Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

KAREL RODEN

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Karel Roden (nar. 18. 5. 1962, České Budějovice) patří k nej­re­spek­to­va­něj­ším čes­kým her­cům své gene­race. Po absol­vo­vání DAMU hrál v něko­lika diva­dlech (DISK, Divadlo na Vinohradech, ústecké Činoherní stu­dio, Národní diva­dlo, Divadlo v Dlouhé, Labyrint). Momentálně ho můžeme vidět napří­klad na praž­ské diva­delní scéně Studio DVA.
Účinkoval v desít­kách filmů tuzem­ské i zahra­niční pro­dukce.

Filmografie (výběr): Fotograf (2015), Krásno (2014), Čtyři slunce (2012), Alois Nebel (2011), Lidice (2011), Habermannův mlýn (2010), Hlídač č. 47 (2008), Bestiář (2007), Sklapni a zastřel mě (2005), Vaterland – Lovecký deník (2004), 15 minut (2001), Oběti a vrazi (2000), Kuře melan­cho­lik (1999), Čas dluhů (1998), Král Ubu (1996), Don Gio (1992), Corpus delicti (1991), Čas sluhů (1989)

Fotograf je pátá hlavní role, kte­rou vám ve filmu svě­řila reži­sérka Irena Pavlásková. Je to výhoda, že se tak dobře navzá­jem znáte?
Je pří­jemné, když děláte s někým, koho znáte.

Co vás na té roli lákalo?

Nejsem extro­vertní člo­věk, ale zají­mala mě nejed­no­znač­nost a kon­tro­verz­nost té postavy.

Režisérka Irena Pavlásková je známá tím, že koneč­nou podobu postav s herci peč­livě dis­ku­tuje před natá­če­ním a dotváří v jeho prů­běhu. Jak vypa­daly vaše dis­kuse při for­mo­vání postavy Jana?

Když mi Irena roli nabídla, řekla mi, že je jen volně inspi­ro­vaná panem Saudkem a že si tu postavu můžeme při­způ­so­bit oproti scé­náři podle sebe. Když jsem si scé­nář pře­četl, pocho­pil jsem, že ten pří­běh je přes všechnu autor­skou licenci hodně o Janu Saudkovi. Měl jsem před­stavu, že by to mohlo být ještě kon­tro­verz­nější. Nechtěl jsem hrát „roz­šaf­nýho“ Saudka, který jen baví spo­leč­nost, a uká­zat, že si možná za mnoho věcí, které se mu dějí, i ve vztahu k ženám, může sám. Chtěl jsem, aby se diváci smáli tomu, jak je zábav­nej, ale záro­veň aby je mra­zilo. A Irena byla v té dis­kusi o pojetí postavy nesmírně vstřícná a ote­vřená.

Máte něja­kou metodu, jak se do své postavy převtě­lit, jak se jí dostat pod kůži? Tady jste měl před sebou navíc předob­raz sku­teč­ného hrdiny, byť jde o vol­nou inspi­raci jeho osudy.

Já jsem Jana Saudka nijak podrobně nestu­do­val, nepouš­těl jsem si doku­menty s ním, ale samo­zřejmě jsem o scé­náři a postavě jsem hodně pře­mýš­lel. Přesto mi to první natá­čecí den moc nešlo.

Pomohla vám Irena, abyste se odvá­zal?

Nemusela mě nijak pomá­hat, abych se odvá­zal. Irena mě zná strašně dlouho a ví, že se občas ohra­dím, někdy zby­tečně podráž­děně, ale je nato­lik chytrá, že v tu chvíli se mnou nejde do sporu a nechá mě, až to ze mě vyprchá. Vždycky se domlu­víme.

Jak vzpo­mí­náte na natá­čení?

Vždycky, když jsem při­šel z natá­čení, jsem měl pocit, jako by se mi to zdálo. Jako bych byl v něja­kém zvlášt­ním transu. Natáčení mě moc bavilo.

