Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Filip Cíl: Jízda na popelářském voze je sen každého špunta

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Nahrávám...


Ve fil­mu Decibely lás­ky jste si vyzkou­šel  kro­mě herec­tví  růz­né dis­ci­plí­ny – tanec, zpěv, hru na kla­vír, jízdu na pope­lář­ském voze –  co z toho bylo pro vás novin­kou a co bylo pro vás nej­ná­roč­něj­ší?

Je úžas­né, že v jed­nom fil­mu jsem si mohl vyzkou­šet takhle pes­trou šká­lu dis­ci­plín. Herectví, tanec a zpěv samo­zřej­mě pat­ří k hlav­ní nápl­ni hudeb­ní­ho fil­mu, s tím jsem tak nějak počí­tal. Ale pře­kva­pe­ní nasta­lo, když jsem se dozvě­děl, že mám ve fil­mu hrát na pia­no. Nijak mě neu­klid­ni­lo ani reži­sé­ro­vo přá­ní, že chce nato­čit v jed­nom zábě­ru moje ruce a přeš­venk­nout na má zpí­va­jí­cí ústa. 🙂 Vzhledem k tomu, že hru na kla­vír na roz­díl o jiných nástro­jů neo­vlá­dám, byl to pro mě zpo­čát­ku úkol zho­la nemož­ný. Nakonec jsme všech­no zvlád­li. A jíz­da na pope­lář­ském voze? Ta snad pat­ří do sezna­mu základ­ních život­ních snů kaž­dé­ho malé­ho kluka. Pokaždé, když jsem vysko­čil na stu­pát­ko, pro­plu­la mnou pra­zvlášt­ní hrdost a člo­věk má hned pocit, že mu pat­ří celá sil­ni­ce. Auta kvů­li vám zasta­vu­jí a malí klu­ci lač­ně sle­du­jí vaši reflex­ní vestu…  Já si díky Decibelům ten­to klu­kov­ský sen spl­nil, za což jsem moc vděč­ný.

Jaké jiné sny jste měl o své budouc­nos­ti,  čím jste si jako kluk přál být, až vyros­te­te?

Popelář je samo­zřej­mě vysně­né zaměst­ná­ní kaž­dé­ho špun­ta. Já jsem měl kro­mě kla­sic­ké­ho pope­lá­ře ješ­tě obdo­bí pro­fe­si­o­nál­ní­ho bas­ket­ba­lis­ty, ale to bylo dáno tím, že jsem cho­dil na spor­tov­ní základ­ní ško­lu a tam jsem bas­ket­bal sku­teč­ně závod­ně hrál. Ale od malič­ka jsem měl vlast­ně hroz­ně rád muzi­ku a pohyb, tak­že jsem pořád něco zpí­val a u toho padal na zem. Takže jsem mohl být tře­ba něco jako oper­ní kaska­dér. Dá se říct, že zaměst­ná­ní, kte­ré mám teď, není od původ­ní idey vlast­ně až tak vzdá­le­né 🙂   

Hlavní hrdi­na Decibelů lás­ky usi­lu­je o to jít za svým snem a pro­sa­dit se v umě­ní. Vy se od malič­ka pohy­bu­je­te  v kumštu, hra­je­te, tan­čí­te, mode­ru­je­te – kte­ré vlast­nos­ti – kro­mě talen­tu –  pova­žu­je­te osob­ně za nej­dů­le­ži­těj­ší, aby  to člo­věk doká­zal?

