Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha | Recenze knih (audio… komiksy…) | Kritiky.cz

Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha
Zeríf se zachy­til prs­ty v malé pukli­ně a pokou­šel se vylézt na úzkou skal­ní řím­su. Byl rád, že vyvá­zl vcel­ku se zdra­vou kůží. Byl na útě­ku celé dny. Jakmile se obje­vi­li Zelenopláštníci, tak se Zeríf hned sna­žil zmi­zet, pro­to­že po něm šli, což bylo logic­ké. Když skon­či­la vál­ka, tak shle­dal, že mu zůsta­lo vlast­ně jen mini­mum spo­jen­ců, což pro něj neby­lo vůbec dob­ré. Zeríf našel roz­klá­da­jí­cí mrši­nu a oka­mži­tě si pře­ho­dil přes rame­no. Napadlo ho totiž, že by její puch mohl zamas­ko­vat Zerífovu pacho­vou sto­pu. Následně si našel jes­ky­ni, ve kte­ré pře­čkal dva dny. Měl neu­stá­le pocit, že sly­ší svo­je nepřá­te­lé a tak se neod­vá­žil vylézt.

Najednou uvi­děl čer­va, jak leze smě­rem k jeho obli­če­ji. Červ se mu dostal do těla a Zeríf byl opět tím moc­ným. Mezitím seděl Takoda na bře­hu Sírového moře. Snažil se najíst záblesk Xanthé. Věřil, že je naži­vu a odmí­tal coko­liv jiné­ho při­pus­tit. O dal­ší kus dál sedě­la na plá­ži Mej-lin spo­lu s Connorem, kte­ří vydla­bá­va­li tykev. Nedělali to kvů­li jídlu - pokou­še­li se vyro­bit něja­ké pla­vi­dlo, kte­ré by je dosta­lo přes vodu. Mezitím při­šel za Takodou Kovo - jeho spi­ri­tu­ál­ní zví­ře - a done­sl mu plnou náruč skal­ních cha­luh. Bylo to v pod­sta­tě jedi­né, co se dalo na tom­to mís­tě sníst.

V jiné čás­ti země stá­la Abeke na palubě lodi jmé­nem Tellunova pýcha II. Upřeným zra­kem hle­dě­la na běžo­vé úte­sy, kte­ré se kle­nu­ly v dáli. Jednalo se o mís­to zva­né Niloj - její domov. Na palubě byl i Rolan a Taša, kte­rá však toho ješ­tě moc neu­mě­la, co se týká boje - aspoň jak si to Abeke a Rolan mys­le­li. Abeke měla na palubě i leo­par­di­ci Urazu - své spi­ri­tu­ál­ní zví­ře, kte­rá by však radě­ji byla v kli­du, než aby ji Abeke poplá­ca­va­la. Jeli do Kajlífu, kde se měli setkat s Dantem, což se jim i poda­ři­lo.

Procházeli zrov­na po tržiš­ti, kde byl čilý ruch. Potřebovali se dostat do obcho­du s hed­vá­bím, kte­rý vedl jeden z Faiselových lidí - Otto. Faisel byl zdej­ší panov­ník, kte­rý měl syna, jenž také zís­kal spi­ri­tu­ál­ní zví­ře - lva Cabara, ale neu­měl s ním vůbec pra­co­vat a Faisel to těž­ce nesl, že jeho syn je tako­vé nemeh­lo. Do toho­to obcho­du se vyda­li pro­to, aby je Otto dove­dl k Faiselovi, kte­rý však Zelenopláštníky nená­vi­děl, naroz­díl od svo­jí ženy. Bohužel to nedo­padlo dob­ře a došlo k boji. Abeke, Rolan, Taša i Dante muse­li zmi­zet. Podařilo se jim však dostat do palá­ce lstí.

