Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

V pondělí 20.března byl v Praze v kině Evald premiérově uveden film Já nejsem Lotos Pchanová, který byl natočen podle předlohy knihy Manžela jsem nezabila od čínského autora a scénáristy Liou Čen-jüna.

Ten zahá­jil pro­jek­ci fil­mu v rám­ci své návštěvy v České repub­li­ce. Před pro­jek­cí se divá­ci dozvě­dě­li, že kni­hu pře­lo­ži­la do češ­ti­ny sino­lož­ka Zuzana Li, a hlav­ní téma fil­mu,

Čtěte více

Na Febiofest přijede řada zajímavých hostů, jako je Abel Ferrara, Emir Kusturica, Agniezska Holland, Duncan Kenworthy, Jan Tříska, Miroslav Krobot, Iveta Grófová a řada dalších

Na MFF Praha – Febiofest při­je­dou dal­ší slav­ní hos­té – mezi nimi napří­klad reži­sér Emir Kusturica, kame­ra­man a spo­lu­pra­cov­ník reži­sé­ra Wernera Herzoga Peter Zeitlinger nebo oce­ňo­va­ný

Čtěte více

Febiofest zahájí v  Obecním domě s  režiséry Agnieszkou Hollandovou a Abelem Ferrarou, kteří v  Praze představí své nejnovější filmy

Zahájení 24. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha – Febiofest se bude konat v  pro­sto­rách seces­ní­ho Obecního domu ve čtvr­tek 23. března. Festival zahá­jí čes­ká pre­mi­é­ra nové­ho fil­mu

Čtěte více

V Lucerně dnes začíná MittelCinemaFest 2016

To nej­lep­ší z ital­ské kine­ma­to­gra­fie začí­ná již dnes v Praze, kdy  v Lucerně začí­ná putov­ní pře­hlíd­ka 14. roč­ní­ku Středoevropského fes­ti­va­lu ital­ské­ho fil­mu MittelCinemaFest 2016 a poté se pře­sou­vá do

Čtěte více

Už 11. Lisopadu začíná v Praze festival severských filmů a poté se přesouvá do dalších vybraných měst

Severský fil­mo­vý klub při­ná­ší tra­dič­ní pře­hlíd­ku sever­ské fil­mo­vé kine­ma­to­gra­fie již po sed­mé. Diváci se mohou těšit na pepr­ný humor seve­řa­nů, mra­zi­vé kri­mi­nál­ní pří­běhy, absurd­ní dra­ma­ta, his­to­ric­ké

Čtěte více

Diváci pražského kina Bio Oko se spojí s dalšími dvě stě padesáti městy, aby společně vybrali nejlepší krátký film.

„Všichni divá­ci v našem kině se sta­nou sou­čás­tí obří fes­ti­va­lo­vé poro­ty a pro­střed­nic­tvím hla­so­vá­ní budou mít mož­nost posou­dit, jak sil­ná je nastu­pu­jí­cí gene­ra­ce fil­mo­vých tvůr­ců,“ říká ředi­tel

Čtěte více

Festival Mezi ploty už tento víkend v Bohnické léčebně, kde vystoupí například Divokej Bill, Mňága a Žd’orp, Tonya Graves, Sto zvířat, Vladimír Mišík a spoustu dalších.

Na letoš­ním fes­ti­va­lu Mezi plo­ty, kte­rý se v are­á­lu Psychiatrické nemoc­ni­ce Bohnice ode­hra­je 28. a 29. Května, vystou­pí na 14 scé­nách více než stov­ka špič­ko­vých hudeb­ních a diva­del­ních sou­bo­rů, ale

Čtěte více
1. stránka z celkem 41234

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.