Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Cesta vzhůru - O filmu

Cesta vzhů­ru - O fil­mu
Ohodnoťte člá­nek

Cesta vzhů­ru vyprá­ví o uma­nu­tos­ti, o zdo­lá­vá­ní vlast­ních a obec­ně lid­ských limi­tů, ale také o kom­pro­mi­sech a ceně, kte­rou mohou mimo­řád­né osob­ní výko­ny stát. Radek Jaroš si jako prv­ní Čech a tepr­ve pat­nác­tý člo­věk na svě­tě spl­nil horo­le­zec­ký sen a zce­la uni­kát­ně za pří­tom­nos­ti kame­ry vystou­pil na posled­ní z nej­vyš­ších hor svě­ta K2, kte­rá mu chy­bě­la do tzv. Koruny Himálaje. Film se tak pro divá­ka stá­vá mimo­řád­nou pří­le­ži­tos­tí absol­vo­vat spo­leč­ně s Radkem a jeho horo­le­zec­ký­mi přá­te­li Miskou a Trávou stras­tipl­nou ces­tu na osmi­ti­sí­co­vý vrchol a stát se na malou chví­li doslo­va sou­čás­tí expe­di­ce na K2.

Na roz­díl od horo­le­zec­kých fil­mů jsou sou­čás­tí děje dal­ší para­lel­ní posta­vy mimo expe­di­ci, rodin­ní pří­sluš­ní­ci Radka Jaroše. Film sle­du­je jejich mnoh­dy zou­fa­lou sna­hu vypo­řá­dat se s vlast­ním stra­chem o něko­ho blíz­ké­ho, pocho­pit ho ane­bo se ale­spoň s nepo­cho­pe­ním jeho nebez­peč­né záli­by pokou­šet vyrov­nat.

V Cestě vzhů­ru nejde o pou­hou doku­men­ta­ci his­to­ric­ké­ho úspě­chu čes­ké­ho horo­le­zec­tví, ale též o šir­ší pohled na lid­ské zdo­lá­vá­ní extrém­ních pře­ká­žek, a to nejen ve fyzic­kém slo­va smys­lu. (zdroj: Filmové cen­t­rum České tele­vi­ze)

Radek Jaroš o natá­če­ní pro­hlá­sil:Točili jsme v mís­tech, kde vět­ši­na lidí boju­je o život jenom díky tomu, že je tam jen tře­ti­na kys­lí­ku. Ten, kdo na film půjde, musí počí­tat s tím, že nejde o akč­ní film, ale o doku­ment, kde se mícha­jí i moje vzta­hy, trá­pe­ní, radost. Diváky čeka­jí krás­né zábě­ry z míst, kam se dosta­ne jen něko­lik desí­tek lidí z naší pla­ne­ty.

Pod fil­mem, kte­rý vzni­kal tři roky, je pode­psán autor­ský fil­mař David Čálek. Pracoval jako kame­ra­man na něko­li­ka hra­ných a doku­men­tár­ních sním­cích (Plán reži­sé­ra Benjamina Tučka, Mamas & Papas reži­sér­ky Alice Nellis, Pátrání po Ester reži­sér­ky Věry Chytilové). Jako reži­sér zau­jal oce­ňo­va­ným doku­men­tem Nebe, Peklo (2009) nebo svým  fil­mem o somál­ských pirá­tech Pirátské sítě (2014).

Film při­po­mí­ná význam­nou udá­lost, jeli­kož před rokem 26. čer­ven­ce 2014 vystou­pil Radek Jaroš na báj­nou K2. Tento úspěch budou moci osla­vit i divá­ci, chys­tá se řada regi­o­nál­ních pre­mi­ér Cesty vzhů­ru za účas­ti Radka Jaroše a tvůr­ců fil­mu (např. Plzeň, Liberec, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové).

Producentem sním­ku se stal Richard Němec, kte­rý o fil­mu pro­zra­dil:Jsme rádi, že se blí­ží­me na pomy­sl­ný fil­mo­vý vrchol - k pre­mi­é­ře fil­mu Cesta vzhů­ru. Radka jsme zača­li sle­do­vat už v roce 2012, kdy vše vypa­da­lo, že se na K2 zane­dlou­ho vypra­ví. Zdravotní kom­pli­ka­ce mu však nepřá­ly a tak i my jsme se sta­li sou­čás­tí oče­ká­vá­ní, častých změn a hří­ček osu­du. Samotné natá­če­ní bylo fyzic­ky i tech­no­lo­gic­ky nároč­né, pro­to­že jsme se sta­li prak­tic­ky účast­ní­ky expe­di­ce, kte­ří ved­le sta­ros­tí sami o sebe ješ­tě natá­če­li film. Měsíc jsme pro­ži­li v základ­ním tábo­ře ve výš­ce 5000 m, kam jsme muse­li dojít 150 km po svých. Jsem rád, že se mi poda­ři­lo najít fil­ma­ře, kte­ří to zvlád­li. Filmový štáb pod K2 měl 3 čle­ny: Davida Čálka – reži­sé­ra a kame­ra­ma­na, zvu­ka­ře Ludvíka Bohadla a mne, kte­rý jsem ved­le běž­ných pro­dukč­ních sta­ros­tí zajiš­ťo­val napří­klad sate­lit­ní pře­no­sy nebo i nabí­je­ní elek­tric­kých zaří­ze­ní pro celou expe­di­ci. Ani nám ani horo­lez­cům není znám žád­ný jiný doku­men­tár­ní film, kte­rý by tak­to auten­tic­ky zachy­co­val výstup na osmi­ti­sí­cov­ku. Nešlo nám o pros­té zachy­ce­ní expe­di­ce, spí­še o pře­nos atmo­sfé­ry, kte­rý panu­je ve výš­kách, a také o por­trét zají­ma­vé­ho hrdi­ny, kte­rým Radek bez­po­chy­by je.