Hmmm… to je otáz­ka za mili­on dola­rů. 🙂 Spousta lidí je pře­svěd­če­ná o tom, že herec­tví je o náho­dě, kon­tak­tech a peně­zích. Nevím. Já ten pocit nikdy neměl. Kdykoliv jsem šel na cas­ting, nebo schůzku s reži­sé­rem, sce­náris­tou, nebo pro­du­cen­tem, vždyc­ky jsem měl obrov­ský respekt ke komu­ko­liv od „kumštu“. Myslím, že respekt… ane­bo ješ­tě lépe – Pokora. Pokora, to je to slo­vo, kte­ré se poma­lu vytrá­cí nejen z kul­tur­ních kru­hů. Kdekdo při­jde a mys­lí si, že může hrát diva­dlo nebo hrát ve fil­mu. To mě moc mrzí. Já osob­ně se sna­žím být pokor­ný a mít úctu nejen k lidem od diva­dla a fil­mu, ale pře­de­vším k řemeslu samot­né­mu. Já se taky při pohle­du na krás­ný dům nebu­du chtít stát archi­tek­tem. Taky si neřek­nu: „Když to zvládl on, tak já taky“, když můj posled­ní výkres je ze čtvr­té tří­dy základ­ní ško­ly.  Takže ve zkrat­ce: Pokora k řemeslu a k lidem, co ho děla­jí, nemys­let si, že nám všech­no spad­ne do klí­na a… úsměv. 🙂

 Přineslo Vám natá­če­ní Decibelů lás­ky i něja­ké nové zají­ma­vé setká­ní (s někým z herec­kých kole­gů) nebo novou zku­še­nost?

 Samozřejmě !!! Už dlou­ho jsme se napří­klad na sebe těši­li s Luckou Vondráčkovou, se kte­rou jsme se ve fil­mu ješ­tě nepo­tka­li. Stejně tak jsem měl obrov­skou radost z paní Janžurové a z pana Hrušínského, kte­ré jsem na pla­ce rov­něž potkal popr­vé. Nesmím ale zapo­mí­nat na skvě­lé lidi ve štá­bu a úžas­né pro­fe­si­o­ná­ly – pana Smutného, Petra Čadka, Jirku Klenku a spoustu jiných. Co se týče her­ců „mojí gene­ra­ce“, mys­lím, že jsme vytvo­ři­li skvě­lou par­tu, kte­rá si po celé natá­če­ní pomá­ha­la a mimo­to si uži­la spoustu sran­dy i mimo plac. 

Dostali jste se  při natá­če­ní  někte­ré scé­ny i do  něja­ké situ­a­ce, kte­rá se tře­ba úpl­ně neda­ři­la, nebo se s ní pojí něja­ká his­tor­ka?

Přiznám se, že his­tor­ky z natá­če­ní nej­sou moje sil­ná dis­ci­plí­na. 🙂 Vtipných i těž­kých momen­tů bylo na tom­to natá­če­ní oprav­du dosta­tek. Zvlášť, když je váš par­ťák plzeň­ská mod­la Pavel Horváth. S ním to bylo prak­tic­ky pořád stej­né. Všichni na pla­ce pusu od ucha k uchu a slzy v očích od smí­chu. Musím uznat, že nás Pavel nešet­řil. Asi nejsem jedi­ný, kdo v Pavlovi našel bez­vad­né­ho komi­ka s citem pro humor a skvě­lé­ho par­ťá­ka, kte­rý se neza­lek­ne žád­né herec­ké výzvy. Za těž­ké chví­le pova­žu­ji hlav­ně časo­vou nároč­nost celé­ho natá­če­ní. Spousta scén byla toče­ná v noci (někdy i k ránu) a kon­krét­ně na můj orga­nis­mus to mnoh­dy nepů­so­bi­lo jako dva­krát sil­ný bal­zám. 🙂

Po uve­de­ní trai­le­ru k Decibelům se pod­le ohla­sů divá­ci hod­ně těší na roman­tic­kou lin­ku lás­ky postav, kte­ré hra­je­te vy a Betka Bartošová.  Jste fil­mo­vý divák – roman­tik nebo vyhle­dá­vá­te spíš jiný žánr?

