Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Díky sérii nedo­ro­zu­mě­ní se Alvin, Simon a Theodore domní­va­jí, že se Dave chys­tá požá­dat svou pří­tel­ky­ni o ruku… a hod­lá je opus­tit. Mají tři dny na to, aby ho zasta­vi­li a pře­de­šli tak nejen jeho ztrá­tě, ale také zís­ká­ní nové­ho pří­buz­né­ho – nesne­si­tel­né­ho nevlast­ní­ho bra­tra.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA nabí­zí smě­si­ci kla­sic­kých chi­p­mu­n­kov­ských prv­ků včet­ně roš­ťác­ké­ho humo­ru, jež je mezi fanouš­ky této fil­mo­vé série tak oblí­be­ný, nechy­bí tu ale ani dojem­né momen­ty.

Alvin a Chipmunkové se sta­li celo­svě­to­vým feno­mé­nem. Oblíbilo si je hned něko­lik gene­ra­cí fanoušků. V roce 2007 se komik­so­vé posta­vy před­sta­vi­ly na fil­mo­vém plát­ně v celo­ve­čer­ním fil­mu, kte­rý kom­bi­no­val jak hra­nou akci, tak CGI a dis­po­no­val moder­ní komi­kou. Film se stal prázd­ni­no­vým hitem a celo­svě­to­vě utr­žil přes 350 mili­ó­nů dola­rů. Hudební skla­da­tel, Dave Seville pro­mě­nil zpí­va­jí­cí Chipmunky – Alvina, Simona a Theodora v popo­vé iko­ny, zatím­co nezvla­da­tel­né trio zde­vas­to­va­lo Davův dům, způ­so­bi­lo zma­tek v jeho kari­é­ře a obrá­ti­lo Davův dopo­sud spo­řá­da­ný život vzhůru noha­ma.

Než bys­te stih­li zvo­lat: “Alvineee!!!”, zača­lo se mlu­vit o dal­ším fil­mo­vém pokra­čo­vá­ní Alvina a Chipmunků, ve kte­rém by se Alvin, Simon a Theodore koneč­ně setka­li se sobě rov­ný­mi – a mož­ná i s něčím víc – s nově pří­cho­zím žen­ským tri­em, s Chipettkami. Snímek Alvin a Chipmunkové 2 vstou­pil do kin v roce 2009 a celo­svě­to­vě utr­žil přes 440 mili­o­nů dola­rů.

            O dva roky poz­dě­ji ve sním­ku Alvin a Chipmunkové 3 si Chipmunkové a Chipettky vyra­zi­li užít prázd­ni­ny na luxus­ní výlet­ní loď, kte­rou svým dová­dě­ním pro­mě­ni­li v hra­cí hřiš­tě. Loď bohu­žel ztros­ko­ta­la a oni se ocit­li na opuš­tě­ném ost­ro­vě. Brzy se však uká­za­lo, že ost­rov není tak opuš­tě­ný, jak to na prv­ní pohled vypa­da­lo. Snímek vydě­lal více než 340 mili­o­nů dola­rů.

            Nyní je na čase, aby se klu­ci vyda­li na své zatím nej­vět­ší dob­ro­druž­ství. Proslavení svý­mi neho­da­mi, Alvin, Simon a Theodore muse­li vždy řešit pro­blémy… kte­ré si vět­ši­nou způ­so­bi­li sami! Ale ten­to­krát se popr­vé ocit­nou na misi za záchra­nu své rodi­ny.

            Znovu jsou tu ti Chipmunkové, kte­ré zná­te a máte rádi: Alvin, okouz­lu­jí­cí a muzi­kál­ní s bez­mez­ným nad­še­ním a mag­ne­tis­mem; Simon, kte­rý je chytřej­ší než Einstein; a Theodore, pla­chý, dob­ro­mysl­ný, milu­jí­cí a cit­li­vý.

            Snímkem Alvin a Chipmunkové: Čiperná jíz­da se Chipmunkové na roz­díl od před­cho­zích fil­mo­vých dob­ro­druž­ství posou­va­jí dál. Režisér Walt Becker říká (Divočáci): “Chipmunkové dospě­li. Tento film je o nale­ze­ní vlast­ní cesty a o tom žít na vlast­ní pěst. Rozhodli jsme se udě­lat film, kte­rý by potě­šil nejen děti, ale i dospě­lé.”

            Becker při­pi­su­je kre­dit pro­du­cen­tům Rossovi Bagdasarianovi a Janice Karmanové, kte­ří jsou stráž­ci odka­zu Chipmunků. Zároveň pomá­ha­li scé­náris­tům, Randimu Mayem Singerovi a Adamovi Sztykielovi najít pro Alvina a jeho kama­rá­dy novou cestu. “Ross a Janice mi dali důklad­nou lek­ci z his­to­rie a z osob­nost­ních cha­rak­te­ris­tik Chipmunků,” vzpo­mí­ná reži­sér. “Ale také nás nabá­da­li, abychom posta­vy zaved­li do jiné­ho pro­stře­dí a dali fil­mu tro­chu jiný tón, než na jaký jsme byli dopo­sud zvyklí.

            “To vysvět­lu­je, proč se Čiperná jíz­da v mno­hém liší od před­cho­zích tří fil­mů,” pokra­ču­je. “Opravdu jsme se sna­ži­li k pří­bě­hu při­stou­pit nano­vo.”

            Becker se ujis­til, že se v Čiperné jízdě v roli Davea Sevillea vrá­tí Jason Lee, jeho pří­tom­nost ve všech Alvinovských fil­mech byla klí­čo­vá. “Bylo důle­ži­té při­vést Jasona zpět nejen pro­to, že je v Alvinovi a Chipmuncích úžas­ný, ale jeho pří­tom­nost dodá­vá tomu­to sním­ku sil­ný emo­ci­o­nál­ní náboj a vazbu.”

            Lee nazý­vá svou vazbu na posta­vy pří­bě­hu a na neko­neč­né řady fanoušků “Davův fak­tor”. “Je úžas­né, když jsem se svý­mi dět­mi a jejich přá­te­lé ke mně při­jdou a zepta­jí se ‘Jsi Dave?’ a usmě­jí se. To sto­jí za to.”

Ve sním­ku Alvin a Chipmunkové: Čiperná jíz­da se díky Chipmunkům Daveovi roz­je­de kari­é­ra hudeb­ní­ho mana­že­ra. Má také nové­ho zají­ma­vé­ho kli­en­ta – stou­pa­jí­cí mla­dou popo­vou hvězdu Ashley v podá­ní herečky/zpěvačky/autorky/modelky Belly Thorneové (My Own Worst Enemy, Na par­ket!). I přes svou popu­la­ri­tu Ashley zůstá­vá stát noha­ma na zemi, říká o hereč­ce Thorneová. “Když se s Ashley setká­me popr­vé, je pro­ná­sle­do­vá­na papa­raz­zi, ale vždy se ujis­tí, že tím neo­hro­žu­je Chipmunky.“ Ashley také posky­tu­je Chipmunkům emo­ci­o­nál­ní a hudeb­ní pod­po­ru, když se s Davem set­ka­jí na Floridě.

Dave, vytí­že­něj­ší než kdy jin­dy, se roz­hod­ne chlap­ce dočas­ně odsu­nout na ved­lej­ší kolej, aby moh­li žít “nor­mál­ní” život. “Dave se cítí lépe, když je všech­no pokud mož­no nor­mál­ní,” říká Lee. Navíc zastá­vá rodi­čov­skou úlo­hu, což je vel­ký krok vpřed v porov­ná­ní s jeho minu­lou rolí usta­ra­né­ho poruč­ní­ka. “Rodičovské momen­ty jsou pro vývoj této fil­mo­vé série důle­ži­té,” pozna­me­ná­vá Becker.

            Dosažení nor­mál­nos­ti v domác­nos­ti Sevillea/Chipmunků před­sta­vu­je neu­stá­lou výzvu. Chlapcům chy­bí jejich sta­tus popo­vých hvězd a dáva­jí to Daveovi znač­ně naje­vo. Daveova frustra­ce z jeho mla­dých svě­řen­ců ho sužu­je i nadá­le. A fanouš­ky zce­la jis­tě potě­ší Davův cha­rak­te­ris­tic­ký pro­jev této frustra­ce, když na plné plí­ce zvo­lá “Alvineeee!!!” – to vyčer­pá nejen Davea, ale i Dolby sys­tém vaše­ho kina. “Ten výkřik se mi stal vlast­ním,” říká Jason Lee, “nejen v roli Davea, ale i v mém osob­ním živo­tě.”