Ve fil­mu se obje­ví novi­nář­ka a oblí­be­ná mode­rá­tor­ka Radiožurnálu Lucie Výborná, kte­rá se sta­la účast­ní­kem expe­di­ce na K2 a o osob­nos­ti Radka Jaroše a fil­mu řek­la: „Radka Jaroše jsem sle­do­va­la už od roku 2012, od doby, co jsme si dohod­li moji účast na expe­di­ci na K2, pro­to­že by mi při­pa­da­lo hloupé bez před­cho­zí his­to­rie vyra­zit na expe­di­ci a vyprá­vět něco o člo­vě­ku, kte­ré­ho znám jen pár dní. Jsem ráda, že film vzni­kl už pro­to, že s výpra­vou na K2 vidě­li všich­ni jen tu třeš­nič­ku na dor­tu, ale už ne těch dva­cet let před tím, začát­ky, pochy­by a věci, kte­ré musel Radek obě­to­vat, aby Korunu Himaláje dokon­čil. Radek je roz­hod­ně inspi­ra­tiv­ní osob­nost. Výdrž, sou­stře­dě­ní, pro­fe­si­o­na­li­ta, přá­tel­ství i smy­sl pro humor v obzvláš­tě kri­tic­kých situ­a­cích - toho vše­ho si na Radkovi oprav­du vážím.

Po boku Radka Jaroše ve fil­mu vystu­pu­jí jeho dlou­ho­le­tí kole­go­vé horo­lez­ci Petr Mašek a Jan Trávníček. Mašek zva­ný „Miska“ o Radkovi Jarošovi pově­děl:

„Byl to poprav­dě Radek, kdo mi spo­lu se Zdeňkem Hrubým ote­vřel svět nej­vyš­ších hor a bylo to prá­vě na K2 v roce 2001. Od té doby máme za sebou osm spo­leč­ných expe­dic (z toho dvě byly kom­bi­na­cí dvou osmi­ti­sí­co­vých vrcho­lů). Je to roz­hod­ně ambi­ci­óz­ní chlap, kte­rý ví, čeho chce dosáh­nout, kte­rý doká­že v pří­pa­dě rozum­né­ho návr­hu udě­lat kom­pro­mis. A pro­to naše přá­tel­ství po pat­nác­ti letech spo­leč­ných dob­ro­druž­ství a i těch kom­pro­mi­sů zůstá­vá stá­le stej­ně pev­né.“

Trávníček pře­zdí­va­ný „Tráva“ Radkovi Jarošovi vzká­zal:

U toho fil­mu jsem vlast­ně od začát­ku, neboť moje prv­ní expe­di­ce s Radkem byla na Annapurnu, kte­rá ho nechtě­ně pro­sla­vi­la. Na horách jsme par­ťá­ci, kte­ří si pomá­ha­jí navzá­jem, někdy více ten, někdy ten dru­hý, ale jsme pros­tě lidi, kte­ří se na sebe mohou spo­leh­nout. Takže Radku, díky za mož­nost sta­nout spo­leč­ně na dvou nád­her­ných osmi­ti­sí­co­vých vrchol­cích - Annapurna a K2 a pře­ji mno­ho štěs­tí nejen Tvému fil­mo­vé­mu pří­bě­hu, ale i tobě, ať se vrt­neš kam­ko­liv.“

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.


Části seriálu: Cesta vzhůru

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
  • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER18. května 2018 Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER             Karan Soni je zpátky jako řidič taxíku Dopinder. „Mám tu postavu rád. Vyrůstal jsem v Indii a pro mě je Dopinder spojení několika různých lidí, které jsem znal. Komické je, že […]
  • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - JAKE: NOVÝ CHLAPEC3. října 2016 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - JAKE: NOVÝ CHLAPEC Novým chlapcem v sirotčinci slečny Peregrinové je Jake, hrdina našeho příběhu. Jake je vyhnanec, který nakonec najde přijetí mezi podivíny, ale jinak je typickým americkým teenagerem, jen […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih/filmů