Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Humbook 2017 - Rozhovor s Jenny Han


Humbook 2017 - Rozhovor s Jenny Han
Ohodnoťte člá­nek

Přináším vám dru­hé ohléd­nu­tí za lite­rár­ním fes­ti­va­lem Humbookem, kte­rý nedáv­no otřá­sl Prahou. Akce se zúčast­ni­la i ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Jenny Han, jejíž roman­tic­ké kni­hy si oblí­bi­ly dív­ky po celém svě­tě. Můžete ji znát pře­de­vším díky tri­lo­gii Všem klu­kům, kte­ré jsem milo­va­la nebo sérii Oko za oko. Měla jsem tu čest Jenny vyzpo­ví­dat a zeptat se jí na pár otá­zek…

 1. Chtěla jste být spi­so­va­tel­kou už odma­la, nebo jste měla jiné plá­ny?

„Už od dět­ství jsem psa­la a milo­va­la psa­ní pří­bě­hů, ale nikdy jsem si nemys­le­la, že by to moh­la být i moje prá­ce. Na vyso­ké ško­le jsem ale cho­di­la na hodi­ny tvůr­čí­ho psa­ní a v tu chví­li jsem si uvě­do­mi­la, že bych se tím moh­la oprav­du živit.“

 1. Proč jste se zamě­ři­la na kni­hy pro mlá­dež?

„Po celý svůj život jsem milo­va­la prá­vě young adult pří­běhy o dospí­va­jí­cích a ve 20 letech, když jsem byla na uni­ver­zi­tě, jsem zača­la psát svou prv­ní kni­hu. Tudíž zamě­řit se na pří­běhy pro mla­dé mi při­šlo to nej­při­ro­ze­něj­ší.“

 1. Jaký máte názor na povin­nou čet­bu?

„To je slo­ži­tá otáz­ka. Myslím si, že je důle­ži­té číst růz­né tipy kní­žek, ale poprav­dě mě to také nudi­lo. Jsem pře­svěd­če­ná, že by si kaž­dý měl vyna­hra­dit čas na čte­ní toho, co ho baví. Musím se ale při­znat, že na povin­nou čet­bu vlast­ně žád­ný názor nemám.“

 1. Kde bere­te inspi­ra­ci pro své nové pří­běhy?

„Všude. Opravdu všu­de.“

 1. Čtete někdy své vlast­ní, již vyda­né, kni­hy?

„Své kni­hy čtu pou­ze teh­dy, pokud píšu nový díl série – dosta­nu se tak zpát­ky do kon­krét­ní­ho pří­bě­hu a vše si při­po­me­nu. Když vydá­vám novou kni­hu, tak ji zno­vu pro­chá­zím, ale jen struč­ně, pro­to­že je vel­mi těž­ké dívat se zpát­ky a říkat si, že jsem to moh­la napsat jinak a lépe.“

 1. Váš oblí­be­ný spi­so­va­tel?

„Mám ráda Stephena Kinga, J. K. Rowling a dále např. Judy Blume.“

 1. Na jaké nej­za­jí­ma­věj­ší mís­to jste se dosta­la díky lite­rár­ní akci?

„Takových míst je mno­ho. Velmi se mi zalí­bil Amsterdam – doká­žu si před­sta­vit, že bych tam žila, psa­la a uží­va­la živo­ta. Kanály a voda všu­de kolem vás, všich­ni jez­dí na kole, dá se tam snad­no pohy­bo­vat pěš­ky… Pak také Brazílie, ta mě zau­ja­la ska­la­mi, řeka­mi a při­po­mí­ná mi Hru o trů­ny.“

 1. A když půjde­me od lite­ra­tu­ry kou­sek dál… čemu dal­ší­mu se ráda věnu­je­te ve vol­ném čase?

„Miluju módu, vaře­ní, peče­ní, fil­my, navště­vo­vá­ní sta­rých muzeí, ces­to­vá­ní… Kdykoliv jsem v jiné zemi, nej­víc mě zají­ma­jí taměj­ší oby­va­te­lé, s kte­rý­mi si mohu popo­ví­dat, dozvě­dět se něco o jejich odliš­né kul­tu­ře, kde žijí, žili… To je pro mě nej­za­jí­ma­věj­ší.“

 1. A pro­zra­dí­te nám, jaký je Váš nej­ob­lí­be­něj­ší dezert?

„To je oprav­du hod­ně těž­ké… coko­liv se šle­hač­kou navrchu.“

 1. Jakými tře­mi slo­vy bys­te cha­rak­te­ri­zo­va­la Humbook?

„Vášniví milov­ní­ci knih.“

 1. Co bys­te vzká­za­la dospí­va­jí­cím?

„Nebojte se jít si za tím, co vás sku­teč­ně baví. Je běž­né, že se o něco pokou­ší­te a ono to nevy­jde. Tak to zkus­te zno­vu. Možná při tom nara­zí­te na něco nové­ho, co vás inspi­ru­je, zaujme a popo­str­čí dál. Buďte ote­vře­ní všem mož­nos­tem, pro­to­že nikdy neví­te, kam až vás ces­ta může zavést.“

