Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Alžběta Bartošová: Nefér situacemi se nezabývám

Alžběta Bartošová: Nefér situ­a­ce­mi se neza­bý­vám
Ohodnoťte člá­nek

Dosud jste měla zku­še­nos­ti pře­de­vším s muzi­ká­ly, pří­pad­ně tele­viz­ní­mi seri­á­ly, co pro vás zna­me­na­la tato prv­ní vel­ká role ve fil­mu?

Byla to pro mě vel­ká výzva a záro­veň pří­le­ži­tost. Před kame­rou jsem se ale cíti­la dob­ře a klid­ně bych si to zopa­ko­va­la.

V jed­nom roz­ho­vo­ru jste řek­la, že máte ráda výzvy. Co bylo nej­vět­ší výzvou na tom­to fil­mu? Tanec a zpěv vám díky vaší prů­pra­vě z diva­dla jis­tě pro­blém nedě­lal....

Je prav­da, že v diva­dle tan­cu­ji a mám prů­pra­vu, ale měli jsme s Petrem Čadkem těž­ké tré­nin­ky a neby­la to žád­ná pro­cház­ka růžo­vým sadem. Největší výzva byla pro mě asi cel­ko­vé udr­že­ní kon­cen­t­ra­ce během natá­če­ní.  Někdy pří­pra­vy trva­ly dlou­ho a my jsme čeka­li, kdy koneč­ně při­jde řada na nás a pak se zkon­cen­t­ro­vat a dávat to něko­li­krát za sebou bylo pro mě nároč­né.

 Producent  fil­mu Michal David vás před pěti lety při­ve­dl do Prahy, hrá­la jste v něko­li­ka jeho muzi­ká­lech. V Decibelech lás­ky zazní řada jeho pís­ni­ček. Jak se vám s ním spo­lu­pra­cu­je?

Ano, Michal mi ote­vřel dve­ře do Prahy. Dal mi krás­nou roli,  kte­rá byla moje prv­ní v diva­dle Broadway. Teď mi dal pří­le­ži­tost uká­zat se ve fil­mu, kde mi napsal pís­nič­ku „na tělo“. No a dodnes mě obsa­zu­je do svých nej­lep­ších rolí, kte­ré napsal. Zpívám Kleopatru, Mylady ve Třech Mušketýrech a nově Angeliku. Myslím, že máme mezi sebou vzá­jem­nou důvě­ru. Mě spo­lu­prá­ce s Michalem baví, vážím si jí, a věřím, že je to vzá­jem­né.

Hlavní hrdin­ka fil­mu Decibely lás­ky zkou­ší pro­ra­zit v mode­lin­gu –láka­la vás někdy tato pro­fe­se?

Vzhledem k mé pova­ze a lás­ce k čoko­lá­dě a k jídlu vůbec bych pro­fe­si model­ky nikdy dělat nemoh­la.

Jednou ze záple­tek fil­mu Decibely lás­ky je vzá­jem­ná riva­li­ta mezi dív­ka­mi usi­lu­jí­cí­mi o úspěch. Dostala se někdy do podob­né situ­a­ce jako fil­mo­vá Betka, kte­rá se sta­ne obě­tí nefér intrik?

Myslím, že nefér situ­a­ce jsou obec­ně sou­čás­tí živo­ta. Objevují se v růz­ných život­ních situ­a­cích a pro­fe­sích a herec­tví není výjim­ka. Filmová Betka zamě­ři­la všech­nu svo­ji pozor­nost na nespra­ve­dl­nost. Já se sna­žím sou­stře­dit na cíle, kte­ré můžu dosáh­nout svou tvr­dou pra­cí, a díky tomu nemys­lím na nepří­jem­né situ­a­ce. Je mno­hem víc věcí, z kte­rých se můžu rado­vat než těch pár, kte­ré by mě měly trá­pit, tak­že se nefér situ­a­ce­mi neza­bý­vám.

  Jakou nej­pří­jem­něj­ší zku­še­nost si ze své­ho prv­ní­ho fil­mu odná­ší­te? Nejpříjemnější zku­še­nos­tí pro mě bylo natá­če­ní s paní Janžurovou, kte­rá mi hrá­la tetu. Paní Janžurová je skvě­lá hereč­ka a cením si její přá­tel­ský pří­stup.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Decibely lásky

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip […]
 • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě […]
 • Aneta Vrzalová: Průpravu na Decibely lásky jsem měla už v šesti letech29. ledna 2016 Aneta Vrzalová: Průpravu na Decibely lásky jsem měla už v šesti letech Dosud jste měla zkušenosti především s muzikálem, případně televizními seriály, co pro vás znamenala tato první velká role ve filmu? Úplně první filmová zkušenost to pro mě nebyla, takže […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne25. září 2014 MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne Vaše úspěšná kniha Andělé všedního dne se objeví na podzim tohoto roku pod stejným názvem v kinech. Charakterizujte pro neznalé čtenáře ve stručnosti příběh a jak jste přišel na téma […]
 • ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ3. ledna 2015 ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ Vy jste před lety točila o Janu Saudkovi dokument. Už tehdy vás napadlo, že byste o něm někdy mohla natočit hraný film? Ano, už tehdy – a to jsem ještě nevěděla, jak turbulentní […]
 • Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky4. července 2016 Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky O tom, že se bude točit film Učitelka, jste se dozvěděla ještě před jeho výrobou. Jak vlastně k vaší spolupráci s Janem Hřebejkem došlo? Že pan Hřebejk bude točit tento film, jsem se […]
 • Rozhovor s producenty Lenou Schömannovou a Christianem Beckerem15. srpna 2014 Rozhovor s producenty Lenou Schömannovou a Christianem Beckerem Kde se vzal nápad na film FAKJŮ PANE UČITELI? Lena Schömannová: Bora Dagtekin uvažoval o námětu na tento film dlouhou dobu. Hlavní myšlenkou bylo - přivést drobného zlodějíčka na místo […]
 • ZUZANA VEJVODOVÁ5. ledna 2015 ZUZANA VEJVODOVÁ Zuzana Vejvodová (nar. 19. 9. 1980, Praha) vystudovala hudebně-dramatický obor na pražské konzervatoři. Řadu let byla členkou souboru Divadla Na Fidlovačce, v současné době je její […]
 • Jan Hrušínský - král28. února 2016 Jan Hrušínský - král Mohl byste nám říct něco o vaší postavě? Je to pan král a jmenuje se Karel. Má rozmazlenou dceru Markétku, kterou hraje Denisa Pfauserová. A v jednu chvíli ztratí jak svoji dceru, tak […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih