Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Díky sérii nedo­ro­zu­mění se Alvin, Simon a Theodore domní­vají, že se Dave chystá požá­dat svou pří­tel­kyni o ruku… a hodlá je opus­tit. Mají tři dny na to, aby ho zasta­vili a pře­de­šli tak nejen jeho ztrátě, ale také zís­kání nového pří­buz­ného – nesne­si­tel­ného nevlast­ního bra­tra.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA nabízí smě­sici kla­sic­kých chi­p­mu­n­kov­ských prvků včetně roš­ťác­kého humoru, jež je mezi fanoušky této fil­mové série tak oblí­bený, nechybí tu ale ani dojemné momenty.

Alvin a Chipmunkové se stali celo­svě­to­vým feno­mé­nem. Oblíbilo si je hned něko­lik gene­rací fanoušků. V roce 2007 se komik­sové postavy před­sta­vily na fil­mo­vém plátně v celo­ve­čer­ním filmu, který kom­bi­no­val jak hra­nou akci, tak CGI a dis­po­no­val moderní komi­kou. Film se stal prázd­ni­no­vým hitem a celo­svě­tově utr­žil přes 350 mili­ónů dolarů. Hudební skla­da­tel, Dave Seville pro­mě­nil zpí­va­jící Chipmunky – Alvina, Simona a Theodora v popové ikony, zatímco nezvla­da­telné trio zde­vas­to­valo Davův dům, způ­so­bilo zma­tek v jeho kari­éře a obrá­tilo Davův dopo­sud spo­řá­daný život vzhůru nohama.

Než byste stihli zvo­lat: “Alvineee!!!”, začalo se mlu­vit o dal­ším fil­mo­vém pokra­čo­vání Alvina a Chipmunků, ve kte­rém by se Alvin, Simon a Theodore konečně setkali se sobě rov­nými – a možná i s něčím víc – s nově pří­cho­zím žen­ským triem, s Chipettkami. Snímek Alvin a Chipmunkové 2 vstou­pil do kin v roce 2009 a celo­svě­tově utr­žil přes 440 mili­onů dolarů.

            O dva roky poz­ději ve snímku Alvin a Chipmunkové 3 si Chipmunkové a Chipettky vyra­zili užít prázd­niny na luxusní výletní loď, kte­rou svým dová­dě­ním pro­mě­nili v hrací hřiště. Loď bohu­žel ztros­ko­tala a oni se ocitli na opuš­tě­ném ost­rově. Brzy se však uká­zalo, že ost­rov není tak opuš­těný, jak to na první pohled vypa­dalo. Snímek vydě­lal více než 340 mili­onů dolarů.

            Nyní je na čase, aby se kluci vydali na své zatím nej­větší dob­ro­druž­ství. Proslavení svými neho­dami, Alvin, Simon a Theodore museli vždy řešit pro­blémy… které si vět­ši­nou způ­so­bili sami! Ale ten­to­krát se poprvé ocit­nou na misi za záchranu své rodiny.

            Znovu jsou tu ti Chipmunkové, které znáte a máte rádi: Alvin, okouz­lu­jící a muzi­kální s bez­mez­ným nad­še­ním a mag­ne­tis­mem; Simon, který je chytřejší než Einstein; a Theodore, pla­chý, dob­ro­myslný, milu­jící a cit­livý.

            Snímkem Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda se Chipmunkové na roz­díl od před­cho­zích fil­mo­vých dob­ro­druž­ství posou­vají dál. Režisér Walt Becker říká (Divočáci): “Chipmunkové dospěli. Tento film je o nale­zení vlastní cesty a o tom žít na vlastní pěst. Rozhodli jsme se udě­lat film, který by potě­šil nejen děti, ale i dospělé.”

            Becker při­pi­suje kre­dit pro­du­cen­tům Rossovi Bagdasarianovi a Janice Karmanové, kteří jsou strážci odkazu Chipmunků. Zároveň pomá­hali scé­náris­tům, Randimu Mayem Singerovi a Adamovi Sztykielovi najít pro Alvina a jeho kama­rády novou cestu. “Ross a Janice mi dali důklad­nou lekci z his­to­rie a z osob­nost­ních cha­rak­te­ris­tik Chipmunků,” vzpo­míná reži­sér. “Ale také nás nabá­dali, abychom postavy zavedli do jiného pro­středí a dali filmu tro­chu jiný tón, než na jaký jsme byli dopo­sud zvyklí.

            “To vysvět­luje, proč se Čiperná jízda v mno­hém liší od před­cho­zích tří filmů,” pokra­čuje. “Opravdu jsme se sna­žili k pří­běhu při­stou­pit nanovo.”

