Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

23.06.2018 20:00 - Národní divadlo Brno - Nová scéna - „Pravidla slušného chování v moderní společnosti“

Francouzský dra­ma­tik Jean-Luc Lagarce v roce 1994 zpra­co­val manu­ál sluš­né­ho cho­vá­ní z pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí. Je to neob­vyk­lý diva­del­ní útvar, kte­rý nená­pad­ně spo­ju­je váž­nou úva­hu o smys­lu lid­ské exis­ten­ce s tím, jak si ji člo­věk upra­vil, aby ji sne...

Čtěte více

22.06.2018 18:00 - Brno Contemporary Orchestra - Ostatní sály - „Eufrides před branami Tymén / Provizorní předvedení opery Johanes doktor Faust“

Provedení dvou oper Josefa Berga (1927–1971), při­pra­ve­né exklu­ziv­ně pro fes­ti­val Opera Nova 2018. Demýtizace mýtu, osla­va pro­hry, hloub­ka sdě­le­ní v „měl­ké“ fraš­ce. To je Josef Berg – rene­sanč­ní osob­nost pová­leč­né avant­gar­dy. Mistr mysti­fi­ka­ce, prů­kop­ní...

Čtěte více

21.06.2018 20:00 - Tabačka Kulturfabrik Košice - Nová scéna - „Záhada tyče“

Opera Záhada tyče se pokou­ší o rekon­struk­ci živo­ta lidí, ten­to­krát mili­ar­dy kilo­me­t­rů od země na pla­ne­tě 134330 Pluto, kde lid­stvo posta­vi­lo základ­nu jako pře­stup­ní sta­ni­ci do dal­ší gala­xie. Zakončení oper­ní tri­lo­gie v podo­bě nové vari­a­ce insti­tu­ci­o­nál...

Čtěte více

19.06.2018 20:00 - Slovenský filharmonický sbor - Nová scéna - „Apolloopera“

Melodrama o jed­nom bom­bar­do­vá­ní pro sbor, her­ce a trom­bón vychá­zí ze sku­teč­né udá­los­ti – 16. červ­na 1944 spo­jen­ci bom­bar­do­va­li bra­ti­slav­skou rafi­ne­rii Apollo. Dějová linie se opí­rá o reál­né zprá­vy ze živo­ta mezi­vá­leč­né více­ja­zyč­né Bratislavy. Každodenn...

Čtěte více

19.06.2018 18:00 - Cluster Ensemble Bratislava - Nová scéna - „Changing Parts“

Mladí Slováci ohro­mu­jí hudeb­ní svět svým podá­ním raných skla­deb Philipa Glasse. Mezi nad­še­ný­mi ohla­sy je asi nej­vý­raz­něj­ší ten, kte­rý při­šel pří­mo od skla­da­te­le, když sou­bo­ru nabí­dl vydá­ní alba svých děl ve vlast­ním vyda­va­tel­ství Orange Mountain Music....

Čtěte více

12.05.2018 10:00 - Neudáno - Národní divadlo - „Scénická rekonstrukce slavnosti položení základního kamene“

Součástí hap­pe­nin­gu bude scé­nic­ká rekon-strukce nejen vel­ké slav­nos­ti polo­že­ní základ-ního kame­ne z květ­na 1868, ale i udá­los­tí před­cho­zích.
Taťjana Medvecká, Eva Salzmannová, Jiří Štěpnička, Václav Postránecký, David Prachař
a dal­ší se divá­kům předs...

Čtěte více

27.10.2018 20:00 - Slovenské národní divadlo Bratislava - Nová scéna - „Elity“

Je konec soci­a­lis­mu. I na stra­nic­kých schůzích se již ote­vře­ně hovo­ří o potře­bě inte­gro­vat do soci­a­lis­tic­ké­ho hos­po­dář­ství prv­ky trž­ní eko­no­mi­ky. Události ve východ­ním Německu a Maďarsku nazna­ču­jí pohy­by v poli­tic­kém uspo­řá­dá­ní východ­ní Evropy. A v pod...

Čtěte více
1. stránka z celkem 2312345...1020...Poslední »

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Kingdom Come: Deliverance