Jurský svět. Zánik říše - Příběh podle filmu - dinosauři znovu v akci
Jurský svět. Zánik říše - Příběh pod­le fil­mu - dino­sau­ři zno­vu v akci
Ohodnoťte člá­nek

Isla Nubar a její vody - tím­to mís­tem se momen­tál­ně pro­há­ně­la ponor­ka, jenž se blí­ži­la k Laguně Jurského svě­ta. Uvnitř byli dva muži, kte­ří dosta­li roz­kaz, vyzved­nout z tem­ných hlu­bin něja­ký před­mět. Nebyli tam sami. Nad mořem hlíd­ko­val vrtu­l­ník, pro pří­pad, kdy­by se něco sta­lo. Pilot zrov­na zjiš­ťo­val, kde se ponor­ka s ozna­če­ním Marine 1 nachá­zí. Kormidelník mu ozná­mil, že zrov­na pro­je­li brá­nou. Ponorka byla dost stís­ně­ná a oba muži se hod­ně poti­li. Světlomety zrov­na odha­li­li kost­ru Indomina rexe. Vzali vzo­rek a posla­li ho mecha­nic­ky naho­ru. Najednou se přes ponor­ku pře­hnal tma­vý a obří stín. už, jenž byl u robo­tic­ké­ho rame­na vyhlé­dl oknem a uvi­děl obrov­ské oko.

Ve vrtu­l­ní­ku se poslé­ze mar­ně dobý­va­li zprá­vy od ponor­ky - nikdo se nehlá­sil. Vrtulník se tedy sne­sl na sta­no­viš­tě pozem­ní obslu­hy, když tu najed­nou jeho racho­ce­ní pře­hlu­šil ohro­mu­jí­cí řev. Pilot zne­po­ko­je­ně zkou­mal, co to bylo. V tom oka­mži­ku z houš­ti­ny vyra­zil obrov­ský Tyranosaurus rex. Zděšený tech­nik se roze­bě­hl k vrtu­l­ní­ku, kte­rý už bral výš­ku. Pilot na posled­ní chví­li hodil tech­ni­ko­vi pro­va­zo­vý žeb­řík, o kte­rý se zachy­til, čímž jen tak­tak uni­kl obrov­ské tla­mě plné ost­rých zubů. Technik si hlu­bo­ce odde­chl - mys­lel, že už je v bez­pe­čí. Jenže chy­ba láv­ky - z lagu­ny se vyno­řil Mosasaurus a ječí­cí­ho tech­ni­ka spol­kl.

Vrtulník odlé­tal a Mosasaurus se pono­řil zpět do hlu­bin. Pak vyplul ote­vře­nou brá­nou na vol­né moře. Po třech letech se na Isla Nubar dosta­vi­li repor­té­ři, avšak ne kvů­li dino­sau­rům, ale sop­ce, kte­rá zača­la vyka­zo­vat čin­nost. Geologové pro­hla­šo­va­li, že její erup­ce vyhu­bí i posled­ní dino­sau­ry, žijí­cí na Zemi. Vážnou deba­tu to vzbu­di­lo i na půdě Senátu. Dohadovali se o tom, jest­li dino­sau­ry zachrá­nit či je nechat zno­vu vyhu­bit jako kdy­si. Přiklánělo se to spí­še na tu špat­nou stra­nu. Ovšem Claire Dearing, jenž zalo­ži­la nada­ci na záchra­nu dino­sau­rů, měla jiný názor. Snažila se pře­svěd­čit vlá­du, aby zor­ga­ni­zo­va­li záchran­nou misi.

Přestože nemám dino­sau­ry a tuhle tema­ti­ku vůbec v lás­ce, tak tato kni­ha se mi líbí. Příběh je dob­rý a fot­ky úpl­ná krá­sa. Celkově dopo­ru­ču­ju ke čte­ní, hlav­ně milov­ní­kům těch­to pří­bě­hů, těm se to bude líbit zce­la urči­tě. Má 64 stran.

 • Autor: kolek­tiv
 • Žánr: dob­ro­druž­ství pro děti
 • Nakladatelství: EGMONT
 • Datum vydá­ní: 5. 06. 2018
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Koně - Příběhy z celého světa - kniha28. května 2018 Koně - Příběhy z celého světa - kniha Tato kniha začíná úvodem, který čítá pár stran o tom, odkud se koně vlastně vzali, prostě jejich původ, a už ten je zajímavý. Pak se přechází k jednotlivým plemenům. Jako první je zde […]
 • Kamarádky kouzelných zvířátek: Velké překvapení Evky Štětinkové2. února 2018 Kamarádky kouzelných zvířátek: Velké překvapení Evky Štětinkové Nejlepší kamarádky Jola Formanová a Lilka Hartlová se na Jolině zahrádce momentálně bavily tím, že sbíraly kaštany. Ne jen tak jako, ale pro veverku, o kterou se nyní rodina Lilky starala. […]
 • Zoopisník Miroslava Bobka - kniha23. června 2018 Zoopisník Miroslava Bobka - kniha Autor knihy Miroslav Bobek se v úvodu svého díla rozepsal o tom, jak pořizoval fotografie gorilích samců v Africe, konkrétně tedy ve Středoafrické republice, v části Kongo. Jak sám […]
 • Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha21. května 2018 Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha Nelinka je malá psí slečna, která má za paničku Violku, jedenáctiletou moc milou holčičku, kterou nade vše zbožňuje. Nejenom proto, že si s ní hraje, blbnou spolu, dovádí, ale též i díky […]
 • Magická zvířata - kočičí čáry - kniha8. února 2018 Magická zvířata - kočičí čáry - kniha Lotka byla smutná. Před dvěma dny jí maminka sdělila, že vzala novou práci v Paříži, tudíž bude muset Lotka odjet ke strýčkovi na celé léto. Lotka byla velmi nazlobená, protože maminku […]
 • Smoothies na zahřátí - kniha3. března 2018 Smoothies na zahřátí - kniha V této kuchařce se začíná nejprve vyprávět o tom, že smoothie je druh životního stylu. Potom se začnou řešit suroviny. Je zde vypsané mražené i čerstvé ovoce, zelenina, ořechy, ořechová a […]
 • Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 %27. dubna 2017 Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 % Paleček zažil mnoho příběhů a mockrát pomohl nevinným a dá se říci obětem. Například, když pomáhal sedlákovi Kolínovi, kterému se ztratilo jeho krásné telátko z chlívku a Kolín neměl ani […]
 • Strážkyně podsvětí - kniha8. května 2018 Strážkyně podsvětí - kniha Pan s paní Emersonovou byli manželé a momentálně se nacházeli v Káhiře, na čemž nebylo nic až tak divného, protože pan Emerson byl povoláním archeolog a navíc tam měli jistý zájem - syna. […]
 • Svět v číslech - kniha26. června 2018 Svět v číslech - kniha Tato kniha je plná různých zajímavostí. Například v první kapitola, která pojednává o úžasných pokladech praví o tom, že 46 milionů dolarů zaplatil klenotník Laurence Graff za nádherný […]
 • Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %19. dubna 2017 Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 % Dvacet pohádek seskládaných a sepsaných na motivy různých známých příběhů – tak by se dala charakterizovat tahle kniha. Vilík je u babičky a léčí se z nemoci. Každý večer k němu přichází […]

1 komentář: „Jurský svět. Zánik říše - Příběh podle filmu - dinosauři znovu v akci

 • 21. července 2018 (08:29)
  Permalink

  I have recent­ly star­ted a web site, the infor­mati­on you offer on this web site has hel­ped me gre­at­ly. Thank you for all of your time & work.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X