Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Traci Chee - Čtenářka


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Traci Chee - Čtenářka
Ohodnoťte člá­nek

Představte si svět, kde je čtení chápáno jako výsada, a je povoleno jen hrstce nejmocnějších, protože v knihách se skrývá nejen minulost, ale i budoucnost...

Poté, co byl její otec zavraž­děn, žije Sefia se svo­jí tetou Nin. Nin, geni­ál­ní zlo­děj­ka, ji nau­či­la krást, a nejen to - i lovit a sto­po­vat. Společně se totiž ukrý­va­jí v divo­či­ně, pro­to­že vra­ho­vé Sefiina otce jsou jim na sto­pě. Chtějí podiv­ný hra­na­tý před­mět, kte­rý Sefia ukrý­vá ve svém bato­hu a kte­ré­ho hod­no­tu si zatím neu­vě­do­mu­je.

Když je Nin une­se­na, Sefia se ji sna­ží najít. Myslí si, že je na správ­né sto­pě, no mís­to Nin osvo­bo­dí němé­ho chlap­ce, kte­rý má taky své tajem­ství. On a onen zvlášt­ní před­mět - Kniha, kte­rou se poma­lu učí číst, se sta­nou Sefiinou jedi­nou nadě­jí a mož­ná jí pomo­hou i zjis­tit, proč byl její otec zavraž­děn a zda jeho smrt sou­vi­sí se zmi­ze­ním Nin nebo to, kým byli její rodi­če doo­prav­dy.

„Občas měla dojem, jako by ty pasá­že, kte­ré v kni­ze čet­la, byly napsá­ny pří­mo pro ni, jako by ji ved­ly k tomu, aby něco pocho­pi­la, něco vět­ší­ho, tře­ba ten den, co se nau­či­la číst. A sto­py se našly dokon­ce i ve sta­rých pří­bě­zích o psan­cích, kte­ré slý­cha­la celý život. Když ale pře­je­la prs­tem po sym­bo­lu na des­kách, zase se muse­la ptát.“

Svět plný tajemství

Traci Chee vytvo­ři­la svůj vlast­ní ori­gi­nál­ní svět, kte­rý je plný magie a tajem­ství. Dala si zále­žet na detai­lech - jako tře­ba vzta­hy mezi ost­rov­ní­mi krá­lov­ství­mi, lidi dělí­cí se na čte­ná­ře a nečte­ná­ře, sku­pi­na mužů - únosců dětí, magic­ké před­mě­ty, napří­klad samot­ná Kniha nebo pro­kle­té dia­man­ty lady Delune, situ­a­ce na moři či život na lodi pirát­ské­ho kapi­tá­na Rákose.

Samotný pří­běh je vyprá­věn z více pohle­dů - kro­mě Sefie se ve vyprá­vě­ní stří­da­jí její němý spo­leč­ník, kapi­tán Rákos, čte­nář Lon a jeho pří­tel­ky­ně i žena, kte­rá sto­jí za vraž­dou Sefiina otce a úno­sem Nin. Současnost se pro­lí­ná s minu­los­tí a sku­teč­nost s dějem kni­hy, kte­rou Sefia čte, no pokud se na pří­běh sou­stře­dí­te,  nebu­de pro vás těž­ké se v ději ori­en­to­vat. Příběh z Knihy je navíc vytiš­tě­ný na šedých stra­nách. Zajímavé jsou i naráž­ky na to, že i my čte­me Knihu - otis­ky prs­tů, oho­ře­lé strán­ky nebo ztrá­ce­jí­cí se text.

Autorka kro­mě hlav­ní­ho pří­bě­hu roz­ví­jí i spous­tu ved­lej­ších. Z nich jsou někte­ré zby­teč­né a před­vi­da­tel­né, jiné jsou, nao­pak, pou­ta­vým dopl­ně­ním hlav­ní dějo­vé linie. Podobně „nevy­vá­že­ná“ je ale celá kni­ha - jsou zde nejen čás­ti, ve kte­rých jde spi­so­va­tel­ka do hloub­ky a při jejich čte­ní vám běhá mráz po zádech, ale i pasá­že, kde se klou­že po povrchu - jako tře­ba ta, ve kte­ré se Sefia po úno­su tety nau­či­la posta­rat se sama  o sebe. Je to jenom pár řád­ků, kde to je věc­ně popsa­né a čte­ná­ři před­lo­že­né jako fakt. Naučila se o sebe posta­rat, a konec. Žádné pro­blémy ani omy­ly. Hned zkrát­ka vědě­la, co dělat.

I přes­to se však vypla­tí dát kni­ze šan­ci. Když už pro nic jiné­ho, tak aspoň pro kou­zel­ný hlav­ní pří­běh plný přá­tel­ství, tajem­ství a dob­ro­druž­ství, kte­rý se v kni­ze ukrý­vá.

Hodnocení: 75%

 

ČTENÁŘKA

Autorka: Traci Chee

Originální název: The Reader

Série: Moře inkous­tu a zla­ta

Vydáno: Fragment, 2018

Počet stran: 408

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Iona Greyová - Dopisy, které nikdo nečetl14. listopadu 2017 Iona Greyová - Dopisy, které nikdo nečetl Píše se rok 1943.  V Londýně zničeném nálety se setkávají Stella, nešťastně vdaná žena, a Dan, pilot amerického letectva. I když všude kolem nich zuří válka, zamilují se do sebe a plánují […]
  • Dívka v modrém plášti30. května 2017 Dívka v modrém plášti Píše se rok 1943. V Amsterdamu okupovaném nacisty vládne přídělový systém. Mladá Hanneke však na černém trhu dokáže sehnat většinu věcí, které lidé potřebují. Při jedné z donášek ji její […]
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […]
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
  • Psí záchranářky - Báječný pes - kniha4. března 2018 Psí záchranářky - Báječný pes - kniha Taylor šla ke své skříňce, už totiž skončilo vyučování a Taylor si ještě stále zvykala na novou školu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodinou do jiného města a nebylo to […]
  • Alexandra Brackenová - Cestovatelka12. listopadu 2017 Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změnit budoucnost. Po nevydařeném pokusu získat astroláb se ocitne sama na neznámém místě v […]
  • Zdravé svačiny do školy i do práce16. února 2018 Zdravé svačiny do školy i do práce Poslední dobou se bez nadsázky roztrhnul pytel s návody jak se zdravě stravovat a kuchařkami, které jsou plné zdravých receptů. Všude kolem se to hemží výrazy jako raw, bio, lokální […]
  • Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha9. února 2018 Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha Lewis jel s otcem autem do města, protože si chtěl koupit novou hru, jenž se jmenovala Ledová bouřka. Už ji totiž hrál u své kamarádky Maddy a přišla mu úžasná. Otec tomu moc nerozuměl. […]
  • Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha27. února 2018 Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha Ema Parkerová byla štěstím bez sebe. Právě skončila škola a na celých šest týdnů má prázdniny. Je to o to lepší, protože bydlí v záchranné zoologické zahradě, jejímž majitelem je strýček […]
  • Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha9. února 2018 Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha Poppy se celá natěšená řítila k Milli. Kamarádky se objaly. Poppy přijela do Stáje Zlatá hvězda, která patřila její tetě Sofii a jejímu manželovi, veterináři Markovi, kteří ji měli velmi […]

1 komentář: „Traci Chee - Čtenářka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Rozhovor s Lubomírem Smékalem
Rozhovor s Lubomírem Smékalem