Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - knihaPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Spirit Animals: Soumrak stráž­ců – Velký návrat - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Zeríf se zachy­til prs­ty v malé pukli­ně a pokou­šel se vylézt na úzkou skal­ní řím­su. Byl rád, že vyvá­zl vcel­ku se zdra­vou kůží. Byl na útě­ku celé dny. Jakmile se obje­vi­li Zelenopláštníci, tak se Zeríf hned sna­žil zmi­zet, pro­to­že po něm šli, což bylo logic­ké. Když skon­či­la vál­ka, tak shle­dal, že mu zůsta­lo vlast­ně jen mini­mum spo­jen­ců, což pro něj neby­lo vůbec dob­ré. Zeríf našel roz­klá­da­jí­cí mrši­nu a oka­mži­tě si pře­ho­dil přes rame­no. Napadlo ho totiž, že by její puch mohl zamas­ko­vat Zerífovu pacho­vou sto­pu. Následně si našel jes­ky­ni, ve kte­ré pře­čkal dva dny. Měl neu­stá­le pocit, že sly­ší svo­je nepřá­te­lé a tak se neod­vá­žil vylézt.

Najednou uvi­děl čer­va, jak leze smě­rem k jeho obli­če­ji. Červ se mu dostal do těla a Zeríf byl opět tím moc­ným. Mezitím seděl Takoda na bře­hu Sírového moře. Snažil se najíst záblesk Xanthé. Věřil, že je naži­vu a odmí­tal coko­liv jiné­ho při­pus­tit. O dal­ší kus dál sedě­la na plá­ži Mej-lin spo­lu s Connorem, kte­ří vydla­bá­va­li tykev. Nedělali to kvů­li jídlu - pokou­še­li se vyro­bit něja­ké pla­vi­dlo, kte­ré by je dosta­lo přes vodu. Mezitím při­šel za Takodou Kovo - jeho spi­ri­tu­ál­ní zví­ře - a done­sl mu plnou náruč skal­ních cha­luh. Bylo to v pod­sta­tě jedi­né, co se dalo na tom­to mís­tě sníst.

V jiné čás­ti země stá­la Abeke na palubě lodi jmé­nem Tellunova pýcha II. Upřeným zra­kem hle­dě­la na běžo­vé úte­sy, kte­ré se kle­nu­ly v dáli. Jednalo se o mís­to zva­né Niloj - její domov. Na palubě byl i Rolan a Taša, kte­rá však toho ješ­tě moc neu­mě­la, co se týká boje - aspoň jak si to Abeke a Rolan mys­le­li. Abeke měla na palubě i leo­par­di­ci Urazu - své spi­ri­tu­ál­ní zví­ře, kte­rá by však radě­ji byla v kli­du, než aby ji Abeke poplá­ca­va­la. Jeli do Kajlífu, kde se měli setkat s Dantem, což se jim i poda­ři­lo.

Procházeli zrov­na po tržiš­ti, kde byl čilý ruch. Potřebovali se dostat do obcho­du s hed­vá­bím, kte­rý vedl jeden z Faiselových lidí - Otto. Faisel byl zdej­ší panov­ník, kte­rý měl syna, jenž také zís­kal spi­ri­tu­ál­ní zví­ře - lva Cabara, ale neu­měl s ním vůbec pra­co­vat a Faisel to těž­ce nesl, že jeho syn je tako­vé nemeh­lo. Do toho­to obcho­du se vyda­li pro­to, aby je Otto dove­dl k Faiselovi, kte­rý však Zelenopláštníky nená­vi­děl, naroz­díl od svo­jí ženy. Bohužel to nedo­padlo dob­ře a došlo k boji. Abeke, Rolan, Taša i Dante muse­li zmi­zet. Podařilo se jim však dostat do palá­ce lstí.

Nechali se najmout jako slu­žeb­nic­tvo. Nutno podotknout, že Faisel se k slu­žeb­nic­tvu necho­val nej­lé­pe a mno­ho dětí, kte­ré u něj slou­ži­ly při­šly o prs­ty, a to ješ­tě v tom lep­ším pří­pa­dě. Nejvíc se mu zalí­bi­la Abeke, pro­to­že doká­za­la vcel­ku ovlá­dat Cabara. Faisel tak při­ká­zal, aby byla jako osob­ní slu­žeb­ná jeho syna s tím, že ho mož­ná nau­čí, jak zachá­zet se spi­ri­tu­ál­ním lvem. Abeke se sna­ži­la a poku­si­la se Kirata, syna Faisela dostat pryč z palá­ce, aby jim pomohl, avšak to skon­či­lo neslav­ně. Všichni Zelenopláštníci se dosta­li do věze­ní, avšak při­šla pomoc ze stra­ny Faiselovy ženy La Remaidžy, kte­rá byla sestrou Tárika - což byl bojov­ník, kte­rý vlast­ně svým způ­so­bem vycho­val Rolana.

Třetí díl z této série a opět vyni­ka­jí­cí. Jen těž­ko si doká­žu před­sta­vit, že by něja­ký díl z této série byl špat­ný. Rozhodně to dopo­ru­ču­ju ke kou­pi a ke čte­ní, váž­ně výbor­ně napsa­né, jako vždyc­ky. Má 183 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 249 Kč zde.

 

 • Autor: Varian Johnson
 • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
 • Nakladatelství: Fragment
 • Datum vydá­ní: 23. 01. 2018
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Magická zvířata - kočičí čáry - kniha8. února 2018 Magická zvířata - kočičí čáry - kniha Lotka byla smutná. Před dvěma dny jí maminka sdělila, že vzala novou práci v Paříži, tudíž bude muset Lotka odjet ke strýčkovi na celé léto. Lotka byla velmi nazlobená, protože maminku […]
 • Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha9. února 2018 Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha Lewis jel s otcem autem do města, protože si chtěl koupit novou hru, jenž se jmenovala Ledová bouřka. Už ji totiž hrál u své kamarádky Maddy a přišla mu úžasná. Otec tomu moc nerozuměl. […]
 • Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha9. února 2018 Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha Poppy se celá natěšená řítila k Milli. Kamarádky se objaly. Poppy přijela do Stáje Zlatá hvězda, která patřila její tetě Sofii a jejímu manželovi, veterináři Markovi, kteří ji měli velmi […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha13. září 2017 Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha Kaijna se vydala jednoho dne na trh - musela nakoupit rodině několik věcí. Zpočátku vše probíhalo normálně, na trhu pokřikovali prodejci, kteří se snažili přilákat zákazníky, tudíž i […]
 • Alea - dívka moře: Tajemství oceánů - kniha21. září 2017 Alea - dívka moře: Tajemství oceánů - kniha Alea se jednoho dne k večeru probudila a najednou zjistila, že leží v teplé kajutě a vtom si uvědomila, že je v bezpečí u svých kamarádů na lodi Crusis. Plachetnice se plavila na otevřené […]
 • Kamarádky kouzelných zvířátek: Velké překvapení Evky Štětinkové2. února 2018 Kamarádky kouzelných zvířátek: Velké překvapení Evky Štětinkové Nejlepší kamarádky Jola Formanová a Lilka Hartlová se na Jolině zahrádce momentálně bavily tím, že sbíraly kaštany. Ne jen tak jako, ale pro veverku, o kterou se nyní rodina Lilky starala. […]
 • Pax, můj liščí přítel19. září 2017 Pax, můj liščí přítel Petr jel v autě se svým otcem a svým zvířecím kamarádem - lišákem Paxem. Toho našel ještě jaké velmi maličké mládě a vychovával ho až do nynějška - několik týdnů. Nyní ho otec přinutil, […]
 • U nás doma v zoo - Slůně bez maminky17. července 2017 U nás doma v zoo - Slůně bez maminky Lea, Františka a Marie Frankovy – úplně běžná rodina, někdo by řekl. Ovšem ne až tak docela. Marie je maminka Ley a Františky a dělá ředitelku Zoo-Ráj, která je ovšem zadlužená po bývalém […]
 • Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá Baryka? - kniha8. září 2017 Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá Baryka? - kniha Katka ráda sní a úplně nejvíc o malých pejscích - štěňátkách. Bohužel jí rodiče nedovolí vlastní a tak si o tom aspoň povídá se svojí kamarádkou Májou. Bohužel spolu nejsou ve třídě a tak […]
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Simpsonovi.Blog
Simpsonovi.Blog