            Becker se ujis­til, že se v Čiperné jízdě v roli Davea Sevillea vrátí Jason Lee, jeho pří­tom­nost ve všech Alvinovských fil­mech byla klí­čová. “Bylo důle­žité při­vést Jasona zpět nejen proto, že je v Alvinovi a Chipmuncích úžasný, ale jeho pří­tom­nost dodává tomuto snímku silný emo­ci­o­nální náboj a vazbu.”

            Lee nazývá svou vazbu na postavy pří­běhu a na neko­nečné řady fanoušků “Davův fak­tor”. “Je úžasné, když jsem se svými dětmi a jejich přá­telé ke mně při­jdou a zeptají se ‘Jsi Dave?’ a usmějí se. To stojí za to.”

Ve snímku Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda se díky Chipmunkům Daveovi roz­jede kari­éra hudeb­ního mana­žera. Má také nového zají­ma­vého kli­enta – stou­pa­jící mla­dou popo­vou hvězdu Ashley v podání herečky/zpěvačky/autorky/modelky Belly Thorneové (My Own Worst Enemy, Na par­ket!). I přes svou popu­la­ritu Ashley zůstává stát nohama na zemi, říká o herečce Thorneová. “Když se s Ashley setkáme poprvé, je pro­ná­sle­do­vána papa­razzi, ale vždy se ujistí, že tím neo­hro­žuje Chipmunky.“ Ashley také posky­tuje Chipmunkům emo­ci­o­nální a hudební pod­poru, když se s Davem set­kají na Floridě.

Dave, vytí­že­nější než kdy jindy, se roz­hodne chlapce dočasně odsu­nout na ved­lejší kolej, aby mohli žít “nor­mální” život. “Dave se cítí lépe, když je všechno pokud možno nor­mální,” říká Lee. Navíc zastává rodi­čov­skou úlohu, což je velký krok vpřed v porov­nání s jeho minu­lou rolí usta­ra­ného poruč­níka. “Rodičovské momenty jsou pro vývoj této fil­mové série důle­žité,” pozna­me­nává Becker.

            Dosažení nor­mál­nosti v domác­nosti Sevillea/Chipmunků před­sta­vuje neu­stá­lou výzvu. Chlapcům chybí jejich sta­tus popo­vých hvězd a dávají to Daveovi značně najevo. Daveova frustrace z jeho mla­dých svě­řenců ho sužuje i nadále. A fanoušky zcela jistě potěší Davův cha­rak­te­ris­tický pro­jev této frustrace, když na plné plíce zvolá “Alvineeee!!!” – to vyčerpá nejen Davea, ale i Dolby sys­tém vašeho kina. “Ten výkřik se mi stal vlast­ním,” říká Jason Lee, “nejen v roli Davea, ale i v mém osob­ním životě.”

            Daveův život pro­jde ještě jed­ním zásad­ním obra­tem, když mu do něj vstoupí Samantha (má radši, když se jí říká “Sam”), lékařka na poho­to­vosti (Kimberly Williams-Paisleyová). Společně zaží­vají vzkvé­ta­jící romanci. Vlastně si jsou tak blízko, že si Chipmunkové začnou klást otázku, zda se jí Dave roz­hodne polo­žit TU jednu zásadní otázku.

            Myšlenka, že by se měl Dave uvá­zat, chlapce nijak netěší. Ve sku­teč­nosti se obá­vají, že to změní jejich životy – a možná je to při­praví i o domov! Situaci dále kom­pli­kuje Samin dospí­va­jící syn, Miles (Josh Green), který chová k Chipmunkům odpor, stejně jako oni k němu.         Chipmunkům velice rychle dochází, že je Miles sil­ným sou­pe­řem, pro­tože dokáže být stejně tak nepo­sedný jako Alvin a možná i víc. “Miles je jako zrych­lený Alvin,” říká Becker. “Je stejně nezbedný jako Alvin, ale o krok napřed. Miles je skvě­lým pro­tějš­kem Chipmunků.”

            “Miles je ve snímku před­sta­ven jako kla­sický dospí­va­jící výros­tek,” říká Josh Green. “Rád ho při­rov­ná­vám k Alvinovi. Oba způ­so­bují potíže a jsou halasní a ostří.

            “Každý z nás má v sobě tro­chu z Alvina,” pokra­čuje. “Víte, co mám na mysli – ten vnitřní hlas, který vás ponouká jít ven a způ­so­bit roz­ruch.”

            Bohužel pro Chipmunky, Dave zůstává vůči Milesovu “posmí­vání se Chipmunkům” netečný. “Dave si myslí, že je Miles roz­to­milý kluk,” říká Lee. “Ještě mu nedo­šlo, že i Miles má stejný druh tee­nage­rov­ské úzkosti jako Alvin, jen v lid­ské podobě.”

