Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Deadpool – PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Ve sku­teč­nosti Millerovo fil­mové vyprá­vění vyvo­lává sou­cit se všemi pro­ta­go­nisty. Nejvíce ze všeho tomu tak je v pří­padě dojem­ného milost­ného vztahu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kteří se do sebe zami­lují pro své nedo­statky. Vanessa měla těžké dět­ství a nyní žije život plný lítosti. Když se s ní Wade poprvé setká, živí se jako pro­sti­tutka. Vydají se spo­lečně na trans­for­mační cestu ve snaze stát se lep­šími lidmi.

Chtěli jsme, aby Vanessa stála nohama na zemi a nebyla jen sle­čin­kou v nouzi. A když se dostane do oprav­do­vých pro­blémů, udělá všechno pro to, aby se z této slo­žité situ­ace dostala,” pozna­me­nává Reynolds. “Morena Baccarinová ztě­les­nila Vanessu.”

Vanessa se neu­vě­ři­telně liší od ostat­ních postav, jaké jsem v minu­losti hrála, pro­tože je skvě­lou kom­bi­nací inte­li­gentní, sexy, chladné a tvrdé ženy,” říká Baccarinová. “Dokáže se přá­te­lit s klukama, ale při­tom je velmi žen­ská. Zároveň je bojov­nicí. Je neu­vě­ři­telně osvě­žu­jící vidět ve filmu o super­hr­di­nech sil­nou žen­skou postavu, která je stejně silná jako chlap, má co říct a má odvahu.”

Deadpoolovým úhlav­ním nepří­te­lem je Ajax v podání Eda Skreina (Kurýr: Restart). Ajax je archi­tek­tem Deadpoolovy trans­for­mace. “Provozuje dílnu WeaponX a je to sadis­tický mizera,” pozna­me­nává Miller. Ajax nachází zvláštní potě­šení v mučení Wadea během jeho pro­měny v Deadpoola.

Ajax – jehož křestní jméno je Francis, pod­stou­pil stejný pro­gram jako Wade. Mezi jeho nabu­zené schop­nosti nyní patří zvý­šená obrat­nost a síla, stejně jako odol­nost vůči bolesti, kte­rou necítí, a vůči lid­ským emo­cím. Ajax necítí empa­tii nebo sym­pa­tie a nemá žádné výčitky, když někoho mučí.

Ajaxova při­slu­ho­vačka se jme­nuje Angel Dust, impo­zantní kráska, která je neu­vě­ři­telně fyzicky zdatná. Dělá práci, které se Ajax vyhýbá – a miluje kaž­dou minutu.

Superschopnosti Angel Dust jí umož­ňují vyu­žít svého adre­na­linu a vyge­ne­ro­vat super sílu,” pozna­me­nává Gina Carano, bývalá šam­pi­onka ve smí­še­ných bojo­vých umě­ních. “Je tro­chu jako divoký kůň na uzdě, který se nedá udr­žet a Ajax má v rukou otěže a Angel Dust ho nabádá “Jsem při­pra­vená. Pusť mě na to.”

Mezi nepřá­teli a Deadpoolovými mutant­ními “spo­jenci” – NTW (Negasonic Teenage Warhead) a obrem zná­mým jako Colossus se někdy nachází tenká linie. NTW dis­po­nuje jader­nou hla­vicí a má nej­ú­žas­nější jméno pro super­hr­dinku – NTW. V mnoha ohle­dech je to typicky vzpurná dospí­va­jící dívka. Je pří­liš “cool” na to, aby cho­dila do školy. Je odmě­řená a sar­kas­tická.

Colossus, výtvor počí­ta­čové ani­mace, dokáže změ­nit svou kůži v ocel a do Deadpoola si odsko­čil z jiných X-menovských dob­ro­druž­ství. Dále tu také zastává roli men­tora mladé NTW.

Ve filmu se před­staví zábavná a výstřední dyna­mika mezi Deadpoolem a tímto obrem. “Když jsem se dočetl, že Colossus je vlastně jakýmsi hlí­da­cím psem Deadpoola a tím váž­ným par­ťá­kem ve dvo­jici, který vyva­žuje Deadpoolovy šaš­kárny, málem jsem spadl z gauče,” vzpo­míná Liefeld. “Je to geni­ální! Posouvá to Colossuse na místo, kde ještě nikdy před­tím nebyl.”

Film upouští od svých zbě­si­lých, akč­ních sek­vencí s posta­vami s nad­lid­skými schop­nostmi, aby před­sta­vil Deadpoola i tro­chu jinak – jak si vymě­ňuje vtipné hlášky se svým kama­rá­dem, bar­ma­nem Weaselem, v podání herce/komika T. J. Millera (Silicon Valley). Navzdory svému mottu “vždy se sta­rej jen sám o sebe,” Weasel je Wadeovým důvě­ry­hod­ným pří­te­lem. Weasel pro­vo­zuje Domov sestry Markéty pro vzpurné dívky, tajné zaří­zení, kde se mohou žol­dáci zpít do bez­vě­domí. Také je zna­lým obchod­ní­kem se zbra­němi, on totiž miluje peníze a zbraně.

