Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Cesta vzhůru – O filmu

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Cesta vzhůru vypráví o uma­nu­tosti, o zdo­lá­vání vlast­ních a obecně lid­ských limitů, ale také o kom­pro­mi­sech a ceně, kte­rou mohou mimo­řádné osobní výkony stát. Radek Jaroš si jako první Čech a teprve pat­náctý člo­věk na světě spl­nil horo­le­zecký sen a zcela uni­kátně za pří­tom­nosti kamery vystou­pil na poslední z nej­vyš­ších hor světa K2, která mu chy­běla do tzv. Koruny Himálaje. Film se tak pro diváka stává mimo­řád­nou pří­le­ži­tostí absol­vo­vat spo­lečně s Radkem a jeho horo­le­zec­kými přá­teli Miskou a Trávou stras­tipl­nou cestu na osmi­ti­sí­cový vrchol a stát se na malou chvíli doslova sou­částí expe­dice na K2.

Na roz­díl od horo­le­zec­kých filmů jsou sou­částí děje další para­lelní postavy mimo expe­dici, rodinní pří­sluš­níci Radka Jaroše. Film sle­duje jejich mnohdy zou­fa­lou snahu vypo­řá­dat se s vlast­ním stra­chem o někoho blíz­kého, pocho­pit ho anebo se ale­spoň s nepo­cho­pe­ním jeho nebez­pečné záliby pokou­šet vyrov­nat.

V Cestě vzhůru nejde o pou­hou doku­men­taci his­to­ric­kého úspě­chu čes­kého horo­le­zec­tví, ale též o širší pohled na lid­ské zdo­lá­vání extrém­ních pře­ká­žek, a to nejen ve fyzic­kém slova smyslu. (zdroj: Filmové cen­t­rum České tele­vize)

Radek Jaroš o natá­čení pro­hlá­sil:Točili jsme v mís­tech, kde vět­šina lidí bojuje o život jenom díky tomu, že je tam jen tře­tina kys­líku. Ten, kdo na film půjde, musí počí­tat s tím, že nejde o akční film, ale o doku­ment, kde se míchají i moje vztahy, trá­pení, radost. Diváky čekají krásné záběry z míst, kam se dostane jen něko­lik desí­tek lidí z naší pla­nety.

Pod fil­mem, který vzni­kal tři roky, je pode­psán autor­ský fil­mař David Čálek. Pracoval jako kame­ra­man na něko­lika hra­ných a doku­men­tár­ních sním­cích (Plán reži­séra Benjamina Tučka, Mamas & Papas reži­sérky Alice Nellis, Pátrání po Ester reži­sérky Věry Chytilové). Jako reži­sér zau­jal oce­ňo­va­ným doku­men­tem Nebe, Peklo (2009) nebo svým  fil­mem o somál­ských pirá­tech Pirátské sítě (2014).

Film při­po­míná význam­nou udá­lost, jeli­kož před rokem 26. čer­vence 2014 vystou­pil Radek Jaroš na báj­nou K2. Tento úspěch budou moci osla­vit i diváci, chystá se řada regi­o­nál­ních pre­miér Cesty vzhůru za účasti Radka Jaroše a tvůrců filmu (např. Plzeň, Liberec, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové).

Producentem snímku se stal Richard Němec, který o filmu pro­zra­dil:Jsme rádi, že se blí­žíme na pomy­slný fil­mový vrchol – k pre­mi­éře filmu Cesta vzhůru. Radka jsme začali sle­do­vat už v roce 2012, kdy vše vypa­dalo, že se na K2 zane­dlouho vypraví. Zdravotní kom­pli­kace mu však nepřály a tak i my jsme se stali sou­částí oče­ká­vání, častých změn a hří­ček osudu. Samotné natá­čení bylo fyzicky i tech­no­lo­gicky náročné, pro­tože jsme se stali prak­ticky účast­níky expe­dice, kteří vedle sta­rostí sami o sebe ještě natá­čeli film. Měsíc jsme pro­žili v základ­ním táboře ve výšce 5000 m, kam jsme museli dojít 150 km po svých. Jsem rád, že se mi poda­řilo najít fil­maře, kteří to zvládli. Filmový štáb pod K2 měl 3 členy: Davida Čálka – reži­séra a kame­ra­mana, zvu­kaře Ludvíka Bohadla a mne, který jsem vedle běž­ných pro­dukč­ních sta­rostí zajiš­ťo­val napří­klad sate­litní pře­nosy nebo i nabí­jení elek­tric­kých zaří­zení pro celou expe­dici. Ani nám ani horo­lez­cům není znám žádný jiný doku­men­tární film, který by takto auten­ticky zachy­co­val výstup na osmi­ti­sí­covku. Nešlo nám o prosté zachy­cení expe­dice, spíše o pře­nos atmo­sféry, který panuje ve výš­kách, a také o por­trét zají­ma­vého hrdiny, kte­rým Radek bez­po­chyby je.

Ve filmu se objeví novi­nářka a oblí­bená mode­rá­torka Radiožurnálu Lucie Výborná, která se stala účast­ní­kem expe­dice na K2 a o osob­nosti Radka Jaroše a filmu řekla: „Radka Jaroše jsem sle­do­vala už od roku 2012, od doby, co jsme si dohodli moji účast na expe­dici na K2, pro­tože by mi při­pa­dalo hloupé bez před­chozí his­to­rie vyra­zit na expe­dici a vyprá­vět něco o člo­věku, kte­rého znám jen pár dní. Jsem ráda, že film vznikl už proto, že s výpra­vou na K2 viděli všichni jen tu třeš­ničku na dortu, ale už ne těch dva­cet let před tím, začátky, pochyby a věci, které musel Radek obě­to­vat, aby Korunu Himaláje dokon­čil. Radek je roz­hodně inspi­ra­tivní osob­nost. Výdrž, sou­stře­dění, pro­fe­si­o­na­lita, přá­tel­ství i smysl pro humor v obzvláště kri­tic­kých situ­a­cích – toho všeho si na Radkovi opravdu vážím.