            Uprostřed jejich šar­vá­tek, které málem pře­ros­tou ve válku, Chipmunkové a Miles pochopí, že mají jeden spo­lečný cíl: zasta­vit Daveovu svatbu se Sam. Chipmunkové se bojí, že se jejich rodina navždy změní, když se Dave ožení a co hůř, Miles by se pak stal jejich nevlast­ním bra­t­rem. Green říká: “Ani Miles nesou­hlasí s Davovým plá­nem, dát tuto rodinu dohro­mady a být spo­lečně šťastní.”

            V paktu, který dobře vysti­huje úsloví: “Nepřítel mého nepří­tele je můj pří­tel,” Chipmunkové a Miles neo­chotně spojí své síly a odces­tují na Floridu, kde se pokusí roz­bít to, o čem se domní­vají, že by mohl návrh k sňatku.

            Je to cesta plná dob­ro­druž­ství, legrace, hudby a barev. Ale Becker rov­něž podo­týká, že je to také o tom, jak Alvin, Simon a Theodore Miles najdou svou vlastní cestu do sjed­no­cené rodiny. Dále upo­zor­ňuje, že nové sjed­no­cu­jící rodinné prvky slouží ve filmu jako vstup do nové kapi­toly v živo­tech Chipmunků. Již to nej­sou jen tři kluci a Dave Seville. Dvě nové postavy –  Daveova láska a její dospí­va­jící syn – vstoupí na scénu a obrátí Chipmunkům život naruby.

            “Myslím, že před­stava smí­šené rodiny, je něco, čemu mnoho lidí poro­zumí,” říká Becker. “Chipmunkové se vždy snaží udě­lat správ­nou věc, ale nako­nec ji udě­lají špat­ným způ­so­bem. Z těchto rodin­ných momentů můžete vytě­žit mnoho komiky.”

Chipmunkovská cesta Amerikou je také zdro­jem mnoha komic­kých situ­ací. Vše začne, když Miles pro­pa­šuje na palubu leta­dla Chipmunky. Od tohoto momentu se vše začne ubí­rat špat­ným smě­rem. Během letu se set­kají s novým nepří­te­lem – agen­tem z Úřadu pro bez­peč­nost v dopravě, Suggsem, v podání drži­tele ceny Emmy  – Tony Halemem (Víceprezidentka).

 Suggs cho­val k Chipmankům zášť ještě před­tím, než se s nimi osobně potkal. Před lety zažil trauma, když se s ním jeho pří­tel­kyně roze­šla za tónů jedné z chi­p­mu­n­kov­ských pís­ni­ček. Během osud­ného letu na Floridu Chipmunkové Suggse osobně potrápí. Zaprvé: Theodore vypustí z bedny opičku. Zadruhé: nově osvo­bo­zená opička ode­mkne bedny s dal­šími zví­řaty.  Zatřetí: vznikne velký zma­tek.

Divoký inci­dent způ­so­bený zví­řaty na palubě leta­dla tro­chu posk­vrní jinak per­fektní pro­fil agenta Úřadu pro bez­peč­nost v dopravě: Suggse. Tony Hale říká: “Když Chipmunkové pro­mění leta­dlo v dět­ské ZOO, je to obrov­ská skvrna v Suggsově kari­éře a on je naštvaný!”

Hale oce­nil pří­le­ži­tost ztvár­nit jiný druh role ve snímku Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda. Vysvětluje: “Většinou ztě­les­ňuji druh muže jako ve Víceprezidentce nebo v Arrested Development, muže, který je zne­u­ží­ván. Suggs je také zne­u­ží­ván, ale bojuje a nikdy se neza­staví ve snaze Chipmunky zlik­vi­do­vat. Je velmi zábavné hrát tako­vého dare­báka.”

Vyvedeni z leta­dla a pro­ná­sle­do­váni Suggsem, Chipmunkové a Miles se vydají na dlou­hou cestu, což jim umožní navští­vit a způ­so­bit ještě více neple­chy v odliš­ných kul­tu­rách napříč USA.

Příležitost poznat nová místa z pohledu Chipmunků je neo­do­la­telná,” pozna­me­nává Becker. Kromě toho: “Každý z nás si dobře pama­tuje na rodinné výlety, které mohou být záro­veň dob­ro­druž­stvím, ale i muči­vým zážit­kem, tomu musí každý poro­zu­mět.”

Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda dají věci do pohybu – i hudebně. Každá zastávka během chi­p­mu­n­kov­ské jízdy má svůj vlastní cha­rak­ter a odlišný hudební styl – od moder­ního hip-hopu/ coun­try stylu z baru v Texasu po jazz, blues a funk v New Orleans a konečně po latin­ský styl v Miami.

