Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř
Mimo zákon - kam se člo­věk podí­val, všu­de samý lou­pe­ži­vý rytíř
Hodnocení: 2 - ‎1 hl.

Rytíř Friduš z Linavy si v posled­ní čtvr­ti­ně 13. sto­le­tí, vyhlé­dl Krásenický vrch, při­čemž se roz­ho­dl, že na něm posta­ví hrad. Toto úze­mí mu sice neří­ka­lo pane, ale to mu bylo vcel­ku jed­no. Jelikož se nachá­zel zrov­na v době bez­vlá­dí po smr­ti krá­le Přemysla Otakara II., tak mu pšen­ka v tom­to smě­ru jen kvet­la. Tento kopec si nevy­bral náhod­ně, nýbrž kvů­li kup­cům, kte­ří tudy puto­va­li se svým dra­ho­cen­ným zbo­žím v podo­bě jan­ta­ru. Jednalo se o lou­pe­ži­vé­ho rytí­ře a jakmi­le měl hrad zakrát­ko posta­ve­ný, mohl začít se svým živo­by­tím. Se svý­mi lou­pež­ní­ky obí­ral jed­no­ho kup­ce za dru­hým. Král Václav II. ho chtěl zasta­vit a při­tá­hl se svou dru­ži­nou.

Rytíř Hartman z Holštejna si vysta­věl svůj hrad nesou­cí jeho pří­do­mek oko­lo roku 1278. Podle jed­něch domně­nek to byl počest­ný rytíř, dru­zí zase pro­hla­šo­va­li, že se jed­na­lo o krvech­ti­vé­ho lou­pež­ní­ka. Sám rytíř Hartman prahnul po vel­kém bohat­ství. V oko­lí hra­du, kte­rý obý­val, si nemohl být nikdo jis­tý a bylo jed­no, jest­li se jed­na­lo o kup­ce či pocest­né­ho. Každý, koho on se svou ban­dou pře­pa­dl, se rych­le vzda­la. Někteří se posta­vi­li na odpor, avšak za to zapla­ti­li živo­tem. Sám Hartman ho zabil, poně­vadž mu děla­lo dob­ře vidět čer­stvou krev. Hartmanu nesta­čil už jen ten­to lup a začal si brou­sit zuby na vět­ší sous­to.

Heřman z Holštejna byl ze začát­ku vese­lý, milý a pocti­vý mla­dík. Žil na hra­dě své­ho otce Matouše poměr­ně klid­ný a bez­sta­rost­ný život. Ovšem jen do té doby, než jejich sou­sed Ota z Mladějova ode­šel do svě­ta a šel si hle­dat nevěs­tu. Našel jed­nu tako­vou, ale její otec měl pod­mín­ku - aby mu ji dal, musí vyko­nat pouť do Svaté země. Tak tedy šel a jeho nastá­va­jí­cí čeka­la. Ota měl sest­ru Mirandu a tu poru­čil do ochra­ny své­ho budou­cí­ho tchá­na, rytí­ře Bořity. Miranda jen kvet­la a zača­li se trou­sit nápad­ní­ci, i Heřman z Holštejna, při­čemž všem se dosta­la odmít­nu­tí - čeka­lo se na Otu, pro­to­že jen on měl co mlu­vit do sestři­ných námluv.

Mikuláš z Potštejna byl kdy­si dob­rác­kým rytí­řem. Na sces­tí ho při­ved­la smrt jeho otce Procka. Peregrin Puš byl nepří­tel jeho otce, kte­rý s ním vedl spo­ry o hra­ni­ce pot­š­tejn­ské­ho pan­ství. Vše se skon­či­lo v roce 1311, kdy byl Porcek úklad­ně zavraž­děn. Nebyli důka­zy, ale všich­ni vědě­li, že to byl Puš. Mikuláš to však tak nene­chal a s pomo­cí Oldřicha z Brandýsa Puše zavraž­dil a otce pomstil. Pak byl zatčen. Hájil se prá­vem krev­ní msty. Vražda mu neby­la doká­zá­na a šel do krá­lov­ské­ho věze­ní, avšak na přímlu­vu byl pro­puš­těn.

Kniha je plná pří­bě­hů o lou­pe­ži­vých rytí­řích. kaž­dý si urči­tě najde to svo­je. Je to tako­vé pohád­ko­vé vyprá­vě­ní, ale spíš pro vět­ší děti. Obálka navíc kore­spon­du­je s tím vším. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Má 304 stran.

 • Autor: Naďa Moyzesová
 • Žánr: his­to­ric­ká pró­za
 • Nakladatelství: XYZ
 • Datum vydá­ní: 07. 06. 2018
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého11. července 2018 Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého Ukradený bacil - jistý bakteriolog přisunul pod mikroskop sklíčko s preparátem jedné z nejnebezpečnějších nemocí vůbec - cholera. Na tento zárodek momentálně pohlížel bledý muž, jenž na […]
 • Drsný muž - kniha28. dubna 2018 Drsný muž - kniha Na jednoho muže přišli, když na vzdálenost pět set padesát yardů pozoruje terasu, bylo z jeho hlediska přirozené, když dělali unáhlené závěry, přičemž on byl pouze lovec, který hledal […]
 • Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha29. června 2018 Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha Vypravěč příběhu se sešel se svým kamarádem Márou na obědě v hospodě U dvou koček. Museli spolu totiž probrat okolnosti odjezdu na vodu, který se měl uskutečnit už druhý den. Kromě jich […]
 • Vzdálená řeka - kniha8. května 2018 Vzdálená řeka - kniha Nicole je mladá žena, která momentálně řeší ne zrovna příjemné věci. Zrovna stála u bujných hroznů na její farmě, když prosila o odpuštění- a koho - svého zesnulého otce. Rozhodla se […]
 • Motáky nezvěstnému - kniha11. července 2017 Motáky nezvěstnému - kniha Příběhem provází vypravěč, který nese jméno Vilém Svoboda. Vše začíná v soudní síni. Předsedou senátu byl jistý Ruggiero Ritt, který se skvěl snědou pletí a vlastně byl takovým typem, […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha12. května 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha Před sedmi měsíci začala padat obloha. Stařešina posvátného kmenu, jehož součástí byl i opičák Kovo, se chystal zahájit posvátnou hostinu, když se začalo dít něco, co nikdo ještě nikdy […]
 • Vánoční koleda čili Vánoční povídka s duchy - kniha - recenze - 100 %28. března 2017 Vánoční koleda čili Vánoční povídka s duchy - kniha - recenze - 100 % Příběh starý více jak 170 let a stále aktuální. Tak by se dala zhodnotit dramatická pohádka Vánoční koleda čili Vánoční povídání s duchy od světoznámého spisovatele Charlese Dickense. […]
 • Cesta na Praděd - kniha8. července 2017 Cesta na Praděd - kniha Příběh začíná čtvrtého srpna 1966, kdy Josef a jeho společnost v podobě dvou mužů jedoucích na voze a pěti dívek, které jely stejně jako Josef na koních. Vydali se na cestu, která měla […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha12. února 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha Zeríf se zachytil prsty v malé puklině a pokoušel se vylézt na úzkou skalní římsu. Byl rád, že vyvázl vcelku se zdravou kůží. Byl na útěku celé dny. Jakmile se objevili Zelenopláštníci, […]
 •   Knižní novinka - Tajemství Kremlu - 90%4. února 2018   Knižní novinka - Tajemství Kremlu - 90% Kreml v ruském jazyce znamená pevnost, nebo opevnění, i před cizíma očima, což tak trochu napovídá i název knihy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novinách či ve zpravodajství […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X