Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Králova zahradnice – Život v zahradě


Srdcem celé­ho pří­bě­hu Královy zahrad­ni­ce je výji­meč­ný svět zahrad a zahrad­nic­tví, kte­ré v té době před­sta­vo­va­lo vel­mi význam­né odvět­ví. Zahradníci byli respek­to­va­ní odbor­ní­ci.

Alan Rickamn upo­zor­ňu­je: “V zahra­dách té doby se vůbec neob­je­vo­va­ly kvě­ti­ny. Vše byla archi­tek­tu­ra. A všech­no se děla­lo ve vel­kém měřít­ku.” Zahrady zám­ku ve Versailles se pro krá­le Ludvíka XIV. Staly posed­los­tí. “Měl tako­vou moc, že mohl pře­stě­ho­vat celý dvůr z Louvru, vybu­do­vat palác ve Versailles a oko­lo něj nej­ú­žas­něj­ší zahra­dy na svě­tě, to všech­no na mís­tě, kde dřív byly baži­ny.”

“Také byl pro­blém se zavla­žo­vá­ním, slav­né fon­tá­ny moh­ly ve sku­teč­nos­ti fun­go­vat jen čas od času. Když král pro­chá­zel zahra­da­mi, čeka­li tam lidé, kte­ří pomo­cí pra­por­ků dáva­li zna­me­ní, že Ludvík už jde, aby se fon­tá­ny postup­ně spouš­tě­ly v mís­tech, kudy měl pro­jít. Král se ovšem mohl domní­vat, že vodo­trys­ky fun­gu­jí stá­le.”

Jedinečným prv­kem v zahra­dách je Lasturový háj (Bosquet des Rocailles), kte­rý se vymy­ká z přís­né for­mál­nos­ti celých zahrad. Představuje malý kou­sek cha­o­su. Ve Versailles se nachá­zí dodnes. Kate Winslet ho navští­vi­la: “Bylo úpl­ně magic­ké stát upro­střed Lasturového háj­ku úpl­ně sama. V naší repli­ce při natá­če­ní jsem se cíti­la podob­ně.”

Tým fil­mo­vých zahrad­ní­ků ovšem neu­stá­le zápa­sil s ang­lic­kým deš­ti­vým poča­sím. “Když prše­lo, naše zahra­da se neu­stá­le pro­mě­ňo­va­la v bahen­ní lázeň: blá­to v kapsách, ve vla­sech, na botách,” říká Gail Egan.

Hlavní před­sta­vi­tel­ka se ovšem nijak nebá­la ušpi­nit, sezna­mo­va­la se s pra­cí zahrad­ní­ků, aby se své posta­vě více při­blí­ži­la, a zablá­ce­ná byla neu­stá­le. “Každý večer jsem ze sebe muse­la oškra­bo­vat bahno,” smě­je se Kate Winslet.

Zahrada je ve fil­mu kuli­sou pozvol­na roz­kvé­ta­jí­cí­mu pří­bě­hu lás­ky mezi dvě­ma zahrad­ní­mi archi­tek­ty, Sabine a Le Notrem. “Jde o setká­ní mys­lí a duší, kte­ré v sobě navzá­jem pro­bou­ze­jí tvo­ři­vost,” říká Kate Winslet.

“Sabine má zce­la odliš­né vní­má­ní pří­ro­dy, zahrad­nic­tví i desig­nu než Le Notre. On uva­žu­je mate­ma­tic­ky, v geo­me­t­ric­kým pojmech. Vše je pro­po­čí­ta­né. Ale když do jeho živo­ta vstou­pí tato žena, začne vidět věci jinak. Pomáhá mu zno­vu obje­vo­vat sebe samé­ho,” říká Matthias Schoenaerts.

O reži­sé­ro­vi Schoenaerts pozna­me­ná­vá: “Alan má obrov­ský smysl pro detail a je cit­li­vý k lidem.” Kate Winslet dodá­vá: “Vždy přes­ně ví, co chce. Dokáže dát věcem struk­tu­ru, na jejíž bázi si pak může­te dát svo­bo­du ve spon­tán­ních momen­tech.”

“Měli jsme svo­bo­du vytvo­řit si svůj vlast­ní svět,” říká Ivana Primorac.

