Hrdina - kniha | Recenze knih (audio… komiksy…) | Kritiky.cz

Hrdina - kniha

Hrdina je poli­cej­ní pej­sek. Tedy byl. Dnes jde do zálo­hy, pros­tě na zaslou­ži­lý odpo­či­nek - do psí­ho poli­cej­ní­ho důcho­du. Z hle­diš­tě ho sle­do­val Ben, což byl syn jeho páníč­ka a div nepras­kl pýchou, jak byl na Hrdinu hrdý. Hrdina byl čer­ný labra­dor a před tou­to slá­vou ho Benova mamin­ka vza­la do psí­ho saló­nu, aby se mu lesk­la srst a vůbec, aby vypa­dal úchvat­ně, ostat­ně jako vždyc­ky. Dokonce si nechal od Emy, sest­ry Bena, uvá­zat mašli. Benovi se to však nelí­bi­lo a tak ji sun­dal. Po dojem­ném pro­slo­vu dostal Hrdina medai­li za všech­ny jeho záslu­hy, a že jich bylo oprav­du požeh­na­ně.

Dokonce Ben mu vdě­čil za svůj život, neboť se kdy­si ztra­til v lese, avšak Hrdina ho našel a celou dobu zahří­val. Když se slá­va poma­lu chý­li­la ke kon­ci, měli rodi­če pro Bena obrov­ské pře­kva­pe­ní. Tatínek mu pro­zra­dil, že od nynějš­ka bude Hrdina jeho pes. Domluvil se totiž na tom­to na sta­ni­ci a tak nic nebrá­ni­lo. Ben nemohl uvě­řit tomu, co sly­šel. Byl šoko­va­ný, ale štěs­tím. Rodiče měli však jed­nu pod­mín­ku - Ben se nesmí zhor­šit ve ško­le a plnit si svo­je povin­nos­ti. Samozřejmě to při­slí­bil a mys­lel úpl­ně váž­ně. Další den si spo­lu šli hrát. Ben se pokou­šel dostat do base­ballo­vé­ho týmu.

Hrdina mu pomá­hal s tré­nin­kem a kro­mě něj také i jeho nej­lep­ší kama­rád Adam. I když Ben rodi­čům slí­bil, že to všech­no zvlád­ne, tak už po pár dnech měl doce­la dost potí­ží. Například cho­dil čas­to poz­dě, což nikdy před­tím nedě­lal, jak si do něj z legra­ce rýpnul Adam. Během jed­no­ho pozd­ní­ho pří­cho­du zare­gis­tro­val nové­ho spo­lu­žá­ka - Jakub Murphy. Jen se pozdra­vi­li kýv­nu­tím hla­vy. Jakub také hrál base­ball a zrov­na s Benem měl svést sou­boj o spoj­ku ve zdej­ším týmu. Jakub jed­no­ho dne Bena viděl, jak tré­nu­je s Hrdinou a nabí­dl se mu, že si spo­lu můžou zatré­no­vat. Ale s Jakubem neby­lo něco v úpl­ném pořád­ku.

Začalo to už návrhem, jest­li se nechce vsa­dit o Hrdinu, což Ben kate­go­ric­ky zamí­tl a navíc se naštval. Jenomže tím to tepr­ve zača­lo. Během jejich spo­leč­né­ho tré­nin­ku ho Jakub úmy­sl­ně napá­lil do rame­ne a pak se vymlou­val, že to byla náho­da. Ben mu ale nevě­řil a byl pře­svěd­če­ný o tom, že se jed­na­lo o úmy­sl, avšak netu­šil proč. Přece nové­mu spo­lu­žá­ko­vi nic neu­dě­lal ani neu­blí­žil, tak­že vůbec neměl poně­tí, o co jde. Mezitím se sta­lo dal­ších něko­lik udá­los­tí. Například Skaut doma udě­lal obrov­ský nepo­řá­dek a nebýt Adama, tak by to Ben sám nezvlá­dl ukli­dit, což by byl prů­švih u rodi­čů.

Další inci­dent na sebe nene­chal čekat. Okolo jejich domu pro­jíž­dě­lo tma­vé auto a vypa­da­lo to, že Bena sle­du­je. Ze stej­né­ho auta vystou­pil dokon­ce jed­nou cizí muž a Benovi nabí­zel, jest­li by s Hrdinou a Skautem nechtěl pro­vo­zo­vat psí zápa­sy. Ben měl z něho vel­mi špat­ný pocit, ale rodi­čům se nesvě­řil. Pak však došlo ke straš­né udá­los­ti - Hrdina a Skaut zmi­ze­li z jejich domu. Benovi pomá­hal Adam s hle­dá­ním. Ben si byl napros­to jist, že psy ukra­dl Jakub, ale když při­šli k němu domů, zjis­ti­li, že má Holly - vel­mi nemoc­nou fen­ku a změ­ni­li na něj názor. Ovšem netu­ši­li, kde je Hrdina a Skaut.

