Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Prezidenti


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Prezidenti
Ohodnoťte člá­nek

V něko­li­ka uply­nu­lých měsí­cích jste slo­vo pre­zi­dent sly­še­li v růz­ných for­mách a sou­vis­los­tech něko­li­krát den­ně. Na někte­ré­ho z pre­zi­dent­ských kan­di­dá­tů jste natre­fi­li na kaž­dém rohu. Shlíželi  z bill­bo­ar­dů, vyku­ko­va­li z poš­tov­ních schrá­nek, se svý­mi dru­ži­na­mi oku­po­va­li náměs­tí, vyba­fli z kaž­dé webo­vé strán­ky,… A prá­vě do této doby si Albatros Media nača­so­val vydá­ní nové kni­hy Vladimíra Lišky Prezidenti. Aktuální voleb­ní klá­ní je už za vámi a Hrad obsa­zen sta­ro­no­vým vlád­cem. Můžete se pře­stat věno­vat před­vo­leb­ním deba­tám a začíst se do život­ních pří­bě­hů pre­zi­den­tů, kte­ří postup­ně ved­li naši zemi od roku 1918 až do sou­čas­nos­ti.

Obsah kni­hy je řazen chro­no­lo­gic­ky, tak­že se postup­ně sezná­mí­te s osu­dy Tomáše Garrigue Masaryka, Edvarda Beneše, Emila Háchy, Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého, Antonína Novotného, Ludvika Svobody, Gustáva Husáka, Václava Havla, Václava Klause a aktu­ál­ní­ho pre­zi­den­ta Miloše Zemana. Větší část kaž­dé kapi­to­ly je věno­vá­na pro­fes­ní drá­ze a dějin­ným okol­nos­tem. Osobní život kaž­dé­ho z mužů je v pří­pa­dě této kni­hy spí­še okra­jo­vou zále­ži­tos­tí, což se dá s ohle­dem na roz­sah kni­hy před­po­klá­dat. I tak jsou někte­ré kapi­to­ly znač­ně zhuš­tě­né a čte­nář zava­len infor­ma­ce­mi, kte­ré by v někte­rých pří­pa­dech vyda­ly na samot­ný román. Toto se týká hlav­ně pre­zi­den­tů, kte­ří už nejsou mezi námi. Kapitoly o Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi jsou v pomě­ru k ostat­ním pře­kva­pi­vě krát­ké. Lze si poklá­dat otáz­ku, proč tomu tak je. Ještě neu­zrá­la doba na to, aby bylo mož­né objek­tiv­ně zhod­no­tit jejich fun­go­vá­ní v úřa­du?

Díky popi­su okol­nos­tí, kte­ré ved­li k dosa­ze­ní jed­not­li­vých pre­zi­den­tů do úřa­du, čte­nář záro­veň absol­vu­je i malý kurz z novo­do­bých dějin Československa. Stejně jako se pre­zi­dent podí­lí na určo­vá­ní vývo­je ve stá­tě, tak je jeho půso­be­ní ovliv­ně­no aktu­ál­ní poli­tic­kou a eko­no­mic­kou situ­a­cí v zemi. Mladší čte­ná­ři se dozvě­dí řadu zají­ma­vých fak­tů a star­ší si mohou osvě­žit vzpo­mín­ky a pří­pad­ně kon­fron­to­vat s pro­ži­tou rea­li­tou. Knihu lze v kaž­dém pří­pa­dě dopo­ru­čit čte­nář­ské obci napříč věkem i poli­tic­kým pře­svěd­če­ním.

Milým detai­lem, kte­rý potě­ší oko čte­ná­ře, je malý lipo­vý lís­tek u čís­la kaž­dé stra­ny jako při­po­mín­ka národ­ní­ho stro­mu. Co nao­pak potě­ší méně je pou­ží­vá­ní slo­ve­sa zglaj­ch­šal­to­vat, kte­ré má autor oči­vid­ně v obli­bě. Knize by více slu­še­lo pou­ží­vá­ní jiné­ho vhod­né­ho ekvi­va­len­tu. Malá poznám­ka k samot­né obál­ce, kte­rá je sesta­ve­na z dobo­vých zná­mek vychá­ze­jí­cích u pří­le­ži­tos­ti půso­be­ní jed­not­li­vých pre­zi­den­tů. Prezidentů dopo­sud bylo jede­náct, ale zná­mek se zde stří­dá pou­ze deset. Chybí znám­ka s Emilem Háchou, což pozor­né­mu čte­ná­ři neu­jde hned při prv­ním pohle­du. Fanoušci fila­te­lie zbystří, pro­to­že ví, že Hácha nikdy na poš­tov­ní znám­ce nevy­šel. Nestálo by pak za úva­hu zvo­lit jinou gra­fic­kou for­mu obál­ky?

