Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM

Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM
Ohodnoťte člá­nek

Realizace netra­dič­ních super­hr­din­ských kous­ků, vytvo­ři­la během natá­če­ní neče­ka­nou atmo­sfé­ru. Stan Lee dodá­vá: “Když vidí­te Tima Millera a Ryana Reynoldse, jak spo­leč­ně pra­cu­jí, jste svěd­kem jejich sou­hry. Dívají se na film stej­ným způ­so­bem. Jako by spo­lu hrá­li hru a kaž­dý z nich dělá svou prá­ci vel­ko­le­pě. Když jsme toči­li mou scé­nu, ani jsem si neu­vě­do­mo­val, že pra­cu­je­me. Když bylo po všem, zeptal jsem se ‘Kdy začne­me?’ a Tim odpo­vě­děl ‘Už máš doto­če­no.’ Pod jeho vede­ním se to vše zdá být tak snad­né.”

            Tento druh hra­vos­ti se mísil s fyzic­kou nároč­nos­tí, kte­rou vyža­do­va­ly akro­ba­tic­ké akč­ní scé­ny fil­mu. “Deadpool byl vždyc­ky více mršt­ný a čilý než ostat­ní posta­vy z mar­ve­lov­ské­ho svě­ta,” říká Liefeld. “Bez roz­mys­lu může sko­čit do jedou­cí­ho auta a pak zlik­vi­do­vat armá­du tvr­dých chláp­ků a při­tom ješ­tě zavtip­ko­vat.”

            Wade pro­šel výcvi­kem žol­dá­ka a jeho nově nabi­tá síla mutan­ta mu umož­ní, aby své tělo rege­ne­ro­val. “S tím se nedá sou­pe­řit,” říká vedou­cí kaska­dé­rů Philip Silvera. “Zároveň to je netra­dič­ní, tak­tic­ký pří­stup k sou­bo­ji. Deadpoolova bojo­vá stra­te­gie nedá­vá na prv­ní pohled moc smy­sl, ale nako­nec si uvě­do­mí­te, že jeho meto­di­ka fun­gu­je!”

            Jeden z nej­vět­ších boxer­ských veli­ká­nů všech dob inspi­ro­val někte­ré z našich pří­stu­pů k boji. Rob Alonzo, koor­di­ná­tor kaska­dér­ské akce říká: “Když jsme s Ryanem tré­no­va­li, pou­ži­li jsme boxer­ské pohy­by Muhammada Aliho. Ali byl znám tím, že v prů­bě­hu zápa­su neu­stá­le mlu­vil. Když jsme sle­do­va­li Aliho rané sou­bo­je se Sonny Listonem, Joe Frazierem a Georgem Foremanem, zjis­ti­li jsme, že Ali byl jak nebez­peč­ný, tak i bez­sta­rost­ný. Tělesnost, kte­rou Ryan vná­ší do Deadpoola je hra­vá a kome­di­ál­ní, ale záro­veň jsem s ním stál v rin­gu a řek­nu vám, že se do toho při úde­ru doká­že pěk­ně opřít.”

            VFX Supervisor Jonathan Rothbart se při­dá: “Deadpoolovy pohy­by jsou dyna­mic­ké. Je to super­hr­di­na a tak jsme chtě­li, aby byl něčím víc než jen člo­vě­kem, ale také půso­bil při akci rea­lis­tic­ky. Natočili jsme úžas­né věci pří­mo na pla­ce a tro­chu jsme to upra­vi­li v post­pro­duk­ci, aby byla akce nabu­ze­ná. Co se týče akč­nos­ti ve fil­mu, utrh­li jsme se ze řetě­zu, což se mi na tom líbí.”

V jed­né památ­né roze­hráv­ce se Deadpool ohá­ní svý­mi japon­ský­mi meči v sou­bo­ji s Ajaxem, kte­rý je vyzbro­jen dvě­ma nebez­peč­ný­mi sekyr­ka­mi. “V pří­pa­dě japon­ských mečů jsme vytvo­ři­li jaký­si hyb­rid­ní bojo­vý styl,” vysvět­lu­je Silvera. “Není to tra­dič­ní japon­ský boj s meči, je to spí­še kom­bi­na­ce tak­tic­ké­ho myš­le­ní, japon­ské­ho a čín­ské­ho boje a úde­ry z Kali [fili­pín­ské bojo­vé umě­ní] - vždy jsme chtě­li mít jis­to­tu, že Deadpool úto­čí na vitál­ní body sou­pe­ře.”