Po boku Radka Jaroše ve filmu vystu­pují jeho dlou­ho­letí kole­gové horo­lezci Petr Mašek a Jan Trávníček. Mašek zvaný „Miska“ o Radkovi Jarošovi pově­děl:

Byl to popravdě Radek, kdo mi spolu se Zdeňkem Hrubým ote­vřel svět nej­vyš­ších hor a bylo to právě na K2 v roce 2001. Od té doby máme za sebou osm spo­leč­ných expe­dic (z toho dvě byly kom­bi­nací dvou osmi­ti­sí­co­vých vrcholů). Je to roz­hodně ambi­ci­ózní chlap, který ví, čeho chce dosáh­nout, který dokáže v pří­padě rozum­ného návrhu udě­lat kom­pro­mis. A proto naše přá­tel­ství po pat­nácti letech spo­leč­ných dob­ro­druž­ství a i těch kom­pro­misů zůstává stále stejně pevné.“

Trávníček pře­zdí­vaný „Tráva“ Radkovi Jarošovi vzká­zal:

U toho filmu jsem vlastně od začátku, neboť moje první expe­dice s Radkem byla na Annapurnu, která ho nechtěně pro­sla­vila. Na horách jsme par­ťáci, kteří si pomá­hají navzá­jem, někdy více ten, někdy ten druhý, ale jsme pro­stě lidi, kteří se na sebe mohou spo­leh­nout. Takže Radku, díky za mož­nost sta­nout spo­lečně na dvou nád­her­ných osmi­ti­sí­co­vých vrchol­cích – Annapurna a K2 a přeji mnoho štěstí nejen Tvému fil­mo­vému pří­běhu, ale i tobě, ať se vrt­neš kam­ko­liv.“

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Cesta vzhůru

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Rychle a zběsile 7 – Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 – Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým parta dosud měla tu čest. Jediným smrtícím pohybem […] Posted in Speciály
 • Angry Birds ve filmu – Obsah/O filmu10. května 2016 Angry Birds ve filmu – Obsah/O filmu OBSAH              Animovaná komedie Angry Birds ve filmu nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji […] Posted in Speciály
 • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí vypořádat s nepřízní osudu, kterou zapříčinila prázdná […] Posted in Články
 • Den nezávislosti: Nový útok27. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok Věděli jsme, že se jednou vrátí. Den nezávislosti před lety nově vymezil žánr katastrofického filmu a jeho další pokračování slibuje velkolepou podívanou. Lidstvo využilo k obraně planety všech prostředků a zdrojů, včetně ukořistěné […] Posted in Speciály
 • Daleko od hlučícího davu – SÍDLA & LOUKY3. července 2015 Daleko od hlučícího davu – SÍDLA & LOUKY “Obloha byla jasná — pozoruhodně jasná — a mihotavý třpyt všech hvězd připomínal záchvěvy jediného těla, řízené společným pulsem.” -- Thomas Hardy, Daleko od hlučícího davu   Daleko od hlučícího davu představilo světu […] Posted in Speciály
 • Králova zahradnice – Život v zahradě21. dubna 2015 Králova zahradnice – Život v zahradě Srdcem celého příběhu Královy zahradnice je výjimečný svět zahrad a zahradnictví, které v té době představovalo velmi významné odvětví. Zahradníci byli respektovaní odborníci. Alan Rickamn upozorňuje: “V zahradách té doby se vůbec […] Posted in Speciály
 • Tajný život mazlíčků – Filmaři10. srpna 2016 Tajný život mazlíčků – Filmaři Producenti Meledandri a Healy spolupracují s režisérem Tajného života mazlíčků Chrisem Renaudem mnoho let. „Když jsem vedl animace ve FOX, náš koproducent Chris Renaud tam kreslil storyboardy. Nakonec jsme mu svěřili režii krátkého filmu […] Posted in Speciály
 • Tajný život mazlíčků – Animace postav10. srpna 2016 Tajný život mazlíčků – Animace postav Pro produkční tým bylo stěžejní pohybovat se na takové hranici, kde chování postav neztrácí na důvěryhodnosti, zároveň se s nimi ale nezachází jako se zvířaty. „Některá z těch zvířat hrají na hudební nástroj a některým se plní sny,” říká […] Posted in Speciály
 • Angry Birds ve filmu – O PŘÍBĚHU10. května 2016 Angry Birds ve filmu – O PŘÍBĚHU Vítejte na Ptačím ostrově, kde vedou nelétaví ptáci víceméně spokojený život. Ať už zrovna toužíte po nákupu čerstvých červů nebo si chcete nechat nabarvit peří v salónu krásy, najdete tu všechno, po čem by jakýkoliv pták mohl toužit. A […] Posted in Speciály
 • Chapie11. března 2015 Chappie – Obsah/O filmu OBSAH              Režisér filmů District 9 a Elysium představuje snímek Chappie. V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické policejní jednotky. Nyní se jim ale lidé začínají bránit. Když dojde k odcizení […] Posted in Speciály

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.