            Daveův život pro­jde ješ­tě jed­ním zásad­ním obra­tem, když mu do něj vstou­pí Samantha (má rad­ši, když se jí říká “Sam”), lékař­ka na poho­to­vos­ti (Kimberly Williams-Paisleyová). Společně zaží­va­jí vzkvé­ta­jí­cí roman­ci. Vlastně si jsou tak blíz­ko, že si Chipmunkové začnou klást otáz­ku, zda se jí Dave roz­hod­ne polo­žit TU jed­nu zásad­ní otáz­ku.

            Myšlenka, že by se měl Dave uvá­zat, chlap­ce nijak netě­ší. Ve sku­teč­nos­ti se obá­va­jí, že to změ­ní jejich živo­ty – a mož­ná je to při­pra­ví i o domov! Situaci dále kom­pli­ku­je Samin dospí­va­jí­cí syn, Miles (Josh Green), kte­rý cho­vá k Chipmunkům odpor, stej­ně jako oni k němu.         Chipmunkům veli­ce rych­le dochá­zí, že je Miles sil­ným sou­pe­řem, pro­to­že doká­že být stej­ně tak nepo­sed­ný jako Alvin a mož­ná i víc. “Miles je jako zrych­le­ný Alvin,” říká Becker. “Je stej­ně nezbed­ný jako Alvin, ale o krok napřed. Miles je skvě­lým pro­tějš­kem Chipmunků.”

            “Miles je ve sním­ku před­sta­ven jako kla­sic­ký dospí­va­jí­cí výros­tek,” říká Josh Green. “Rád ho při­rov­ná­vám k Alvinovi. Oba způ­so­bu­jí potí­že a jsou halas­ní a ostří.

            “Každý z nás má v sobě tro­chu z Alvina,” pokra­ču­je. “Víte, co mám na mys­li – ten vnitř­ní hlas, kte­rý vás ponou­ká jít ven a způ­so­bit roz­ru­ch.”

            Bohužel pro Chipmunky, Dave zůstá­vá vůči Milesovu “posmí­vá­ní se Chipmunkům” neteč­ný. “Dave si mys­lí, že je Miles roz­to­mi­lý kluk,” říká Lee. “Ještě mu nedo­šlo, že i Miles má stej­ný druh tee­nage­rov­ské úzkos­ti jako Alvin, jen v lid­ské podo­bě.”

            Uprostřed jejich šar­vá­tek, kte­ré málem pře­ros­tou ve vál­ku, Chipmunkové a Miles pocho­pí, že mají jeden spo­leč­ný cíl: zasta­vit Daveovu svat­bu se Sam. Chipmunkové se bojí, že se jejich rodi­na navždy změ­ní, když se Dave ože­ní a co hůř, Miles by se pak stal jejich nevlast­ním bra­t­rem. Green říká: “Ani Miles nesou­hla­sí s Davovým plá­nem, dát tuto rodi­nu dohro­ma­dy a být spo­leč­ně šťast­ní.”

            V pak­tu, kte­rý dobře vysti­hu­je úslo­ví: “Nepřítel mého nepří­te­le je můj pří­tel,” Chipmunkové a Miles neo­chot­ně spo­jí své síly a odces­tu­jí na Floridu, kde se poku­sí roz­bít to, o čem se domní­va­jí, že by mohl návrh k sňat­ku.

            Je to cesta plná dob­ro­druž­ství, legra­ce, hud­by a barev. Ale Becker rov­něž podo­tý­ká, že je to také o tom, jak Alvin, Simon a Theodore Miles najdou svou vlast­ní cestu do sjed­no­ce­né rodi­ny. Dále upo­zor­ňu­je, že nové sjed­no­cu­jí­cí rodin­né prv­ky slou­ží ve fil­mu jako vstup do nové kapi­to­ly v živo­tech Chipmunků. Již to nej­sou jen tři klu­ci a Dave Seville. Dvě nové posta­vy –  Daveova lás­ka a její dospí­va­jí­cí syn – vstou­pí na scé­nu a obrá­tí Chipmunkům život naruby.