Nechali se najmout jako slu­žeb­nic­tvo. Nutno podotknout, že Faisel se k slu­žeb­nic­tvu necho­val nej­lé­pe a mno­ho dětí, kte­ré u něj slou­ži­ly při­šly o prs­ty, a to ješ­tě v tom lep­ším pří­pa­dě. Nejvíc se mu zalí­bi­la Abeke, pro­to­že doká­za­la vcel­ku ovlá­dat Cabara. Faisel tak při­ká­zal, aby byla jako osob­ní slu­žeb­ná jeho syna s tím, že ho mož­ná nau­čí, jak zachá­zet se spi­ri­tu­ál­ním lvem. Abeke se sna­ži­la a poku­si­la se Kirata, syna Faisela dostat pryč z palá­ce, aby jim pomohl, avšak to skon­či­lo neslav­ně. Všichni Zelenopláštníci se dosta­li do věze­ní, avšak při­šla pomoc ze stra­ny Faiselovy ženy La Remaidžy, kte­rá byla sestrou Tárika - což byl bojov­ník, kte­rý vlast­ně svým způ­so­bem vycho­val Rolana.

Třetí díl z této série a opět vyni­ka­jí­cí. Jen těž­ko si doká­žu před­sta­vit, že by něja­ký díl z této série byl špat­ný. Rozhodně to dopo­ru­ču­ju ke kou­pi a ke čte­ní, váž­ně výbor­ně napsa­né, jako vždyc­ky. Má 183 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 249 Kč zde.

 

 • Autor: Varian Johnson
 • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
 • Nakladatelství: Fragment
 • Datum vydá­ní: 23. 01. 2018

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Magická zvířata - kočičí čáry - kniha8. února 2018 Magická zvířata - kočičí čáry - kniha Lotka byla smutná. Před dvěma dny jí maminka sdělila, že vzala novou práci v Paříži, tudíž bude muset Lotka odjet ke strýčkovi na celé léto. Lotka byla velmi nazlobená, protože maminku […]
 • Veterinární akademie - Škola začíná - kniha6. června 2018 Veterinární akademie - Škola začíná - kniha Ve Vrbovém údolí se Abbey chystala na svůj první školní den. Za spolubydlící měla holku jménem Hanna. Už na první pohled bylo patrné, že jejich rodiny jsou tak rozdílné, jak jen to mohlo […]
 • Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha3. června 2018 Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha Orion a Destiny, dva okřídlení koně, dvojčata, se spolu za měsíčního svitu honili po obloze. Destiny vyhrávala a ještě si Oriona kvůli tomu dobírala, ale tak jemně sestersky. Orion si […]
 • Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha27. února 2018 Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha Ema Parkerová byla štěstím bez sebe. Právě skončila škola a na celých šest týdnů má prázdniny. Je to o to lepší, protože bydlí v záchranné zoologické zahradě, jejímž majitelem je strýček […]
 • Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha9. února 2018 Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha Lewis jel s otcem autem do města, protože si chtěl koupit novou hru, jenž se jmenovala Ledová bouřka. Už ji totiž hrál u své kamarádky Maddy a přišla mu úžasná. Otec tomu moc nerozuměl. […]
 • Psí záchranářky - Báječný pes - kniha4. března 2018 Psí záchranářky - Báječný pes - kniha Taylor šla ke své skříňce, už totiž skončilo vyučování a Taylor si ještě stále zvykala na novou školu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodinou do jiného města a nebylo to […]
 • Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha9. února 2018 Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha Poppy se celá natěšená řítila k Milli. Kamarádky se objaly. Poppy přijela do Stáje Zlatá hvězda, která patřila její tetě Sofii a jejímu manželovi, veterináři Markovi, kteří ji měli velmi […]
 • Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha1. března 2018 Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha Róza Sanchezová je desetiletá normální holka, ale má dva problémy - chce psa a má čtyři nezvedené starší bratry. Podle ní jsou hluční, špinaví, dělají rámus a vlastně zaneřádí celý dům. […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha12. května 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha Před sedmi měsíci začala padat obloha. Stařešina posvátného kmenu, jehož součástí byl i opičák Kovo, se chystal zahájit posvátnou hostinu, když se začalo dít něco, co nikdo ještě nikdy […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha13. září 2017 Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha Kaijna se vydala jednoho dne na trh - musela nakoupit rodině několik věcí. Zpočátku vše probíhalo normálně, na trhu pokřikovali prodejci, kteří se snažili přilákat zákazníky, tudíž i […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg