Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Michal Breus – Síla správného okamžikuPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Michal Breus – Síla správ­né­ho oka­mži­ku
Ohodnoťte člá­nek

Fráza „Byť v správ­ny čas na správ­nom mies­te“ dosta­ne po pre­čí­ta­ní tej­to kni­hy úpl­ne nový zmy­sel. Nie je tajom­stvom, že člo­vek nefun­gu­je náhod­ne – fun­gu­je podľa urči­tých cyk­lov, kto­ré sa v živo­te vysky­tujú v urči­tých časo­vých inter­va­loch.

Denný režim, mesač­ný cyk­lus, strie­da­nie roč­ných obdo­bí, u žien men­štru­ač­ný cyk­lus... Zvykne sa tomu hovo­riť aj bio­ryt­mus. Michael Breus je kli­nic­ký psy­cho­lóg a spán­ko­vý odbor­ník, kto­rý dlhé roky pra­cu­je s ľuď­mi a vší­ma si malé, ale význam­né roz­die­ly med­zi nimi.

Každý člo­vek má urči­tý špe­ci­fic­ký chro­no­typ. Je daný v našej DNA, rodí­me sa s ním. Síce sa v prie­be­hu živo­ta môže tro­chu meniť, nejde o žia­d­ne dra­ma­tic­ké zme­ny. Dá sa určiť rôz­ny­mi kom­pli­ko­va­ný­mi pozo­ro­va­ni­a­mi a mera­ni­a­mi, kto­ré si za nás všet­kých odbil dok­tor Michael Breus (mera­nie telesnej tep­lo­ty v prie­be­hu dňa a jej odchýl­ky, hla­di­ny hor­mó­nov, spán­ko­vý ryt­mus a iné).Bežnému čita­teľo­vi sta­čí iba vypl­niť dotaz­ník.

Kniha prak­tic­ky začí­na bio­ča­so­vým dotaz­ní­kom, kto­rý sa sna­ží zma­po­vať, ako je nasta­ve­ný Váš orga­ni­zmus – už na zači­at­ku chce autor určiť Váš chro­no­typ. Prečo je dôle­ži­té urče­nie chro­no­ty­pu? Odpoveď je cel­kom jed­no­du­chá - na zlep­še­nie kaž­do­den­né­ho fun­go­va­nia.

Autor odpor­úča jed­not­li­vým chro­no­ty­pom KEDY: je ide­ál­ny čas na špor­to­vé akti­vi­ty, dať maxi­mum do pra­cov­né­ho výko­nu, kon­ver­zo­vať s deťmi,šéfom, part­ne­rom atď. Môže to znieť div­ne, ale keď sa sami „obzri­e­te späť“, uve­do­mí­te si, že sa Vám napr. v prá­ci darí v urči­tú hodi­nu nao­zaj lep­šie.

Záverečné hod­no­te­nie

Nebudem kla­mať, skú­ša­la som rady tej­to kni­hy, ako si zlep­šiť život. Najprv sa pochvá­lim – zrej­me som pri­rod­ze­ný talent, lebo som 80% z den­né­ho roz­vr­hu pre môj chro­no­typ spĺňa­la už dote­raz.  Zvyšné per­cen­tá som skú­si­la vďaka tej­to kni­he sko­ri­go­vať (no nie vždy to je pre mňa časo­vo mož­né). A to, čo som teraz skú­si­la po novom je nao­zaj efek­tív­nej­šie (napr. ľah­šie zaspať). Čiže môžem potvr­diť, že kni­ha

A keď­že je tu ten Nový rok, je ten správ­ny čas na zme­ny, však?

Mám rada fil­my a kni­hy. Momentálne píšem ešte pre strán­ku comicbox.eu, pod rov­na­kým menom - Kristina, člán­ky o fil­mo­vých novin­kách a aktu­a­li­tách vo sve­te komik­sov. Som aj spo­lu­au­tor­kou blo­gu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uve­rej­ňu­jem povied­ky.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
 • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
 • Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ)25. června 2016 Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ) Najnovšia Jonassonova kniha „Zabijak Anders a jeho priatelia“ odpovedá na otázku, čo sa stane, keď sa stretnú neveriaca farárka, recepčný z bývalého bordelu a slávny národný zabijak. […]
 • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století21. července 2016 Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století Kniha so zaujímavým názvom a ešte zaujímavejším príbehom. Nie, nie vážení čitatelia, nemám na mysli dej knihy – kniha je písaná odborne. Hovorím o veľkom rozruchu, ktorý sa spája s prvým […]
 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Nakupujte v Alze