            “Myslím, že před­sta­va smí­še­né rodi­ny, je něco, čemu mno­ho lidí poro­zu­mí,” říká Becker. “Chipmunkové se vždy sna­ží udě­lat správ­nou věc, ale nako­nec ji udě­la­jí špat­ným způ­so­bem. Z těch­to rodin­ných momen­tů může­te vytě­žit mno­ho komi­ky.”

Chipmunkovská cesta Amerikou je také zdro­jem mno­ha komic­kých situ­a­cí. Vše začne, když Miles pro­pa­šu­je na palu­bu leta­dla Chipmunky. Od toho­to momen­tu se vše začne ubí­rat špat­ným smě­rem. Během letu se set­ka­jí s novým nepří­te­lem – agen­tem z Úřadu pro bez­peč­nost v dopra­vě, Suggsem, v podá­ní drži­te­le ceny Emmy  – Tony Halemem (Víceprezidentka).

 Suggs cho­val k Chipmankům zášť ješ­tě před­tím, než se s nimi osob­ně potkal. Před lety zažil trau­ma, když se s ním jeho pří­tel­ky­ně roze­šla za tónů jed­né z chi­p­mu­n­kov­ských pís­ni­ček. Během osud­né­ho letu na Floridu Chipmunkové Suggse osob­ně potrá­pí. Zaprvé: Theodore vypus­tí z bed­ny opič­ku. Zadruhé: nově osvo­bo­ze­ná opič­ka ode­mkne bed­ny s dal­ší­mi zví­řa­ty.  Zatřetí: vznik­ne vel­ký zma­tek.

Divoký inci­dent způ­so­be­ný zví­řa­ty na palubě leta­dla tro­chu posk­vr­ní jinak per­fekt­ní pro­fil agen­ta Úřadu pro bez­peč­nost v dopra­vě: Suggse. Tony Hale říká: “Když Chipmunkové pro­mě­ní leta­dlo v dět­ské ZOO, je to obrov­ská skvr­na v Suggsově kari­é­ře a on je naštva­ný!”

Hale oce­nil pří­le­ži­tost ztvár­nit jiný druh role ve sním­ku Alvin a Chipmunkové: Čiperná jíz­da. Vysvětluje: “Většinou ztě­les­ňu­ji druh muže jako ve Víceprezidentce nebo v Arrested Development, muže, kte­rý je zne­u­ží­ván. Suggs je také zne­u­ží­ván, ale boju­je a nikdy se neza­sta­ví ve sna­ze Chipmunky zlik­vi­do­vat. Je vel­mi zábav­né hrát tako­vé­ho dare­bá­ka.”

Vyvedeni z leta­dla a pro­ná­sle­do­vá­ni Suggsem, Chipmunkové a Miles se vyda­jí na dlou­hou cestu, což jim umož­ní navští­vit a způ­so­bit ješ­tě více neple­chy v odliš­ných kul­tu­rách napříč USA.

Příležitost poznat nová místa z pohle­du Chipmunků je neo­do­la­tel­ná,” pozna­me­ná­vá Becker. Kromě toho: “Každý z nás si dobře pama­tu­je na rodin­né výle­ty, kte­ré mohou být záro­veň dob­ro­druž­stvím, ale i muči­vým zážit­kem, tomu musí kaž­dý poro­zu­mět.”

Alvin a Chipmunkové: Čiperná jíz­da dají věci do pohy­bu – i hudeb­ně. Každá zastáv­ka během chi­p­mu­n­kov­ské jízdy má svůj vlast­ní cha­rak­ter a odliš­ný hudeb­ní styl – od moder­ní­ho hip-hopu/ coun­try sty­lu z baru v Texasu po jazz, blu­es a funk v New Orleans a koneč­ně po latin­ský styl v Miami.

Pokračování v hudeb­ní tra­di­ci fil­mů Alvin a Chipmunkové dává svou vlast­ní nád­her­nou novou inter­pre­ta­ci hitům jako “Uptown Funk”, “Turn Down For What” a dal­ší. Na soun­d­trac­ku se také obje­ví mezi­ná­rod­ní hit sku­pi­ny Sheppard “Geronimo” a “Oh My Love” sku­pi­ny The Score.

