Záleskautky - Lumberjanes 1: Střez se svaté kočičky - 60 %
Záleskautky - Lumberjanes 1: Střez se sva­té kočič­ky - 60 %
Ohodnoťte člá­nek

Přiznám se, že mar­ke­tingo­vá kam­paň kolem komik­su „Záleskautky - Lumberjanes: Střez se sva­té kočič­ky“ mě doce­la dosta­la a já jsem byl celý natě­še­ný, co od toho­to komik­su dosta­nu. Budu cito­vat: „Záleskautky se prá­vem sta­ly kul­tem pro moder­ní čte­nář­ky i čte­ná­ře a oblí­bí­te si je, pokud jste odrost­li rea­lis­tic­kým pří­bě­hům Rainy Telgemeierové nebo dob­ro­druž­stvím mod­ro­vla­sé Hildy.“ A k tomu se ješ­tě při­dá­va­lo: „Jak by vypa­da­ly Rychlé šípy, kdy­by vznik­ly ve 21. sto­le­tí?“ Ano, to dru­hé doce­la pla­tí, pro­to­že fogla­rov­ky by dnes oprav­du vypa­da­ly jinak, ale srov­ná­vat „Záleskautky“ s Rainou a Hildou? To mi moc nese­dí.

Jasně, že je mož­né urči­tou spo­ji­tost najít. Ve srov­ná­ní s Rainou je napří­klad to, že „Záleskautky - Lumberjanes: Střez se sva­té kočič­ky“ jsou také tvo­ře­ny autor­ka­mi a jsou urče­ny pře­de­vším pro dív­ky. Jinak je oprav­du nut­né zdů­raz­nit to, že „Záleskautky - Lumberjanes: Střez se sva­té kočič­ky“ jsou urče­ny těm, co odrost­li rea­lis­tič­nos­ti komik­sů od Rainy. Mnohem více by šla jejich dob­ro­druž­ství a jejich nere­a­lis­tič­nost při­rov­nat ke komik­so­vé sérii „Scott Pilgrim“. Akorát bez intim­ní­ho živo­ta a sko­ro bez klu­ků. Ano, „Záleskautky - Lumberjanes: Střez se sva­té kočič­ky“ jsou sku­teč­ně urče­né dív­kám a hlav­ně mla­dým hol­kám, kte­ré se budou u komik­su bavit víc než ty star­ší nebo dospě­lé. Co se pak srov­ná­ní s Hildou týká, tak „Záleskautkám“ napros­to chy­bí ona fan­ta­zij­ní poe­tič­nost, kte­rou si na Hildě zami­lu­je­te.

Chci tím říct, že je kni­ha „Záleskautky - Lumberjanes: Střez se sva­té kočič­ky“ vylo­že­ně špat­ná? Ne, to urči­tě ne. Ona má své kouz­lo, o tom žád­ná, ale nějak jsem pros­tě pod­le všech těch super­la­ti­vů, kte­ré se kolem série chr­li­ly, čekal něco víc. Na prv­ní pohled se musí vyzdvih­nout gra­fic­ké a tiš­tě­né pro­ve­de­ní kni­hy, to je sku­teč­ně krá­sa pohle­dět, stej­ně jako je fajn, že je zde poměr­ně širo­ká řád­ka bonu­sů. Každý pří­běh je navíc uvo­zen krát­kým poví­dá­ním o něja­kém bob­ří­ko­vi, kte­ré­ho mohou hol­ky ulo­vit. Však to zná­te i z fogla­ro­vek - bob­ří­ky mlče­ní, apod. Žádný dvoj­smy­sl bych v tom nehle­dal.

To by bylo tedy pro­ve­de­ní, pro­ti tomu se moc říct nedá. Pokud se kres­by týká, pro­to­že ta je také zřej­má na prv­ní pohled už z obál­ky, je to kres­ba, kte­rá je kari­ka­tur­ní, ve vyja­d­řo­vá­ní emo­cí pak oči­vid­ně inspi­ro­va­ná man­gou. Proti tomu vůbec nic nemám. Výrazy, ale i posta­vy jsou zábav­né, hlav­ně ty, kte­ré se zni­če­ho­nic obje­ví. Pokud se ale hlav­ní pěti­ce týká, při­znám se, že mě sku­teč­ně zau­ja­la jen Ripley, kte­rá je snad­no zapa­ma­to­va­tel­ná, je oprav­du vtip­ná a je krás­ně šíle­ná. Ta ostat­ní čtve­ři­ce mi pak sply­nu­la. Vizuálně ani ne, ale v ději mi nepři­šlo, že jsou moc dob­ře roze­psá­ny. O plno­hod­not­ných posta­vách by se mož­ná dalo hovo­řit až časem, kdy se víc pro­je­ví, ale tady mi při­šly tako­vé nija­ké, jen sem tam s něja­ký­mi zábles­ky vlast­ních osob­nos­tí.

Jasně, tohle mož­ná není to hlav­ní, proč byl komiks psán/kreslen, ale mně to chy­bě­lo. Když už vám má ta pěti­ce při­růst k srd­ci, oče­ká­val bych její hlub­ší roz­pra­co­vá­ní. Příběh vás ale může dostat, o tom žád­ná. Hlavně v tom, že je tak krás­ně uje­tý a že se v něm může stát to, co bys­te od skau­tů neče­ka­li. Není to vylo­že­ně tem­né, ale chví­le­mi to má náběh na horo­ro­vou atmo­sfé­ru, což je fajn. Navíc jsou zde doce­la pěk­né pří­šer­ky a pří­běh dostá­vá ke kon­ci pořád­né grá­dy. Ale najed­nou je utnut a vy máte pocit, že to celé vlast­ně byl jen úvod, kde se tvůr­ci rozkou­ká­va­li a před­sta­vi­li nám svůj svět, jeho pra­vi­dla. Kniha „Záleskautky - Lumberjanes: Střez se sva­té kočič­ky“ mě nedo­ká­za­la uchvá­tit, ale tře­ba se to poda­ří dal­ším dílům.

Komiks „Záleskautky - Lumberjanes 1: Střez se sva­té kočič­ky“ vyda­lo nakla­da­tel­ství Paseka, u kte­ré­ho může­te komiks zakou­pit se sle­vou.


Záleskautky - Lumberjanes 1: Střez se sva­té kočič­ky (Lumberjanes: Beware the Kitten Holy)
Vydalo nakla­da­tel­ství Paseka v pev­né vaz­bě v roce 2017. Původně vyšlo jako „Lumberjanes: Beware the Kitten Holy“ v roce 2017. České vydá­ní má 128 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 299 Kč.
Scénář: Noelle Stevenson a Grace Ellis
Kresba: Brooke Allen
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Mýty 1: Legendy v exilu - 90 %24. září 2017 Mýty 1: Legendy v exilu - 90 % Pokud si to dobře pamatuji, tak "Legendy v exilu" jsem četl poprvé velmi brzy poté, co byly vydány nakladatelstvím Netopejr. To vydalo ještě druhý díl, ale na nějakou dobu se série […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X