Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

TrollovéPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Trollové
Ohodnoťte člá­nek

TROLLOVÉ

Každá dět­ská duše, jež milu­je pohád­ky s Trolly, nad kni­hou Trollové z pohád­ko­vé série „Od pohád­ky k pohád­ce“, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství EGMONT ČR, s.r.o., zajá­sá.

Pevně věřím, že děti nezů­sta­nou pou­ze jen u lis­to­vá­ní a čte­ní z této krás­né kni­hy, ale rády se pono­ří i do jiných dob­ro­druž­ství s jiný­mi kni­ha­mi, jež stej­ně jako kni­ha Trollové vyšly v této úžas­né sérii.

Samotná kni­ha Trollové je roz­dě­le­na na něko­lik pře­hled­ných čás­tí, dopl­ně­ná krás­ný­mi a barev­ný­mi obráz­ky nejen ze živo­ta Trollů, ale i Bergenů.

Na prv­ních strán­kách kni­hy se děti pomo­cí pře­hled­né­ho a obráz­ko­vé­ho pře­hle­du sezná­mí s jed­not­li­vý­mi oby­va­te­li Trollíkova a Bergenova, a zjis­tí, co jaká posta­vič­ka má a nemá ráda, a čím nao­pak vyni­ká nad ostat­ní­mi přá­te­li.

A pokud děti budou pozor­ně naslou­chat pří­bě­hu plné­ho přá­tel­ství, tou­ze po lás­ce, neče­ka­né zra­dě, doko­na­lé pře­tvář­ce a dob­ru, jež stej­ně jako v jiných pohád­ko­vých pří­bě­zích nako­nec zví­tě­zí nad zlem; si budou moci v závě­ru kni­hy otes­to­vat své zna­los­ti.

Otestovat sami na sobě to, jak pozor­ně poslou­cha­li, a jak moc vel­ký­mi znal­ci „Trollího svě­ta“ ve sku­teč­nos­ti jsou. A nejen to! Čeká je i spous­ta jiné zába­vy, kte­rou by si roz­hod­ně nemě­ly nechat ujít!

Tento pohád­ko­vý pří­běh se ode­hrá­vá za dáv­ných dob, kdy v lese žili nej­šťast­něj­ší bytos­ti na svě­tě Trollové, kte­ří celé dny jen zpí­va­li, tan­či­li, objí­ma­li se a byli pros­tě jen šťast­ní.

Jednoho dne však jejich hla­si­té štěs­tí a radost při­lá­ka­lo vel­ké a mrzu­té bytos­ti jmé­nem Bergeny, kte­ří byli pra­vým opa­kem Trollů. Po celý rok byli nešťast­ní a pou­ze jeden jedi­ný den v roce, kdy na Trollbraní pojí­da­li nebo­hé Trolly, byli sku­teč­ně šťast­ní.

Bergeni všech­ny stro­my až na jeden vyká­ce­li, a ten jedi­ný zůsta­vší se stal věze­ním pro všech­ny malé Trolly, jež se Bergeni chys­ta­li na svá­tek „Trollbraní“ sníst.

Trollové se ale nevzda­li a uprch­li těs­ně před obá­va­ným svát­kem za pomo­ci vyhlou­be­né­ho tune­lu pod stro­mem. Všichni se zachrá­ni­li! Když to zjis­til král Bergenů zva­ný Chroupa, veli­ce se roz­zu­řil a šéf­ku­chař­ku, jež měla za úkol Trolly hlí­dat, vyká­zal navždy z Bergenova.

Uběhlo něko­lik let, a z malé prin­cez­ny Poppy vyrost­la vel­ká sleč­na a sta­la se vůd­ky­ní Trollů. K této pří­le­ži­tos­ti se roz­hod­la uspo­řá­dat vel­ko­le­pý večí­rek a mar­ně ji Větvík varo­val, že by vese­lí nemě­lo být tak buja­ré a hla­si­té, aby zby­teč­ně nepři­pou­ta­lo pozor­nost obá­va­ných Bergenů. Bohužel Poppy s ostat­ní­mi Trolly si neda­la říct.

Není tedy divu, že toto vese­lí neu­nik­lo ani šef­ku­chař­ce, kte­rá něko­lik Trollů pochy­ta­la a odnes­la krá­li Chroupovi, aby mohl popr­vé ochut­nat své­ho Trolla a ona se moh­la koneč­ně vrá­tit zpět domů z vyhnan­ství.

Poppy s Větvíkem se roz­hod­li, že své přá­te­lé osvo­bo­dí za kaž­dou cenu. Ihned se vydá­va­jí vstříc nebez­peč­né výpra­vě za záchra­nou svých une­se­ných přá­tel. Na ces­tě je čeká spous­ta pře­ká­žek, nástrah a úska­lí, a ne vždyc­ky je pří­tel pří­te­lem a nepří­tel nepří­te­lem, o čemž se sami pře­svěd­čí na vlast­ní kůži.

