Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

JAN SAUDEK


JAN SAUDEK
Ohodnoťte člá­nek

Jan Saudek (nar. 13. 5. 1935, Praha) je slav­ný čes­ký foto­graf, kte­rý svo­jí tvor­bou oslo­vil svět. Nejčastějším námě­tem jeho děl je žen­ské tělo a vztah ženy a muže. Jeho foto­gra­fic­ký ruko­pis je neza­mě­ni­tel­ný svý­mi syže­ty, pro­ve­de­ním i výbě­rem mode­lek. Ale i typic­kým poza­dím foto­gra­fií („ples­ni­vá“ zeď jeho původ­ní­ho sklep­ní­ho ate­li­é­ru) a výbě­rem pito­resk­ních rekvi­zit. Od kon­ce 70. let mno­hé své foto­gra­fie kolo­ru­je.
Díla Jana Saudka jsou vysta­vo­vá­na v těch nej­pres­tiž­něj­ších svě­to­vých gale­ri­ích. Za svou tvor­bu zís­kal řadu oce­ně­ní, mimo jiné fran­couz­ský Řád čest­né legie. Je bratrem-dvojčetem vyni­ka­jí­cí­ho výtvar­ní­ka Karla (Káji) Saudka.

Společně s Irenou jste se podí­lel na scé­ná­ři – jak jste se domlou­va­li na tom, kte­ré eta­py a kři­žo­vat­ky vaše­ho živo­ta do scé­ná­ře zahr­nout?

Irula je kom­pli­ko­va­ná bytost, inte­lek­tu­ál­ka. Já zase pri­mi­tiv – tohle jde dob­ře dohro­ma­dy. Osobně si ale mys­lím, že v mém živo­tě se nic zvlášt­ní­ho nesta­lo – ona to ale vidí jinak. Ten film je pří­běh tako­vé­ho živo­ta jed­no­ho chla­pa, jak to vidí žen­ská. Jistě, ve fil­mu je to posun tro­chu jinam. Bylo to roz­to­mi­lé se s Iren zno­vu po mno­ha letech potkat. My jsme dost spří­z­ně­ni, bohu­žel, ne fyzic­ky.

Měl jste na počát­ku něja­kou před­sta­vu, kdo by měl být ve fil­mu hrát hlav­ní­ho hrdi­nu? Jak napl­nil tuto před­sta­vu Karel Roden?

Pan Roden je vel­ký herec – mno­ho­krát jsem byl ohro­men, jak vysti­hl ty mé úzkos­ti a tápá­ní. On, v osob­ním živo­tě suve­rén, zahrál mis­tr­ně roli roze­rva­né­ho, na povrch cynic­ké­ho chla­pa, ale pla­ché­ho a fan­fa­rón­ské­ho. Vůbec nezá­le­ží, že vypa­dá nesko­na­le líp než já – on hrál duši, ne povrch. Karel mě pře­kva­pil svým náhle­dem a smýš­le­ním o roli, kte­rou hra­je.

V pří­bě­hu nechá­vá­te – i při vší autor­ské licen­ci – nahléd­nout do své­ho sou­kro­mí. Jste vel­mi ote­vře­ný…

Sen kaž­dé­ho foto­gra­fa je, že lidé budou znát jeho, niko­li pou­ze obráz­ky. V his­to­rii fil­mu se to sta­lo jen jed­nou – a Antonionově Zvětšenině. Ale to měla být paro­die na Davida Baileyho. Můj osob­ní život? Je spí­še banál­ní – ale roz­hod­ně nic neskrý­vám, pro­to­že lhát se nemá. Ale někte­ré oka­mži­ky jsem zachy­til na foto­gra­fi­ích – a teď vidím, že to stá­lo za to – tak to oprav­du bylo – a jsou zde, ty zázna­my, jed nou pro vždy. Věřím, že pří­pad­ný divák ale­spoň oce­ní, že se mu nelže.

