Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

MY LITTLE PONY: Nejkrásnější kolekcePartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
MY LITTLE PONY: Nejkrásnější kolek­ce
Ohodnoťte člá­nek

Také vaše děti milu­jí pří­běhy léta­jí­cích a všu­dypří­tom­ných roz­to­mi­lých hrdi­nů v podo­bě „My Little Pony“? Tak to by vám zce­la urči­tě nemě­la v kni­hov­nič­ce chy­bět tato úžas­ná kni­ha pod názvem „My Little Pony - Nejkrásnější kolek­ce“, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství EGMONT ČR, s.r.o..

Tato kolek­ce je sesta­ve­ná na moti­vy stej­no­jmen­né­ho pohád­ko­vé­ho seri­á­lu „My Little Pony“ a vyprá­ví osm krát­kých pří­bě­hů, v kte­rých se může­te sami sezná­mit s jed­not­li­vý­mi koní­ky jako jsou např. Spike, Twilight, Sparkle, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, Applejack, Apple Bloom.

Všichni tito zmi­ňo­va­ní hrdi­no­vé žijí v malém měs­teč­ku jmé­nem Ponyville, kde kaž­dý den pro­ží­va­jí svá nová a nová dob­ro­druž­ství. Na strán­kách této úžas­né „Nejkrásnější kolek­ce“ pozná­te nejen všech­ny tyto milé koní­ky, ale samo­zřej­mě i jejich sil­né a sla­bé strán­ky a vzá­jem­ná spo­je­nec­tví.

Sami se na vlast­ní kůži pře­svěd­čí­te, že ač je kaž­dý koník tak tro­chu jiný, přec všich­ni vždy a za kaž­dé situ­a­ce sto­jí spo­lu pohro­ma­dě a tvo­ří jed­nu vel­kou rodi­nu. A i když už někdo na té své ces­tě živo­tem občas tak tro­chu klo­pýt­ne a uklouz­ne, jsou to prá­vě oni, co tu jsou, podr­ží a uká­ží ten správ­ný směr.

Ať už tak nebo onak, pomo­cí pří­bě­hů o poní­cích se děti rych­le pono­ří do jed­not­li­vých dob­ro­druž­ství svých oblí­be­ných hrdi­nů a uži­jí si spous­tu spo­leč­né zába­vy včet­ně řeše­ní a rozuz­le­ní osmí záple­tek, z kte­rých si urči­tě odne­sou i uži­teč­né rady a pona­u­če­ní do své­ho běž­né­ho živo­ta.

Samy rády budou číst o tom, jak spo­leč­ná prá­ce a spo­lu­prá­ce doká­že všech­ny pří­tom­né spo­jit a dělat zázra­ky. Naučí se nesou­dit kni­hu pod­le oba­lu, i to že kle­py a před­sud­ky můžou nejen kama­rá­dům, ale hlav­ně ji, moc ublí­žit.

„Nikdy nesuď kni­hu pod­le oba­lu. Někdo tře­ba vypa­dá neob­vykle či stra­ši­del­ně, ale je tře­ba podí­vat se do jeho duše a zjis­tit, jaký sku­teč­ně je.“

Celá kni­ha děti učí tomu, co je to oprav­do­vé přá­tel­ství, jeho sku­teč­né a pra­vé hod­no­ty, to jak být nej­lep­ší a umět vždy a pokud mož­no za kaž­dé situ­a­ce nezišt­ně pomo­ci.

„Laskavost, ač se to vůbec nezdá, může mít spous­tu podob, a někdy může být i neob­rat­ná a hru­bá, aby pomoh­la něco nebo něko­ho donu­tit udě­lat to, co má, postr­čit ho smě­rem ke koná­ní dob­ra, k tomu, aby šel dál....“

Nebojte se a pro­ži­je­te spo­lu s nimi tře­ba i svá­tek „Nočních Děsů“, vydej­te se na Akademii Wonderbolts, nebo se podí­vej­te do Fluttershyiny dra­čí polep­šov­ny... bude­te nato­lik nad­še­ni a okouz­le­ni jed­not­li­vý­mi a pou­ta­vý­mi pří­běhy, že se k nim bude­te vždy zno­vu a zno­vu vra­cet....

Kniha je vhod­ná hlav­ně pro všech­ny začí­na­jí­cí čte­ná­ře, neboť obsa­hu­je jed­no­du­chý, nijak slo­ži­tý text boha­tě dopl­ně­ný krás­ný­mi a fan­ta­zii pod­po­ru­jí­cí­mi ilu­stra­ce­mi, díky nímž si oži­ví tak dob­ře zná­mé pří­běhy z tele­vi­ze.

Přejeme pří­jem­né počte­níč­ko!

My Little Pony

Nejkrásnější kolek­ce
Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT ČR, s.r.o., ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s. v roce 2017
Z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu pře­lo­ži­la Klára Nettlová
První vydá­ní
Počet stran: 260
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Jediný den od Martina Baltscheita22. srpna 2017 Jediný den od Martina Baltscheita Chcete-li své děti naučit vážit si jednotlivých okamžiků, drobných maličkostí, jež nám přináší samotný život, nenechte si ujít knížku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež […]
  • "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové22. srpna 2017 "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v podezření“ od vydavatelství Grada Publishing, a.s. pod značkou Bambook si na první pohled získala nejen mě, ale hlavně mojí starší dceru. […]
  • AUTA: Nejkrásnější kolekce18. února 2018 AUTA: Nejkrásnější kolekce Máte-li doma malé nadšence aut a autíček všeho druhu, zcela určitě byste si neměli nechat ujít tuto úžasnou a okouzlující knihu pod názvem "AUTA: Nejkrásnější kolekce", jež vydalo […]
  • Ema ve školce od Gunilly Woldové29. července 2017 Ema ve školce od Gunilly Woldové Ema ve školce Pokud máte doma budoucího předškoláčka, co se chystá poprvé do školky, a rád by věděl, jaké to ve školce je, jak to tam funguje, tak právě pro něj je určena tahle knížka […]
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […]
  • Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče18. října 2017 Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Ema a její kouzelná ZOO – Osamělé lvíče“ od Amelie […]
  • Trollové18. října 2017 Trollové TROLLOVÉ Každá dětská duše, jež miluje pohádky s Trolly, nad knihou Trollové z pohádkové série „Od pohádky k pohádce“, jež vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., zajásá. Pevně věřím, […]
  • Staré pověsti české: Tyhle vám zachutnají díky pořádné dávce nadhledu a vtipu15. září 2017 Staré pověsti české: Tyhle vám zachutnají díky pořádné dávce nadhledu a vtipu Staré pověsti české zná snad každý. „Mamí, a o čem to je?“ uslyšíte nejpozději po začátku školní docházky… A pak nastane docela oříšek, protože všechna ta knižní zpracování jsou jaksi […]
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […]
  • Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames7. listopadu 2017 Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames NAKRESLI 50 ZVÍŘAT od Lee J. Ames Touží se vaše děti naučit malovat jako správní mistři malíři? Vy ale nevíte, jak na to? Zkuste jim pořídit tuto úžasnou příručku „Nakresli 50 zvířat“ od […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Rozhovor Zuzany Kronerové o Českém lvu
Rozhovor Zuzany Kronerové o Českém lvu