Dalším klí­čo­vým sou­bo­jem mutan­tů je střet Colossuse s Angel Dust. Je to oprav­du sou­boj titá­nů, i když jeden z bojov­ní­ků byl z vel­ké čás­ti vytvo­řen o něko­lik měsí­ců poz­dě­ji v CG. V komik­sech X-Men je Colossus přes sedm stop vyso­ký a masiv­ně sil­ný, “Takže jsem tou­žil po té obrov­ské, nad­lid­ské kva­li­tě a jedi­ný způ­sob, jak toho dosáh­nout, bylo CG,” při­zná­vá Miller.

Gina Carano si v roli Angel Dust uži­la sou­boj se CG posta­vou. “Nikdy před­tím jsem se CG posta­vou nebo­jo­va­la. Většina her­ců, se kte­rý­mi jsem se kdy ve fil­mu střet­la v bojo­vé akci, byla o tro­chu vyš­ší než já,” říká. “Všechny mé pohy­by v této scé­ně muse­li být vel­ké a sil­né, aby divá­ci uvě­ři­li, že Angel Dust má tolik síly, aby zvlád­la ohro­zit i Colossuse.”

            Z tech­nic­ké­ho hle­dis­ka Colossus před­sta­vo­val jedi­neč­nou výzvu, ale i pří­le­ži­tost. “Jeho povrch je zce­la reflex­ní, tak­že jsme pou­ži­li 3-D kame­ro­vý sys­tém, abychom zachy­ti­li všech­nu akci, kte­rá se kolem něj děje,” vysvět­lu­je Rothbart. “Pak jsme to apli­ko­va­li zpět na něj jako odraz. Je to veli­ce zábav­ná podí­va­ná, pro­to­že máme hod­ně zábě­rů, kde kolem něj Deadpool pobí­há a dělá vše­mož­né bláz­ni­vé věci. Nechtěli jsme uká­zat pou­ze Ryanův výkon před kame­rou, ale také jeho odraz na Colossusově těle.”

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.


Části seriálu: Deadpool

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI7. února 2016 Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI Ve skutečnosti Millerovo filmové vyprávění vyvolává soucit se všemi protagonisty. Nejvíce ze všeho tomu tak je v případě dojemného milostného vztahu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kteří […]
 • Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”7. února 2016 Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU” Deadpoolovy souboje, vášnivé milostné scény mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop barvitá verbální stylistika - to vše přispívá k filmovému hodnocení R-rating (film je přístupný […]
 • Deadpool7. února 2016 Deadpool DEADPOOL, inspirovaný jedním z nejméně tradičních anti-hrdinů marvelovských komiksů, vypráví příběh bývalého člena speciálních jednotek, který se stal žoldákem. Wade Wilson byl podroben […]
 • Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY7. února 2016 Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY Slavný básník kdysi napsal “…ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami” - což jistě platí o Deadpoolovi, jehož znetvořený obličej se stal výsledkem hrůzného experimentu, který […]
 • Deadpool - screeny z traileru5. srpna 2015 Deadpool - screeny z traileru
 • Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA18. května 2018 Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA             Morena Baccarin se vrací jako Vanessa, životní láska Wadea Wilsona. „Stejně jako první film je i tento zábava, akce a láska. Je to krásný příběh o životě a smrti, o lásce a o […]
 • Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA18. května 2018 Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA             „Deadpool“ je komedie, ale je i o citech. Tajnou přísadou „Deadpoola“ jsou emoce. Je to chlápek, který schytal pár kopanců, padnul na kolena, život se s ním opravdu nemazlil, […]
 • DEADPOOL 2 - O produkci18. května 2018 DEADPOOL 2 - O produkci             Padly rekordy návštěvnosti a Ryan Reynolds se vrací jako Deadpool a tentokrát je ukecaný žoldák ještě větší drsňák než kdy dřív. David Leitch, režisér filmů „John Wick” nebod […]
 • Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY18. května 2018 Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY             Jack Kesy hraje Black Tom Cassidy, jednoho ze spoluvěznů ve vězení pro mutanty, kde všichni mutanti musí nosit speciální obojek, aby nemohli používat své schopnosti. Má dredy a […]
 • Deadpool 2 - BRIANNA HILDEBRAND coby NEGASONIC TEENAGE WARHEAD18. května 2018 Deadpool 2 - BRIANNA HILDEBRAND coby NEGASONIC TEENAGE WARHEAD             Brianna Hildebrand se znovu objeví v roli NTW. „Negasonic od předchozího filmu vyrostla a dozrála“, říká Hildebrand. „Poznala lépe sebe samu. Předtím byla velmi rebelská a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR