Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM


Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM
Ohodnoťte člá­nek

Realizace netra­dič­ních super­hr­din­ských kous­ků, vytvo­ři­la během natá­če­ní neče­ka­nou atmo­sfé­ru. Stan Lee dodá­vá: “Když vidí­te Tima Millera a Ryana Reynoldse, jak spo­leč­ně pra­cu­jí, jste svěd­kem jejich sou­hry. Dívají se na film stej­ným způ­so­bem. Jako by spo­lu hrá­li hru a kaž­dý z nich dělá svou prá­ci vel­ko­le­pě. Když jsme toči­li mou scé­nu, ani jsem si neu­vě­do­mo­val, že pra­cu­je­me. Když bylo po všem, zeptal jsem se ‘Kdy začne­me?’ a Tim odpo­vě­děl ‘Už máš doto­če­no.’ Pod jeho vede­ním se to vše zdá být tak snad­né.”

            Tento druh hra­vos­ti se mísil s fyzic­kou nároč­nos­tí, kte­rou vyža­do­va­ly akro­ba­tic­ké akč­ní scé­ny fil­mu. “Deadpool byl vždyc­ky více mršt­ný a čilý než ostat­ní posta­vy z mar­ve­lov­ské­ho svě­ta,” říká Liefeld. “Bez roz­mys­lu může sko­čit do jedou­cí­ho auta a pak zlik­vi­do­vat armá­du tvr­dých chláp­ků a při­tom ješ­tě zavtip­ko­vat.”

            Wade pro­šel výcvi­kem žol­dá­ka a jeho nově nabi­tá síla mutan­ta mu umož­ní, aby své tělo rege­ne­ro­val. “S tím se nedá sou­pe­řit,” říká vedou­cí kaska­dé­rů Philip Silvera. “Zároveň to je netra­dič­ní, tak­tic­ký pří­stup k sou­bo­ji. Deadpoolova bojo­vá stra­te­gie nedá­vá na prv­ní pohled moc smy­sl, ale nako­nec si uvě­do­mí­te, že jeho meto­di­ka fun­gu­je!”

            Jeden z nej­vět­ších boxer­ských veli­ká­nů všech dob inspi­ro­val někte­ré z našich pří­stu­pů k boji. Rob Alonzo, koor­di­ná­tor kaska­dér­ské akce říká: “Když jsme s Ryanem tré­no­va­li, pou­ži­li jsme boxer­ské pohy­by Muhammada Aliho. Ali byl znám tím, že v prů­bě­hu zápa­su neu­stá­le mlu­vil. Když jsme sle­do­va­li Aliho rané sou­bo­je se Sonny Listonem, Joe Frazierem a Georgem Foremanem, zjis­ti­li jsme, že Ali byl jak nebez­peč­ný, tak i bez­sta­rost­ný. Tělesnost, kte­rou Ryan vná­ší do Deadpoola je hra­vá a kome­di­ál­ní, ale záro­veň jsem s ním stál v rin­gu a řek­nu vám, že se do toho při úde­ru doká­že pěk­ně opřít.”

            VFX Supervisor Jonathan Rothbart se při­dá: “Deadpoolovy pohy­by jsou dyna­mic­ké. Je to super­hr­di­na a tak jsme chtě­li, aby byl něčím víc než jen člo­vě­kem, ale také půso­bil při akci rea­lis­tic­ky. Natočili jsme úžas­né věci pří­mo na pla­ce a tro­chu jsme to upra­vi­li v post­pro­duk­ci, aby byla akce nabu­ze­ná. Co se týče akč­nos­ti ve fil­mu, utrh­li jsme se ze řetě­zu, což se mi na tom líbí.”

V jed­né památ­né roze­hráv­ce se Deadpool ohá­ní svý­mi japon­ský­mi meči v sou­bo­ji s Ajaxem, kte­rý je vyzbro­jen dvě­ma nebez­peč­ný­mi sekyr­ka­mi. “V pří­pa­dě japon­ských mečů jsme vytvo­ři­li jaký­si hyb­rid­ní bojo­vý styl,” vysvět­lu­je Silvera. “Není to tra­dič­ní japon­ský boj s meči, je to spí­še kom­bi­na­ce tak­tic­ké­ho myš­le­ní, japon­ské­ho a čín­ské­ho boje a úde­ry z Kali [fili­pín­ské bojo­vé umě­ní] - vždy jsme chtě­li mít jis­to­tu, že Deadpool úto­čí na vitál­ní body sou­pe­ře.”

