj byl barev­ný. Stejně tak jsem vědě­la, že Nobby bude vět­ši­nu fil­mu v bílém trič­ku, tak­že jsem se sna­ži­la o to, aby deko­ra­ce pří­liš bílé neob­sa­ho­va­ly – pokud budou barev­né, bude s nimi kon­tras­to­vat.“

            Snímek Grimsby se natá­čel na dvou hlav­ních loka­cích – v Anglii a v Jižní Africe. „Původně jsme měli v plá­nu natá­čet v Africe mož­ná tak 10 nebo 15 dní – scé­nu se slo­nem, nic víc,“ popi­su­je reži­sér Louis Leterrier. „Ale naše vedou­cí výro­by Louise Rosner Meyer byla veli­ce moud­rá – vědě­la, že konec fil­mu se ode­hrá­vá v Chile, a zača­la hle­dat exte­ri­é­ry, kte­ré by se pro natá­če­ní těch­to scén daly pou­žít. Když jsem se za ní vydal – nikdy jsem v Jihoafrické repub­li­ce nebyl – a pro­ces­to­val s ní nej­růz­něj­ší loka­ce, jsme na kon­ci dru­hé­ho dne měli odškrt­nu­té všech­ny potřeb­né exte­ri­é­ry na poměr­ně dlou­hém sezna­mu. Kapské měs­to není vel­ké, ale může­te někam jet 10 nebo 20 minut autem a najed­nou všech­no vypa­dá napro­s­to jinak. Máte tu dva růz­né oce­á­ny, v létě sem vane hor­ký vzdu­ch z afric­kých plá­ní, a v zimě zase chlad­ný z Antarktidy. Je to pro­s­tě úžas­né mís­to – do té míry, že jsme tam nako­nec nato­či­li zhru­ba polo­vi­nu celé­ho fil­mu. Chovali se k nám veli­ce vstříc­ně a vlá­da nám poskytla někte­ré výho­dy – nemluvě o tom, že míst­ní štá­by a uměl­ci jsou napro­s­to neu­vě­ři­tel­ní.“

            V Jihoafrické repub­li­ce na pozem­ku vinař­ství Lourensford tvůr­ci fil­mu vybu­do­va­li luxus­ní safa­ri rezi­den­ci, ve kte­ré by se měla ode­hrá­vat význam­ná schůzka, kte­ré se Nobby zúčast­ní. „Jednalo se o skvě­lou loka­ci,“ míní Leterrier. „A slun­ce celý den sví­ti­lo přes­ně tak, jak jsme potře­bo­va­li. Postavili jsme tu úžas­né deko­ra­ce – ráno jsem sem moc rád cho­dil na pro­cház­ku a díval se na ně. Jak slun­ce zvol­na vychá­ze­lo nad hora­mi, vypa­da­lo to úchvat­ně.“

            „Nejprve jsme plá­no­va­li, že bychom pro potře­by téhle scé­ny posta­vi­li kuli­sy v ate­li­é­ru v Británii,“ říká Quinn. „Ale jde o to, že pokud se podí­vá­te na podob­né luxus­ní uby­to­vá­ní na safa­ri, je na nich luxus­ní prá­vě to pro­stře­dí, ve kte­rém sto­jí. Uvědomili jsme si, že něče­ho tako­vé­ho bychom v ate­li­é­ru v Británii nikdy nemoh­li dosáh­nout. Takže když došlo k tomu, že se naše plá­no­va­né natá­če­ní v Jihoafrické repub­li­ce pro­táh­lo, roz­hod­li jsme se, že by bylo dob­ré zku­sit najít něja­kou úžas­nou loka­ci, kde bychom vše moh­li vybu­do­vat, a to se nám poda­ři­lo.“

            I když byly nicmé­ně deko­ra­ce sebe­krás­něj­ší, reži­sé­ro­vi akč­ní­ho fil­mu se během natá­če­ní honí hla­vou vždy pou­ze jedi­ná věc: „Říkal jsem si, že když už jsme to všech­no posta­vi­li, tak bychom to moh­li také zni­čit!“ smě­je se. „A pak, když jsme to zni­či­li, mě napadlo, že bychom moh­li posta­vit ješ­tě model a ten zni­čit ješ­tě dra­ma­tič­tě­ji, čis­tě pro zába­vu.“

