Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Zmizení Šimona Šťopky - kniha


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Zmizení Šimona Šťopky - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Emily vypa­dá jako vcel­ku nor­mál­ní men­ší hol­čič­ka, ale není to tak úpl­ně prav­da. Je totiž spo­lu­ma­ji­tel­kou fir­my Křídla a spol. což je vílí detek­tiv­ní kan­ce­lář. Sdílí ji s mno­ha zvlášt­ní­mi bytost­mi, jako napří­klad kluk Buster, kte­rý je víl, tudíž má kří­d­la a létá, pak je tu kocour Šídlo, kte­rý je vyso­ký jako člo­věk a mlu­ví lid­skou řečí, ale nesmí­me zapo­me­nout ani na kou­zel­nou lam­pu a klí­če, jejichž ochrán­ky­ní je prá­vě Emily. Jednoho dne k nim do jejich detek­tiv­ní kan­ce­lá­ře při­jde obří muž Šimon Šťopka se svo­jí dce­rou Prvosenkou. Potřebuje ji pohlí­dat, pro­to­že si musí něco zaří­dit a tak se toho Emily spo­lu s ostat­ní­mi ujmou.

Jenže ani ve snu je nena­padlo, co se sta­ne – otec Prvosenky zmi­zel jako pára nad hrn­cem. Mimo toho to mají všich­ni těž­ké i s Prvosenkou, kte­rá plá­če, že chce zpát­ky k tatín­ko­vi. Emily ani nikdo dal­ší jí nepro­zra­dil, že její otec zmi­zel, pros­tě to před ní taji­li a dou­fa­li, že se vrá­tí, ale neby­lo to úpl­ně nej­leh­čí. Mezitím se sta­lo něco zvlášt­ní­ho. Dům, ve kte­rém síd­li­la jejích vílí detek­tiv­ní kan­ce­lář, byl vlast­ně star­ší obchů­dek, se v noci vytr­hl ze zákla­dů – pros­tě se zve­dl a ode­šel na pláž k moři. Nikdo nero­zu­měl tomu, proč se oct­li zrov­na zde.

Kromě toho Busterovi zača­la lét na ner­vy Prvosenka, a to hlav­ně kvů­li její­mu plá­či. Pak tu byl dal­ší pro­blém. Po tatín­ko­vi byla obry­ně a kaž­dý den zase o pořád­ný kus povy­rost­la. To se jak­si moc neho­di­lo, pro­to­že krá­mek nebyl nafu­ko­va­cí a Prvosenka ho moh­la klid­ně roz­bít při svém vzrůstu. Hned dal­ší den se v obchůd­ku udá­la zvlášt­ní věc. Zničehonic zača­li bláz­nit klí­če a úto­čit. Kouzelná lam­pa z toho byla pryč. Klíče měla pojme­no­va­né a zača­la je ošet­řo­vat. Jejich život totiž visel na vlás­ku. Další věc, kte­rá se udá­la, respek­ti­ve něko­lik věcí, neby­li zrov­na úpl­ně nej­lep­ší – vraž­da a lou­pež.

Vyšetřováním byl pově­řen James Cardwell ze skot­ské­ho Scotland Yardu a pozor – znal i Emily a ostat­ní – byl totiž také víl a létal. Ukraden byl dia­mant nevy­čís­li­tel­né ceny. Svědkové tvr­di­li, že ho uzmu­li dvě star­ší dámy, dokon­ce by se řeklo sta­řen­ky. Druhý pří­pad, vlast­ně tře­tí, když se počí­tal i otec Prvosenky, byla vraž­da Johnnyho Carmichaela, což byl umě­lec, kon­krét­ně hráč na jeden z hudeb­ních nástro­jů v pod­ni­ku Hvězdný rej, nad kte­rým se zača­la sta­ho­vat mrač­na, a to ne kvů­li vraž­dě, kte­rá se zde sta­la. Do pří­bě­hu zasa­hu­je i Švidral Popdolina, kte­rý chce po maji­te­li Hvězdného reje, aby mu svůj pod­nik pro­dal.

Majitel, pan Trickett, o tom však nechtěl ani sly­šet. Švidral Popdolina byl zlý člo­věk. On to vlast­ně nebyl člo­věk – uměl létat, ale víl nebyl. Měl u sebe dva při­slu­ho­va­če – sou­ro­zen­ce Cheryl a Žabáka. Z Cheryl šel strach, pro­to­že vypa­da­la jako zápas­ni­ce, zatím­co její bra­tr byl tako­vá sušin­ka. Švidral Popdolina je poslal, aby zni­či­li kou­zel­nou věš­tec­kou kou­li Edie Girdlové – jak jinak, také víle. Edie Girdlová měla svým způ­so­bem štěs­tí, že šel kolem Buster, kte­rý všech­no viděl a zachrá­nil ji tím, že spo­lu odle­tě­li. U Edie to bylo o dost slo­ži­těj­ší – měla totiž jen jed­no kří­d­lo – avšak poved­lo se a Buster ji při­ve­dl za svý­mi přá­te­li.

Je to výbor­ná kni­ha pro děti a mlá­dež. Patří do série pří­bě­hů, jsou vyda­né už dva, ten­to je tře­tí. Rozhodně dopo­ru­ču­ju pro čte­ná­ře, jsou zde i pěk­né kres­by. Má 224 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 199 Kč zde.

 

 • Autor: Sally Gardnerová
 • Ilustrace: David Roberts
 • Žánr: belet­rie pro děti
 • Nakladatelství: Mladá Fronta
 • Datum vydá­ní: 2017
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […]
 • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […]
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […]
 • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […]
 • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […]
 • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […]
 • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […]
 • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […]
 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […]
 • Skryté okno - kniha23. února 2018 Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na silnici, kde jezdila auta hned poté i na hvězdy. Zvuky venkovní kulisy už vlastně ani […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Rozhovor s Lubomírem Smékalem
Rozhovor s Lubomírem Smékalem