Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

HANA HEGEROVÁ

K DUETU SE ŠTEFANEM MARGITOU — Nové album Štefana Margity ozvlášt­nil v Čechách popr­vé rea­li­zo­va­ný vir­tu­ál­ní duet, kte­rý slav­ný pěvec nazpí­val s legen­dár­ní šan­so­ni­ér­kou Hanou Hegerovou. Pro titul­ní píseň alba Mapa lás­ky vyu­žil hudeb­ní pro­du­cent Daniel H...

Čtěte více

TOMÁŠ KLUS

NOVÝ SINGL: TICHÁ VODA — Tomáš Klus při­chá­zí s dru­hým sin­glem z při­pra­vo­va­né­ho alba SpOlu, jehož vydá­ní je plá­no­vá­no na září letoš­ní­ho roku. Baladická sklad­ba Tichá voda vyprá­ví o sou­bo­ji s neteč­nos­tí, o tom, že v sobě lidé mají spous­tu ostychu pro­mluv...

Čtěte více

TATA / BOJS

SLAVÍ 30 LET — V pátek 29. červ­na uply­ne přes­ně tři­cet let ode dne, kdy se zača­la psát his­to­rie Tata Bojs. Kapely, kte­rá se za tři deká­dy exis­ten­ce etablo­va­la jako jed­na z nej­za­jí­ma­věj­ších tuzem­ských sku­pin, pro niž je po celou dobu cha­rak­te­ris­tic­ká sn...

Čtěte více

JAN BARTOŠ

BEETHOVENOVY KLAVÍRNÍ SONÁTY — Pianista Jan Bartoš pat­ří mezi nej­za­jí­ma­věj­ší pří­sluš­ní­ky mlad­ší gene­ra­ce čes­kých hudeb­ní­ků. S dopo­ru­če­ním jed­no­ho z nej­lep­ších svě­to­vých kla­ví­ris­tů Alfreda Brendela vyšlo minu­lý rok jeho album s Mozartovými kla­vír­ní­mi ko...

Čtěte více

MAREK ZTRACENÝ

NOVÉ ALBUM — Marek Ztracený vydá­vá 8. červ­na u Supraphonu své páté řado­vé album, na kte­rém pood­ha­lí Vlastní svět. Album nabí­zí i aktu­ál­ní sin­gl MinuLost, jde o taneč­ně ladě­nou let­ní píseň, kte­rou výraz­ně pod­tr­hu­je zda­ři­lý video­klip. Natáčelo se v Paříž...

Čtěte více

NOVINKY ČERVEN

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Každý měsíc je naše nabíd­ka nových alb veli­ce pes­t­rá a může zaujmout pří­z­niv­ce popu­lár­ní hud­by, kla­si­ky, ale i mlu­ve­né­ho slo­va. Přesný pře­hled o našich novin­kách zís­ká­te v měsíč­ní­ku „CO JE NOVÉHO“, kde je více podrob­nos­tí....

Čtěte více

HANA ZAGOROVÁ

NA PODZIM NOVÉ ALBUM — V těch­to dnech ve stu­diu Dana Hádla vzni­ká nové album Hany Zagorové, kte­ré vyjde na kon­ci září u vyda­va­tel­ství Supraphon. Na novin­ce budou pře­de­vším domá­cí pís­nič­ky mla­dých auto­rů, někte­ří s Hanou Zagorovou již spo­lu­pra­co­va­li na ...

Čtěte více

MICHAL HORÁK

NOVÝ KLIP — Talentovaný mla­dý pís­nič­kář Michal Horák, kte­ré­ho může­te znát coby hos­ta kon­cer­tů Tomáše Kluse nebo z Barování Sandry Novákové, má ven­ku nový sin­gl a klip Hej teto! Jak je u něj zvy­kem, pís­ni ani video­kli­pu nechy­bí vtip a nad­hled. Otázkou v...

Čtěte více

MAREK ZTRACENÝ

ODHALUJE VLASTNÍ SVĚT — Marek Ztracený zažil ve své kari­é­ře vrcho­ly i pády, ale momen­tál­ně pro­ží­vá jed­no z nej­ú­spěš­něj­ších obdo­bí v rám­ci své­ho dese­ti­le­té­ho půso­be­ní na hudeb­ní scé­ně. V roce 2008 star­to­val ten­to rodák ze Železné Rudy obrov­ským hitem Zt...

Čtěte více

DIAPASON D’OR PRO MARTINŮ VOICES

ZA MADRIGALY BOHUSLAVA MARTINŮ — Nedlouho po obdr­že­ní Gramophone Editor’s Choice (v břez­no­vém čís­le pres­tiž­ní­ho brit­ské­ho časo­pi­su Gramophone), vokál­ní sou­bor Martinů Voices se svým sbor­mis­trem Lukášem Vasilkem zís­kal za své nové album Madrigalů Bohuslava Martinů dal­ší skvě­lé mezi­ná­rod­ní oce­ně­ní! Jde o Diapason d’Or udě­lo­va­né v rám­ci recen­zí ve význam­ném fran­couz­ském odbor­ném časo­pi­se Diapason (v květ­no­vém vydá­ní).

Čtěte více

DĚTEM

PRO RADOST Z POSLECHU — Kouzelný Pan Tau, vtip­ný Hurvínek s důvtip­nou Máničkou, chyt­rý Ferda Mravenec s pople­te­ným Broukem Pytlíkem, radost­né pra­sát­ko Pigy se svý­mi neroz­luč­ný­mi přá­te­li, zpí­va­jí­cí Popelka se Zlatovláskou i Sněhurkou či oblí­be­ný krá­lí­če...

Čtěte více

ENSEMBLE BERLIN-PRAG

BACH FOR ALL — Prahou se sedm­nác­té­ho červ­na opět roze­z­ní sklad­by Johanna Sebastiana Bacha v rám­ci fes­ti­va­lu Bach for All. Nejznámější svě­to­vá díla i méně zná­mé kom­po­zi­ce tak před­ní uměl­ci zahra­jí v podá­ní, kte­ré se maxi­mál­ně při­blí­ží veřej­nos­ti. Hvězdo...

Čtěte více
1. stránka z celkem 712345...Poslední »

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2