Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Deadpool

Deadpool
Ohodnoťte člá­nek

DEADPOOL, inspi­ro­va­ný jed­ním z nejmé­ně tra­dič­ních anti-hrdinů mar­ve­lov­ských komik­sů, vyprá­ví pří­běh býva­lé­ho čle­na spe­ci­ál­ních jed­no­tek, kte­rý se stal žol­dá­kem. Wade Wilson byl podro­ben nebez­peč­né­mu expe­ri­men­tu, kte­rý mu sice umož­nil rych­lé hoje­ní ran, záro­veň ho ale zne­tvo­řil - stal se z něj Deadpool, jeho alter ego. Vybaven svý­mi nový­mi schop­nost­mi a tem­ným, pokrou­ce­ným smys­lem pro humor, Deadpool pro­ná­sle­du­je muže, kte­rý ho málem při­pra­vil o život.

Filmová hvězda a pro­du­cent fil­mu Deadpool, Ryan Reynolds nemá vět­ší­ho fanouš­ka než samot­nou legen­du spo­leč­nos­ti Marvel, Stana Lee, jež ve fil­mu ztvár­nil epi­zod­ní roli a záro­veň se ujal funk­ce výkon­né­ho pro­du­cen­ta. “Žádná posta­va se nevy­rov­ná Deadpoolovi a Ryan Reynolds ho hra­je, jako by se pro tuto roli naro­dil,” říká Lee. “Stejně jako se Robert Downey, Jr. měl stát Iron Manem, nedo­ká­žu si v roli Deadpoola před­sta­vit niko­ho jiné­ho než Ryana.”

Reynolds si osvo­jil nesčet­né množ­ství (a čas­to pokři­ve­ných) aspek­tů této posta­vy. “V komik­so­vém svě­tě je Deadpool člo­vě­kem z naší doby a má schop­nost udě­lat správ­nou věc v tu nej­hor­ší chví­li,” vtip­ku­je. “Tím se pro mě stá­vá zají­ma­vým. Neomezují ho žád­né limi­ty.”

Reynolds dlou­ho bojo­val za vznik fil­mo­vé ver­ze této kul­tov­ní komik­so­vé posta­vy. Jeho zapo­je­ní do vývo­je fil­mu pokra­čo­va­lo i během před­pro­duk­ce, kdy se čas­to setká­val s reži­sé­rem sním­ku Timem Millerem a scé­náris­ty Rhettem Reesem a Paulem Wernickem (Zombieland).

Tim Miller, jehož je Deadpool celo­ve­čer­ním režij­ním debu­tem, pozna­me­ná­vá: “Myslím si, že Ryanova osob­nost a DNA tuto posta­vu sku­teč­ně napl­ňu­jí. Byl to hned od začát­ku vyrov­na­ný zápas, což je důvod, proč Deadpool Ryana tak při­ta­ho­val.”

“Ryan má vel­ký smy­sl pro humor, je vel­mi bys­trý a tato posta­va se mu sku­teč­ně dosta­la pod kůži,” říká Reese. “Stal se tak tro­chu ‘stráž­cem Deadpoola’. “Kdykoliv jsme se dosta­li mimo tón nebo jsme psa­li sty­lem, kte­rý nebyl správ­ný, Ryan řekl ‘To nezní jako Deadpool.’ Věděli jsme, že byl tím nej­lep­ším arbit­rem, pro­to­že zná a milu­je komiksy a Deadpoolovi při­způ­so­bil svůj hlas i smy­sl pro humor.”

“Snažili jsme se zůstat co nej­ví­ce věr­ní původ­ní komik­so­vé posta­vě,” při­dá­vá se Raynolds. “Opravdu jsme se drže­li myš­len­ky, že si je Deadpool vědom, že je anti-hrdinou z komik­su. To nám dalo svo­bo­du odvy­prá­vět ten­to pří­běh zce­la neor­to­dox­ním způ­so­bem. Obsadili jsme tak jako prv­ní nový fil­mo­vý pro­stor. Tomu se zatím nesta­lo v žád­ném jiném komik­so­vém sním­ku.”

Deadpool je také zná­mý jako tzv. “upo­ví­da­ný žol­dák” - a ne náho­dou. “U mno­ha komik­so­vých fil­mů máte pocit, že bys­te je moh­li sle­do­vat bez zvu­ku a bez pro­blé­mu bys­te pocho­pi­li děj,” pozna­me­ná­vá Reese. “Chtěli jsme sly­šet Deadpoolův hlas a jeho vtip­né komen­tá­ře, tak­že jsme se sku­teč­ně pus­ti­li do psa­ní dia­lo­gu. Toto není jeden z těch fil­mů, kde hrdi­na mlčí po dobu 15ti minut. V Deadpoolovi se ostat­ní posta­vy nedo­sta­nou ke slo­vu, pro­to­že on neza­vře pusu.”

