Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Robert Moss – Tři pouhé věci (100%)


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Robert Moss – Tři pou­hé věci (100%)
Ohodnoťte člá­nek

Hovorí sa – je to len sen, je to len náho­da, je to len fan­tá­zia... Teda, ak mám byť presnej­šia, hovorí to súčas­ná spo­loč­nosť. Domorodé kul­t­ú­ry tie­to „tři pou­hé věci“ na ľah­kú váhu nikdy nebra­li. Na ľah­kú váhu ich nebe­rie ani Robert Moss. A ani ja.

Tři pou­hé věci – sny, náho­da a fan­tá­zia. V súčas­nos­ti sa preh­li­a­dajú, no his­tó­ria je plná prí­be­hov o dôle­ži­tých snoch, náho­dách, či fan­ta­zí­ro­va­ní. Vedeli ste, že vďaka nim vznik­lo mno­ho vyná­le­zov, orga­ni­zá­cii, myšli­e­nok či pes­ni­čiek? Zo snov pochá­d­za­jú meló­die pies­ní Yesterday od The Beatles ale­bo Drops of Jupiter od sku­pi­ny Train.

Sny, náho­da aj fan­tá­zia majú neja­ké pra­vi­dlá, resp. moc, kto­ré Robert Moss dopo­drob­na popí­sal v kni­he. Nejdem Vám ich všet­ky pre­zrá­d­zať, bolo by to prac­né. Nebudem taj­nost­kár­ka, pre­zra­dím Vám aspoň jed­no pra­vi­dlo náho­dy.

Jedným z pra­vi­diel náho­dy (ak sa to tak dá nazvať) je, že svet sa rýmu­je. Napr. v čase písa­nia tej­to recen­zie som mala robiť nie­čo iné, ale... Prokrastinácia vyhra­la a ja som sa roz­hod­la, že je poho­dl­nej­šie písať recen­ziu na túto pek­nú kni­hu. Na tú dru­hú (časo­vo limi­to­va­nú) čin­nosť, ktorú som mala robiť, som jed­no­du­cho nema­la chuť. Mala som však zapnu­tý tele­ví­zor, hudob­ný kanál, kde mi cel­kom (ne)nápadne pri­po­me­nu­li, že mám robiť nie­čo iné. Dokonca až tak kon­krét­ne, že mi v tele­ví­zii uká­za­li pres­ne tú vec, o kto­rej som mala písať (mala to byť recen­zia na jeden kon­krét­ny pro­dukt). A aby toho nebo­lo málo, pes­nič­ka sa vola­la Motivation (moti­vá­cia). Takže tak­to sa doká­že život zarý­mo­vať v oby­čaj­nej chvíľ­ke.

Robert Moss nie­len popi­su­je prin­cí­py náhod. Rozoberá ich, hrá sa s nimi a nazý­va to „hry s kaž­do­den­nou rea­li­tou“. Moss verí, že nič na sve­te nie je náhod­né (no, zasa sa môj život rýmu­je – pred­chvíľou som číta­la kni­hu o tele­pa­tii, kto­rá sa zao­be­ra­la kvan­to­vou fyzi­kou a tam via­cerí popred­ní fyzi­ci tvr­di­li, podob­ne ako Moss, že kaž­dá náho­da má svoj zmy­sel). Autor zachá­d­za v tých­to hrách s náho­dou až tak ďale­ko, že si od náhod nechá­va radiť, viesť sa nimi a vždy, keď tak spra­ví, tak sa jeho deň neja­ko prekva­pi­vo zme­ní, zaži­je nie­čo nečaka­né a neza­bud­nu­teľ­né. Nebudem však roz­prá­vať tie­to neraz bláz­ni­vé prí­be­hy za auto­ra kni­hy, dúfam, že Vám sta­čia tie­to moje.

A ak číta­te túto recen­ziu náho­dou, má neja­ký zmy­sel, kto­rý môže­te (ale netr­dím, že musí­te) nájsť v tej­to kni­he.

Záverečné hod­no­te­nie:

Autor úžas­ne pre­mos­til šaman­ské tra­dí­cie s moder­nou kvan­to­vou fyzi­kou nená­pad­nou for­mou. Robert Moss je výni­moč­ný člo­vek a verím, že ak by sme sa raz stret­li, mali by sme sa o čom roz­prá­vať. A bol by to roz­ho­vor na dlho. Kniha mi padla do nôty, odke­dy som ju číta­la, poze­rám na náho­dy inak.

Mám rada fil­my a kni­hy. Momentálne píšem ešte pre strán­ku comicbox.eu, pod rov­na­kým menom - Kristina, člán­ky o fil­mo­vých novin­kách a aktu­a­li­tách vo sve­te komik­sov. Som aj spo­lu­au­tor­kou blo­gu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uve­rej­ňu­jem povied­ky.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%)14. února 2018 William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%) Tužili ste niekedy v živote byť členom špeciálnych jednotiek? Alebo dokonca byť ich veliteľom? Jasné, aj ja som mala životné obdobie, kedy ma taká predstava naozaj nadchýnala. Že ste na […]
  • Rhonda Byrne – Tajomstvo (85%)25. prosince 2017 Rhonda Byrne – Tajomstvo (85%) Kniha Tajomstvo je prvá z kolekcie "Tajomstvo". Autorka Rhonda Byrne zatiaľ vydala dokopy 4 knihy. No práve Tajomstvo dosiahlo najväčší úspech. Niet sa čomu čudovať. Ľudia sa […]
  • Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100%27. dubna 2017 Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100% Úprimne ma potešilo, keď som v kníhkupectve objavila knihu profesora Enrighta. Problematika odpúšťania mi nie je neznáma a preto som vedela, že táto kniha je poklad. Na začiatok je […]
  • Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ)25. června 2016 Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ) Najnovšia Jonassonova kniha „Zabijak Anders a jeho priatelia“ odpovedá na otázku, čo sa stane, keď sa stretnú neveriaca farárka, recepčný z bývalého bordelu a slávny národný zabijak. […]
  • Rozhovor s Janou Kvantikovou13. dubna 2017 Rozhovor s Janou Kvantikovou  Jak se Vám spolupracovalo s Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pracovně potkali? S pánom režisérom sme sa doteraz nepoznali, bola to naša prvá spolupráca, ale ja dúfam, že nie posledná. […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
  • Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%)20. dubna 2017 Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%) Ruku hore ten, kto je dokonalý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlásil nikto. Niektorí ľudia „musia byť dokonalí“ iba občas, niektorí sú vyslovene perfekcionisti a „musia byť […]
  • Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99%2. srpna 2017 Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99% Ste vegetariáni, alebo si ani nedokážete predstaviť jedlo bez mäsa? Údenie je staronovým trendom v prípade jedál. Milovníci mäsa sa pri prečítaní názvu knihy Uzení pro labužníky potešia. […]
  • Jozef Petro – Slovenské klenoty UNESCO – 99%29. listopadu 2017 Jozef Petro – Slovenské klenoty UNESCO – 99% Sú knihy, ktoré človek prečíta raz a zanechajú na ňom silný dojem. Jednou takou knihou je kniha Slovenské klenoty UNESCO. Prečo? Kniha má živé, farebné fotografie, autorom veľkej časti […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...