Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Aneta Vrzalová: Průpravu na Decibely lásky jsem měla už v šesti letech

Aneta Vrzalová: Průpravu na Decibely lás­ky jsem měla už v šes­ti letech
Ohodnoťte člá­nek

Dosud jste měla zku­še­nos­ti pře­de­vším s muzi­ká­lem, pří­pad­ně tele­viz­ní­mi seri­á­ly, co pro vás zna­me­na­la tato prv­ní vel­ká role ve fil­mu?

Úplně prv­ní fil­mo­vá zku­še­nost to pro mě neby­la, tak­že něja­kou před­sta­vu jsem už měla. Ale je prav­da, že se mi prů­pra­va z pře­de­šlých pro­jek­tů, kte­ré jsem absol­vo­va­la, hodi­la. Protože fil­mo­vých muzi­ká­lů, kde se tan­čí, zpí­vá a hra­je se  až tak moc neto­čí. 

Co bylo pro vás nej­ob­tíž­něj­ší tom­to fil­mu? Tanec a zpěv vám díky vaší prů­pra­vě z diva­dla jis­tě pro­blém nedě­lal... byla něja­ká těž­ká scé­na?.

S hra­ním, tan­co­vá­ním, zpí­vá­ním pro­blém nemám. Vystudovala jsem to, baví mě to a mám to ráda. Ale poprav­dě co mě zasko­či­lo, že jsem se muse­la před kame­rou svlék­nout. Ač to mož­ná nevy­pa­dá, jsem doce­la styd­li­vá.

Jak se vám s ním spo­lu­pra­cu­je s Michalem Davidem?

Že je Michal David hitma­ker a na jeho pís­nič­ky tan­čí celé gene­ra­ce, to ví kaž­dý. Takže když jsem se s ním potka­la osob­ně, vní­ma­la jsem ho spíš jako člo­vě­ka. Můžu za sebe říct, že je abso­lut­ně v poho­dě a spo­lu­prá­ce s ním je pří­jem­ná. Myslím, že jsme se i spřá­te­li­li. Můžu říct, že i dost ovliv­nil moji kari­é­ru, pro­to­že jak v Dětech ráje, kte­ré momen­tál­ně hra­je­me v mém rod­ném měs­tě Brně, z čehož mám vel­kou radost, tak i Decibelech lás­ky hra­ji jed­nu z hlav­ních rolí. 

Vaše  hrdin­ka fil­mu Decibely lás­ky zkou­ší pro­ra­zit v mode­lin­gu – láka­la vás někdy tato pro­fe­se?

Je to mož­ná vtip­né, ale jako malá hol­ka jsem cho­di­la na růz­né dět­ské pře­hlíd­ky a byla jsem zare­gis­tro­va­ná v něko­li­ka mode­lin­go­vých agen­tu­rách. Zůstalo mi to z toho mno­ho hez­kých vzpo­mí­nek a zážit­ků. Možná i pro­to bych ale kari­é­ru model­ky nechtě­la. Byla jsem dost tem­pe­ra­ment­ní dítě. Než cho­ze­ní po mole sem a tam, mě spíš bavi­lo cho­dit tan­co­vat, zpí­vat a hrát diva­dlo v dra­maťá­ku. Asi mi nesta­či­lo jen před­vá­dět něčí šaty, ale pro­je­vo­vat se sama za sebe. Proto jsem šla radě­ji stu­do­vat herec­tví. A tak mě poba­vi­lo, když v Decibelech lás­ky jsem dosta­la nabíd­ku role model­ky. Tedˇ mě napa­dá, že vlast­ně prů­pra­vu na film Decibely lás­ky jsem absol­vo­va­la už jako šes­ti­le­tá hol­ka. Zkrátka kruh se asi uza­vřel.

 Vaše hrdin­ka ve fil­mu Decibely lás­ky pou­ži­je  poně­kud  nefér pro­střed­ky ve vzta­hu ke své kama­rád­ce. Dostala se někdy do podob­né situ­a­ce, kdy vás tře­ba kama­rád­ka chtě­la poško­dit – pře­ce jen showbyz­nys je tvr­dé pro­stře­dí.. 

Myslím, že se s tím setkal asi kaž­dý. Čím jsem star­ší a zku­še­něj­ším tak mě nepře­stá­vá pře­kva­po­vat, jak jsou někte­ří lidé někdy zlí a zákeř­ní. A je úpl­ně jed­no, jest­li se to ode­hrá­vá v nor­mál­ním živo­tě nebo showbyz­ny­su, kde to je jen mož­ná víc vidět. Naučíte se ale brá­nit a roz­li­šo­vat mezi oprav­do­vým přá­tel­stvím a šaš­kár­nou.

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.


Části seriálu: Decibely lásky

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip […]
  • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě […]
  • Alžběta Bartošová: Nefér situacemi se nezabývám29. ledna 2016 Alžběta Bartošová: Nefér situacemi se nezabývám Dosud jste měla zkušenosti především s muzikály, případně televizními seriály, co pro vás znamenala tato první velká role ve filmu? Byla to pro mě velká výzva a zároveň příležitost. Před […]
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
  • Kristýna Podzimková: Nejvíc mě zarazilo omezené uvažování pachatelů19. dubna 2018 Kristýna Podzimková: Nejvíc mě zarazilo omezené uvažování pachatelů Jaká je Vaše filmová Iveta? Je to obyčejná ženská, rodina je pro ni zá klad. Vede běžný všední život – práce, ná kup, večeře, práce. A pak se na stáncích objeví Metanol! Byla Vám tato […]
  • Marek Adamczyk12. září 2016 Marek Adamczyk Filmografie (výběr): Zloději zelených koní (2016), Případ pro malíře (TV film, 2016), Hany (2014), Případy 1. oddělení (2014),  Lidice (2011) O čem podle vás je příběh Zlodějů zelených […]
  • Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer8. února 2017 Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer Koncem Ledna měla premiéru romantická komedie Miluji tě modře. Scénář vznikl před jedenácti lety a napsal ho Jaroslav Papoušek, který se jeho realizace už ale nedožil. A tak ležel v […]
  • Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá27. května 2018 Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá Jak byste představil svoji postavu? Hraji ředitele dolu, ve kterém se ta katastrofa odehrála, a který za ni byl také částečně zodpovědný. Režisér David Ondříček si přál, abych svoji […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ3. ledna 2015 ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ Vy jste před lety točila o Janu Saudkovi dokument. Už tehdy vás napadlo, že byste o něm někdy mohla natočit hraný film? Ano, už tehdy – a to jsem ještě nevěděla, jak turbulentní […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2