Myslíte, že jste díky fil­mo­vému pří­běhu a také díky osob­ním setká­ním s Janem Saudkem – spo­lu­au­to­rem scé­náře, o něm pocho­pil něco víc, než jste věděl?

My jsme kdysi poznali při natá­čení filmu Kanárská spojka. Pak jsme se dlouho nevi­děli. Když jsme začali natá­čet tenhle film a potká­vali jsme se, pocho­pil jsem, že z něho stejně nic pod­stat­ného, co by mě o něm zají­malo, nedo­stanu. Myslím, že je to velmi křehký, pla­chý a zra­ni­telný člo­věk, který musí stále sobě i okolí něco doka­zo­vat. To, jak se jeví nave­nek, celá ta „show“, kte­rou se vět­ši­nou pre­zen­tuje na veřej­nosti, chápu jako jeho způ­sob obrany, ukrý­vání něja­kého hlub­šího pro­blému, který v sobě nosí a nikdy nepro­zradí. Každopádně je to pro mne velmi zají­mavá bytost.

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Fotograf

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Fotograf – O PŘÍBĚHU3. ledna 2015 Fotograf – O PŘÍBĚHU V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka se vracíme k některým dramatickým křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly […] Posted in Články
  • Fotograf – Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové3. ledna 2015 Fotograf – Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové „Jana jsem poznala jako člověka nesmírně citlivého, vnitřně bohatého a moudrého a trochu jiného, než jak se prezentuje před veřejností A ten jeho způsob, kterým vystupuje před lidmi, je určitá sebeobrana před světem. Líbilo se mi spojit […] Posted in Články
  • 9. října 2004 Bournův mýtus – recenze Matt Damon se znovu vrátil k postave Jasona Bourne. Tentokrát se mstí za smrt své přítelkyně. A samozřejmě se znovu snaží vzpomenout na to, kdo vlastně byl, a proč si nepamatuje, co prožil, a také, kdo se ho znovu a zas snaží zprovodit ze […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Fotograf a jeho film6. ledna 2015 Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotná osobnost známého fotografa Jana Saudka a také možnost nahlédnout trochu „pod pokličku“ jeho tvorby. Jak jen to ten chlap dělá a jaký skutečně […] Posted in Filmové premiéry
  • Hellboy25. května 2009 Hellboy Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouho snem jistého mexického režiséra jménem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozumné svěřit mu tak velký projekt? Proto si náš talent […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Jménem krále – recenze11. června 2009 Jménem krále – recenze Český film režiséra Petra Nikolaeva lze nazvat snahou o českou historickou detektivku v rozměrech skromného středověkého prostředí. Více než do kin se příběh svým pojetím hodí na televizní obrazovku a v podstatě si umím představit i její […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, kteří si tak nějak vzájemně komplikují už tak dost […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Habermannův mlýn – promarněná šance21. října 2010 Habermannův mlýn – promarněná šance Mlynář August Habermann byl skutečnou postavou. V jesenickém pohraničí mu za první republiky patřila velká pila. Jakožto sudetský Němec se oženil těsně před válkou s Češkou židovského původu. Podnikatelská i rodinná idyla, ze které se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Lidice8. září 2011 Lidice Na film, který přibližuje osudy lidí spojených s vypálenou obcí Lidice, jsem se vydala až po delší úvaze. Neměla jsem zájem sledovat rekonstrukci drastické scény spojené s likvidací obce.  Zvědavost mi však nedala a šla jsem se na film […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Čtyři slunce 50 %28. února 2012 Čtyři slunce 50 % Kdo bude mít slunce v duši, ten bude šťastný? Pomůže nám víra v tajemné síly přírody vyřešit problémy reálného života? Tak tohle se mi motalo v hlavě, když jsem sledovala nový film Bohdana Slámy . Příběh jedné rodiny a jejich přátel z […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.