Miller oce­nil uni­kátní prvky filmu. “Deadpool není nic men­šího než nej­větší pří­běh všech dob – se zbra­němi a s meči,” žer­tuje. “Deadpool si dobře uvě­do­muje své kva­lity. Ví, že je sou­částí komiksu, a že se nachází ve filmu. Dokonce pro­mluví i k divá­kům. Někdy je k divá­kům zlý, ale oni si to zaslouží! Líbí se mi o něm pře­mýš­let jako o rege­ne­ru­jí­cím se zvrh­lí­kovi.“

Deadpool si čas od času dá pohov v klidu domova spolu se svou spo­lubyd­lící – Slepou Al, nevi­do­mou důchod­kyní, kte­rou Deadpool našel přes inze­rát. Zpěvačka/herečka Leslie Uggamsová se ujala této role. “Al je nezá­vislá, drzá, sar­kas­tická a neob­lomná,” říká Uggamsová.

Tvoří neob­vyklý pár spo­lubyd­lí­cích, ale nako­nec se z nich sta­nou přá­telé. Je to pro oba výhodný vztah. “Wade vydělá peníze a Al se stará o dům, více či méně,” pozna­me­nává Uggamsová. “Vzhledem k tomu, že je slepá a nevidí jeho zne­tvo­ření, Al Deadpoolovi nabízí bez­pro­střední kama­rád­ství a on ji zase nesoudí pro její nároč­nost.

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Deadpool

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Deadpool – ZA VŠE MOHOU JIZVY7. února 2016 Deadpool – ZA VŠE MOHOU JIZVY Slavný básník kdysi napsal “…ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami” - což jistě platí o Deadpoolovi, jehož znetvořený obličej se stal výsledkem hrůzného experimentu, který podstoupil. Stejně tak platí poznámka jeho kamaráda […] Posted in Speciály
 • Deadpool – JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM7. února 2016 Deadpool – JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM Realizace netradičních superhrdinských kousků, vytvořila během natáčení nečekanou atmosféru. Stan Lee dodává: “Když vidíte Tima Millera a Ryana Reynoldse, jak společně pracují, jste svědkem jejich souhry. Dívají se na film stejným […] Posted in Speciály
 • Deadpool7. února 2016 Deadpool DEADPOOL, inspirovaný jedním z nejméně tradičních anti-hrdinů marvelovských komiksů, vypráví příběh bývalého člena speciálních jednotek, který se stal žoldákem. Wade Wilson byl podroben nebezpečnému experimentu, který mu sice umožnil […] Posted in Speciály
 • Deadpool – “… NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”7. února 2016 Deadpool – “… NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU” Deadpoolovy souboje, vášnivé milostné scény mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop barvitá verbální stylistika - to vše přispívá k filmovému hodnocení R-rating (film je přístupný mládeži do 16 let pouze v doprovodu dospělé osoby). […] Posted in Speciály
 • Deadpool – screeny z traileru5. srpna 2015 Deadpool – screeny z traileru Posted in Články
 • Deadpool – pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence9. února 2016 Deadpool – pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence .    „Je to jako když dva smrdutý vágusové souloží ve svých vlastních chcankách.“ Pokud vámi právě projela vlna odporu, přestaňte číst, zavřete tuto záložku a předstírejte, že o žádném Deadpoolovi nevíte. A už vůbec na něj nechoďte. Vy […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Velká šestka na Blu-ray21. června 2015 Velká šestka na Blu-ray Když byly v loni v kinech animované filmy, tak jsem chtěl jít i na Velkou šestku. Bohužel jsem se to nestihl. A tak jsem si tento velkofilm pustil na své televizi. Očekával jsem film, který by zdůvodnil tak velké HALLO, které se událo […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Ryan Reynolds5. srpna 2015 Ryan Reynolds Ryan Rodney Reynolds (* 23. října 1976, Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada) je kanadský herec nejvíce proslulý díky svým komediálním rolím ve filmech Sexy párty, Hele kámo, kdo tu vaří?, Určitě, možná, Miluji tě k sežrání, Návrh nebo […] Posted in Profily osob
 • Špión – O PRODUKCI25. května 2015 Špión – O PRODUKCI Jude Law běží o život 25 stop pod zemí. Je první den natáčení a herci i štáb se shromáždili v labyrintu vápencových jeskyní, které se táhnou asi 37 km pod pivovarem v Budě v Maďarsku. Judova postava, Bradley Fine, se pokouší uniknout […] Posted in Speciály
 • Špión25. května 2015 Špión Susan Cooperová (Melissa McCarthy) je nenápadná kancelářská analytička CIA a opomíjená hrdinka, která stojí za nejnebezpečnějšími misemi CIA. Když ji ale její partner (Jude Law) nedobrovolně opustí a další top agent (Jason Statham) je v […] Posted in Speciály

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.