Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Temné kouty - Herecké obsazení


Temné kou­ty - Herecké obsa­ze­ní
Ohodnoťte člá­nek

Charlize Theron (Libby)

Jihoafričanka Charlize Theron je jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších here­ček sou­čas­nos­ti. Diváky si zís­ká­vá svou schop­nos­tí ztvár­nit zají­ma­vé a nejed­no­znač­né cha­rak­te­ry svých fil­mo­vých postav. Vytvořila neza­po­me­nu­tel­né role např. ve fil­mech Ďáblův advo­kát (The Devil’s Advocate, 1997) po boku Al Pacina a Keanu Reavese, Pravidla moštár­ny (The Cider House Rules, 1999), kri­ti­ky oce­ňo­va­ném kri­mi­nál­ním dra­ma­tu Zrůda (Monster, 2003), ve kte­rém se fyzic­ky změ­ni­la k nepo­zná­ní a za kte­rý si odnes­la Oscara pro Nejlepší hereč­ku v hlav­ní roli. Svůj kome­di­ál­ní talent uká­za­la v akč­ní kome­dii Hancock (Hancock, 2008), ve fil­mu Sněhurka a lovec (Snow White and the Huntsman, 2012) se pro­mě­ni­la v tem­nou, zlou mace­chu a nedáv­no jsme ji moh­li vidět v kome­di­ál­ním wes­ter­nu Všechny ces­ty vedou do hro­bu (A Million Ways to Die in the West, 2014) v režii Setha MacFarlana. Kromě Temných kou­tů ji divá­ci letos uvi­dí v pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní apo­ka­lyp­tic­ké akč­ní jízdy Šílený Max: Zběsilá ces­ta (Mad Max: Fury Road, 2015) v režii George Millera. Kromě úspěš­né herec­ké kari­é­ry Charlize Theron vlast­ní pro­dukč­ní spo­leč­nost Denver & Delilah. Na fil­mu Temné kou­ty se podí­le­la také jako pro­du­cent­ka. Její nada­ce Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP) pomá­há afric­kým dětem a vyna­klá­dá pro­střed­ky v boji pro­ti HIV.

Chloe Grace Moretz (Diondra)

Chloe Grace Moretz se popr­vé na plát­ně obje­vi­la v pou­hých pěti letech, a to       v rema­ku horo­ru v pro­duk­ci Michaela Baye 3:15 zemřeš (The Amityville Horror, 2005). Ve svých 18 letech má na svém kon­tě téměř tři­cet fil­mů a pra­co­va­la s elit­ní­mi holly­wo­od­ský­mi fil­ma­ři. Definitivní prů­lom pro ni zna­me­na­la role Hit-Girl po boku Nicholase Cage v akč­ní komik­so­vé kla­si­ce Kick-Ass (Kick-Ass, 2010). Následovala role v horo­ru Ať vejde ten pra­vý (Let Me In, 2010), kte­rá ji v časo­pi­se Time a novi­nách The New York Times zařa­di­la do pres­tiž­ní­ho žeb­říč­ku Top 10 herec­kých výko­nů roku. Režisér Martin Scorsese ji obsa­dil do své­ho rodin­né­ho dob­ro­druž­ství Hugo a jeho vel­ký objev (Hugo, 2011), po boku Julianne Moore exce­lo­va­la v hlav­ní roli v rema­ku slav­né­ho horo­ru Carrie (Carrie, 2013), v kri­mi­nál­ním thrille­ru Equalizer (The Equalizer, 2014) zdat­ně sekun­do­va­la Denzelu Washingtonovi. V příš­tím roce ji uvi­dí­me v hlav­ní roli oče­ká­va­né sci-fi The Fifth Wave (2016), ve kte­ré se bude sna­žit pře­žít ve svě­tě, kte­rý byl zde­vas­to­ván mimo­zem­skou inva­zí.

Nicholas Hoult (Lyle)

U nás nepří­liš zná­mý pět­a­dva­ce­ti­le­tý brit­ský herec Nicholas Hoult byl časo­pi­sem Variety v roce 2010 ozna­čen za naděj­né­ho her­ce. Na fil­mo­vém plát­ně popr­vé zazá­řil v pou­hých jede­nác­ti letech po boku Hugh Granta v roman­tic­ké kome­dii Jak na věc (About a Boy, 2002). Je jed­nou z hvězd v zahra­ni­čí vel­mi úspěš­né­ho brit­ské­ho seri­á­lu z tanager­ské­ho pro­stře­dí - Skins (vysí­lá se od roku 2007). Čeští divá­ci ho mohou znát jako Hanka McCoye z akč­ní sci-fi série X-Men (X-Men: První tří­da / X-Men: First Class, 2011; X-Men: Budoucí minu­lost / X-Men: Days Of Future Past, 2014). V letoš­ním roce se potká s Charlize Theron v dal­ším fil­mu, a to apo­ka­ly­p­se Šílený Max: Zběsilá jíz­da.

