Recenze knihy: Botanicum | Recenze knih (audio… komiksy…) | Kritiky.cz

Recenze knihy: Botanicum

Království rost­lin bez nut­nos­ti opus­tit tep­lo domo­va – tak by se dalo defi­no­vat Botanicum auto­rek Katie ScottovéKathy Willisové. Na pře­ba­lu se dočte­te, že se jed­ná o muze­um, kte­ré má ote­vře­no kdy­ko­liv se vám zachce. Samozřejmě se jed­ná o mír­nou nad­sáz­ku a jedi­nou sla­bi­nu kni­hy, kte­rá by moh­la být obsáh­lej­ší. Říše rost­lin je nesku­teč­ně dru­ho­vě pes­t­rá a na řadu z nich se v Botanicu nedo­sta­lo. I tak zde najde­te infor­ma­ce o širo­ké šká­le rost­lin a jejich pře­hled­ný vývoj od mecho­ros­tů až po sou­čas­né kvě­ti­ny a stro­my, jak je zná­me dnes.

Už při prv­ním ote­vře­ní kni­hy srd­ce kaž­dé­ho bota­ni­ka zaple­sá, a byť je kni­ha urče­na pře­de­vším pro děti, najde si svo­je pří­z­niv­ce i v řadách dospě­lých čte­ná­řů. Drtivou vět­ši­nu úspě­chu tvo­ří nád­her­né ilu­stra­ce v jed­not­li­vých kapi­to­lách, kte­ré oprav­du při­po­mí­na­jí uspo­řá­dá­ní v muzej­ních expo­zi­cích. I tam jsou vět­ši­nou zastou­pe­ny jen čás­ti vět­ších rost­lin – plo­dy, lis­ty, vět­ve a men­ší dru­hy pak jako celek. Úchvatným dojmem půso­bí ilu­stra­ce zařa­ze­ná v úvo­du pod názvem Strom živo­ta zná­zor­ňu­jí­cí vývoj vyš­ších rost­lin s jed­not­li­vý­mi vět­ve­mi. Barevné rost­li­ny a kvě­ty na čer­ném pod­kla­dě vypa­da­jí  pros­tě dob­ře. Stejnou kom­bi­na­ci pou­ži­la na jed­nom svém pro­pa­gač­ním mate­ri­á­lu i praž­ská bota­nic­ká zahra­da.

Jestliže mlu­ví­me o nád­her­ných ilu­stra­cích, musí­me si všim­nout i zda­ři­lé tex­to­vé čás­ti kni­hy. I když se jed­ná o kni­hu pro dět­ské­ho čte­ná­ře, jsou jed­not­li­vé kapi­to­ly napsá­ny sro­zu­mi­tel­ně, ale na urči­té bota­nic­ké úrov­ni, kte­rá vyža­du­je před­cho­zí zna­los­ti, na kte­rých lze dále sta­vět. Například pro­ce­su foto­syn­té­zy. I tak se zde vysky­tu­jí poměr­ně odbor­né ter­mí­ny, na kte­ré bohu­žel v kni­ze není dost mís­ta k dal­ší­mu vysvět­le­ní. Kdo z běž­ných nác­ti­le­tých dětí ví, co je to rodo­změ­na, rhi­zo­i­dy, zygo­ta, spo­ro­fyt, apod.?

Zvídavé děti kni­ha nasmě­ru­je k dal­ší­mu pozná­vá­ní a dohle­dá­vá­ní sou­vi­se­jí­cích infor­ma­cí. A pře­de­vším pro ně je kni­ha urče­na. Asi neby­lo zámě­rem auto­rek v jed­né pub­li­ka­ci obsáh­nout všech­na spe­ci­fi­ka rost­lin­né říše, ale spí­še poo­tevřít dve­ře do taju­pl­né­ho svě­ta rost­lin, což se beze zbyt­ku poved­lo na výbor­nou.