Sám Alan Rickman se za natá­če­ním ohlí­ží jako za obdo­bím “spo­lu­prá­ce, kama­rád­ství, vzá­jem­né úcty, nachá­ze­ním věcí, o kte­rých jste nemě­li ani tuše­ní, kte­ré vás pře­kva­pi­ly, a momen­tů emo­ci­o­nál­ní síly, ze kte­rých mi doslo­va spadla čelist.”

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Králova zahradnice

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Králova zahradnice16. dubna 2015 Králova zahradnice Píše se rok 1682. Sabine De Barra (Kate Winslet), umanutá a talentovaná tvůrkyně zahrad, pracuje na francouzském venkově. Jednoho dne přijde neočekávané pozvání: Sabine se má dostavit ke dvoru krále Ludvíka XIV. (Alan Rickman). Králův […] Posted in Speciály
  • Králova zahradnice – Versailles v Anglii19. dubna 2015 Králova zahradnice – Versailles v Anglii Vzhledem k tomu, že Králova zahradnice je příběhem zdánlivě nemožného zahradního projektu, bylo možná celkem v pořádku, že jedním z nejtěžších úkolů pro filmaře najít nejvhodnější lokace pro velmi napjatý rozpočet. Jonah Coombes, […] Posted in Speciály
  • Králova zahradnice – Historie versus příběh18. dubna 2015 Králova zahradnice – Historie versus příběh Největší odchylkou filmu od historických reálií je fiktivní postava Sabine. “Právě ta ale dává filmu jeho sílu,” říká Gail Egan. “Když si Kate Winslet přečetla scénář, řekla, že to je neuvěřitelně moderní příběh, jenom zasazený v jiné […] Posted in Speciály
  • Králova zahradnice – O natáčení17. dubna 2015 Králova zahradnice – O natáčení “Je to lidský a v mnoha ohledech velmi moderní příběh,” říká Alan Rickman o romantickém dramatu Králova zahradnice, které je jeho druhým režijním počinem po filmu Zimní host. “Scénář Alison Deegan mi přistál v e-mailu nečekaně. Jak jsem […] Posted in Speciály
  • Králova zahradnice – Móda u dvora20. dubna 2015 Králova zahradnice – Móda u dvora Jedna z místností, které se na plátně nikdy neobjevily, byla ta, v níž se skladovaly kostýmy a paruky. “Nejde jen o to, že ty kostýmy a paruku byly obrovské,” říká Joan Bergin. “Stejně jako lokace přispívají k tématu a náladě celého […] Posted in Speciály
  • Harry Potter a Relikvie smrti – část 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I)29. dubna 2012 Harry Potter a Relikvie smrti – část 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I) Už strašně dlouho jsem nenapsala žádnou recenzi... No, teď rozhodně přišel správný čas. Nový Harry Potter mě totiž nehorázným způsobem překvapil, můj skepticismus se v prvních minutách rozplynul a zůstalo mi jen okouzlené sledování dění […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30%1. prosince 2015 Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30% S románovou předlohou spisovatelky Mary Shelley má tento snímek společné naprosté minimum, a dost málo styčných bodů byste našli i při jeho srovnání s jinými filmovými adaptacemi. Vystupuje v něm sice Frankenstein a jeho monstrum (které […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Harry Potter a Relikvie smrti – část 219. července 2011 Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 Poslední díl Harry Pottera přišel do kin a byl velice očekáván, čekalo se na 3D, čekalo se na konec, a tak píši poslední recenzi slavného fenoménu, který byl první 3D. Podle očekávání měl film stejného režiséra, který byl ´úspěšný v […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Daleko od hlučícího davu – SÍDLA & LOUKY3. července 2015 Daleko od hlučícího davu – SÍDLA & LOUKY “Obloha byla jasná — pozoruhodně jasná — a mihotavý třpyt všech hvězd připomínal záchvěvy jediného těla, řízené společným pulsem.” -- Thomas Hardy, Daleko od hlučícího davu   Daleko od hlučícího davu představilo světu […] Posted in Speciály
  • Daleko od hlučícího davu – ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU26. června 2015 Daleko od hlučícího davu – ZPRACOVÁNÍ HARDYHO ROMÁNU Producenti Andrew Macdonald a Allon Reich ze společnosti DNA Films jsou známí svými odvážnými snímky - počínaje apokalyptickým thrillerem 28 dní poté režiséra Dannyho Boylea a Oscarem oceněným dramatem Poslední skotský král nebo dramatem […] Posted in Speciály

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.