Corey Stoll (dospě­lý Ben Day)

Pravděpodobně nej­zná­měj­ší rolí devě­ta­tři­ce­ti­le­té­ho ame­ric­ké­ho her­ce Corey Stolla je posta­va repub­li­ká­na Petera Russoa v tele­viz­ním seri­á­lu House of Cards (vysí­lá se od roku 2013), kte­rý zatím zís­kal dva Zlaté Glóby a mno­ho dal­ších cen a nomi­na­cí. Stoll se obje­vil v epi­zod­ních rolích v mno­ha úspěš­ných seri­á­lech, kte­ré zna­jí divá­ci z našich tele­viz­ních obra­zo­vek: Kriminálka Miami, Kriminálka Las Vegas, Beze sto­py, Námořní vyšet­řo­va­cí služ­ba, Právo a pořá­dek, Pohotovost, Alias, Dobrá man­žel­ka a dal­ší.

Čeští divá­ci ho moh­li vidět ve ved­lej­ších rolích ve fil­mech Nabít a zabít (Lucky Number Slevin, 2006), Salt (Salt, 2010) s Angelinou Jolie, roman­tic­ké kome­dii Woodyho Allena Půlnoc v Paříži (Midnight in Paris, 2011), v akč­ním thrille­ru Bournův odkaz (The Bourne Legacy, 2012). V létě dopl­ní na plát­nech kin herec­kou sesta­vu ve fil­mo­vé adap­ta­ci komik­su Ant-Man (Ant-Man, 2015). Na pod­zim ho uvi­dí­me ve spo­leč­nos­ti Johnnyho Deppa a dal­ších herec­kých hvězd v kri­mi­nál­ním dra­ma­tu Black Mass (Black Mass, 2015).

Christina Hendricks (Patty Day)

Americká hereč­ka Christina Hendricks, kte­rá letos osla­ví čty­ři­cá­té naro­ze­ni­ny, je ve svě­tě zná­má pře­de­vším svou rolí Joan Holloway v seri­á­lo­vém best­selle­ru Mad Men (vysí­lá se od roku 2007). Za tuto roli byla již pět­krát nomi­no­va­ná na pres­tiž­ní tele­viz­ní cenu Emmy pro Nejlepší hereč­ku ve ved­lej­ší roli v dra­ma­tic­kém seri­á­lu.

V roce 2011 ji čeští divá­ci moh­li vidět ve ved­lej­ší roli kri­mi­nál­ní­ho thrille­ru Drive (Drive) s Ryanem Goslingem v hlav­ní roli. Právě ten­to herec si ji vybral do hlav­ní role své­ho režij­ní­ho debu­tu Lost river (Lost river, 2014).

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Temné kouty

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Temné kouty - O filmu / Tvůrci16. června 2015 Temné kouty - O filmu / Tvůrci O FILMU: Sedmiletá Libby Day (Charlize Theron) jako jediná přežila brutální masakr své rodiny. Matka a sestry byly zavražděny během rituálního satanského obřadu přímo před jejíma […]
  • Temné kouty (Dark Places) – Recenze – 60%22. června 2015 Temné kouty (Dark Places) – Recenze – 60% Hrdinkou dramatu/thrilleru/detektivky Temné kouty je Libby Day (Charlize Theron), která před třiceti lety zažila masakr své vlastní rodiny, za nějž byl odsouzen k doživotnímu vězení její […]
  • 13. května 2015 Šílený Max: Zběsilá cesta - 95 % Má cenu na nového Maxe jít? Je tomu už 30 let, co šel do kin 3. díl a až tento rok sehnal režisér dostatek sponzorů na to, aby natočil pokračovaní kultovních filmů, které udělaly hvězdu […]
  • X-Men: Apokalypsa - OBRANA19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - OBRANA Zatímco Apokalypsa sestavuje skupinu jezdců, Charles učí a školí své mladé studenty. Když dojde na Apokalypsovo běsnění, mladí muži a ženy musí rychle dospět. Jak říká Raven: “Již nejste […]
  • X-Men: Apokalypsa - ÚTOK19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - ÚTOK Opět poháněn vztekem a pomstou, Magneto podlehne Apokalypsově nabídce, aby se stal jedním z jeho čtyř, nově reformovaných, apokalyptických jezdců. Inspiravoných biblickou vizí čtyř jezdců […]
  • X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON Svět roku 1983 prošel dramatickými změnami v zacházení s mutanty. Tato nová fáze lidské evoluce je nyní přijímána většinou (ale ne všemi) a to díky hrdinství Raven/Mystique, která (jak […]
  • X-Men: Apokalypsa19. května 2016 X-Men: Apokalypsa Po snímku X-Men: Budoucí minulost se režisér Bryan Singer rozhodl posunout tuto filmovou sérii do nových výšek a přichází s filmem X-Men: Apokalypsa. X-Meni zde bojují s prvním a […]
  • X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV Výzvou při navrhování speciálního make-upu pro Apokalypsu bylo – přiznat, že se jedná o tvář Oscara Isaaca. Jeho proměna zpočátku trvala tři a půl hodiny, ale s trochou praxe byl nakonec […]
  • X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY Natáčení X-Men: Apokalypsy začalo 20. dubna 2015 v Montrealu v Kanadě, konkrétně v Mel’s Cité du Cinema (běžně označovaném jako Mel’s), což jsou ateliéry o rozloze 27 akrů na Ile de […]
  • X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM Singer přiznává, že zatímco jeho poslední režijní počin X-Men: Budoucí minulost byl uspokojující, nový film X-Men: Apokalypsa pro něj představuje ještě větší zadostiučinění a to v několika […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Kingdom Come: Deliverance