Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Filip Cíl: Jízda na popelářském voze je sen každého špunta

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Nahrávám...


Ve filmu Decibely lásky jste si vyzkou­šel  kromě herec­tví  různé dis­ci­plíny – tanec, zpěv, hru na kla­vír, jízdu na pope­lář­ském voze –  co z toho bylo pro vás novin­kou a co bylo pro vás nej­ná­roč­nější?

Je úžasné, že v jed­nom filmu jsem si mohl vyzkou­šet takhle pes­trou škálu dis­ci­plín. Herectví, tanec a zpěv samo­zřejmě patří k hlavní náplni hudeb­ního filmu, s tím jsem tak nějak počí­tal. Ale pře­kva­pení nastalo, když jsem se dozvě­děl, že mám ve filmu hrát na piano. Nijak mě neu­klid­nilo ani reži­sé­rovo přání, že chce nato­čit v jed­nom záběru moje ruce a přeš­venk­nout na má zpí­va­jící ústa. 🙂 Vzhledem k tomu, že hru na kla­vír na roz­díl o jiných nástrojů neo­vlá­dám, byl to pro mě zpo­čátku úkol zhola nemožný. Nakonec jsme všechno zvládli. A jízda na pope­lář­ském voze? Ta snad patří do seznamu základ­ních život­ních snů kaž­dého malého kluka. Pokaždé, když jsem vysko­čil na stu­pátko, pro­plula mnou pra­zvláštní hrdost a člo­věk má hned pocit, že mu patří celá sil­nice. Auta kvůli vám zasta­vují a malí kluci lačně sle­dují vaši reflexní vestu…  Já si díky Decibelům tento klu­kov­ský sen spl­nil, za což jsem moc vděčný.

Jaké jiné sny jste měl o své budouc­nosti,  čím jste si jako kluk přál být, až vyros­tete?

Popelář je samo­zřejmě vysněné zaměst­nání kaž­dého špunta. Já jsem měl kromě kla­sic­kého pope­láře ještě období pro­fe­si­o­nál­ního bas­ket­ba­listy, ale to bylo dáno tím, že jsem cho­dil na spor­tovní základní školu a tam jsem bas­ket­bal sku­tečně závodně hrál. Ale od malička jsem měl vlastně hrozně rád muziku a pohyb, takže jsem pořád něco zpí­val a u toho padal na zem. Takže jsem mohl být třeba něco jako operní kaska­dér. Dá se říct, že zaměst­nání, které mám teď, není od původní idey vlastně až tak vzdá­lené 🙂   

Hlavní hrdina Decibelů lásky usi­luje o to jít za svým snem a pro­sa­dit se v umění. Vy se od malička pohy­bu­jete  v kumštu, hra­jete, tan­číte, mode­ru­jete – které vlast­nosti – kromě talentu –  pova­žu­jete osobně za nej­dů­le­ži­tější, aby  to člo­věk doká­zal?

Hmmm… to je otázka za milion dolarů. 🙂 Spousta lidí je pře­svěd­čená o tom, že herec­tví je o náhodě, kon­tak­tech a peně­zích. Nevím. Já ten pocit nikdy neměl. Kdykoliv jsem šel na cas­ting, nebo schůzku s reži­sé­rem, sce­náris­tou, nebo pro­du­cen­tem, vždycky jsem měl obrov­ský respekt ke komu­ko­liv od “kumštu”. Myslím, že respekt… anebo ještě lépe – Pokora. Pokora, to je to slovo, které se pomalu vytrácí nejen z kul­tur­ních kruhů. Kdekdo při­jde a myslí si, že může hrát diva­dlo nebo hrát ve filmu. To mě moc mrzí. Já osobně se sna­žím být pokorný a mít úctu nejen k lidem od diva­dla a filmu, ale pře­de­vším k řemeslu samot­nému. Já se taky při pohledu na krásný dům nebudu chtít stát archi­tek­tem. Taky si neřeknu: “Když to zvládl on, tak já taky”, když můj poslední výkres je ze čtvrté třídy základní školy.  Takže ve zkratce: Pokora k řemeslu a k lidem, co ho dělají, nemys­let si, že nám všechno spadne do klína a… úsměv. 🙂

 Přineslo Vám natá­čení Decibelů lásky i nějaké nové zají­mavé setkání (s někým z herec­kých kolegů) nebo novou zku­še­nost?

 Samozřejmě !!! Už dlouho jsme se napří­klad na sebe těšili s Luckou Vondráčkovou, se kte­rou jsme se ve filmu ještě nepo­tkali. Stejně tak jsem měl obrov­skou radost z paní Janžurové a z pana Hrušínského, které jsem na place rov­něž potkal poprvé. Nesmím ale zapo­mí­nat na skvělé lidi ve štábu a úžasné pro­fe­si­o­nály – pana Smutného, Petra Čadka, Jirku Klenku a spoustu jiných. Co se týče herců “mojí gene­race”, mys­lím, že jsme vytvo­řili skvě­lou partu, která si po celé natá­čení pomá­hala a mimoto si užila spoustu srandy i mimo plac. 

Dostali jste se  při natá­čení  některé scény i do  nějaké situ­ace, která se třeba úplně neda­řila, nebo se s ní pojí nějaká his­torka?

