Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Králova zahradnice - Život v zahradě

Králova zahrad­ni­ce - Život v zahra­dě
Ohodnoťte člá­nek

Srdcem celé­ho pří­bě­hu Královy zahrad­ni­ce je výji­meč­ný svět zahrad a zahrad­nic­tví, kte­ré v té době před­sta­vo­va­lo vel­mi význam­né odvět­ví. Zahradníci byli respek­to­va­ní odbor­ní­ci.

Alan Rickamn upo­zor­ňu­je: “V zahra­dách té doby se vůbec neob­je­vo­va­ly kvě­ti­ny. Vše byla archi­tek­tu­ra. A všech­no se děla­lo ve vel­kém měřít­ku.” Zahrady zám­ku ve Versailles se pro krá­le Ludvíka XIV. Staly posed­los­tí. “Měl tako­vou moc, že mohl pře­stě­ho­vat celý dvůr z Louvru, vybu­do­vat palác ve Versailles a oko­lo něj nej­ú­žas­něj­ší zahra­dy na svě­tě, to všech­no na mís­tě, kde dřív byly baži­ny.”

“Také byl pro­blém se zavla­žo­vá­ním, slav­né fon­tá­ny moh­ly ve sku­teč­nos­ti fun­go­vat jen čas od času. Když král pro­chá­zel zahra­da­mi, čeka­li tam lidé, kte­ří pomo­cí pra­por­ků dáva­li zna­me­ní, že Ludvík už jde, aby se fon­tá­ny postup­ně spouš­tě­ly v mís­tech, kudy měl pro­jít. Král se ovšem mohl domní­vat, že vodo­trys­ky fun­gu­jí stá­le.”

Jedinečným prv­kem v zahra­dách je Lasturový háj (Bosquet des Rocailles), kte­rý se vymy­ká z přís­né for­mál­nos­ti celých zahrad. Představuje malý kou­sek cha­o­su. Ve Versailles se nachá­zí dodnes. Kate Winslet ho navští­vi­la: “Bylo úpl­ně magic­ké stát upro­střed Lasturového háj­ku úpl­ně sama. V naší repli­ce při natá­če­ní jsem se cíti­la podob­ně.”

Tým fil­mo­vých zahrad­ní­ků ovšem neu­stá­le zápa­sil s ang­lic­kým deš­ti­vým poča­sím. “Když prše­lo, naše zahra­da se neu­stá­le pro­mě­ňo­va­la v bahen­ní lázeň: blá­to v kapsách, ve vla­sech, na botách,” říká Gail Egan.

Hlavní před­sta­vi­tel­ka se ovšem nijak nebá­la ušpi­nit, sezna­mo­va­la se s pra­cí zahrad­ní­ků, aby se své posta­vě více při­blí­ži­la, a zablá­ce­ná byla neu­stá­le. “Každý večer jsem ze sebe muse­la oškra­bo­vat bahno,” smě­je se Kate Winslet.

Zahrada je ve fil­mu kuli­sou pozvol­na roz­kvé­ta­jí­cí­mu pří­bě­hu lás­ky mezi dvě­ma zahrad­ní­mi archi­tek­ty, Sabine a Le Notrem. “Jde o setká­ní mys­lí a duší, kte­ré v sobě navzá­jem pro­bou­ze­jí tvo­ři­vost,” říká Kate Winslet.

“Sabine má zce­la odliš­né vní­má­ní pří­ro­dy, zahrad­nic­tví i desig­nu než Le Notre. On uva­žu­je mate­ma­tic­ky, v geo­me­t­ric­kým pojmech. Vše je pro­po­čí­ta­né. Ale když do jeho živo­ta vstou­pí tato žena, začne vidět věci jinak. Pomáhá mu zno­vu obje­vo­vat sebe samé­ho,” říká Matthias Schoenaerts.

O reži­sé­ro­vi Schoenaerts pozna­me­ná­vá: “Alan má obrov­ský smy­sl pro detail a je cit­li­vý k lidem.” Kate Winslet dodá­vá: “Vždy přes­ně ví, co chce. Dokáže dát věcem struk­tu­ru, na jejíž bázi si pak může­te dát svo­bo­du ve spon­tán­ních momen­tech.”

“Měli jsme svo­bo­du vytvo­řit si svůj vlast­ní svět,” říká Ivana Primorac.

Sám Alan Rickman se za natá­če­ním ohlí­ží jako za obdo­bím “spo­lu­prá­ce, kama­rád­ství, vzá­jem­né úcty, nachá­ze­ním věcí, o kte­rých jste nemě­li ani tuše­ní, kte­ré vás pře­kva­pi­ly, a momen­tů emo­ci­o­nál­ní síly, ze kte­rých mi doslo­va spadla čelist.”

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.


Části seriálu: Králova zahradnice

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Králova zahradnice16. dubna 2015 Králova zahradnice Píše se rok 1682. Sabine De Barra (Kate Winslet), umanutá a talentovaná tvůrkyně zahrad, pracuje na francouzském venkově. Jednoho dne přijde neočekávané pozvání: Sabine se má dostavit ke […]
  • Králova zahradnice - Versailles v Anglii19. dubna 2015 Králova zahradnice - Versailles v Anglii Vzhledem k tomu, že Králova zahradnice je příběhem zdánlivě nemožného zahradního projektu, bylo možná celkem v pořádku, že jedním z nejtěžších úkolů pro filmaře najít nejvhodnější lokace […]
  • Králova zahradnice - Historie versus příběh18. dubna 2015 Králova zahradnice - Historie versus příběh Největší odchylkou filmu od historických reálií je fiktivní postava Sabine. “Právě ta ale dává filmu jeho sílu,” říká Gail Egan. “Když si Kate Winslet přečetla scénář, řekla, že to je […]
  • Králova zahradnice - O natáčení17. dubna 2015 Králova zahradnice - O natáčení “Je to lidský a v mnoha ohledech velmi moderní příběh,” říká Alan Rickman o romantickém dramatu Králova zahradnice, které je jeho druhým režijním počinem po filmu Zimní host. “Scénář […]
  • Králova zahradnice - Móda u dvora20. dubna 2015 Králova zahradnice - Móda u dvora Jedna z místností, které se na plátně nikdy neobjevily, byla ta, v níž se skladovaly kostýmy a paruky. “Nejde jen o to, že ty kostýmy a paruku byly obrovské,” říká Joan Bergin. “Stejně […]
  • Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I)29. dubna 2012 Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I) Už strašně dlouho jsem nenapsala žádnou recenzi... No, teď rozhodně přišel správný čas. Nový Harry Potter mě totiž nehorázným způsobem překvapil, můj skepticismus se v prvních minutách […]
  • Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30%1. prosince 2015 Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30% S románovou předlohou spisovatelky Mary Shelley má tento snímek společné naprosté minimum, a dost málo styčných bodů byste našli i při jeho srovnání s jinými filmovými adaptacemi. […]
  • Harry Potter a Relikvie smrti - část 219. července 2011 Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 Poslední díl Harry Pottera přišel do kin a byl velice očekáván, čekalo se na 3D, čekalo se na konec, a tak píši poslední recenzi slavného fenoménu, který byl první 3D. Podle očekávání měl […]
  • Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY3. července 2015 Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY “Obloha byla jasná — pozoruhodně jasná — a mihotavý třpyt všech hvězd připomínal záchvěvy jediného těla, řízené společným pulsem.” -- Thomas Hardy, Daleko od hlučícího […]
  • Kolo zázraků - O filmu9. ledna 2018 Kolo zázraků - O filmu Pro Woodyho Allena měl Coney Island odjakživa zvláštní kouzlo, této lokace využil již při natáčení filmu Annie Hallová (1977). Na toto místo má mnoho šťastných vzpomínek, když tam chodil […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2