Deadpool je v mar­ve­lov­ském svě­tě uni­kát­ní posta­vou. Fabian Nicieza a Rob Liefeld vytvo­ři­li Deadpoola, kte­rý čas­to zastá­vá nehe­ro­ic­ké posto­je. Cynický pro­těj­šek boho­rov­ným hrdi­nům i padou­chům, kte­ří obý­va­jí svět mar­ve­lov­ských komik­sů, Deadpool neu­stá­le srší vti­pem a roz­bí­jí žánro­vé bari­é­ry.

Liefeld se při­po­ju­je ke Stanovi Lee v jeho obdi­vu prá­ce fil­ma­řů a v jejich úsi­lí před­sta­vit tuto posta­vu na fil­mo­vém plát­ně. “Deadpool je nabi­tý akč­nos­tí,” říká Liefeld. “Ryan, Tim Miller, Paul a Rhett vytě­ži­li to nej­lep­ší ze svě­ta komik­sů za posled­ní dese­ti­le­tí a při­šli s fil­mem, kte­rý to všech­no dává dohro­ma­dy. Tak vzni­kl Deadpool, kte­rý nasta­vil vyš­ší lať­ku své­mu žán­ru!”

Režisér Miller při­šel s fil­mo­vou adap­ta­cí Deadpoola, jež je jedi­neč­ná svým “roz­tříš­tě­ným” dějem, kte­rý stří­dá růz­né časo­vé rovi­ny. Tím se film stá­vá napros­to nepřed­ví­da­tel­ný, ale při­tom je sro­zu­mi­tel­ný i těm, kte­ří se nikdy před­tím nese­tka­li s žol­dá­kem s pro­říz­nu­tou pusou.

Pochopitelnost této posta­vy je čás­teč­ně defi­no­vá­na jeho pokrou­ce­ným smys­lem pro humor. “To vás oprav­du vtáh­ne do děje,” pozna­me­ná­vá Reynolds. “Deadpool má opti­mis­tic­ký pohled na život, i když je v jeho pří­pa­dě život na nic. Mám tím na mys­li jeho zne­tvo­ře­ní. Nemůže najít lás­ku a je dost šíle­ný.”

                        I sám reži­sér sním­ku dis­po­nu­je jis­tý­mi dead­poo­lov­ský­mi rysy. “V Timovi najde­te tro­chu jíz­li­vos­ti, jako má i Wade Wilson,” říká Reynolds. “Tak nějak mlu­ví, hýbe se a jed­ná jako on. Myslím si, že mu to pomoh­lo tuto posta­vu lépe pocho­pit. Opravdu ví, jak vyba­lan­co­vat bláz­ni­vou akč­nost a humor s dojem­nos­tí, pro­to­že v jis­tých ohle­dech, Wade Wilson je tra­gic­ká posta­va.”

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Deadpool

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY7. února 2016 Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY Slavný básník kdysi napsal “…ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami” - což jistě platí o Deadpoolovi, jehož znetvořený obličej se stal výsledkem hrůzného experimentu, který […]
 • Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI7. února 2016 Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI Ve skutečnosti Millerovo filmové vyprávění vyvolává soucit se všemi protagonisty. Nejvíce ze všeho tomu tak je v případě dojemného milostného vztahu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kteří […]
 • Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM7. února 2016 Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM Realizace netradičních superhrdinských kousků, vytvořila během natáčení nečekanou atmosféru. Stan Lee dodává: “Když vidíte Tima Millera a Ryana Reynoldse, jak společně pracují, jste […]
 • Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”7. února 2016 Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU” Deadpoolovy souboje, vášnivé milostné scény mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop barvitá verbální stylistika - to vše přispívá k filmovému hodnocení R-rating (film je přístupný […]
 • Deadpool - screeny z traileru5. srpna 2015 Deadpool - screeny z traileru
 • Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence9. února 2016 Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence .    „Je to jako když dva smrdutý vágusové souloží ve svých vlastních chcankách.“ Pokud vámi právě projela vlna odporu, přestaňte číst, zavřete tuto záložku a předstírejte, že o žádném […]
 • Velká šestka na Blu-ray21. června 2015 Velká šestka na Blu-ray Když byly v loni v kinech animované filmy, tak jsem chtěl jít i na Velkou šestku. Bohužel jsem se to nestihl. A tak jsem si tento velkofilm pustil na své televizi. Očekával jsem film, […]
 • Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU2. dubna 2013 Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Snímek Iron Man 3 společnosti Marvel je natočen na motivy comicsu Stana Leeho, Dona Hecka, Larryho Liebera a Jacka Kirbyho. Iron Man se poprvé objevil ve 39. čísle série Tales of […]
 • Špión - O PRODUKCI25. května 2015 Špión - O PRODUKCI Jude Law běží o život 25 stop pod zemí. Je první den natáčení a herci i štáb se shromáždili v labyrintu vápencových jeskyní, které se táhnou asi 37 km pod pivovarem v Budě v Maďarsku. […]
 • Ryan Reynolds5. srpna 2015 Ryan Reynolds Ryan Rodney Reynolds (* 23. října 1976, Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada) je kanadský herec nejvíce proslulý díky svým komediálním rolím ve filmech Sexy párty, Hele kámo, kdo tu vaří?, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Kingdom Come: Deliverance