Trollové, krás­ný pohád­ko­vý pří­běh, kde tra­dič­ně dob­ro vítě­zí nad zlem nabá­dá malé čte­ná­ře k zamyš­le­ní, že by při výbě­ru svých přá­tel měli být obe­zřet­ní, neboť i ten nej­lep­ší pří­tel se můžu tvá­řit jen jako pří­tel, a mezi­tím vám může zbro­jit zády a pře­tvá­řet se. A nao­pak ten, kdo se zdá nepří­te­lem, vám může v nej­vět­ší nou­zi neče­ka­ně pomo­ci a nezišt­ně podat pomoc­nou ruku.

Díky kni­ze se děti nau­čí pocho­pit, že nelze lidi posu­zo­vat pod­le jejich vzhle­du, ale hlav­ně pod­le jejich srd­ce a činů. Příběh o hle­dá­ní a o lás­ce, tak tro­chu na moti­vy kla­sic­ké pohád­ky „O popel­ce“, kde mís­to kou­zel­né­ho stře­víč­ku se pro změ­nu ztra­tí brus­le, kte­rá bude mít za násle­dek rozuz­le­ní celé­ho pří­bě­hu.

Příběh, jež malým čte­ná­řům uká­že, že samot­né štěs­tí lze najít úpl­ně v jiných věcech, tj. v malič­kos­tech běž­né­ho dne, v zážit­cích, drob­nos­tech, a že k zís­ka­ní toho­to poci­tu štěs­tí není ani za potře­bí jíst Trolly…

TROLLOVÉ

Original Titles: Trolls Annual 2017 a Golden Book

Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT ČR, s.r.o. v roce 2017

Počet stran: 64

Z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu pře­lo­ži­la Lucie Jiránková

Ilustrace: Alan Batson, Fabio Laguna, Katie Scruton a Miffy Llwyd-Williams

Zpracování: David Lewman, Paddy Kempshall

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […]
  • Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %19. dubna 2017 Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 % Dvacet pohádek seskládaných a sepsaných na motivy různých známých příběhů – tak by se dala charakterizovat tahle kniha. Vilík je u babičky a léčí se z nemoci. Každý večer k němu přichází […]
  • Velká knižní záhada - kniha - recenze - 100 %26. března 2017 Velká knižní záhada - kniha - recenze - 100 % Pavel Čech stvořil vynikající pohádkovou knihu s neotřelým nápadem. Velká knižní záhada opět mimo jiné vyniká krásnými obrázky, jejichž autorem je též sám spisovatel. Děj je dost zajímavý. […]
  • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […]
  • Příšerné zlobilky (audiokniha) od Martiny Drijverové19. srpna 2017 Příšerné zlobilky (audiokniha) od Martiny Drijverové Malé neposedy a malé zlobilky zcela určitě nadchnou „Příšerné zlobilky“ od Martiny Drijverové, jež vydalo nakladatelství Albatros Media a.s.. Děti by nebyly dětmi, kdyby alespoň malinko […]
  • Sedmikráska - audiokniha6. června 2017 Sedmikráska - audiokniha Sedmikráska patří mezi audioknihy německých pohádek, u kterých budou děti s velkým zaujetím poslouchat. Obsahuje dvanáct pohádek. Některé jsou známé více, jiné zase méně, ale to nic […]
  • O čertovi - recenze - 100 %22. března 2017 O čertovi - recenze - 100 % Velmi půvabná a krásně ilustrovaná knížka – tak by znělo moje začáteční hodnocení. Tenhle příběh, vlastně pohádku stvořil spisovatel a ilustrátor Pavel Čech. Celá kniha i s kresbami je […]
  • Staré pověsti české: Tyhle vám zachutnají díky pořádné dávce nadhledu a vtipu15. září 2017 Staré pověsti české: Tyhle vám zachutnají díky pořádné dávce nadhledu a vtipu Staré pověsti české zná snad každý. „Mamí, a o čem to je?“ uslyšíte nejpozději po začátku školní docházky… A pak nastane docela oříšek, protože všechna ta knižní zpracování jsou jaksi […]
  • VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka5. srpna 2017 VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA (50 NÁVODŮ k výrobě indiánských předmětů) Nejen pro děti, ale i dospělé, táborníky a prostě pro všechny, které zajímá kultura severoamerických indiánů, tak pro […]
  • Kouzla vzhůru nohama - kniha28. července 2017 Kouzla vzhůru nohama - kniha Nory je už větší děvče, které má na první pohled vcelku normální rodina – ona, její starší sourozenci – sestra Dalia a bratr Hawthorn. K tomu je třeba připočítat tatínka, ředitele školy, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Facebook Kritiky.cz