Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Aneta Vrzalová: Průpravu na Decibely lásky jsem měla už v šesti letech

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Dosud jste měla zku­še­nosti pře­de­vším s muzi­ká­lem, pří­padně tele­viz­ními seri­ály, co pro vás zna­me­nala tato první velká role ve filmu?

Úplně první fil­mová zku­še­nost to pro mě nebyla, takže něja­kou před­stavu jsem už měla. Ale je pravda, že se mi prů­prava z pře­de­šlých pro­jektů, které jsem absol­vo­vala, hodila. Protože fil­mo­vých muzi­kálů, kde se tančí, zpívá a hraje se  až tak moc netočí. 

Co bylo pro vás nej­ob­tíž­nější tomto filmu? Tanec a zpěv vám díky vaší prů­pravě z diva­dla jistě pro­blém nedě­lal… byla nějaká těžká scéna?.

S hra­ním, tan­co­vá­ním, zpí­vá­ním pro­blém nemám. Vystudovala jsem to, baví mě to a mám to ráda. Ale popravdě co mě zasko­čilo, že jsem se musela před kame­rou svlék­nout. Ač to možná nevy­padá, jsem docela styd­livá.

Jak se vám s ním spo­lu­pra­cuje s Michalem Davidem?

Že je Michal David hitma­ker a na jeho pís­ničky tančí celé gene­race, to ví každý. Takže když jsem se s ním potkala osobně, vní­mala jsem ho spíš jako člo­věka. Můžu za sebe říct, že je abso­lutně v pohodě a spo­lu­práce s ním je pří­jemná. Myslím, že jsme se i spřá­te­lili. Můžu říct, že i dost ovliv­nil moji kari­éru, pro­tože jak v Dětech ráje, které momen­tálně hra­jeme v mém rod­ném městě Brně, z čehož mám vel­kou radost, tak i Decibelech lásky hraji jednu z hlav­ních rolí. 

Vaše  hrdinka filmu Decibely lásky zkouší pro­ra­zit v mode­lingu – lákala vás někdy tato pro­fese?

Je to možná vtipné, ale jako malá holka jsem cho­dila na různé dět­ské pře­hlídky a byla jsem zare­gis­tro­vaná v něko­lika mode­lin­go­vých agen­tu­rách. Zůstalo mi to z toho mnoho hez­kých vzpo­mí­nek a zážitků. Možná i proto bych ale kari­éru modelky nechtěla. Byla jsem dost tem­pe­ra­mentní dítě. Než cho­zení po mole sem a tam, mě spíš bavilo cho­dit tan­co­vat, zpí­vat a hrát diva­dlo v dra­maťáku. Asi mi nesta­čilo jen před­vá­dět něčí šaty, ale pro­je­vo­vat se sama za sebe. Proto jsem šla raději stu­do­vat herec­tví. A tak mě poba­vilo, když v Decibelech lásky jsem dostala nabídku role modelky. Tedˇ mě napadá, že vlastně prů­pravu na film Decibely lásky jsem absol­vo­vala už jako šes­ti­letá holka. Zkrátka kruh se asi uza­vřel.

 Vaše hrdinka ve filmu Decibely lásky pou­žije  poně­kud  nefér pro­středky ve vztahu ke své kama­rádce. Dostala se někdy do podobné situ­ace, kdy vás třeba kama­rádka chtěla poško­dit – přece jen showbyz­nys je tvrdé pro­středí.. 

Myslím, že se s tím setkal asi každý. Čím jsem starší a zku­še­něj­ším tak mě nepře­stává pře­kva­po­vat, jak jsou někteří lidé někdy zlí a zákeřní. A je úplně jedno, jestli se to ode­hrává v nor­mál­ním životě nebo showbyz­nysu, kde to je jen možná víc vidět. Naučíte se ale brá­nit a roz­li­šo­vat mezi oprav­do­vým přá­tel­stvím a šaš­kár­nou.

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Decibely lásky

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek, Lucie Vondráčková, […] Posted in Filmové premiéry
  • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě jde o jakési volné pokračování Discopříběhů, kdy […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Alžběta Bartošová: Nefér situacemi se nezabývám29. ledna 2016 Alžběta Bartošová: Nefér situacemi se nezabývám Dosud jste měla zkušenosti především s muzikály, případně televizními seriály, co pro vás znamenala tato první velká role ve filmu? Byla to pro mě velká výzva a zároveň příležitost. Před kamerou jsem se ale cítila dobře a klidně bych si […] Posted in Rozhovory
  • Marek Adamczyk12. září 2016 Marek Adamczyk Filmografie (výběr): Zloději zelených koní (2016), Případ pro malíře (TV film, 2016), Hany (2014), Případy 1. oddělení (2014),  Lidice (2011) O čem podle vás je příběh Zlodějů zelených koní především? O přátelství. Možná banální […] Posted in Rozhovory
  • ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ3. ledna 2015 ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ Vy jste před lety točila o Janu Saudkovi dokument. Už tehdy vás napadlo, že byste o něm někdy mohla natočit hraný film? Ano, už tehdy – a to jsem ještě nevěděla, jak turbulentní události ho ještě čekají. Jan mě už tenkrát uchvátil. […] Posted in Rozhovory
  • ROZHOVOR S KLÁROU MELÍŠKOVOU28. února 2012 ROZHOVOR S KLÁROU MELÍŠKOVOU Ve filmu hrajete manželku vesnického mystika Karla v podání Karla Rodena – čím vás tato role zaujala? Po prvním přečtení scénáře jsem měla dojem, že postava Evičky je taková „ovce“, která slepě poslouchá svého muže a nemá svůj vlastní […] Posted in Rozhovory
  • ROZHOVOR S ANNOU GEISLEROVOU28. února 2012 ROZHOVOR S ANNOU GEISLEROVOU Ve filmu velmi věrohodně ztvárňujete životem, prací, manželstvím i mateřstvím unavenou Janu – kde jste pro vaši roli hledala inspiraci? Nemusela jsem chodit daleko… Aspekty Jany musí znát každá manželka, matka a emancipací sužovaná […] Posted in Rozhovory
  • Lucie Vondráčková: Když máte dobrého partnera, to se to tancuje29. ledna 2016 Lucie Vondráčková: Když máte dobrého partnera, to se to tancuje Na natáčení Decibelů lásky jste obětavě přiletěla krátce po narození svého druhého syna, což naznačuje, že to pro Vás byla zajímavá a důležité práce. Co Vás k přijetí role přesvědčilo a co Vás na ní nejvíce bavilo? Decibely se […] Posted in Rozhovory
  • Rozhovor s Danielou Kolářovou18. února 2016 Rozhovor s Danielou Kolářovou O rozhodnutí přijmout roli v tomto filmu „Předchozí pokusy o Erbena se mi nelíbily, tohle je volně na motivy Polednice, v jiném pojetí. Je to trochu moralita, ale posunutá do 21. století. U čtení jedné z prvních verzí scénáře jsem měla […] Posted in Rozhovory
  • ROZHOVOR S JIŘÍM MÁDLEM28. února 2012 ROZHOVOR S JIŘÍM MÁDLEM S Bohdanem Slámou jste spolupracoval poprvé - jak se vám jeví ve srovnání s ostatními českými režiséry, se kterými jste už točil? S Bohdanem se mi dělalo moc dobře. Nevím, čím konkrétně se od ostatních režisérů liší. Možná svojí […] Posted in Rozhovory

X