Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Deadpool – JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Realizace netra­dič­ních super­hr­din­ských kousků, vytvo­řila během natá­čení neče­ka­nou atmo­sféru. Stan Lee dodává: “Když vidíte Tima Millera a Ryana Reynoldse, jak spo­lečně pra­cují, jste svěd­kem jejich sou­hry. Dívají se na film stej­ným způ­so­bem. Jako by spolu hráli hru a každý z nich dělá svou práci vel­ko­lepě. Když jsme točili mou scénu, ani jsem si neu­vě­do­mo­val, že pra­cu­jeme. Když bylo po všem, zeptal jsem se ‘Kdy začneme?’ a Tim odpo­vě­děl ‘Už máš doto­čeno.’ Pod jeho vede­ním se to vše zdá být tak snadné.”

            Tento druh hra­vosti se mísil s fyzic­kou nároč­ností, kte­rou vyža­do­valy akro­ba­tické akční scény filmu. “Deadpool byl vždycky více mrštný a čilý než ostatní postavy z mar­ve­lov­ského světa,” říká Liefeld. “Bez roz­myslu může sko­čit do jedou­cího auta a pak zlik­vi­do­vat armádu tvr­dých chlápků a při­tom ještě zavtip­ko­vat.”

            Wade pro­šel výcvi­kem žol­dáka a jeho nově nabitá síla mutanta mu umožní, aby své tělo rege­ne­ro­val. “S tím se nedá sou­pe­řit,” říká vedoucí kaska­dérů Philip Silvera. “Zároveň to je netra­diční, tak­tický pří­stup k sou­boji. Deadpoolova bojová stra­te­gie nedává na první pohled moc smysl, ale nako­nec si uvě­do­míte, že jeho meto­dika fun­guje!”

            Jeden z nej­vět­ších boxer­ských veli­kánů všech dob inspi­ro­val některé z našich pří­stupů k boji. Rob Alonzo, koor­di­ná­tor kaska­dér­ské akce říká: “Když jsme s Ryanem tré­no­vali, pou­žili jsme boxer­ské pohyby Muhammada Aliho. Ali byl znám tím, že v prů­běhu zápasu neu­stále mlu­vil. Když jsme sle­do­vali Aliho rané sou­boje se Sonny Listonem, Joe Frazierem a Georgem Foremanem, zjis­tili jsme, že Ali byl jak nebez­pečný, tak i bez­sta­rostný. Tělesnost, kte­rou Ryan vnáší do Deadpoola je hravá a kome­di­ální, ale záro­veň jsem s ním stál v ringu a řeknu vám, že se do toho při úderu dokáže pěkně opřít.”

            VFX Supervisor Jonathan Rothbart se přidá: “Deadpoolovy pohyby jsou dyna­mické. Je to super­hr­dina a tak jsme chtěli, aby byl něčím víc než jen člo­vě­kem, ale také půso­bil při akci rea­lis­ticky. Natočili jsme úžasné věci přímo na place a tro­chu jsme to upra­vili v post­pro­dukci, aby byla akce nabu­zená. Co se týče akč­nosti ve filmu, utrhli jsme se ze řetězu, což se mi na tom líbí.”

V jedné památné roze­hrávce se Deadpool ohání svými japon­skými meči v sou­boji s Ajaxem, který je vyzbro­jen dvěma nebez­peč­nými sekyr­kami. “V pří­padě japon­ských mečů jsme vytvo­řili jakýsi hyb­ridní bojový styl,” vysvět­luje Silvera. “Není to tra­diční japon­ský boj s meči, je to spíše kom­bi­nace tak­tic­kého myš­lení, japon­ského a čín­ského boje a údery z Kali [fili­pín­ské bojové umění] – vždy jsme chtěli mít jis­totu, že Deadpool útočí na vitální body sou­peře.”

Dalším klí­čo­vým sou­bo­jem mutantů je střet Colossuse s Angel Dust. Je to opravdu sou­boj titánů, i když jeden z bojov­níků byl z velké části vytvo­řen o něko­lik měsíců poz­ději v CG. V komik­sech X-Men je Colossus přes sedm stop vysoký a masivně silný, “Takže jsem tou­žil po té obrov­ské, nad­lid­ské kva­litě a jediný způ­sob, jak toho dosáh­nout, bylo CG,” při­znává Miller.

