Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Templáři, zed­ná­ři a dal­ší taj­né spo­leč­nos­ti v Čechách a ve svě­tě
Ohodnoťte člá­nek

Koho by nepři­ta­ho­va­ly záha­dy oko­lo tzv. taj­ných řádů, jaký­mi tem­plá­ři a zed­ná­ři beze­spo­ru jsou? Pokud vás ale neza­jí­ma­jí jen doha­dy a atrak­tiv­ní výmys­ly oko­lo těch­to spo­leč­nos­tí a chce­te se dozvě­dět něco víc o his­to­ric­ky pod­lo­že­ných udá­los­tech, pak se může­te s chu­tí pono­řit do kapi­tol této kni­hy.

Autor si kla­de za cíl před­lo­žit čte­ná­ři uce­le­ný pohled na vznik a his­to­rii nejen tem­plář­ské­ho řádu, při­čemž se neu­stá­le sna­ží opí­rat o dolo­ži­tel­ná fak­ta a vyvo­zo­vat z nich ale­spoň vyso­ce prav­dě­po­dob­né závě­ry. O tem­plá­řích a zed­ná­řích toho už bylo napsá­no mno­ho, ale ve spous­tě pub­li­ka­cí s tou­to téma­ti­kou hra­je vět­ší roli auto­ro­va před­sta­vi­vost než his­to­ric­ky pod­lo­že­né infor­ma­ce. Toho se sice sna­ží tato kni­ha vyva­ro­vat, ale záro­veň dává čte­ná­ři pro­stor pro vytvo­ře­ní vlast­ní­ho mož­né­ho výkla­du na zákla­dě před­lo­že­ných sku­teč­nos­tí. Jinými slo­vy, na své si při­jdou skep­ti­ci i bytost­ní roman­ti­ci tou­ží­cí po taj­ných pokla­dech a ritu­á­lech.

Jak autor sám při­zná­vá už v úvo­du této kni­hy, je prak­tic­ky nemož­né dozvě­dět se přes­né a zce­la prav­di­vé infor­ma­ce o taj­ných spo­leč­nos­tech už z jejich pod­sta­ty. Skutečně taj­ná spo­leč­nost by totiž samo­zřej­mě o sobě nic nepro­zra­di­la, a pokud ano, pak by to byla s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí záměr­ná mysti­fi­ka­ce. Ve chví­li, kdy by o sobě pus­ti­la do svě­ta prav­di­vé infor­ma­ce o svém fun­go­vá­ní, struk­tu­ře a podob­ně, pře­sta­la by být taj­nou. Přesto se však v této kni­ze dozví­me spous­tu zají­ma­vých věcí zejmé­na z his­to­rie již zmi­ňo­va­ných řádů a vní­ma­vý čte­nář jis­tě oce­ní sple­ti­té sou­vis­los­ti, kte­ré autor pře­hled­ně v prů­bě­hu celé­ho tex­tu před­klá­dá tak, aby do sebe vše zapa­da­lo. Je až s podi­vem, kolik zdán­li­vě růz­no­ro­dých udá­los­tí i arte­fak­tů spo­lu může za jis­tých okol­nos­tí dávat dohro­ma­dy celi­st­ví a zce­la logic­ký obraz.

Kniha je roz­dě­le­na do kapi­tol tak, aby nás postup­ně pro­ved­la tím, co před­chá­ze­lo vzni­ku taj­ných spo­leč­nos­tí, samot­ný­mi důvo­dy vzni­ku tem­plář­ské­ho řádu, jeho nej­ú­spěš­něj­ším obdo­bím až k samot­né­mu úpad­ku a mož­ným vstu­pem do ile­ga­li­ty a násled­ným zalo­že­ním taj­né­ho spo­le­čen­ství, ze kte­ré­ho moh­li vze­jít zed­ná­ři. Na závěr kni­hy autor umís­til pří­lo­hy, kte­ré obsa­hu­jí slov­ník důle­ži­tých poj­mů, chro­no­lo­gic­ky seřa­ze­né význam­né leto­poč­ty se struč­ným výkla­dem daných udá­los­tí, regu­le tem­plář­ské­ho řádu a důle­ži­té infor­ma­ce o fun­go­vá­ní a zása­dách svo­bod­né­ho zed­nář­ství.

Na prv­ní pohled by se moh­lo zdát, že pub­li­ka­ce toho­to typu dáva­jí víc otá­zek než odpo­vě­dí. V tom­to pří­pa­dě to ale není tak úpl­ně prav­da. Samozřejmě zůstá­vá spous­ta nezod­po­vě­ze­ných záhad ohled­ně tem­plář­ských pokla­dů, sku­teč­né­ho tem­plář­ské­ho vli­vu a podob­ně (kte­rým se autor samo­zřej­mě také nevy­hý­bá), ale zce­la upřím­ně věřím, že po pře­čte­ní této kni­hy si čte­nář bude schop­ný dát něko­lik zásad­ních věcí do sou­vis­los­tí a utvo­řit si uce­le­ný názor (nejen) na tem­plá­ře jako tako­vé.


 • Autor:Novák Jan A.
 • vaz­ba:pev­ná
 • výš­ka:205mm
 • šíř­ka:135mm
 • hloub­ka:26mm
 • počet stran:312

Kniha ke kou­pi na Alpress.cz.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska15. dubna 2018 Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska Máte rádi záhady, text bez zbytečných kliček, který dokáže podnítit vaši fantazii a pozvat na výlet?  Chcete nejen procestovat republiku, ale také se o ní něco dozvědět? Čeká vás dovolená […]
 • Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska16. dubna 2018 Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska Poklad. Slovo, které zní cinkáním zlata, třpytí se drahokami a šuští tajnými dokumenty. Slibuje život v bohatství a dostatku. Současné z něj ale běhá i mráz po zádech - protože při […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Wendy Northcuttová: Darwinovy ceny: nová evoluce7. prosince 2016 Wendy Northcuttová: Darwinovy ceny: nová evoluce Pokud jste někdy toužili získat nějakou celosvětově známou cenu, pak to ale určitě nebyla ta Darwinova. Jak známo, jedná se totiž o ocenění pro ty, kteří se svou vlastní hloupostí buď […]

1 komentář: „Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...