Většinou o sobě mlu­vím jako o poměr­ně kri­tic­kém fil­mo­vém divá­ko­vi. V pod­sta­tě je mi jed­no, jest­li se dívám na sci-fi, nebo na Sex ve měs­tě. I když se při­znám, že bez roman­tic­kých kome­dií s Hughem Grantem bych se klid­ně obe­šel.. 🙂 Jsem scho­pen se dívat deset hodin na Pána prs­te­nů a bre­čím u Titanicu. Rád sle­du­ji staré fil­my od Truffauta, Pasoliniho a Bergmana. Ale milu­ji Johnnyho Deppa a při­zná­vám, že k jeho fil­mům jsem někdy dost nekri­tic­ký, což je ale výjim­ka, potvr­zu­jí­cí pra­vi­dlo. 🙂 Rád nad fil­mem pře­mýš­lím, hle­dám na něm to dob­ré, ale záro­veň zkou­mám, jak to nato­čit líp. Nicméně jsem pořád ve stá­diu „nasá­vá­ní“. Až mi bude šede­sát, budu sedět v hou­pa­cím křesle, kou­řit dout­ník s koč­kou na klí­ně, tak budu nej­spíš scho­pen odpo­vě­dět na tuto otáz­ku lépe. 🙂

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Decibely lásky

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek, Lucie Vondráčková, […] Posted in Filmové premiéry
 • Probudím se včera – divákova noční můra  (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. Přitom počáteční nápad nabízel slibné východisko […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě jde o jakési volné pokračování Discopříběhů, kdy […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Nekonečný příběh Posledního z Aporveru5. října 2016 Nekonečný příběh Posledního z Aporveru Film mapuje desetileté období práce na jednom z nejdražších českých koprodukčních filmů a vypráví o nadšení tvůrců a o strastech a překážkách, které musejí překonávat, aby svůj vysněný projekt mohli dotáhnout do […] Posted in Filmy online
 • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, Případ nevěrné Kláry, Vybíjená, Román pro muže, […] Posted in Rozhovory
 • 8. června 2012 ROZHOVOR S TIMO VUORENSOLOU Očekával jste takový ohromný úspěch Star Wrecku? Dodalo Vám to jistotu vytvořit celovečerní film?   Původně byl Star Wreck malý film, který jsme chtěli natočit pro naše kamarády, ale když jsme ho zdarma umístili na internet, […] Posted in Rozhovory
 • Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech2. února 2016 Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech Decibely lásky byla vaše první větší filmová zkušenost, takže  jaké vzpomínky a zážitky jste si z natáčení odnesla? Odnesla jsem si spoustu dojmů a zážitků. Potkala jsem se na place s takovými legendami jako je například herečka Iva […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor Vladimíra Mišíka k filmu Nechte zpívat Mišíka3. března 2017 Rozhovor Vladimíra Mišíka k filmu Nechte zpívat Mišíka Když za vámi poprvé Jitka Němcová přišla s tím, že by o vás chtěla natočit dokument, čím vás přesvědčila, že jste na to kývl? Rockeři  coby  věční “rebelové" o pomníky moc nestojí… No, v devětašedesáti už žádnej moc bouřlivej rocker […] Posted in Rozhovory
 • VILMA CIBULKOVÁ8. ledna 2015 VILMA CIBULKOVÁ Absolventka DAMU narozená v Ostrově nad Ohří (1963) patří k předním českým herečkám. Hostovala v divadle Na Zábradlí, v letech 1985 – 90 byla členkou činohry Národního divadla a v letech 1992 - 1998 členkou souboru Divadla Pod Palmovkou. […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor s LUCIÍ BÍLOU9. srpna 2012 Rozhovor s LUCIÍ BÍLOU Lucko, co rozhodlo, že jste přijala roli cikánky? Ráda dělám radost lidem, kterých si vážím...svou roli milé a prostořeké cikánečky jsem vzala z úcty ke Zdeňku Troškovi a bez honoráře mu zahrála v jeho novém filmu jako poděkování za […] Posted in Rozhovory

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.