Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

JAN SAUDEK

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Jan Saudek (nar. 13. 5. 1935, Praha) je slavný český foto­graf, který svojí tvor­bou oslo­vil svět. Nejčastějším námě­tem jeho děl je žen­ské tělo a vztah ženy a muže. Jeho foto­gra­fický ruko­pis je neza­mě­ni­telný svými syžety, pro­ve­de­ním i výbě­rem mode­lek. Ale i typic­kým poza­dím foto­gra­fií („ples­nivá“ zeď jeho původ­ního sklep­ního ate­li­éru) a výbě­rem pito­resk­ních rekvi­zit. Od konce 70. let mnohé své foto­gra­fie kolo­ruje.
Díla Jana Saudka jsou vysta­vo­vána v těch nej­pres­tiž­něj­ších svě­to­vých gale­ri­ích. Za svou tvorbu zís­kal řadu oce­nění, mimo jiné fran­couz­ský Řád čestné legie. Je bratrem-dvojčetem vyni­ka­jí­cího výtvar­níka Karla (Káji) Saudka.

Společně s Irenou jste se podí­lel na scé­náři – jak jste se domlou­vali na tom, které etapy a kři­žo­vatky vašeho života do scé­náře zahr­nout?

Irula je kom­pli­ko­vaná bytost, inte­lek­tu­álka. Já zase pri­mi­tiv – tohle jde dobře dohro­mady. Osobně si ale mys­lím, že v mém životě se nic zvlášt­ního nestalo – ona to ale vidí jinak. Ten film je pří­běh tako­vého života jed­noho chlapa, jak to vidí žen­ská. Jistě, ve filmu je to posun tro­chu jinam. Bylo to roz­to­milé se s Iren znovu po mnoha letech potkat. My jsme dost spří­z­něni, bohu­žel, ne fyzicky.

Měl jste na počátku něja­kou před­stavu, kdo by měl být ve filmu hrát hlav­ního hrdinu? Jak napl­nil tuto před­stavu Karel Roden?

Pan Roden je velký herec – mno­ho­krát jsem byl ohro­men, jak vystihl ty mé úzkosti a tápání. On, v osob­ním životě suve­rén, zahrál mis­trně roli roze­rva­ného, na povrch cynic­kého chlapa, ale pla­chého a fan­fa­rón­ského. Vůbec nezá­leží, že vypadá nesko­nale líp než já – on hrál duši, ne povrch. Karel mě pře­kva­pil svým náhle­dem a smýš­le­ním o roli, kte­rou hraje.

V pří­běhu nechá­váte – i při vší autor­ské licenci – nahléd­nout do svého sou­kromí. Jste velmi ote­vřený…

Sen kaž­dého foto­grafa je, že lidé budou znát jeho, nikoli pouze obrázky. V his­to­rii filmu se to stalo jen jed­nou – a Antonionově Zvětšenině. Ale to měla být paro­die na Davida Baileyho. Můj osobní život? Je spíše banální – ale roz­hodně nic neskrý­vám, pro­tože lhát se nemá. Ale některé oka­mžiky jsem zachy­til na foto­gra­fi­ích – a teď vidím, že to stálo za to – tak to opravdu bylo – a jsou zde, ty záznamy, jed nou pro vždy. Věřím, že pří­padný divák ale­spoň ocení, že se mu nelže.

Podstatou fil­mo­vého pří­běhu je váš vztah k žen­skému světu – a to nejen coby celo­ži­votní umě­lecké inspi­raci. Už jste po všech těch život­ních eska­pá­dách něco o ženách pocho­pil?

Něco o žen­ských jsem věděl jako čtr­nác­ti­letý chla­pec – ovšem toliko teo­re­ticky – praxe dlouho nepři­chá­zela. V pade­sáti se mě ptali: „Ty, Honzo, kolik si měl žen­ských.“ Ani jednu, pra­vím vám. Copak je možno mít řeku nebo jarní bouři? Slunce? Svítání? Neměl jsem žád­nou, ale některé jsem směl por­tré­to­vat. Ale nic jsem stejně nepo­cho­pil – cítím jen bez­mezný obdiv, úctu – a zbož­ňo­vání feno­ménu žen­ství. Jim vdě­číme každý za svůj život.

