Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Moře inkous­tu a zla­ta: Čtenářka – Traci Chee
Ohodnoťte člá­nek

Nakladatelství Fragment při­ná­ší na trh kni­hu ze svě­ta fan­ta­sy ori­en­to­va­nou na mla­dé čte­ná­ře od 14 let, což ale nezna­me­ná, že do kni­hy se s potě­še­ním nezačtou i čte­ná­ři star­ší.

Kniha vás vtáh­ne do svě­ta, kde čte­ní je výsa­dou a je urče­na jen něko­li­ka nej­moc­něj­ším. Svět, kte­rým zmí­tá vál­ka, kde se rodi­če bojí o své chlap­ce, neboť jsou uná­še­ni, násled­ně označ­ko­vá­ní, aby bojo­va­li o svůj život.

Hlavní hrdin­kou je mla­dá Sefia, kte­rá poté, co je její otec bru­tál­ně zavraž­děn, se se svo­jí  tetou Nin sna­ží pře­žít – kra­dou, loví a skrý­va­jí se, pro­to­že Sefia má u sebe hra­na­tý před­mět zaba­le­ný v kůži, kte­rý lidé, co ji zavraž­di­li otce, chtě­jí zís­kat. Poté, co ji zajmou tetu, je Sefia odká­zá­na sama na sebe, musí v divo­či­ně pře­žít a skrý­vat se před lid­mi, kte­ří ji pro­ná­sle­du­jí. Sefii zají­má, proč chtě­jí ten před­mět, co skrý­vá v bato­hu? Proč unes­li tetu, proč zabi­li její­ho otce? A na tyto otáz­ky chce znát odpo­vě­di. Ale aby na to neby­la sama, jed­no­ho dne zachrá­ní chlap­ce s jizvou na krku, kte­rý zažil kru­té časy a nemlu­ví. Stávají se z nich par­ťá­ci, kte­ří spo­lu boju­jí za pře­ži­tí, oba mají důvod se scho­vá­vat.

Čtenář násled­ně zaží­vá různá dob­ro­druž­ství s obě­ma hrdi­ny, v pří­bě­hu je mno­ho odbo­ček a peri­pe­tií, kte­ré autor­ka pou­ži­la zřej­mě záměr­ně. V kni­ze se setká­te s pirá­ty, kouz­ly, magií, přá­tel­stvím, ale také osu­dem a jakým­si před­ur­če­ním.

Některé dějo­vé odboč­ky se ze začát­ku mohou zdát slo­ži­té, ale časem dosta­nou svůj smy­sl, proč je tam autor­ka zařa­di­la. Jen člo­věk se může hůř ori­en­to­vat, zda jde o sou­čas­nost, minu­lost či budouc­nost.

Ačkoli kni­ha je urče­na mlad­ším čte­ná­řům, roz­hod­ně to nezna­me­ná, že si ji s chu­tí nepře­čtou i čte­ná­ři star­ší. Kniha totiž obsa­hu­je napí­na­vý pří­běh a také pona­u­če­ní, ze kte­ré­ho se dá čer­pat v jakém­ko­li věku. Při čte­ní buď­te pozor­ní, pro­to­že na strán­kách se obje­vu­jí slo­va, kte­rá ve výsled­ku tvo­ří vzka­zy.

Velmi pěk­ná je obál­ka kni­hy, kte­rá je tvo­ře­na zla­ta­vý­mi tvr­dý­mi des­ka­mi. Kniha tedy upou­tá již na prv­ní pohled a to není její jedi­ný bonus. V kni­ze najde­te na urči­tých mís­tech i šedé strán­ky, kte­ré vyprá­ví pří­běh o posád­ce kapi­tá­na Rákose. Čtenář brzy pocho­pí, že tyto úryv­ky tam nejsou vlo­že­ny jen tak pro nic za nic, ale že vlast­ně sou­vi­sí s celým pří­bě­hem.

Ačkoli kni­ze lze občas vytknout dějo­vou slo­ži­tost, mís­ty mož­ná až nepře­hled­nost na to, že je urče­na pře­de­vším mla­dým čte­ná­řům, tak i přes ten­to nedo­sta­tek se jed­ná o pou­ta­vou a čti­vou kni­hu s ori­gi­nál­ním pří­bě­hem, kte­rý může zaujmout. Škoda je také více­mé­ně ote­vře­né­ho kon­ce, kde čte­nář čekal odpo­vě­di na otáz­ky, kte­ré se v prů­bě­hu kni­hy naský­ta­jí, odpo­vě­ze­no je jen na někte­ré z nich a to ješ­tě hod­ně okra­jo­vě. Jelikož se jed­ná o prv­ní díl tri­lo­gie, jed­ná se zřej­mě o záměr. Uvidíme tedy, jak se děj bude odví­jet v dal­ších dílech.


Autorka: Traci Chee

Nakladatelství: Fragment

Počet stran: 408

Žánr: fan­ta­sy

Hodnocení: 80 %

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media, kde lze kni­hu také zakou­pit.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Řád zlomených křídel9. června 2017 Řád zlomených křídel Paříž se zotavuje z Velké války Řádů. Její ulice lemují ruiny, z Notre Dame zbyly jen ohořelé zdi, Seina zčernala popelem. Život mezi troskami však pokračuje dál. Zoufalé gangy v ulicích […]
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […]
  • Srdce Aporveru – David Šenk18. února 2018 Srdce Aporveru – David Šenk Na knižním trhu se objevila nová knížka z říše fantasy pro mladé čtenáře zhruba od 12 let. Děj je zasazen do země Aporver, kterým se po době míru šíří temnota a nepokoj. Na Werfallu se […]
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […]
  • Dívka, která upíjela měsíc... Příběh pro děti i dospělé29. května 2018 Dívka, která upíjela měsíc... Příběh pro děti i dospělé „A holčička se pustila do jídla. A jedla. A jedla. Zničehonic se v Xanině náručí zachvěla a prohnula. A vykřikla – jen jednou, a velice nahlas. Pak si spokojeně vzdychla a okamžitě usnula, […]
  • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]
  • Cesta za spásou - Poslání - kniha - recenze - 100 %5. dubna 2017 Cesta za spásou - Poslání - kniha - recenze - 100 % Hrdinkou příběhu je teprve sedmnáctiletá dívka Liliana. Tu jednoho krásného dne odchytne mladík jménem Nevvran a přenesou se spolu do jeho kouzelné říše, kde žije. Tu napadly Kruté bytosti […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Charlie Human: Apokalypsa na počkání18. května 2016 Charlie Human: Apokalypsa na počkání Sex, drogy a příšery – tak by se dal stručně charakterizovat román afrického spisovatele Charlieho Humana. Hlavním hrdinou je puberťák Baxter Zevcenko, který navštěvuje střední školu v […]
  • Uplynulo 15 let od vydání legendárního RPG Gothic23. ledna 2016 Uplynulo 15 let od vydání legendárního RPG Gothic Když v roce 2001 vývojářské studio Piranha Bytes vydalo hru Gothic, nikdo jistě netušil, jaký se z tohoto akčního RPG postupem času stane hit. Hráč byl doslova vhozen do úžasného fantasy […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2