Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Alžběta Bartošová: Nefér situacemi se nezabývám

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Dosud jste měla zku­še­nosti pře­de­vším s muzi­kály, pří­padně tele­viz­ními seri­ály, co pro vás zna­me­nala tato první velká role ve filmu?

Byla to pro mě velká výzva a záro­veň pří­le­ži­tost. Před kame­rou jsem se ale cítila dobře a klidně bych si to zopa­ko­vala.

V jed­nom roz­ho­voru jste řekla, že máte ráda výzvy. Co bylo nej­větší výzvou na tomto filmu? Tanec a zpěv vám díky vaší prů­pravě z diva­dla jistě pro­blém nedě­lal….

Je pravda, že v diva­dle tan­cuji a mám prů­pravu, ale měli jsme s Petrem Čadkem těžké tré­ninky a nebyla to žádná pro­cházka růžo­vým sadem. Největší výzva byla pro mě asi cel­kové udr­žení kon­cen­t­race během natá­čení.  Někdy pří­pravy trvaly dlouho a my jsme čekali, kdy konečně při­jde řada na nás a pak se zkon­cen­t­ro­vat a dávat to něko­li­krát za sebou bylo pro mě náročné.

 Producent  filmu Michal David vás před pěti lety při­vedl do Prahy, hrála jste v něko­lika jeho muzi­ká­lech. V Decibelech lásky zazní řada jeho pís­ni­ček. Jak se vám s ním spo­lu­pra­cuje?

Ano, Michal mi ote­vřel dveře do Prahy. Dal mi krás­nou roli,  která byla moje první v diva­dle Broadway. Teď mi dal pří­le­ži­tost uká­zat se ve filmu, kde mi napsal pís­ničku „na tělo“. No a dodnes mě obsa­zuje do svých nej­lep­ších rolí, které napsal. Zpívám Kleopatru, Mylady ve Třech Mušketýrech a nově Angeliku. Myslím, že máme mezi sebou vzá­jem­nou důvěru. Mě spo­lu­práce s Michalem baví, vážím si jí, a věřím, že je to vzá­jemné.

Hlavní hrdinka filmu Decibely lásky zkouší pro­ra­zit v mode­lingu –lákala vás někdy tato pro­fese?

Vzhledem k mé povaze a lásce k čoko­ládě a k jídlu vůbec bych pro­fesi modelky nikdy dělat nemohla.

Jednou ze záple­tek filmu Decibely lásky je vzá­jemná riva­lita mezi dív­kami usi­lu­jí­cími o úspěch. Dostala se někdy do podobné situ­ace jako fil­mová Betka, která se stane obětí nefér intrik?

Myslím, že nefér situ­ace jsou obecně sou­částí života. Objevují se v růz­ných život­ních situ­a­cích a pro­fe­sích a herec­tví není výjimka. Filmová Betka zamě­řila všechnu svoji pozor­nost na nespra­ve­dl­nost. Já se sna­žím sou­stře­dit na cíle, které můžu dosáh­nout svou tvr­dou prací, a díky tomu nemys­lím na nepří­jemné situ­ace. Je mno­hem víc věcí, z kte­rých se můžu rado­vat než těch pár, které by mě měly trá­pit, takže se nefér situ­a­cemi neza­bý­vám.

  Jakou nej­pří­jem­nější zku­še­nost si ze svého prv­ního filmu odná­šíte? Nejpříjemnější zku­še­ností pro mě bylo natá­čení s paní Janžurovou, která mi hrála tetu. Paní Janžurová je skvělá herečka a cením si její přá­tel­ský pří­stup.

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Decibely lásky

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek, Lucie Vondráčková, […] Posted in Filmové premiéry
 • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě jde o jakési volné pokračování Discopříběhů, kdy […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Aneta Vrzalová: Průpravu na Decibely lásky jsem měla už v šesti letech29. ledna 2016 Aneta Vrzalová: Průpravu na Decibely lásky jsem měla už v šesti letech Dosud jste měla zkušenosti především s muzikálem, případně televizními seriály, co pro vás znamenala tato první velká role ve filmu? Úplně první filmová zkušenost to pro mě nebyla, takže nějakou představu jsem už měla. Ale je pravda, že […] Posted in Rozhovory
 • MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne25. září 2014 MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne Vaše úspěšná kniha Andělé všedního dne se objeví na podzim tohoto roku pod stejným názvem v kinech. Charakterizujte pro neznalé čtenáře ve stručnosti příběh a jak jste přišel na téma této novely? Je to takový svižný příběh několika […] Posted in Rozhovory
 • ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ3. ledna 2015 ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ Vy jste před lety točila o Janu Saudkovi dokument. Už tehdy vás napadlo, že byste o něm někdy mohla natočit hraný film? Ano, už tehdy – a to jsem ještě nevěděla, jak turbulentní události ho ještě čekají. Jan mě už tenkrát uchvátil. […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor s producenty Lenou Schömannovou a Christianem Beckerem15. srpna 2014 Rozhovor s producenty Lenou Schömannovou a Christianem Beckerem Kde se vzal nápad na film FAKJŮ PANE UČITELI? Lena Schömannová: Bora Dagtekin uvažoval o námětu na tento film dlouhou dobu. Hlavní myšlenkou bylo - přivést drobného zlodějíčka na místo suplujícího učitele ve škole. Bora si pro tuto roli […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky4. července 2016 Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky O tom, že se bude točit film Učitelka, jste se dozvěděla ještě před jeho výrobou. Jak vlastně k vaší spolupráci s Janem Hřebejkem došlo? Že pan Hřebejk bude točit tento film, jsem se paradoxně dozvěděla náhodou z rozhovoru v nějakém […] Posted in Rozhovory
 • ZUZANA VEJVODOVÁ5. ledna 2015 ZUZANA VEJVODOVÁ Zuzana Vejvodová (nar. 19. 9. 1980, Praha) vystudovala hudebně-dramatický obor na pražské konzervatoři. Řadu let byla členkou souboru Divadla Na Fidlovačce, v současné době je její domovskou scénou Divadlo na Vinohradech. Zkušenost má i […] Posted in Rozhovory
 • Karolína Lipowská18. února 2016 Karolína Lipowská „Karolína, to je naše turbína,“ říká její filmová maminka. „Dostat takové dítě jako partnera, je vždycky výhra. Má v sobě dravost a ohromnou touhu po dobrém výsledku.“ Karolínu objevila castingová režisérka Maja Hamplová při hledání […] Posted in Rozhovory
 • Jan Hrušínský – král28. února 2016 Jan Hrušínský – král Mohl byste nám říct něco o vaší postavě? Je to pan král a jmenuje se Karel. Má rozmazlenou dceru Markétku, kterou hraje Denisa Pfauserová. A v jednu chvíli ztratí jak svoji dceru, tak svoje bohatství. Tedy všechno, co má na světě nejvíce […] Posted in Rozhovory

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.