Dalším klí­čo­vým sou­bo­jem mutan­tů je střet Colossuse s Angel Dust. Je to oprav­du sou­boj titá­nů, i když jeden z bojov­ní­ků byl z vel­ké čás­ti vytvo­řen o něko­lik měsí­ců poz­dě­ji v CG. V komik­sech X-Men je Colossus přes sedm stop vyso­ký a masiv­ně sil­ný, “Takže jsem tou­žil po té obrov­ské, nad­lid­ské kva­li­tě a jedi­ný způ­sob, jak toho dosáh­nout, bylo CG,” při­zná­vá Miller.

Gina Carano si v roli Angel Dust uži­la sou­boj se CG posta­vou. “Nikdy před­tím jsem se CG posta­vou nebo­jo­va­la. Většina her­ců, se kte­rý­mi jsem se kdy ve fil­mu střet­la v bojo­vé akci, byla o tro­chu vyš­ší než já,” říká. “Všechny mé pohy­by v této scé­ně muse­li být vel­ké a sil­né, aby divá­ci uvě­ři­li, že Angel Dust má tolik síly, aby zvlád­la ohro­zit i Colossuse.”

            Z tech­nic­ké­ho hle­dis­ka Colossus před­sta­vo­val jedi­neč­nou výzvu, ale i pří­le­ži­tost. “Jeho povrch je zce­la reflex­ní, tak­že jsme pou­ži­li 3-D kame­ro­vý sys­tém, abychom zachy­ti­li všech­nu akci, kte­rá se kolem něj děje,” vysvět­lu­je Rothbart. “Pak jsme to apli­ko­va­li zpět na něj jako odraz. Je to veli­ce zábav­ná podí­va­ná, pro­to­že máme hod­ně zábě­rů, kde kolem něj Deadpool pobí­há a dělá vše­mož­né bláz­ni­vé věci. Nechtěli jsme uká­zat pou­ze Ryanův výkon před kame­rou, ale také jeho odraz na Colossusově těle.”

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Deadpool

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI7. února 2016 Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI Ve skutečnosti Millerovo filmové vyprávění vyvolává soucit se všemi protagonisty. Nejvíce ze všeho tomu tak je v případě dojemného milostného vztahu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kteří […]
 • Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”7. února 2016 Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU” Deadpoolovy souboje, vášnivé milostné scény mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop barvitá verbální stylistika - to vše přispívá k filmovému hodnocení R-rating (film je přístupný […]
 • Deadpool7. února 2016 Deadpool DEADPOOL, inspirovaný jedním z nejméně tradičních anti-hrdinů marvelovských komiksů, vypráví příběh bývalého člena speciálních jednotek, který se stal žoldákem. Wade Wilson byl podroben […]
 • Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY7. února 2016 Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY Slavný básník kdysi napsal “…ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami” - což jistě platí o Deadpoolovi, jehož znetvořený obličej se stal výsledkem hrůzného experimentu, který […]
 • Deadpool - screeny z traileru5. srpna 2015 Deadpool - screeny z traileru
 • Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence9. února 2016 Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence .    „Je to jako když dva smrdutý vágusové souloží ve svých vlastních chcankách.“ Pokud vámi právě projela vlna odporu, přestaňte číst, zavřete tuto záložku a předstírejte, že o žádném […]
 • Velká šestka na Blu-ray21. června 2015 Velká šestka na Blu-ray Když byly v loni v kinech animované filmy, tak jsem chtěl jít i na Velkou šestku. Bohužel jsem se to nestihl. A tak jsem si tento velkofilm pustil na své televizi. Očekával jsem film, […]
 • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK10. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK  Čím to je, že se dračí příběh dotkl srdcí tolika lidí? Producentka Bonnie Arnoldová naznačuje, že za tím je univerzální přitažlivost vztahu Škyťáka a Bezzubky. „Je to poprvé, co jsem […]
 • Špión - O PRODUKCI25. května 2015 Špión - O PRODUKCI Jude Law běží o život 25 stop pod zemí. Je první den natáčení a herci i štáb se shromáždili v labyrintu vápencových jeskyní, které se táhnou asi 37 km pod pivovarem v Budě v Maďarsku. […]
 • Špión25. května 2015 Špión Susan Cooperová (Melissa McCarthy) je nenápadná kancelářská analytička CIA a opomíjená hrdinka, která stojí za nejnebezpečnějšími misemi CIA. Když ji ale její partner (Jude Law) […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.