            Vedoucí týmu spe­ci­ál­ních efek­tů Cordell McQueen byl zod­po­věd­ný za natá­če­ní vel­ké čás­ti explo­zí, kte­ré se ve fil­mu obje­vu­jí. Natáčení na pozem­cích Lourensford zna­me­na­lo, že všech­ny explo­ze muse­ly mít co nejmen­ší sku­teč­né násled­ky. Z McQueenova pohle­du to zna­me­na­lo jedi­né: pou­žít pro­pan. „Ve fil­mu je tahle luxus­ní rezi­den­ce zasa­že­na stře­lou z rake­to­me­tu,“ popi­su­je McQueen. „Použili jsme pro­pan a množ­ství mecha­nismů, kte­ré po oko­lí roz­há­ze­jí nej­růz­něj­ší trosky, a během výbuchu se v zábě­ru také obje­vu­jí dva kaska­dé­ři.“

            Další loka­ce v Jižní Africe zastu­po­va­ly ve fil­mu Chile, kde se během vyvr­cho­le­ní celé­ho fil­mu koná fot­ba­lo­vé mis­trov­ství svě­ta. Například v Kapském měs­tě se nachá­zí sta­di­on, kte­rý by tako­vým potře­bám vyho­vo­val. S pomo­cí digi­tál­ních tech­no­lo­gií se poda­ři­lo z něko­li­ka sto­vek sku­teč­ných sta­tis­tů vytvo­řit osm­de­sát tisíc jása­jí­cích fot­ba­lo­vých fanoušků.

            Pokud jde o kos­týmy, jakož­to syn Catherine Leterrier, zná­mé a na Oscara nomi­no­va­né fil­mo­vé kosty­mér­ky, se Louis Leterrier veli­ce inten­ziv­ně zají­mal o styl jed­not­li­vých postav, a Baron Cohen s ním ten­to zájem sdí­lel. „Sacha vypa­dá vždy veli­ce výmluv­ně – jeho posta­vy se dají snad­no nakres­lit,“ podo­tý­ká Leterrier. „Borat má knír a roz­cu­cha­né vla­sy. Ali G má brad­ku a brý­le. Bruno zase číro. Takže jsme chtě­li, aby i Nobby vypa­dal veli­ce spe­ci­fic­ky, a s pomo­cí Paco Delgada, naše­ho kosty­mé­ra, a Katy Fray, kte­rá měla na sta­ros­ti úče­sy a mas­ky, jsme tako­vou podo­bu nalez­li.“

            DelgadoBaronem Cohenem v minu­los­ti spo­lu­pra­co­val na sním­ku Bídníci, ve kte­rém si Baron Cohen zahrál Thénardiera. V pří­pa­dě sním­ku Grimsby Baron CohenDelgadem záhy došli ke dvě­ma závě­rům. „V prv­ní řadě šlo o to, že jeho styl by měl být v rám­ci celé­ho fil­mu kon­zis­tent­ní, a ve dru­hé o to, že by se mělo jed­nat o oble­če­ní ve fot­ba­lo­vém sty­lu,“ říká. „Spousta lidí na seve­ru Anglie se tak oblé­ká – naku­pu­jí oble­če­ní ve spor­tov­ních potře­bách. Usoudili jsme, že by Nobby měl mít tak tro­chu piv­ní pupek – jeho silu­e­ta by měla půso­bit poně­kud zka­ri­ko­va­ně a měl by ji dopl­ňo­vat jeho účes a kot­le­ty.“

            Stejné úsi­lí bylo věno­vá­no i tvor­bě kos­tý­mu pro Marka Stronga. „Jedná se o prostý oblek s trič­kem, kte­ré jsme pro něj navrh­li a kte­ré sle­du­jí linie jeho těla. Jedná se o veli­ce nená­pad­né­ho člo­vě­ka z vyš­ší střed­ní tří­dy, kte­rý na sebe nechce z mno­ha růz­ných důvo­dů pou­tat pří­liš pozor­nos­ti.“

            Rebel Wilson si v rám­ci své role tak­též vyslou­ži­la oje­di­ně­lý styl. „Trochu jsme její kos­tým nad­sa­di­li, pro­to­že se jed­ná o kome­di­ál­ní posta­vy,“ říká, „ale přes­to se stá­le musí­te držet při zemi a pří­liš to nepře­há­nět. Mám na sobě obvykle spíš dost při­lé­ha­vé oble­če­ní, kte­ré mi tak doce­la neli­cho­tí. A co se týče úče­su a líče­ní, apli­ko­va­li jsme na ni pár nená­pad­něj­ších i nápad­něj­ších nápa­dů – pří­čes­ky mám záměr­ně tro­chu del­ší a v tro­chu jiné bar­vě, než jakou mají moje sku­teč­né vla­sy, a líče­ní se tak úpl­ně neda­ří zvý­raz­nit mou sku­teč­nou krá­su.“