Vynikající pří­běh, mys­lím nejen pro milov­ní­ky zví­řat. Tohle se pod­le mě musí líbit kaž­dé­mu, i když se jed­ná o čis­tě sub­jek­tiv­ní názor, ale já mám z toho tako­vý pocit. Ilustrací není mno­ho, ale to vůbec neva­dí. Obálka je z mého pohle­du úchvat­ná. Doporučuji ke kou­pi ke čte­ní. Má 224 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 212 Kč zde.

 

 • Autor: Jennifer Li Shotzová
 • Ilustrátor: Miroslav Vomáčka
 • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
 • Nakladatelství: CPRESS
 • Datum vydá­ní:23. 04. 2018

 

 

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Ať žijí štěňata: Miky detektivem - kniha25. února 2018 Ať žijí štěňata: Miky detektivem - kniha Katka seděla ve třídě, ale vůbec nevnímala - snila totiž o štěňatech, kterých byla velká kupa a dováděla na zahradě. V jejím snu vystupovala i maminka s tatínkem, kteří se vřele usmívali s […]
 • Dusty: V nebezpečí - podaří se černobílému hrdinovi dostat zloděje?7. července 2018 Dusty: V nebezpečí - podaří se černobílému hrdinovi dostat zloděje? Pavel byl hodně rád, že měl na očích letecké brýle, protože vítr okolo něj a Dustyho byl velmi silný. Seděli spolu v křiklavě červeném dvojplošníku, když tu Pavel zavolal na svého psa […]
 • Šarlota a vysněný kůň: Nejtajnější přání - kniha2. března 2018 Šarlota a vysněný kůň: Nejtajnější přání - kniha Šarlota byla jeden den před letními prázdninami. Kdysi to pro ni byl impuls, že pojede s rodiči a dvěma sourozenci na ostrov Noirmoutier na atlantském pobřeží Francie, kde existovali čtyři […]
 • Elena: Přes všechny překážky - kniha19. května 2018 Elena: Přes všechny překážky - kniha Elena Weilandová, třináctiletá dívka, upírala oči k obloze, a to dosti kriticky, protože mračna byla stále přítomna, avšak usoudila, že zhruba hodinu bez deště využije na to, aby se mohla […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha12. února 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha Zeríf se zachytil prsty v malé puklině a pokoušel se vylézt na úzkou skalní římsu. Byl rád, že vyvázl vcelku se zdravou kůží. Byl na útěku celé dny. Jakmile se objevili Zelenopláštníci, […]
 • Pax, můj liščí přítel19. září 2017 Pax, můj liščí přítel Petr jel v autě se svým otcem a svým zvířecím kamarádem - lišákem Paxem. Toho našel ještě jaké velmi maličké mládě a vychovával ho až do nynějška - několik týdnů. Nyní ho otec přinutil, […]
 • Kamarádky kouzelných zvířátek: Velké překvapení Evky Štětinkové2. února 2018 Kamarádky kouzelných zvířátek: Velké překvapení Evky Štětinkové Nejlepší kamarádky Jola Formanová a Lilka Hartlová se na Jolině zahrádce momentálně bavily tím, že sbíraly kaštany. Ne jen tak jako, ale pro veverku, o kterou se nyní rodina Lilky starala. […]
 • Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha3. června 2018 Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha Orion a Destiny, dva okřídlení koně, dvojčata, se spolu za měsíčního svitu honili po obloze. Destiny vyhrávala a ještě si Oriona kvůli tomu dobírala, ale tak jemně sestersky. Orion si […]
 • Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá Baryka? - kniha8. září 2017 Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá Baryka? - kniha Katka ráda sní a úplně nejvíc o malých pejscích - štěňátkách. Bohužel jí rodiče nedovolí vlastní a tak si o tom aspoň povídá se svojí kamarádkou Májou. Bohužel spolu nejsou ve třídě a tak […]
 • Magická zvířata - Psí kouzla - kniha31. května 2018 Magická zvířata - Psí kouzla - kniha Lotka stála před zrcadlem a zrovna si zapínala svůj nový školní svetřík červené barvy, který ji koupil strejda. Pomyslela si, že to není až tak špatné, avšak z tohoto omylu ji vyvedla […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg