Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI

Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI
Ohodnoťte člá­nek

Ve sku­teč­nos­ti Millerovo fil­mo­vé vyprá­vě­ní vyvo­lá­vá sou­cit se vše­mi pro­ta­go­nis­ty. Nejvíce ze vše­ho tomu tak je v pří­pa­dě dojem­né­ho milost­né­ho vzta­hu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kte­ří se do sebe zami­lu­jí pro své nedo­stat­ky. Vanessa měla těž­ké dět­ství a nyní žije život plný lítos­ti. Když se s ní Wade popr­vé setká, živí se jako pro­sti­tut­ka. Vydají se spo­leč­ně na trans­for­mač­ní ces­tu ve sna­ze stát se lep­ší­mi lid­mi.

“Chtěli jsme, aby Vanessa stá­la noha­ma na zemi a neby­la jen sle­čin­kou v nou­zi. A když se dosta­ne do oprav­do­vých pro­blé­mů, udě­lá všech­no pro to, aby se z této slo­ži­té situ­a­ce dosta­la,” pozna­me­ná­vá Reynolds. “Morena Baccarinová ztě­les­ni­la Vanessu.”

“Vanessa se neu­vě­ři­tel­ně liší od ostat­ních postav, jaké jsem v minu­los­ti hrá­la, pro­to­že je skvě­lou kom­bi­na­cí inte­li­gent­ní, sexy, chlad­né a tvr­dé ženy,” říká Baccarinová. “Dokáže se přá­te­lit s kluka­ma, ale při­tom je vel­mi žen­ská. Zároveň je bojov­ni­cí. Je neu­vě­ři­tel­ně osvě­žu­jí­cí vidět ve fil­mu o super­hr­di­nech sil­nou žen­skou posta­vu, kte­rá je stej­ně sil­ná jako chlap, má co říct a má odva­hu.”

Deadpoolovým úhlav­ním nepří­te­lem je Ajax v podá­ní Eda Skreina (Kurýr: Restart). Ajax je archi­tek­tem Deadpoolovy trans­for­ma­ce. “Provozuje díl­nu WeaponX a je to sadis­tic­ký mize­ra,” pozna­me­ná­vá Miller. Ajax nachá­zí zvlášt­ní potě­še­ní v muče­ní Wadea během jeho pro­mě­ny v Deadpoola.

Ajax - jehož křest­ní jmé­no je Francis, pod­stou­pil stej­ný pro­gram jako Wade. Mezi jeho nabu­ze­né schop­nos­ti nyní pat­ří zvý­še­ná obrat­nost a síla, stej­ně jako odol­nost vůči boles­ti, kte­rou necí­tí, a vůči lid­ským emo­cím. Ajax necí­tí empa­tii nebo sym­pa­tie a nemá žád­né výčit­ky, když něko­ho mučí.

Ajaxova při­slu­ho­vač­ka se jme­nu­je Angel Dust, impo­zant­ní krás­ka, kte­rá je neu­vě­ři­tel­ně fyzic­ky zdat­ná. Dělá prá­ci, kte­ré se Ajax vyhý­bá - a milu­je kaž­dou minu­tu.

“Superschopnosti Angel Dust jí umož­ňu­jí vyu­žít své­ho adre­na­li­nu a vyge­ne­ro­vat super sílu,” pozna­me­ná­vá Gina Carano, býva­lá šam­pi­on­ka ve smí­še­ných bojo­vých umě­ních. “Je tro­chu jako divo­ký kůň na uzdě, kte­rý se nedá udr­žet a Ajax má v rukou otě­že a Angel Dust ho nabá­dá “Jsem při­pra­ve­ná. Pusť mě na to.”

Mezi nepřá­te­li a Deadpoolovými mutant­ní­mi “spo­jen­ci” - NTW (Negasonic Teenage Warhead) a obrem zná­mým jako Colossus se někdy nachá­zí ten­ká linie. NTW dis­po­nu­je jader­nou hla­vi­cí a má nej­ú­žas­něj­ší jmé­no pro super­hr­din­ku - NTW. V mno­ha ohle­dech je to typic­ky vzpur­ná dospí­va­jí­cí dív­ka. Je pří­liš “cool” na to, aby cho­di­la do ško­ly. Je odmě­ře­ná a sar­kas­tic­ká.

Colossus, výtvor počí­ta­čo­vé ani­ma­ce, doká­že změ­nit svou kůži v ocel a do Deadpoola si odsko­čil z jiných X-menovských dob­ro­druž­ství. Dále tu také zastá­vá roli men­to­ra mla­dé NTW.

Ve fil­mu se před­sta­ví zábav­ná a výstřed­ní dyna­mi­ka mezi Deadpoolem a tím­to obrem. “Když jsem se doče­tl, že Colossus je vlast­ně jakým­si hlí­da­cím psem Deadpoola a tím váž­ným par­ťá­kem ve dvo­ji­ci, kte­rý vyva­žu­je Deadpoolovy šaš­kár­ny, málem jsem spa­dl z gau­če,” vzpo­mí­ná Liefeld. “Je to geni­ál­ní! Posouvá to Colossuse na mís­to, kde ješ­tě nikdy před­tím nebyl.”