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Grimsby

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Grimsby – O tvůrcích7. března 2016 Grimsby – O tvůrcích             SACHA BARON COHEN (Nobby, scénář, námět, produkce) se do světa komedie zapsal svým alter egem Alim G, moderátorem populárního komediálního seriálu stanice HBO Da Ali G Show, nominovaného hned několikrát na cenu Emmy. Tento […] Posted in Speciály
  • Grimsby – 40 %7. března 2016 Grimsby – 40 % Nobby a Sebastian jsou bratři, které spojují radostné i smutné zážitky z dětství .  Po letech odloučení se jejich cesty opět setkávají a začíná období bláznivých dobrodružství, které jsou sice pro Sebastiana běžnou rutinou ale pro Nobbyho […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Kingsman: Tajná služba – Sestavení týmu: Obsazení Kingsmana16. února 2015 Kingsman: Tajná služba – Sestavení týmu: Obsazení Kingsmana Kingsman je elitní organizací agentů pracujících mimo vládu. Jsou altruistickou jednotkou, která dokáže věci dotáhnout do konce. „Jsou to hodní kluci,“ říká Colin Firth, který hraje Harryho, jehož krycí jméno Galahad je podle artušovské […] Posted in Speciály
  • Kingsman: Tajná služba – Elegantní obleky a tajné základny Výtvarná stránka Kingsmana16. února 2015 Kingsman: Tajná služba – Elegantní obleky a tajné základny Výtvarná stránka Kingsmana Ležérní, elegantní a oslavující to nejlepší z britského stylu a designu ve velkém. Tvůrci filmu Kingsman: Tajná služba spolupracovali s oděvní doménou Mr. Porter na vytvoření filmové „oděvní kolekce“. V této kostýmní sérii se představí na […] Posted in Speciály
  • KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA16. února 2015 KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA Podle populárního komiksu a v režii Matthew Vaughna (Kick-Ass, X-Men: První třída), Kingsman: Tajná služba vypráví příběh o super tajné špionážní organizaci, která do vysoce konkurenčního vzdělávacího programu své agentury rekrutuje zatím […] Posted in Speciály
  • Kingsman: Tajná služba – O FILMU16. února 2015 Kingsman: Tajná služba – O FILMU Kingsman: Tajná služba si s vtipem dobírá namyšlenost špionážního žánru. Vypráví příběh o špionu gentlemanovi, který vezme obyčejné dělnické dítě pod svá ochranná křídla a vyškolí ho v umění špionáže. Vypráví o cestě obyčejného kluka […] Posted in Speciály
  • Kingsman: Tajná služba – Hra špiónů Akční scény ve filmu16. února 2015 Kingsman: Tajná služba – Hra špiónů Akční scény ve filmu Brad Allan, australský mistr bojových umění a choreograf akčních scén, který pracoval s Vaughnem na filmu  Kick-Ass, koordinoval bojové scény s týmem, do kterého patřili i parkourový šampión nebo tanečník breakdancu, kterého Allen objevil […] Posted in Speciály
  • Kingsman: Tajná služba – Ovládnutí světa Obsazení zloduchů16. února 2015 Kingsman: Tajná služba – Ovládnutí světa Obsazení zloduchů Každý dobrý špión potřebuje vhodného padoucha a ve Valentinovi Samuela L. Jacksona tento žánr možná našel toho největšího šíleného protivníka. Miliardář génius, jehož plán „zachránit svět“ zahrnuje vyhlazení lidské rasy, Valentine je […] Posted in Speciály
  • 30 minut po půlnoci (Zero Dark Thirty) – 65 %20. února 2013 30 minut po půlnoci (Zero Dark Thirty) – 65 % Dostat se na stopu teroristických vůdců je práce zoufale zdlouhavá a výsledek není nikdy jistý. Film 30 minut po půlnoci sleduje při práci agentku CIA Mayu (Jessica Chastain) od prvních tvrdých výslechů zatčených, až po plánování a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Kingsman: Tajná služba – 50%8. března 2016 Kingsman: Tajná služba – 50% Film režíroval Matthew Vaughn podle knižních předloh Dava Gibbonsa a Marka Millara, kteří se mimochodem podíleli i na scénáři. Herecké výkony známých herců  Colina Firtha, Samuela L. Jacksona a Michaela Caina film vyzvedl hodně vysoko, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.