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Fotograf

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • VÁCLAV NEUŽIL8. ledna 2015 VÁCLAV NEUŽIL Václav Neužil (nar. 4. 10. 1979, Plzeň)  je absolventem JAMU v Brně.  Hrál v tamějším divadle Polárka, účinkoval na jevištích Národního divadla v Brně, Divadla 7 a půl a HaDivadla. Od roku 2006 je členem Dejvického divadla v Praze. […] Posted in Rozhovory
 • JENOVÉFA BOKOVÁ8. ledna 2015 JENOVÉFA BOKOVÁ Jenovéfa Boková (nar. 1992) je nejmladší dcerou politického aktivisty Johna Boka a malířky a sochařky Jitky Bokové. Její starší sestrou je herečka Kristýna Boková.  Jenovéfa stduje na konzervatoři a kromě herectví věnuje i hudbě -  je […] Posted in Rozhovory
 • ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU29. února 2012 ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU Vystudoval jste pražskou FAMU, ale narodil jste se ve Slovinsku. Jaká byla vaše cesta do Čech? Do České republiky jsem přišel studovat. Český film měl velký vliv jak na jugoslávskou, tak i slovinskou kinematografii. Ve Slovinsku a […] Posted in Rozhovory
 • PETR STACH9. října 2015 PETR STACH Petr Stach (nar. 1974). V letech 1996-2001 studoval herectví na katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU v Praze. Účinkoval na scénách pražských divadel Rokoko, Minor, na scéně Národního divadla (např. Dobře placená procházka, […] Posted in Rozhovory
 • Jan Hrušínský – král28. února 2016 Jan Hrušínský – král Mohl byste nám říct něco o vaší postavě? Je to pan král a jmenuje se Karel. Má rozmazlenou dceru Markétku, kterou hraje Denisa Pfauserová. A v jednu chvíli ztratí jak svoji dceru, tak svoje bohatství. Tedy všechno, co má na světě nejvíce […] Posted in Rozhovory
 • TATIANA VILHELMOVÁ4. dubna 2016 TATIANA VILHELMOVÁ Pochází z Prahy. V dětství od deseti do devatenácti let se věnovala baletu a zpěvu v Kühnově dětském sboru a recitaci. Poté byla přijata na Pražskou konzervatoř (obor herectví), kterou nedostudovala. V letech 2002 - 2014 byla členkou […] Posted in Rozhovory
 • ROZHOVOR S BOHDANEM SLÁMOU28. února 2012 ROZHOVOR S BOHDANEM SLÁMOU Co je hlavním tématem vašeho nového filmu? Je to film o rodinných vazbách a o tom, jakým způsobem se promítají úlety rodičů do života jejich dětí. On narušuje rodinu od začátku svým zjednodušujícím a puberťáckým pohledem na svět, ona ji v […] Posted in Rozhovory
 • Vladimír Polívka – Kuba26. února 2016 Vladimír Polívka – Kuba V pohádce hrajete Kubu, mohl byste nám ho trochu přiblížit?  Je to takový ten antihrdina, který nejdřív činí a až potom myslí. Většinou, co může, to pokazí. Je to popleta, harlekýn děje. Provází příběhem, ale nesleduje jeho hlavní […] Posted in Rozhovory
 • Matěj Hádek a Kryštof Hádek20. února 2015 Matěj Hádek a Kryštof Hádek „Má smysl bojovat a být charakter, když máš podmínky, ale ještě větší frajeřina je, když ty podmínky nemáš a stejně rozpoznáš, co máš dělat ve svém životě správně,“ říká Matěj Hádek. Matěj Hádek (*1975) patří mezi nejvýznamnější […] Posted in Rozhovory
 • Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov20. listopadu 2015 Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov Dne 3.11.2015 proběhl rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra. K.CZ: Jaký byl původní námět filmu? P.K: V roce 2005 jsem byl na Seychelách a hrozně se mi tam líbilo. A řekl jsem si: Sám jsem filmař, pojďme tady natočit […] Posted in Rozhovory

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.