Gina Carano si v roli Angel Dust užila sou­boj se CG posta­vou. “Nikdy před­tím jsem se CG posta­vou nebo­jo­vala. Většina herců, se kte­rými jsem se kdy ve filmu stře­tla v bojové akci, byla o tro­chu vyšší než já,” říká. “Všechny mé pohyby v této scéně museli být velké a silné, aby diváci uvě­řili, že Angel Dust má tolik síly, aby zvládla ohro­zit i Colossuse.”

            Z tech­nic­kého hle­diska Colossus před­sta­vo­val jedi­neč­nou výzvu, ale i pří­le­ži­tost. “Jeho povrch je zcela reflexní, takže jsme pou­žili 3-D kame­rový sys­tém, abychom zachy­tili všechnu akci, která se kolem něj děje,” vysvět­luje Rothbart. “Pak jsme to apli­ko­vali zpět na něj jako odraz. Je to velice zábavná podí­vaná, pro­tože máme hodně záběrů, kde kolem něj Deadpool pobíhá a dělá vše­možné bláz­nivé věci. Nechtěli jsme uká­zat pouze Ryanův výkon před kame­rou, ale také jeho odraz na Colossusově těle.”

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Deadpool

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Deadpool – PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI7. února 2016 Deadpool – PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI Ve skutečnosti Millerovo filmové vyprávění vyvolává soucit se všemi protagonisty. Nejvíce ze všeho tomu tak je v případě dojemného milostného vztahu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kteří se do sebe zamilují pro své nedostatky. Vanessa […] Posted in Speciály
 • Deadpool – “… NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”7. února 2016 Deadpool – “… NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU” Deadpoolovy souboje, vášnivé milostné scény mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop barvitá verbální stylistika - to vše přispívá k filmovému hodnocení R-rating (film je přístupný mládeži do 16 let pouze v doprovodu dospělé osoby). […] Posted in Speciály
 • Deadpool7. února 2016 Deadpool DEADPOOL, inspirovaný jedním z nejméně tradičních anti-hrdinů marvelovských komiksů, vypráví příběh bývalého člena speciálních jednotek, který se stal žoldákem. Wade Wilson byl podroben nebezpečnému experimentu, který mu sice umožnil […] Posted in Speciály
 • Deadpool – ZA VŠE MOHOU JIZVY7. února 2016 Deadpool – ZA VŠE MOHOU JIZVY Slavný básník kdysi napsal “…ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami” - což jistě platí o Deadpoolovi, jehož znetvořený obličej se stal výsledkem hrůzného experimentu, který podstoupil. Stejně tak platí poznámka jeho kamaráda […] Posted in Speciály
 • Deadpool – screeny z traileru5. srpna 2015 Deadpool – screeny z traileru Posted in Články
 • Deadpool – pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence9. února 2016 Deadpool – pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence .    „Je to jako když dva smrdutý vágusové souloží ve svých vlastních chcankách.“ Pokud vámi právě projela vlna odporu, přestaňte číst, zavřete tuto záložku a předstírejte, že o žádném Deadpoolovi nevíte. A už vůbec na něj nechoďte. Vy […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Velká šestka na Blu-ray21. června 2015 Velká šestka na Blu-ray Když byly v loni v kinech animované filmy, tak jsem chtěl jít i na Velkou šestku. Bohužel jsem se to nestihl. A tak jsem si tento velkofilm pustil na své televizi. Očekával jsem film, který by zdůvodnil tak velké HALLO, které se událo […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – LÁSKYPLNÝ DRAK10. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – LÁSKYPLNÝ DRAK  Čím to je, že se dračí příběh dotkl srdcí tolika lidí? Producentka Bonnie Arnoldová naznačuje, že za tím je univerzální přitažlivost vztahu Škyťáka a Bezzubky. „Je to poprvé, co jsem pracovala na filmu, jehož obliba neustále roste,“ […] Posted in Články
 • Špión – O PRODUKCI25. května 2015 Špión – O PRODUKCI Jude Law běží o život 25 stop pod zemí. Je první den natáčení a herci i štáb se shromáždili v labyrintu vápencových jeskyní, které se táhnou asi 37 km pod pivovarem v Budě v Maďarsku. Judova postava, Bradley Fine, se pokouší uniknout […] Posted in Speciály
 • 11. července 2003 Hulk Tak tady máme další Marvelovský počin. Hulk!!!! Jedna zelená příšerka, která se zjevuje pouze když je naštvaná a v klidovém stavu je z ní pohledný metr osmdesát dlouhý sympatický mladík, který je milován a zamilován do jedné nádherné […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.