Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Zmizení Šimona Šťopky - knihaPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Zmizení Šimona Šťopky - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Emily vypa­dá jako vcel­ku nor­mál­ní men­ší hol­čič­ka, ale není to tak úpl­ně prav­da. Je totiž spo­lu­ma­ji­tel­kou fir­my Křídla a spol. což je vílí detek­tiv­ní kan­ce­lář. Sdílí ji s mno­ha zvlášt­ní­mi bytost­mi, jako napří­klad kluk Buster, kte­rý je víl, tudíž má kří­d­la a létá, pak je tu kocour Šídlo, kte­rý je vyso­ký jako člo­věk a mlu­ví lid­skou řečí, ale nesmí­me zapo­me­nout ani na kou­zel­nou lam­pu a klí­če, jejichž ochrán­ky­ní je prá­vě Emily. Jednoho dne k nim do jejich detek­tiv­ní kan­ce­lá­ře při­jde obří muž Šimon Šťopka se svo­jí dce­rou Prvosenkou. Potřebuje ji pohlí­dat, pro­to­že si musí něco zaří­dit a tak se toho Emily spo­lu s ostat­ní­mi ujmou.

Jenže ani ve snu je nena­padlo, co se sta­ne – otec Prvosenky zmi­zel jako pára nad hrn­cem. Mimo toho to mají všich­ni těž­ké i s Prvosenkou, kte­rá plá­če, že chce zpát­ky k tatín­ko­vi. Emily ani nikdo dal­ší jí nepro­zra­dil, že její otec zmi­zel, pros­tě to před ní taji­li a dou­fa­li, že se vrá­tí, ale neby­lo to úpl­ně nej­leh­čí. Mezitím se sta­lo něco zvlášt­ní­ho. Dům, ve kte­rém síd­li­la jejích vílí detek­tiv­ní kan­ce­lář, byl vlast­ně star­ší obchů­dek, se v noci vytr­hl ze zákla­dů – pros­tě se zve­dl a ode­šel na pláž k moři. Nikdo nero­zu­měl tomu, proč se oct­li zrov­na zde.

Kromě toho Busterovi zača­la lét na ner­vy Prvosenka, a to hlav­ně kvů­li její­mu plá­či. Pak tu byl dal­ší pro­blém. Po tatín­ko­vi byla obry­ně a kaž­dý den zase o pořád­ný kus povy­rost­la. To se jak­si moc neho­di­lo, pro­to­že krá­mek nebyl nafu­ko­va­cí a Prvosenka ho moh­la klid­ně roz­bít při svém vzrůstu. Hned dal­ší den se v obchůd­ku udá­la zvlášt­ní věc. Zničehonic zača­li bláz­nit klí­če a úto­čit. Kouzelná lam­pa z toho byla pryč. Klíče měla pojme­no­va­né a zača­la je ošet­řo­vat. Jejich život totiž visel na vlás­ku. Další věc, kte­rá se udá­la, respek­ti­ve něko­lik věcí, neby­li zrov­na úpl­ně nej­lep­ší – vraž­da a lou­pež.

Vyšetřováním byl pově­řen James Cardwell ze skot­ské­ho Scotland Yardu a pozor – znal i Emily a ostat­ní – byl totiž také víl a létal. Ukraden byl dia­mant nevy­čís­li­tel­né ceny. Svědkové tvr­di­li, že ho uzmu­li dvě star­ší dámy, dokon­ce by se řeklo sta­řen­ky. Druhý pří­pad, vlast­ně tře­tí, když se počí­tal i otec Prvosenky, byla vraž­da Johnnyho Carmichaela, což byl umě­lec, kon­krét­ně hráč na jeden z hudeb­ních nástro­jů v pod­ni­ku Hvězdný rej, nad kte­rým se zača­la sta­ho­vat mrač­na, a to ne kvů­li vraž­dě, kte­rá se zde sta­la. Do pří­bě­hu zasa­hu­je i Švidral Popdolina, kte­rý chce po maji­te­li Hvězdného reje, aby mu svůj pod­nik pro­dal.

Majitel, pan Trickett, o tom však nechtěl ani sly­šet. Švidral Popdolina byl zlý člo­věk. On to vlast­ně nebyl člo­věk – uměl létat, ale víl nebyl. Měl u sebe dva při­slu­ho­va­če – sou­ro­zen­ce Cheryl a Žabáka. Z Cheryl šel strach, pro­to­že vypa­da­la jako zápas­ni­ce, zatím­co její bra­tr byl tako­vá sušin­ka. Švidral Popdolina je poslal, aby zni­či­li kou­zel­nou věš­tec­kou kou­li Edie Girdlové – jak jinak, také víle. Edie Girdlová měla svým způ­so­bem štěs­tí, že šel kolem Buster, kte­rý všech­no viděl a zachrá­nil ji tím, že spo­lu odle­tě­li. U Edie to bylo o dost slo­ži­těj­ší – měla totiž jen jed­no kří­d­lo – avšak poved­lo se a Buster ji při­ve­dl za svý­mi přá­te­li.

Je to výbor­ná kni­ha pro děti a mlá­dež. Patří do série pří­bě­hů, jsou vyda­né už dva, ten­to je tře­tí. Rozhodně dopo­ru­ču­ju pro čte­ná­ře, jsou zde i pěk­né kres­by. Má 224 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 199 Kč zde.

 

 • Autor: Sally Gardnerová
 • Ilustrace: David Roberts
 • Žánr: belet­rie pro děti
 • Nakladatelství: Mladá Fronta
 • Datum vydá­ní: 2017
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […]
 • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […]
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […]
 • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […]
 • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […]
 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […]
 • Školnice Valerie odhalena - kniha7. října 2017 Školnice Valerie odhalena - kniha Martin a Šimon jsou ve druhé třídě základní školy třídy A a kamarádi ještě s Vojtou a Pepíkem ze třídy B. Ve škole byli učitelé na děti zlí a přísní, ale nyní se to změnilo a Martin se […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • Malý princ - Malý princ a Hadova planeta16. července 2017 Malý princ - Malý princ a Hadova planeta Malý princ se i s Liškou vrátil z další výpravy, kde musel čelit dalším překážkám, které mu připravil Had, ale vymotali se z toho a Malý princ poslal své milované Růži o tom všem dopis. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Assassin's Creed: Origin