Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Petr Čadek: Rád učím tančit herce

Petr Čadek: Rád učím tan­čit her­ce
Ohodnoťte člá­nek

Kterou z taneč­ních scén ve fil­mu máte nej­ra­dě­ji?

Nejen na tom­to fil­mu, ale vše­o­bec­ně, mám nej­ra­dě­ji učit tan­čit her­ce (neta­neč­ní­ky) a hle­dat ces­ty k tomu, aby jejich tanec půso­bil co nej­vě­ro­hod­ně­ji k dané posta­vě... nemu­sí to ale vždy zna­me­nat, že musí tan­čit jako pro­fe­si­o­ná­lo­vé. Konkrétně se mi vel­mi líbí taneč­ní scé­na na uli­ci... je to tako­vý hap­pe­ning. Užíval jsem si také vytvá­ře­ní taneč­ních scén ve stu­diu... toči­li jsme tam v pod­sta­tě můj reál­ný život, pro­to­že ve fil­mu hra­ji cho­re­o­gra­fa a stu­dio, ve kte­rém jsme toči­li je oprav­du moje :-).

Která se sta­vě­la nej­ob­tíž­ně­ji – napří­klad vzhle­dem k ven­kov­ní­mu  pro­sto­ru  nebo nao­pak ome­ze­ní tak, aby  se vše sklou­bi­lo s potře­ba­mi natá­če­ní?

Moje prá­ce je můj život a sta­vě­ní cho­re­o­gra­fií mi obtíž­né nepři­jde. Když si vytvo­ří­te dob­rý tým, vymys­let a zatan­čit se dá téměř coko­liv.
Pokud bych měl ale odpo­vě­dět, tak v tom­to fil­mu to byla asi scé­na, kdy uli­cí pro­chá­zí R. Hrušínský, zpí­vá píseň “ CHTĚL BYCH ŽÍT, TAK JAK SE MÁ“ od Michala Davida a v jed­nom tří­mi­nu­to­vém zábě­ru se k němu tan­cem postup­ně a při­ro­ze­ně při­dá­vá cca tři­cet lidí... krom toho to byl prv­ní natá­če­cí den celé­ho fil­mu.

Vaše sólo s Lucií Vondráčkovou na Mandy je pře­krás­né – jak se pra­cu­je s Lucií jako taneč­ní part­ner­kou  a muse­li jste při prá­ci nějak zohled­nit to, že Lucie byla krát­ce po naro­ze­ní syna Adama, kte­ré­ho měla s sebou?

Během chví­le jsem poznal, že Lucie je veli­ký pro­fík a chce oprav­du tvr­dě makat, aby spl­ni­la vše, co po ní budu chtít. Moc jsme se před tou­to pra­cí nezna­li a náš tanec měl vypa­dat pod­le zadá­ní pro­fe­si­o­nál­ně a vyza­řo­vat kon­krét­ní emo­ce... Myslím, že na to, že Lucka není pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ni­ce se to poda­ři­lo a pro mě to byla pří­jem­ná spo­lu­prá­ce... 

 Ve fil­mu se obje­vu­je i fot­ba­lis­ta Pavel Horváth, kte­rý tam má vel­mi zábav­né a své­ráz­né taneč­ní kre­a­ce – je to čis­tě jeho impro­vi­za­ce nebo i v tom­to jste byl  nějak nápo­mo­cen a Pavla usměr­ňo­val?

Pavel je pro mě vel­mi milé pře­kva­pe­ní toho­to fil­mu. Jeho osob­nost, vtip a leh­kost zvlá­dá­ní růz­ných situ­a­cí mě straš­ně baví a s tím sou­vi­sí i jeho oso­bi­tý tanec... Neměl jsem sebe­men­ší potře­bu mu do jeho kre­a­cí zasa­ho­vat... když to vypa­dá dob­ře, zapa­dá to do role a ješ­tě to vychá­zí z něj, tak není co řešit... jen bych to svou inven­cí zkom­pli­ko­val.... je ve fil­mu asi jedi­ný, komu jsem dal v tan­ci vol­nou ruku :-).

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Decibely lásky

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Blaženka – Emília Vášáryová20. února 2017 Blaženka – Emília Vášáryová Můžete představit postavu, kterou ve filmu hrajete? „Na rozdíl od jiných postav ve filmu, které jsou historicky dané a skutečně existovaly, je Blaženka fiktivní postava, je to jeho […]
 • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
 • Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz19. února 2016 Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz K.CZ: Můžete přiblížit své herecké začátky? Co Vás na herectví chytlo? JŠ: Mě to vůbec nechytlo. To se stalo náhodou. Já jsem měl narozeniny a šel jsem za kamarádem, který hrál amatérské […]
 • Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK16. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK Q. Co je nejlepší na tom, že jsi spláchnutej? A. Už nejsem pod nadvládou arogantních lidí! Nepoutají mě okovy lidské společnosti! Jsem plně emancipován! Jsem vymaněný z pastí a nástrah […]
 • Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová17. března 2018 Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová Slovenská herečka Zuzana Kronerová pochází z herecké rodiny. Má za sebou desítky filmových rolí a seriálů. A letos získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Bába z […]
 • DAVID NOVOTNÝ MILOŠ26. dubna 2017 DAVID NOVOTNÝ MILOŠ Popište nám postavu, kterou hrajete v trilogii Zahradnictví. Miloš Pecka, zahradník, manžel Emilie a švagr hlavního hrdiny, kterým je Jindřich Rohn, což je vlastně dědeček Petra […]
 • Rozhovor s Kamilou Magálovou k filmu Líbáš jako ďábel9. května 2012 Rozhovor s Kamilou Magálovou k filmu Líbáš jako ďábel Líbáš jako Bůh byla romantická komedie, Líbáš jako ďábel se posouvá skoro k akční komedii, která žánrová poloha vám vyhovuje lépe ? Ja romantička, inklinujem pochopiteľne k romantike, […]
 • Rozhovor s Nelou Boudovou k filmu Líbáš jako ďábel10. května 2012 Rozhovor s Nelou Boudovou k filmu Líbáš jako ďábel V prvním filmu Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh měla vaše postava Kristýny,  dcery  hlavních hrdinů Heleny a Karla, spíš jakousi vedlejší roli. V komedii Líbáš jako ďábel jste se dočkala […]
 • Jaromír Nosek - herold2. března 2016 Jaromír Nosek - herold Prozraďte nám, kdo je Herold? Moje postava je královský ceremoniář, který mluví velmi hezky a vybraně. Ovšem vypije takový nápoj, po kterém mu mluvit nejde. V pohádce Řachanda je totiž […]
 • Bolek Polívka - Theofil28. února 2016 Bolek Polívka - Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na sebe. Nemyslí vůbec na blaho království a okolí. Je to hloupý sebestředný sobec, který hrabe […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...