Je zná­mo, že v sou­kro­mí se o němec­kých oku­pan­tech Hácha vyja­d­řo­val s vel­kým despek­tem, zejmé­na nesná­šel K. H. Franka, kte­ré­ho se bál a jenž s ním vět­ši­nou jed­nal hrubě a pový­še­ně. Teror, kte­rý Heydrich po svém pří­jez­du do Prahy v Protektorátu zave­dl, byl pro stát­ní­ho pre­zi­den­ta těž­kým bře­me­nem. Popravy a depor­ta­ce čes­kých vlas­ten­ců do nacis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních tábo­rů jas­ně nazna­čo­va­ly, že čes­ká auto­no­mie se už stá­vá jen prázd­ným pojmem. Navíc byly do čes­ké pro­tek­to­rát­ní vlá­dy Heydrichem jme­no­vá­ny i oso­by, kte­ré již bez skru­pu­lí kola­bo­ro­va­ly s oku­pan­ty.

Vladimír Liška je absol­ven­tem Pedagogické fakul­ty Univerzity Karlovy. Momentálně půso­bí jako pub­li­cis­ta a pro­za­ik se zamě­ře­ním na his­to­rii, záha­dy a nepro­bá­da­né jevy. Publikoval v časo­pi­sech Reflex a Koktejl. Je auto­rem více než tři­ce­ti knih.

Knihu může­te nyní zakou­pit na Albatros Media se sle­vou.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Ženy českých panovníků 33. srpna 2017 Ženy českých panovníků 3 Mgr. Vladimír Liška, přední český záhadolog, se ve třetím dílu této úspěšné série věnuje neprávem opomíjeným čtrnácti kněžnám a královnám. Připomíná, že na bedrech žen panovníků spočívala […]
  • Zdravé svačiny do školy i do práce16. února 2018 Zdravé svačiny do školy i do práce Poslední dobou se bez nadsázky roztrhnul pytel s návody jak se zdravě stravovat a kuchařkami, které jsou plné zdravých receptů. Všude kolem se to hemží výrazy jako raw, bio, lokální […]
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%8. ledna 2017 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […]
  • Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - 95 %22. ledna 2017 Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - 95 % Byla Lukrézie Borgia skutečně obávanou travičkou? Jsou obvinění, vznesená proti Kateřině Howardové, páté ženě anglického krále Jindřicha VIII., pravdivá? Co skrývala milenka Ludvíka I. […]
  • Koukám a co nevidím4. března 2018 Koukám a co nevidím Ivanku Devátou jako autorku řady povídek a fejetonů netřeba dlouze představovat. Aktuálně vychází v nakladatelství Motto její sbírka každodenních postřehů ze života s názvem Koukám a co […]
  • Les7. března 2018 Les Malé děti jsou velmi zvídavé a jejich zvědavost není často možné ukojit jednoduchou odpovědí. Pro rodiče, kteří si rádi vezmou pomocníka v podobě knihy, je zde novinka Angely Weinholdové […]
  • Zadrátovaný svět14. března 2018 Zadrátovaný svět Začalo to Deníkem Anny Frankové… A pokračuje do dnešních dnů. Holokaust je i přes několik desítek let, které nás od něj dělí, stále aktuální téma. Každá další kniha přinášející svědectví o […]
  • V oblaku dezinfekce2. dubna 2018 V oblaku dezinfekce Osobitý humor, laskavost a nadhled jsou devizy, které Ivance Deváté rozhodně nechybí. Čeho se jí však občas nedostává, je zdraví, ale i z tohoto nedostatku dokázala udělat přednost a svoje […]
  • Ztracený letec22. února 2018 Ztracený letec Příběhy s motivem války – lhostejno jaké – se těší stále velké oblibě napříč čtenářskou obcí. Novým trendem v oblasti tohoto žánru, který se začal prosazovat během několika minulých let, […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Filmové recenze