Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala PohlaPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do pří­ro­dy) od Michala Pohla
Ohodnoťte člá­nek

TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do pří­ro­dy) od Michala Pohla

Pro malé i vel­ké turis­ty je tu doko­na­lá a prak­tic­ká pří­ruč­ka pod názvem „Turistický zápis­ník“ od Milana Pohla, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment.

Turistický zápis­ník je malá pří­ruč­ka tak ako­rát do ruky nebo kapsy, kte­rou může­te nosit a vozit stá­le při sobě. Moc mís­ta vám oprav­du neza­be­re, a navíc obsa­hu­je prak­tic­ké tipy a rady, jak si co nej­lé­pe užít výlet do pří­ro­dy, a to se vším všu­dy!

Tato vel­mi spo­leh­li­vá a uži­teč­ná pří­ruč­ka vás během chvi­lič­ky vyško­lí na „turis­tu - pro­fe­si­o­ná­la“, kte­rý si za kaž­dé situ­a­ce pora­dí sám, aniž by hned musel žádat něko­ho o pomoc.

Ukáže vám, jak si nej­lé­pe naplá­no­vat výlet a jeho samot­nou tra­su, co důle­ži­té­ho bys­te si měli zaba­lit do bato­hu, a na co bys­te nao­pak nemě­li zapo­me­nout. Nechybí tu ani při ruce hez­ky a pře­hled­ně vypsa­né bez­plat­né lin­ky pomo­ci, to, kdy­by náho­dou vám nebo něko­mu z blíz­kých hro­zi­lo něja­ké nebez­pe­čí, tak abys­te ve zmat­ku neza­po­mně­li, kam se může­te pří­mo obrá­tit.

Zápisník vás učí, jak se pohy­bo­vat v kra­ji­ně, v jed­not­li­vých teré­nech, a na co si dát v pří­ro­dě vel­ký pozor. Bohužel ne všech­ny vaše výle­ty pove­dou jen po ruš­ných stez­kách, po měs­tě nebo sil­ni­ci, ale sta­ne se, že se bude­te muset nau­čit sami ori­en­to­vat ve vol­né pří­ro­dě.

I na toto všech­no pří­ruč­ka mys­le­la a sna­ží se své čte­ná­ře maxi­mál­ně infor­mo­vat a pou­čit o jed­not­li­vých turis­tic­kých zna­če­ních, všech­ny podrob­ně popsat a vysvět­lit. S její pomo­cí se nau­čí­te roz­li­šo­vat páso­vé znač­ky, znač­ky smě­ru, odboč­ky k hra­du, odboč­ky k jiné památ­ce, odboč­ky ke studán­ce apod. i to, že se jed­not­li­vé tra­sy mohou dělit: na míst­ní tra­sy a na nauč­né stez­ky.

Seznámí vás, jak správ­ně číst z jed­not­li­vých map. Vysvětlí, co je měřít­ko, a jak správ­ně pře­po­čí­tat jed­not­li­vé vzdá­le­nos­ti na mapě na kilo­me­t­ry, roz­li­šo­vat svě­to­vé stra­ny a v nepo­sled­ní řadě roze­zná­vat i jed­not­li­vé vybra­né znač­ky v mapách tak, abys­te se v nich nikdy neztra­ti­li.

Napadlo vás někdy vyro­bit si svůj vlast­ní kom­pas? Žádný pro­blém! S „Turistickým zápis­ní­kem“ to je hrač­ka! I to, jak správ­ně pou­ží­vat buzo­lu, ane­bo jak určit jed­not­li­vé azi­mu­ty či jak se ori­en­to­vat ve vol­né pří­ro­dě bez všech těch­to důle­ži­tých pomoc­ní­ků.

Varuje před mož­ný­mi nebez­pe­čen­ství­mi, kte­ré vás při pohy­bu a poby­tu ve vol­né pří­ro­dě můžou pře­kva­pit a pora­dí, jak jim nej­lé­pe před­chá­zet a vyva­ro­vat se jim. Například jak se máte zacho­vat, když nara­zí­te na divo­čá­ka, tou­la­vé­ho psa, jele­na v říji nebo zmi­ji.

A když jsme už u těch mož­ných nebez­pe­čích, s kte­rý­mi jde ruku v ruce i mož­nost úra­zu a pora­ně­ní, nesmí v této kníž­ce chy­bět i kapi­to­la věnu­jí­cí se prá­vě „První pomo­ci“, to abys­te zvlád­li, jak ošet­řit nej­růz­něj­ší pora­ně­ní, úpal apod.

Cestování je pros­tě skvě­lý způ­sob rela­xa­ce, pozná­vá­ní nových turis­tic­kých cílů, jejich his­to­rie a kul­tur­ních zvyk­los­tí. Je to báječ­ný svět, kde může­te poznat nejen spous­tu báječ­ných míst, ale i lidí. A chcete-li začít ces­to­vat, neza­po­meň­te si poří­dit tuto malou pří­ruč­ku, jež se vám sta­ne skvě­lým rád­cem na ces­tě za pozná­ním.

Věřte, že spo­lu s tou­to pří­ruč­kou zjis­tí­te, že obje­vo­vá­ní jed­not­li­vých turis­tic­kých cílů neby­lo tak zábav­né jako teď, když víte, že si může­te domů navíc při­vézt i něja­ký ten suve­nýr, vzpo­mín­ku tře­ba v podo­bě razít­ka, turis­tic­kých zná­mek nebo kovo­vých štít­ků na hůl, turis­tic­kých nále­pek či pohled­nic…

Chceš zažít dob­ro­druž­ství? Lákají tě hra­dy a zří­ce­ni­ny jako vystři­že­né z his­to­ric­kých fil­mů nebo napí­na­vých fan­ta­sy? Líbí se ti skal­na­tá údo­lí, ve kte­rých by se moh­li pro­há­nět kov­bo­jo­vé, či jes­ky­ně a doly, kde by trpas­lí­ci moh­li kutat zla­to? Nebo chceš obje­vo­vat sto­py dáv­né minu­los­ti, pomní­ky zašlých udá­los­tí, dokla­dy živo­ta našich před­ků? Anebo snad dáváš před­nost krá­sám pří­ro­dy?

 Tohle všech­no můžeš v roz­ma­ni­té čes­ké kra­ji­ně najít, čas­to jen pár kilo­me­t­rů od své­ho domo­va. Stačí vzít mapu a pus­tit se do plá­no­vá­ní….

 

TURISTICKÝ ZÁPISNÍK

Napsal Milan Pohl

Ilustroval: Štěpán Drašťák

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní, rok 2017

Počet stran: 87

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka5. srpna 2017 VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA (50 NÁVODŮ k výrobě indiánských předmětů) Nejen pro děti, ale i dospělé, táborníky a prostě pro všechny, které zajímá kultura severoamerických indiánů, tak pro […]
  • Jediný den od Martina Baltscheita22. srpna 2017 Jediný den od Martina Baltscheita Chcete-li své děti naučit vážit si jednotlivých okamžiků, drobných maličkostí, jež nám přináší samotný život, nenechte si ujít knížku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež […]
  • Příběhy z jižních Čech LIPENSKO9. července 2017 Příběhy z jižních Čech LIPENSKO Konečně první pořádný průvodce pro malé cestovatele - dobrodruhy, kteří se chystají navštívit kouzelný kraj jménem Lipensko. Právě pro ně jsou určeny „Příběhy z jižních Čech: LIPENSKO“ […]
  • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […]
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky19. srpna 2017 Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky Kdo se chce předvést jako profík a mistr přes Fidget Spinner, a ukázat tak velkolepé triky a kousky, neměl by si nechat uniknout publikaci s názvem „Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky“ […]
  • "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové22. srpna 2017 "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v podezření“ od vydavatelství Grada Publishing, a.s. pod značkou Bambook si na první pohled získala nejen mě, ale hlavně mojí starší dceru. […]
  • JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů5. listopadu 2017 JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů Pokud máte doma malého spisovatele, novináře, tvůrce komiksů anebo jen dítě toužící si naplnit svoje umělecké ambice v některém z těchto oborů, zcela určitě mu nezapomeňte pořídit tuto […]
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Facebook Kritiky.cz