Film upouš­tí od svých zbě­si­lých, akč­ních sek­ven­cí s posta­va­mi s nad­lid­ský­mi schop­nost­mi, aby před­sta­vil Deadpoola i tro­chu jinak - jak si vymě­ňu­je vtip­né hláš­ky se svým kama­rá­dem, bar­ma­nem Weaselem, v podá­ní herce/komika T. J. Millera (Silicon Valley). Navzdory své­mu mot­tu “vždy se sta­rej jen sám o sebe,” Weasel je Wadeovým důvě­ry­hod­ným pří­te­lem. Weasel pro­vo­zu­je Domov sest­ry Markéty pro vzpur­né dív­ky, taj­né zaří­ze­ní, kde se mohou žol­dá­ci zpít do bez­vě­do­mí. Také je zna­lým obchod­ní­kem se zbra­ně­mi, on totiž milu­je pení­ze a zbra­ně.

Miller oce­nil uni­kát­ní prv­ky fil­mu. “Deadpool není nic men­ší­ho než nej­vět­ší pří­běh všech dob - se zbra­ně­mi a s meči,” žer­tu­je. “Deadpool si dob­ře uvě­do­mu­je své kva­li­ty. Ví, že je sou­čás­tí komik­su, a že se nachá­zí ve fil­mu. Dokonce pro­mlu­ví i k divá­kům. Někdy je k divá­kům zlý, ale oni si to zaslou­ží! Líbí se mi o něm pře­mýš­let jako o rege­ne­ru­jí­cím se zvrh­lí­ko­vi.“

Deadpool si čas od času dá pohov v kli­du domo­va spo­lu se svou spo­lubyd­lí­cí - Slepou Al, nevi­do­mou důchod­ky­ní, kte­rou Deadpool našel přes inze­rát. Zpěvačka/herečka Leslie Uggamsová se uja­la této role. “Al je nezá­vis­lá, drzá, sar­kas­tic­ká a neob­lom­ná,” říká Uggamsová.

Tvoří neob­vyk­lý pár spo­lubyd­lí­cích, ale nako­nec se z nich sta­nou přá­te­lé. Je to pro oba výhod­ný vztah. “Wade vydě­lá pení­ze a Al se sta­rá o dům, více či méně,” pozna­me­ná­vá Uggamsová. “Vzhledem k tomu, že je sle­pá a nevi­dí jeho zne­tvo­ře­ní, Al Deadpoolovi nabí­zí bez­pro­střed­ní kama­rád­ství a on ji zase nesou­dí pro její nároč­nost.

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.


Části seriálu: Deadpool

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY7. února 2016 Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY Slavný básník kdysi napsal “…ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami” - což jistě platí o Deadpoolovi, jehož znetvořený obličej se stal výsledkem hrůzného experimentu, který […]
 • Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM7. února 2016 Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM Realizace netradičních superhrdinských kousků, vytvořila během natáčení nečekanou atmosféru. Stan Lee dodává: “Když vidíte Tima Millera a Ryana Reynoldse, jak společně pracují, jste […]
 • Deadpool7. února 2016 Deadpool DEADPOOL, inspirovaný jedním z nejméně tradičních anti-hrdinů marvelovských komiksů, vypráví příběh bývalého člena speciálních jednotek, který se stal žoldákem. Wade Wilson byl podroben […]
 • Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”7. února 2016 Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU” Deadpoolovy souboje, vášnivé milostné scény mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop barvitá verbální stylistika - to vše přispívá k filmovému hodnocení R-rating (film je přístupný […]
 • Deadpool - screeny z traileru5. srpna 2015 Deadpool - screeny z traileru
 • Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA18. května 2018 Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA             „Deadpool“ je komedie, ale je i o citech. Tajnou přísadou „Deadpoola“ jsou emoce. Je to chlápek, který schytal pár kopanců, padnul na kolena, život se s ním opravdu nemazlil, […]
 • DEADPOOL 2 - O produkci18. května 2018 DEADPOOL 2 - O produkci             Padly rekordy návštěvnosti a Ryan Reynolds se vrací jako Deadpool a tentokrát je ukecaný žoldák ještě větší drsňák než kdy dřív. David Leitch, režisér filmů „John Wick” nebod […]
 • Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL18. května 2018 Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL T.J. Miller je zpět jako Deadpoolův důvěrník Weasel. „Krom baru pro žoldáky Škola Sestry Margaret pro děvčata na scestí taky prodává zbraně. Nemá žádné přátele kromě Deadpoola. Jediný […]
 • Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA18. května 2018 Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA             Morena Baccarin se vrací jako Vanessa, životní láska Wadea Wilsona. „Stejně jako první film je i tento zábava, akce a láska. Je to krásný příběh o životě a smrti, o lásce a o […]
 • Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK18. května 2018 Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK             Ani během produkce „Deadpool 2“ nepřestali Reynolds, Reese a Wernick psát. „Neskončilo to s finální verzí“, říká Reese s tím, že během postprodukce prvního „Deadpoola“ došlo k […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Dobré Knihy doporučují