Podstatou fil­mo­vé­ho pří­bě­hu je váš vztah k žen­ské­mu svě­tu – a to nejen coby celo­ži­vot­ní umě­lec­ké inspi­ra­ci. Už jste po všech těch život­ních eska­pá­dách něco o ženách pocho­pil?

Něco o žen­ských jsem věděl jako čtr­nác­ti­le­tý chla­pec – ovšem toli­ko teo­re­tic­ky – pra­xe dlou­ho nepři­chá­ze­la. V pade­sá­ti se mě pta­li: „Ty, Honzo, kolik si měl žen­ských.“ Ani jed­nu, pra­vím vám. Copak je mož­no mít řeku nebo jar­ní bou­ři? Slunce? Svítání? Neměl jsem žád­nou, ale někte­ré jsem směl por­tré­to­vat. Ale nic jsem stej­ně nepo­cho­pil – cítím jen bez­mez­ný obdiv, úctu – a zbož­ňo­vá­ní feno­mé­nu žen­ství. Jim vdě­čí­me kaž­dý za svůj život.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Fotograf

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • VÁCLAV NEUŽIL8. ledna 2015 VÁCLAV NEUŽIL Václav Neužil (nar. 4. 10. 1979, Plzeň)  je absolventem JAMU v Brně.  Hrál v tamějším divadle Polárka, účinkoval na jevištích Národního divadla v Brně, Divadla 7 a půl a HaDivadla. Od roku […]
 • JENOVÉFA BOKOVÁ8. ledna 2015 JENOVÉFA BOKOVÁ Jenovéfa Boková (nar. 1992) je nejmladší dcerou politického aktivisty Johna Boka a malířky a sochařky Jitky Bokové. Její starší sestrou je herečka Kristýna Boková.  Jenovéfa stduje na […]
 • PETR STACH9. října 2015 PETR STACH Petr Stach (nar. 1974). V letech 1996-2001 studoval herectví na katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU v Praze. Účinkoval na scénách pražských divadel Rokoko, Minor, na scéně […]
 • ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU29. února 2012 ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU Vystudoval jste pražskou FAMU, ale narodil jste se ve Slovinsku. Jaká byla vaše cesta do Čech? Do České republiky jsem přišel studovat. Český film měl velký vliv jak na […]
 • Jan Hrušínský - král28. února 2016 Jan Hrušínský - král Mohl byste nám říct něco o vaší postavě? Je to pan král a jmenuje se Karel. Má rozmazlenou dceru Markétku, kterou hraje Denisa Pfauserová. A v jednu chvíli ztratí jak svoji dceru, tak […]
 • Humbook 2017 - Rozhovor s Jenny Han15. října 2017 Humbook 2017 - Rozhovor s Jenny Han Přináším vám druhé ohlédnutí za literárním festivalem Humbookem, který nedávno otřásl Prahou. Akce se zúčastnila i americká spisovatelka Jenny Han, jejíž romantické knihy si oblíbily dívky […]
 • TATIANA VILHELMOVÁ4. dubna 2016 TATIANA VILHELMOVÁ Pochází z Prahy. V dětství od deseti do devatenácti let se věnovala baletu a zpěvu v Kühnově dětském sboru a recitaci. Poté byla přijata na Pražskou konzervatoř (obor herectví), kterou […]
 • Jaroslav Dušek12. října 2016 Jaroslav Dušek Jeden z nejtalentovanějších herců své generace je doma jak před filmovými kamerami, tak na divadelních prknech. Jeho dlouhodobým projektem je divadlo Vizita, založené společně s Janem […]
 • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
 • Jan Svěrák o filmu Po strništi bos21. srpna 2017 Jan Svěrák o filmu Po strništi bos O čem je film Po strništi bos? Je to komorní vyprávění o jedné rodině očima malého osmiletého chlapečka. Stejně jako Obecná škola, Kolja, Vratné lahve, každý ten film byl komorní příběh […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.