Ve stej­né řadě v nakla­da­tel­ství Albatros vyšlo i Animalium, ve kte­rém najde­te to nej­za­jí­ma­věj­ší z vývo­je živo­čiš­ných dru­hů.

Ukázka z kni­hy:

Rostliny se z vod­ní­ho pro­stře­dí na souš zača­ly pře­sou­vat někdy před 470 mili­o­ny let. Nejranější sucho­zem­ské rost­li­ny, také zva­né vyš­ší , se vyvi­nu­ly ze zele­ných řas a byly podob­né dneš­ním ját­rov­kám, hle­ví­kům a mechům, kte­ré se dohro­ma­dy ozna­ču­jí jako mecho­ros­ty. Ještě nema­jí vytvo­ře­na pra­vá vodi­vá ple­ti­va, kte­rá by jim umož­ni­la růst vzpří­me­ně. Díky tomu jsou na dotek měk­ké a do výš­ky nedo­růs­ta­jí více než 50 cm.

Knihu může­te aktu­ál­ně zakou­pit se sle­vou na Albatrosmedia.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Proč? 13x proto (Tady Hannah Bakerová. Živá a stereo.)6. srpna 2017 Proč? 13x proto (Tady Hannah Bakerová. Živá a stereo.) Knížky pro dospívající dívky nebyly ani v dobách, kdy jsem na tom měla věk, mým šálkem kávy. Přesto jsem, spíše ze zvědavosti, po tomto žánru občas sáhla. A měla jsem štěstí, že se mi […]
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […]
  • NAKLADATELSTVÍ ALBATROS UDĚLILO VÝROČNÍ CENY. DOMINOVALY JIM ŽENSKÉ AUTORKY, DO SÍNĚ SLÁVY VSTOUPILA MARTINA DRIJVEROVÁ22. dubna 2016 NAKLADATELSTVÍ ALBATROS UDĚLILO VÝROČNÍ CENY. DOMINOVALY JIM ŽENSKÉ AUTORKY, DO SÍNĚ SLÁVY VSTOUPILA MARTINA DRIJVEROVÁ Výroční ceny nakladatelství Albatros za rok 2015 znají od včerejška své vítěze. Do pomyslné síně slávy vstoupila spisovatelka Martina Drijverová, která z rukou generálního ředitele skupiny […]
  • Recenze: Zlověstné vlny11. června 2018 Recenze: Zlověstné vlny Ostrov kdesi na severu Skotska, neklidné moře, temná obloha a ještě temnější rodinná historie, kterou má za úkol objasnit mladý svérázný oceánograf. Toho času působící jako soukromý […]
  • Dívka v modrém plášti30. května 2017 Dívka v modrém plášti Píše se rok 1943. V Amsterdamu okupovaném nacisty vládne přídělový systém. Mladá Hanneke však na černém trhu dokáže sehnat většinu věcí, které lidé potřebují. Při jedné z donášek ji její […]
  • Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpočítávání konce 60%2. března 2017 Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpočítávání konce 60% Odejít ze světa a ještě za to získat ocenění? Tak to se může povést jen těm, kteří nepřežili díky své vlastní hlouposti. Řeč je o Darwinově ceně, která se uděluje od roku vznikla v roce […]
  • Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl15. června 2018 Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl Během druhé světové války ze zámku u Lublaně jedné lednové noci beze stopy zmizela okouzlujúcí žena z vysoké společnosti. Co se s ní stalo? Ona a její manžel byli nuceni stýkat se s […]
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%8. ledna 2017 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […]
  • Francouzské klenoty23. června 2018 Francouzské klenoty Rádi cestujete a hledáte nová místa, která byste mohli navštívit? Nebo plánujete letní dovolenou a nevíte, kam jít? Vyberte si Francii! Tahle země vám nabídne mnoho krásných míst, které si […]

1 komentář: „Recenze knihy: Botanicum

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg