Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Deadpool

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


DEADPOOL, inspi­ro­vaný jed­ním z nejméně tra­dič­ních anti-hrdinů mar­ve­lov­ských komiksů, vypráví pří­běh býva­lého člena spe­ci­ál­ních jed­no­tek, který se stal žol­dá­kem. Wade Wilson byl podro­ben nebez­peč­nému expe­ri­mentu, který mu sice umož­nil rychlé hojení ran, záro­veň ho ale zne­tvo­řil – stal se z něj Deadpool, jeho alter ego. Vybaven svými novými schop­nostmi a tem­ným, pokrou­ce­ným smys­lem pro humor, Deadpool pro­ná­sle­duje muže, který ho málem při­pra­vil o život.

Filmová hvězda a pro­du­cent filmu Deadpool, Ryan Reynolds nemá vět­šího fanouška než samot­nou legendu spo­leč­nosti Marvel, Stana Lee, jež ve filmu ztvár­nil epi­zodní roli a záro­veň se ujal funkce výkon­ného pro­du­centa. “Žádná postava se nevy­rovná Deadpoolovi a Ryan Reynolds ho hraje, jako by se pro tuto roli naro­dil,” říká Lee. “Stejně jako se Robert Downey, Jr. měl stát Iron Manem, nedo­kážu si v roli Deadpoola před­sta­vit nikoho jiného než Ryana.”

Reynolds si osvo­jil nesčetné množ­ství (a často pokři­ve­ných) aspektů této postavy. “V komik­so­vém světě je Deadpool člo­vě­kem z naší doby a má schop­nost udě­lat správ­nou věc v tu nej­horší chvíli,” vtip­kuje. “Tím se pro mě stává zají­ma­vým. Neomezují ho žádné limity.”

Reynolds dlouho bojo­val za vznik fil­mové verze této kul­tovní komik­sové postavy. Jeho zapo­jení do vývoje filmu pokra­čo­valo i během před­pro­dukce, kdy se často setká­val s reži­sé­rem snímku Timem Millerem a scé­náristy Rhettem Reesem a Paulem Wernickem (Zombieland).

Tim Miller, jehož je Deadpool celo­ve­čer­ním režij­ním debu­tem, pozna­me­nává: “Myslím si, že Ryanova osob­nost a DNA tuto postavu sku­tečně napl­ňují. Byl to hned od začátku vyrov­naný zápas, což je důvod, proč Deadpool Ryana tak při­ta­ho­val.”

Ryan má velký smysl pro humor, je velmi bys­trý a tato postava se mu sku­tečně dostala pod kůži,” říká Reese. “Stal se tak tro­chu ‘stráž­cem Deadpoola’. “Kdykoliv jsme se dostali mimo tón nebo jsme psali sty­lem, který nebyl správný, Ryan řekl ‘To nezní jako Deadpool.’ Věděli jsme, že byl tím nej­lep­ším arbit­rem, pro­tože zná a miluje komiksy a Deadpoolovi při­způ­so­bil svůj hlas i smysl pro humor.”

Snažili jsme se zůstat co nej­více věrní původní komik­sové postavě,” při­dává se Raynolds. “Opravdu jsme se drželi myš­lenky, že si je Deadpool vědom, že je anti-hrdinou z komiksu. To nám dalo svo­bodu odvy­prá­vět tento pří­běh zcela neor­to­dox­ním způ­so­bem. Obsadili jsme tak jako první nový fil­mový pro­stor. Tomu se zatím nestalo v žád­ném jiném komik­so­vém snímku.”

Deadpool je také známý jako tzv. “upo­ví­daný žol­dák” – a ne náho­dou. “U mnoha komik­so­vých filmů máte pocit, že byste je mohli sle­do­vat bez zvuku a bez pro­blému byste pocho­pili děj,” pozna­me­nává Reese. “Chtěli jsme sly­šet Deadpoolův hlas a jeho vtipné komen­táře, takže jsme se sku­tečně pus­tili do psaní dia­logu. Toto není jeden z těch filmů, kde hrdina mlčí po dobu 15ti minut. V Deadpoolovi se ostatní postavy nedo­sta­nou ke slovu, pro­tože on neza­vře pusu.”

Deadpool je v mar­ve­lov­ském světě uni­kátní posta­vou. Fabian Nicieza a Rob Liefeld vytvo­řili Deadpoola, který často zastává nehe­ro­ické postoje. Cynický pro­těj­šek boho­rov­ným hrdi­nům i padou­chům, kteří obý­vají svět mar­ve­lov­ských komiksů, Deadpool neu­stále srší vti­pem a roz­bíjí žánrové bari­éry.

Liefeld se při­po­juje ke Stanovi Lee v jeho obdivu práce fil­mařů a v jejich úsilí před­sta­vit tuto postavu na fil­mo­vém plátně. “Deadpool je nabitý akč­ností,” říká Liefeld. “Ryan, Tim Miller, Paul a Rhett vytě­žili to nej­lepší ze světa komiksů za poslední dese­ti­letí a při­šli s fil­mem, který to všechno dává dohro­mady. Tak vznikl Deadpool, který nasta­vil vyšší laťku svému žánru!”

Režisér Miller při­šel s fil­mo­vou adap­tací Deadpoola, jež je jedi­nečná svým “roz­tříš­tě­ným” dějem, který střídá různé časové roviny. Tím se film stává napro­sto nepřed­ví­da­telný, ale při­tom je sro­zu­mi­telný i těm, kteří se nikdy před­tím nese­tkali s žol­dá­kem s pro­říz­nu­tou pusou.

Pochopitelnost této postavy je čás­tečně defi­no­vána jeho pokrou­ce­ným smys­lem pro humor. “To vás opravdu vtáhne do děje,” pozna­me­nává Reynolds. “Deadpool má opti­mis­tický pohled na život, i když je v jeho pří­padě život na nic. Mám tím na mysli jeho zne­tvo­ření. Nemůže najít lásku a je dost šílený.”

                        I sám reži­sér snímku dis­po­nuje jis­tými dead­poo­lov­skými rysy. “V Timovi najdete tro­chu jíz­li­vosti, jako má i Wade Wilson,” říká Reynolds. “Tak nějak mluví, hýbe se a jedná jako on. Myslím si, že mu to pomohlo tuto postavu lépe pocho­pit. Opravdu ví, jak vyba­lan­co­vat bláz­ni­vou akč­nost a humor s dojem­ností, pro­tože v jis­tých ohle­dech, Wade Wilson je tra­gická postava.”

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Deadpool

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Deadpool – PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI7. února 2016 Deadpool – PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI Ve skutečnosti Millerovo filmové vyprávění vyvolává soucit se všemi protagonisty. Nejvíce ze všeho tomu tak je v případě dojemného milostného vztahu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kteří se do sebe zamilují pro své nedostatky. Vanessa […] Posted in Speciály
 • Deadpool – ZA VŠE MOHOU JIZVY7. února 2016 Deadpool – ZA VŠE MOHOU JIZVY Slavný básník kdysi napsal “…ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami” - což jistě platí o Deadpoolovi, jehož znetvořený obličej se stal výsledkem hrůzného experimentu, který podstoupil. Stejně tak platí poznámka jeho kamaráda […] Posted in Speciály
 • Deadpool – JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM7. února 2016 Deadpool – JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM Realizace netradičních superhrdinských kousků, vytvořila během natáčení nečekanou atmosféru. Stan Lee dodává: “Když vidíte Tima Millera a Ryana Reynoldse, jak společně pracují, jste svědkem jejich souhry. Dívají se na film stejným […] Posted in Speciály
 • Deadpool – “… NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”7. února 2016 Deadpool – “… NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU” Deadpoolovy souboje, vášnivé milostné scény mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop barvitá verbální stylistika - to vše přispívá k filmovému hodnocení R-rating (film je přístupný mládeži do 16 let pouze v doprovodu dospělé osoby). […] Posted in Speciály
 • Deadpool – screeny z traileru5. srpna 2015 Deadpool – screeny z traileru Posted in Články
 • Deadpool – pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence9. února 2016 Deadpool – pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence .    „Je to jako když dva smrdutý vágusové souloží ve svých vlastních chcankách.“ Pokud vámi právě projela vlna odporu, přestaňte číst, zavřete tuto záložku a předstírejte, že o žádném Deadpoolovi nevíte. A už vůbec na něj nechoďte. Vy […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Velká šestka na Blu-ray21. června 2015 Velká šestka na Blu-ray Když byly v loni v kinech animované filmy, tak jsem chtěl jít i na Velkou šestku. Bohužel jsem se to nestihl. A tak jsem si tento velkofilm pustil na své televizi. Očekával jsem film, který by zdůvodnil tak velké HALLO, které se událo […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Iron Man 3 – ZAJÍMAVOSTI O FILMU2. dubna 2013 Iron Man 3 – ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Snímek Iron Man 3 společnosti Marvel je natočen na motivy comicsu Stana Leeho, Dona Hecka, Larryho Liebera a Jacka Kirbyho. Iron Man se poprvé objevil ve 39. čísle série Tales of Suspense v březnu 1963. Ve filmu se společně objevují […] Posted in Speciály
 • Špión – O PRODUKCI25. května 2015 Špión – O PRODUKCI Jude Law běží o život 25 stop pod zemí. Je první den natáčení a herci i štáb se shromáždili v labyrintu vápencových jeskyní, které se táhnou asi 37 km pod pivovarem v Budě v Maďarsku. Judova postava, Bradley Fine, se pokouší uniknout […] Posted in Speciály
 • Ryan Reynolds5. srpna 2015 Ryan Reynolds Ryan Rodney Reynolds (* 23. října 1976, Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada) je kanadský herec nejvíce proslulý díky svým komediálním rolím ve filmech Sexy párty, Hele kámo, kdo tu vaří?, Určitě, možná, Miluji tě k sežrání, Návrh nebo […] Posted in Profily osob

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.