Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Alžběta Bartošová: Nefér situacemi se nezabývám


Dosud jste měla zku­še­nos­ti pře­de­vším s muzi­ká­ly, pří­pad­ně tele­viz­ní­mi seri­á­ly, co pro vás zna­me­na­la tato prv­ní vel­ká role ve fil­mu?

Byla to pro mě vel­ká výzva a záro­veň pří­le­ži­tost. Před kame­rou jsem se ale cíti­la dobře a klid­ně bych si to zopa­ko­va­la.

V jed­nom roz­ho­vo­ru jste řekla, že máte ráda výzvy. Co bylo nej­vět­ší výzvou na tom­to fil­mu? Tanec a zpěv vám díky vaší prů­pra­vě z diva­dla jis­tě pro­blém nedě­lal….

Je prav­da, že v diva­dle tan­cu­ji a mám prů­pra­vu, ale měli jsme s Petrem Čadkem těž­ké tré­nin­ky a neby­la to žád­ná pro­cház­ka růžo­vým sadem. Největší výzva byla pro mě asi cel­ko­vé udr­že­ní kon­cen­t­ra­ce během natá­če­ní.  Někdy pří­pra­vy trva­ly dlou­ho a my jsme čeka­li, kdy koneč­ně při­jde řada na nás a pak se zkon­cen­t­ro­vat a dávat to něko­li­krát za sebou bylo pro mě nároč­né.

 Producent  fil­mu Michal David vás před pěti lety při­vedl do Prahy, hrá­la jste v něko­li­ka jeho muzi­ká­lech. V Decibelech lás­ky zazní řada jeho pís­ni­ček. Jak se vám s ním spo­lu­pra­cu­je?

Ano, Michal mi ote­vřel dve­ře do Prahy. Dal mi krás­nou roli,  kte­rá byla moje prv­ní v diva­dle Broadway. Teď mi dal pří­le­ži­tost uká­zat se ve fil­mu, kde mi napsal pís­nič­ku „na tělo“. No a dodnes mě obsa­zu­je do svých nej­lep­ších rolí, kte­ré napsal. Zpívám Kleopatru, Mylady ve Třech Mušketýrech a nově Angeliku. Myslím, že máme mezi sebou vzá­jem­nou důvě­ru. Mě spo­lu­prá­ce s Michalem baví, vážím si jí, a věřím, že je to vzá­jem­né.

Hlavní hrdin­ka fil­mu Decibely lás­ky zkou­ší pro­ra­zit v mode­lin­gu –láka­la vás někdy tato pro­fe­se?

Vzhledem k mé pova­ze a lásce k čoko­lá­dě a k jídlu vůbec bych pro­fe­si model­ky nikdy dělat nemohla.

Jednou ze záple­tek fil­mu Decibely lás­ky je vzá­jem­ná riva­li­ta mezi dív­ka­mi usi­lu­jí­cí­mi o úspě­ch. Dostala se někdy do podob­né situ­a­ce jako fil­mo­vá Betka, kte­rá se sta­ne obě­tí nefér intrik?

Myslím, že nefér situ­a­ce jsou obec­ně sou­čás­tí živo­ta. Objevují se v růz­ných život­ních situ­a­cích a pro­fe­sích a herec­tví není výjim­ka. Filmová Betka zamě­ři­la všech­nu svo­ji pozor­nost na nespra­ve­dl­nost. Já se sna­žím sou­stře­dit na cíle, kte­ré můžu dosáh­nout svou tvr­dou pra­cí, a díky tomu nemys­lím na nepří­jem­né situ­a­ce. Je mno­hem víc věcí, z kte­rých se můžu rado­vat než těch pár, kte­ré by mě měly trá­pit, tak­že se nefér situ­a­ce­mi neza­bý­vám.

  Jakou nej­pří­jem­něj­ší zku­še­nost si ze své­ho prv­ní­ho fil­mu odná­ší­te? Nejpříjemnější zku­še­nos­tí pro mě bylo natá­če­ní s paní Janžurovou, kte­rá mi hrá­la tetu. Paní Janžurová je skvě­lá hereč­ka a cením si její přá­tel­ský pří­stup.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Decibely lásky

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek, Lucie Vondráčková, […] Posted in Filmové premiéry
 • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě jde o jakési volné pokračování Discopříběhů, kdy […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Aneta Vrzalová: Průpravu na Decibely lásky jsem měla už v šesti letech29. ledna 2016 Aneta Vrzalová: Průpravu na Decibely lásky jsem měla už v šesti letech Dosud jste měla zkušenosti především s muzikálem, případně televizními seriály, co pro vás znamenala tato první velká role ve filmu? Úplně první filmová zkušenost to pro mě nebyla, takže nějakou představu jsem už měla. Ale je pravda, že […] Posted in Rozhovory
 • MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne25. září 2014 MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne Vaše úspěšná kniha Andělé všedního dne se objeví na podzim tohoto roku pod stejným názvem v kinech. Charakterizujte pro neznalé čtenáře ve stručnosti příběh a jak jste přišel na téma této novely? Je to takový svižný příběh několika […] Posted in Rozhovory
 • ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ3. ledna 2015 ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ Vy jste před lety točila o Janu Saudkovi dokument. Už tehdy vás napadlo, že byste o něm někdy mohla natočit hraný film? Ano, už tehdy – a to jsem ještě nevěděla, jak turbulentní události ho ještě čekají. Jan mě už tenkrát uchvátil. […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor s producenty Lenou Schömannovou a Christianem Beckerem15. srpna 2014 Rozhovor s producenty Lenou Schömannovou a Christianem Beckerem Kde se vzal nápad na film FAKJŮ PANE UČITELI? Lena Schömannová: Bora Dagtekin uvažoval o námětu na tento film dlouhou dobu. Hlavní myšlenkou bylo - přivést drobného zlodějíčka na místo suplujícího učitele ve škole. Bora si pro tuto roli […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky4. července 2016 Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky O tom, že se bude točit film Učitelka, jste se dozvěděla ještě před jeho výrobou. Jak vlastně k vaší spolupráci s Janem Hřebejkem došlo? Že pan Hřebejk bude točit tento film, jsem se paradoxně dozvěděla náhodou z rozhovoru v nějakém […] Posted in Rozhovory
 • ZUZANA VEJVODOVÁ5. ledna 2015 ZUZANA VEJVODOVÁ Zuzana Vejvodová (nar. 19. 9. 1980, Praha) vystudovala hudebně-dramatický obor na pražské konzervatoři. Řadu let byla členkou souboru Divadla Na Fidlovačce, v současné době je její domovskou scénou Divadlo na Vinohradech. Zkušenost má i […] Posted in Rozhovory
 • Jan Hrušínský – král28. února 2016 Jan Hrušínský – král Mohl byste nám říct něco o vaší postavě? Je to pan král a jmenuje se Karel. Má rozmazlenou dceru Markétku, kterou hraje Denisa Pfauserová. A v jednu chvíli ztratí jak svoji dceru, tak svoje bohatství. Tedy všechno, co má na světě nejvíce […] Posted in Rozhovory
 • Karolína Lipowská18. února 2016 Karolína Lipowská „Karolína, to je naše turbína,“ říká její filmová maminka. „Dostat takové dítě jako partnera, je vždycky výhra. Má v sobě dravost a ohromnou touhu po dobrém výsledku.“ Karolínu objevila castingová režisérka Maja Hamplová při hledání […] Posted in Rozhovory

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.