 

Vendula Jindrová

Jsem vel­ká milov­ni­ce čte­ní, psa­ní, knih a pří­bě­hů, díky kte­rým doká­žu zapo­me­nout na svět oko­lo a záro­veň mu i lépe poro­zu­mět. Kromě lite­ra­tu­ry ješ­tě hra­ju na kla­vír, ráda ces­tu­ju, peču a zdra­vě vařím, zají­mám se o jógu, pří­rod­ní kos­me­ti­ku a zdra­vý život­ní styl. Doufám, že se vám mé člán­ky budou líbit a že si tře­ba i něja­kou kni­hu na mé dopo­ru­če­ní pře­čte­te! ;)

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Humbook 2017 - Rozhovor s Joelle Charbonneau16. října 2017 Humbook 2017 - Rozhovor s Joelle Charbonneau Nadchly vás knihy Joelle Charbonneau? Nebo byste se jen rádi dozvěděli něco víc o životě člověka, který se živí psaním a proslavil se po celém světě? Pak čtěte dále! Na Humbookfestu 2017 […]
 • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
 • Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech2. února 2016 Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech Decibely lásky byla vaše první větší filmová zkušenost, takže  jaké vzpomínky a zážitky jste si z natáčení odnesla? Odnesla jsem si spoustu dojmů a zážitků. Potkala jsem se na place s […]
 • Klára Melíšková BEDŘIŠKA26. dubna 2017 Klára Melíšková BEDŘIŠKA Jaká je vaše Bedřiška, kterou ztvárňujete v trilogii Zahradnictví? Je to nejstarší ze sester Rohnových. Nemá děti, zůstala sama a má na starost celou rodinu. Je to takový chlap v sukni. […]
 • JAN SAUDEK3. ledna 2015 JAN SAUDEK Jan Saudek (nar. 13. 5. 1935, Praha) je slavný český fotograf, který svojí tvorbou oslovil svět. Nejčastějším námětem jeho děl je ženské tělo a vztah ženy a muže. Jeho fotografický rukopis […]
 • Až budu jednou vystudovaný právník, budu se s přáteli mým povídkám z dětství smát, řekl o svých začátcích scénárista Mike Reiss23. dubna 2016 Až budu jednou vystudovaný právník, budu se s přáteli mým povídkám z dětství smát, řekl o svých začátcích scénárista Mike Reiss V dětství si Mike Reiss psal různé historky a pak je dával číst mámě. Nikdy ho nenapadlo, že si na psaní scénařů založí kariéru. Dnes je úspěšný scénarista a také producent, který obdržel […]
 • Do budoucna bychom chtěli dát prostor i autorům z okolních zemí, říká o festivalu ředitelka Zuzana Stejskalová9. října 2016 Do budoucna bychom chtěli dát prostor i autorům z okolních zemí, říká o festivalu ředitelka Zuzana Stejskalová Letos na konci prázdnin, tedy přesně od 30.8 do 3.9 2016 se konal první ročník festivalu Marienbad Film Festival, který svým prvním ročníkem připomněl návštěvníkům festivalu a milovníkům […]
 • Rozhovor s Csongorem Kassaiem, tatínkem Danky4. července 2016 Rozhovor s Csongorem Kassaiem, tatínkem Danky Ve filmu Učitelka hrajete otce Danky Kučerové, dívky, která je učitelkou Drazděchovou šikanována nejvíce. Jak se vám postava jejího otce, který je sice vystaven velkému tlaku, ale jde mu […]
 • Aňa Geislerová VILMA26. dubna 2017 Aňa Geislerová VILMA Vaše postava Vilmy je pro první příběh naprosto stěžejní. Mohla byste ji popsat? Vilma je nejmladší ze tří sester. Je to žena odhodlaná udělat podle svých představ všechno správně nebo […]
 • NEJSLEDOVANĚJŠÍ – distribuční experiment v hlavní roli s YOUTUBERY11. září 2017 NEJSLEDOVANĚJŠÍ – distribuční experiment v hlavní roli s YOUTUBERY Poprvé v rámci české kinematografie se dostává na plátna snímek, který se pokouší nahlédnout fenomén tuzemské youtuberské scény. Vedle samotného tématu, které vytváří zajímavý […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Strážci Galaxie Vol. 2 (Blu-ray)