Přiznám se, že his­torky z natá­čení nej­sou moje silná dis­ci­plína. 🙂 Vtipných i těž­kých momentů bylo na tomto natá­čení opravdu dosta­tek. Zvlášť, když je váš par­ťák plzeň­ská modla Pavel Horváth. S ním to bylo prak­ticky pořád stejné. Všichni na place pusu od ucha k uchu a slzy v očích od smí­chu. Musím uznat, že nás Pavel nešet­řil. Asi nejsem jediný, kdo v Pavlovi našel bez­vad­ného komika s citem pro humor a skvě­lého par­ťáka, který se neza­lekne žádné herecké výzvy. Za těžké chvíle pova­žuji hlavně časo­vou nároč­nost celého natá­čení. Spousta scén byla točená v noci (někdy i k ránu) a kon­krétně na můj orga­nis­mus to mnohdy nepů­so­bilo jako dva­krát silný bal­zám. 🙂

Po uve­dení trai­leru k Decibelům se podle ohlasů diváci hodně těší na roman­tic­kou linku lásky postav, které hra­jete vy a Betka Bartošová.  Jste fil­mový divák – roman­tik nebo vyhle­dá­váte spíš jiný žánr?

Většinou o sobě mlu­vím jako o poměrně kri­tic­kém fil­mo­vém divá­kovi. V pod­statě je mi jedno, jestli se dívám na sci-fi, nebo na Sex ve městě. I když se při­znám, že bez roman­tic­kých kome­dií s Hughem Grantem bych se klidně obe­šel.. 🙂 Jsem scho­pen se dívat deset hodin na Pána prs­tenů a bre­čím u Titanicu. Rád sle­duji staré filmy od Truffauta, Pasoliniho a Bergmana. Ale miluji Johnnyho Deppa a při­zná­vám, že k jeho fil­mům jsem někdy dost nekri­tický, což je ale výjimka, potvr­zu­jící pra­vi­dlo. 🙂 Rád nad fil­mem pře­mýš­lím, hle­dám na něm to dobré, ale záro­veň zkou­mám, jak to nato­čit líp. Nicméně jsem pořád ve stá­diu “nasá­vání”. Až mi bude šede­sát, budu sedět v hou­pa­cím křesle, kou­řit dout­ník s koč­kou na klíně, tak budu nej­spíš scho­pen odpo­vě­dět na tuto otázku lépe. 🙂

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Decibely lásky

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek, Lucie Vondráčková, […] Posted in Filmové premiéry
 • Probudím se včera – divákova noční můra  (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. Přitom počáteční nápad nabízel slibné východisko […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě jde o jakési volné pokračování Discopříběhů, kdy […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, Případ nevěrné Kláry, Vybíjená, Román pro muže, […] Posted in Rozhovory
 • IronSky8. června 2012 ROZHOVOR S TIMO VUORENSOLOU Očekával jste takový ohromný úspěch Star Wrecku? Dodalo Vám to jistotu vytvořit celovečerní film?   Původně byl Star Wreck malý film, který jsme chtěli natočit pro naše kamarády, ale když jsme ho zdarma umístili na internet, […] Posted in Rozhovory
 • Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech2. února 2016 Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech Decibely lásky byla vaše první větší filmová zkušenost, takže  jaké vzpomínky a zážitky jste si z natáčení odnesla? Odnesla jsem si spoustu dojmů a zážitků. Potkala jsem se na place s takovými legendami jako je například herečka Iva […] Posted in Rozhovory
 • VILMA CIBULKOVÁ8. ledna 2015 VILMA CIBULKOVÁ Absolventka DAMU narozená v Ostrově nad Ohří (1963) patří k předním českým herečkám. Hostovala v divadle Na Zábradlí, v letech 1985 – 90 byla členkou činohry Národního divadla a v letech 1992 - 1998 členkou souboru Divadla Pod Palmovkou. […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor s LUCIÍ BÍLOU9. srpna 2012 Rozhovor s LUCIÍ BÍLOU Lucko, co rozhodlo, že jste přijala roli cikánky? Ráda dělám radost lidem, kterých si vážím...svou roli milé a prostořeké cikánečky jsem vzala z úcty ke Zdeňku Troškovi a bez honoráře mu zahrála v jeho novém filmu jako poděkování za […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor s Csongorem Kassaiem, tatínkem Danky4. července 2016 Rozhovor s Csongorem Kassaiem, tatínkem Danky Ve filmu Učitelka hrajete otce Danky Kučerové, dívky, která je učitelkou Drazděchovou šikanována nejvíce. Jak se vám postava jejího otce, který je sice vystaven velkému tlaku, ale jde mu jako jednomu z mála rodičů skutečně o spravedlnost […] Posted in Rozhovory
 • Jiří Štrébl18. února 2016 Jiří Štrébl   O postavě „Má postava se jmenuje Zdeněk Poláček a je to muž, který když byl mladší, tak měl ambice, byl vtipný a zábavný, ale jakmile se zabydlel na vesnici, tak veškeré ambice a ideály skončily. Jakoby tím usazením pro něj všechno […] Posted in Rozhovory

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.