Mark Mothersbaugh je auto­rem hud­by a Alana Da Fonseca výkon­nou hudeb­ní pro­du­cent­kou. Soundtrack k fil­mu bude vydán 11. pro­sin­ce.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Den nezávislosti: Nový útok – VÁLKA V ROCE 1996 A JEJÍ NÁSLEDKY27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok – VÁLKA V ROCE 1996 A JEJÍ NÁSLEDKY Mimozemšťané před dvaceti lety téměř zdecimovali planetu. Den nezávislosti: Nový útok představuje alternativní realitu dnešního světa. Příběh začíná v roce 1996. Během běžného letního dne a bez varování se stalo něco mimořádného. Všechny […] Posted in Speciály
 • Den nezávislosti: Nový útok – NOVÁ GENERACE SE PŘIDÁ K NAVRACEJÍCÍM SE HRDINŮM27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok – NOVÁ GENERACE SE PŘIDÁ K NAVRACEJÍCÍM SE HRDINŮM DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK rozšiřuje mytologii Dne nezávislosti tím, že dává dohromady původní herecké obsazení s novým. Pro režiséra Rolanda Emmericha představovali tito herci tým snů. “Je vzrušující vidět předávání herecké štafety […] Posted in Speciály
 • Den nezávislosti: Nový útok – “JE TO VĚTŠÍ NEŽ MINULE”28. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok – “JE TO VĚTŠÍ NEŽ MINULE”             Těchto pět slov, která pronese David Levinson, když udělá rychlé srovnání invaze vetřelců z roku 1996 a 2016, do značné míry shrnuje i vizuální rozsah Dne nezávislosti: Nového útoku.              Zde je dalších pět slov, […] Posted in Speciály
 • Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50%19. května 2015 Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50% Poněkud neduživý a nesmělý chlapík jménem Amadeo je už od dětství přeborníkem ve stolním fotbálku (resp. v hospodském fotbálku, chcete-li). Do jeho malého městečka se jednoho dne vrátí mezinárodně slavný super-fotbalista Ace, který se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Den nezávislosti: Nový útok27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok Věděli jsme, že se jednou vrátí. Den nezávislosti před lety nově vymezil žánr katastrofického filmu a jeho další pokračování slibuje velkolepou podívanou. Lidstvo využilo k obraně planety všech prostředků a zdrojů, včetně ukořistěné […] Posted in Speciály
 • Bláznivá dovolená (Vacation) – Recenze – 10%30. srpna 2015 Bláznivá dovolená (Vacation) – Recenze – 10% Bláznivá dovolená je pokračováním stejnojmenné komedie z roku 1983, v níž se tehdy Chevy Chase v roli svérázné hlavy rodiny Griswoldových rozhodl vzít svou manželku a dvě děti na road trip přes polovinu USA do zábavního parku Walley […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Den nezávislosti: Nový útok – PODÍVÁNÁ27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok – PODÍVÁNÁ Roland Emmerich je mistr v kombinování velkoleposti a zábavy. Filmový výtvarník Barry Chusid poznamenává: “Roland přemýšlí ve velkém. Vy vymyslíte něco velkého a on přijde s něčím ještě větším. Vždy posouvá hranice, rozsah a rámec.” Jak […] Posted in Speciály
 • 2 $ocky12. května 2015 2 $ocky Odlehčená verze The Apprentice vedeného Donaldem Trumpem? Proč ne… Kdyby se mi nepřipletla pod ruku správa několika webů zaměřených na seriály, asi bych se k téhle vtipné souhře dvou holek, Korejce, černocha a Ukrajince nikdy nedostal. […] Posted in TV Recenze
 • Želvy Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles – první dojem18. srpna 2014 Želvy Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles – první dojem Na co se tak těšit s Želvami Ninja? Na nové CGI želvy, krátký příběh o tom, jak vůbec vznikly? Ale také na to, že sexi April běhá, zachraňuje a je zachraňována. Návrat k 80. letům v moderní době se podařil. Je to, dle mně, jedna z […] Posted in Články
 • Den nezávislosti: Nový útok – 80 %24. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok – 80 % Tak je tomu dvacet let. Film Den nezávislosti byla  velká akční jízda. Taky  byl velmi úspěšný. Tento týden měl premiéru druhý díl. Má to být lepši, než první díl, což se sice nepotvrdilo, ale přesto pro Rolanda Emmericha je tento film […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X