Pokračování v hudební tra­dici filmů Alvin a Chipmunkové dává svou vlastní nád­her­nou novou inter­pre­taci hitům jako “Uptown Funk”, “Turn Down For What” a další. Na soun­d­tracku se také objeví mezi­ná­rodní hit sku­piny Sheppard “Geronimo” a “Oh My Love” sku­piny The Score.

Mark Mothersbaugh je auto­rem hudby a Alana Da Fonseca výkon­nou hudební pro­du­cent­kou. Soundtrack k filmu bude vydán 11. pro­since.

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Den nezávislosti: Nový útok – VÁLKA V ROCE 1996 A JEJÍ NÁSLEDKY27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok – VÁLKA V ROCE 1996 A JEJÍ NÁSLEDKY Mimozemšťané před dvaceti lety téměř zdecimovali planetu. Den nezávislosti: Nový útok představuje alternativní realitu dnešního světa. Příběh začíná v roce 1996. Během běžného letního dne a bez varování se stalo něco mimořádného. Všechny […] Posted in Speciály
 • Den nezávislosti: Nový útok – NOVÁ GENERACE SE PŘIDÁ K NAVRACEJÍCÍM SE HRDINŮM27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok – NOVÁ GENERACE SE PŘIDÁ K NAVRACEJÍCÍM SE HRDINŮM DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK rozšiřuje mytologii Dne nezávislosti tím, že dává dohromady původní herecké obsazení s novým. Pro režiséra Rolanda Emmericha představovali tito herci tým snů. “Je vzrušující vidět předávání herecké štafety […] Posted in Speciály
 • Den nezávislosti: Nový útok – “JE TO VĚTŠÍ NEŽ MINULE”28. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok – “JE TO VĚTŠÍ NEŽ MINULE”             Těchto pět slov, která pronese David Levinson, když udělá rychlé srovnání invaze vetřelců z roku 1996 a 2016, do značné míry shrnuje i vizuální rozsah Dne nezávislosti: Nového útoku.              Zde je dalších pět slov, […] Posted in Speciály
 • Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50%19. května 2015 Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50% Poněkud neduživý a nesmělý chlapík jménem Amadeo je už od dětství přeborníkem ve stolním fotbálku (resp. v hospodském fotbálku, chcete-li). Do jeho malého městečka se jednoho dne vrátí mezinárodně slavný super-fotbalista Ace, který se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Den nezávislosti: Nový útok27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok Věděli jsme, že se jednou vrátí. Den nezávislosti před lety nově vymezil žánr katastrofického filmu a jeho další pokračování slibuje velkolepou podívanou. Lidstvo využilo k obraně planety všech prostředků a zdrojů, včetně ukořistěné […] Posted in Speciály
 • Bláznivá dovolená (Vacation) – Recenze – 10%30. srpna 2015 Bláznivá dovolená (Vacation) – Recenze – 10% Bláznivá dovolená je pokračováním stejnojmenné komedie z roku 1983, v níž se tehdy Chevy Chase v roli svérázné hlavy rodiny Griswoldových rozhodl vzít svou manželku a dvě děti na road trip přes polovinu USA do zábavního parku Walley […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Den nezávislosti: Nový útok – PODÍVÁNÁ27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok – PODÍVÁNÁ Roland Emmerich je mistr v kombinování velkoleposti a zábavy. Filmový výtvarník Barry Chusid poznamenává: “Roland přemýšlí ve velkém. Vy vymyslíte něco velkého a on přijde s něčím ještě větším. Vždy posouvá hranice, rozsah a rámec.” Jak […] Posted in Speciály
 • 2 $ocky12. května 2015 2 $ocky Odlehčená verze The Apprentice vedeného Donaldem Trumpem? Proč ne… Kdyby se mi nepřipletla pod ruku správa několika webů zaměřených na seriály, asi bych se k téhle vtipné souhře dvou holek, Korejce, černocha a Ukrajince nikdy nedostal. […] Posted in TV Recenze
 • Želvy Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles – první dojem18. srpna 2014 Želvy Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles – první dojem Na co se tak těšit s Želvami Ninja? Na nové CGI želvy, krátký příběh o tom, jak vůbec vznikly? Ale také na to, že sexi April běhá, zachraňuje a je zachraňována. Návrat k 80. letům v moderní době se podařil. Je to, dle mně, jedna z […] Posted in Články
 • Den nezávislosti: Nový útok – 80 %24. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok – 80 % Tak je tomu dvacet let. Film Den nezávislosti byla  velká akční jízda. Taky  byl velmi úspěšný. Tento týden měl premiéru druhý díl. Má to být lepši, než první díl, což se sice nepotvrdilo, ale přesto pro Rolanda Emmericha je tento film […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.