Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Tarot andělů strážných je opravdu náloží cukrové vaty!Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Tarot andě­lů stráž­ných je oprav­du nálo­ží cuk­ro­vé vaty!
Ohodnoťte člá­nek

Pokud milu­je­te vin­tage styl, kytič­ky, buc­la­té andíl­ky a jem­ná sdě­le­ní vtěs­na­ná do taro­to­vých význa­mů karet, pak je tohle dílo tím heb­ce hla­di­vým potě­še­ním prá­vě pro vás. Autoři o něm tvr­dí, že jde o nej­slad­ší tarot na svě­tě! Růžové tu je dost, o tom žád­ná… slad­kých slo­ví­ček taky. A o to více mne zají­ma­lo, jak si Doreen Virtue a Radleigh Valentine pora­di­li s kar­ta­mi těch význa­mů, jež se lépe kres­lí i popi­su­jí říz­něj­ším a tem­něj­ším auto­rům, pro­to­že snou­bit obtíž­né život­ní situ­a­ce s medo­vě růžo­vou bar­vou – to pře­ce moc nejde?

Ale jde – jde to skr­ze řeše­ní

Musím říci, že jsem tak nějak tuši­la, jak to dopad­ne. Autoři samo­zřej­mě tyto kar­ty vza­li tak, jak se má! Ano, někte­ré jsou obtíž­né, jsou o lid­ské fal­ši, boles­ti, extrém­ních změ­nách, pod­vo­dech a ukon­če­ní. Ale v tom všem, byť je to sebe­hor­ší, je vždyc­ky záro­dek něče­ho nové­ho. A na tom těží – to je chví­le, ve kte­ré se Doreen a Radleigh něko­li­krát oto­čí a do ouš­ka vám něko­li­krát pošep­ta­jí, že tohle je jen pří­le­ži­tost k tomu vidět věci jinak.

Třeba kar­ta, kte­rá v taro­tu bývá o kon­ci, ke kte­ré­mu se roz­ho­du­je­me někdy oprav­du nedob­ro­vol­ně, ale… je nut­ný.

„Situace, kte­rá vás trá­pi­la, už skon­či­la, a může­te koneč­ně vydech­nout úle­vou a vydat se dál. V tom­to klí­čo­vém oka­mži­ku je důle­ži­té odpou­tat se od minu­los­ti. Někdo ve vašem živo­tě se mož­ná koneč­ně zba­vil svých pro­blé­mů se závis­lost­mi.“

Nebo kar­ta mlu­ví­cí čas­to o depre­siv­ních sta­vech:

„Jsou chví­le, kdy kaž­dý z nás potře­bu­je pomoc­nou ruku. Andělé chtě­jí, abys­te vědě­li, že sou­čas­ným pro­blé­mům nemu­sí­te čelit sami. Přijměte pomoc od lidí kolem vás. Situace, kte­rou zaží­vá­te, je dočas­ná. Teď není ta správ­ná chví­le začít pod­ni­kat. Buďte trpě­li­ví.“

Hladivý tarot pro dobrou nála­du

Mimořádně něž­ný tarot pro mimo­řád­ně cit­li­vé lidi. První věta v při­lo­že­né kni­ze je oprav­du nej­přes­něj­ší defi­ni­cí Tarotu andě­lů stráž­ných. Přesouváte se někam mezi svět ráz­né­ho a nekom­pro­mis­ní­ho taro­tu a svět andě­lů, kte­ří mají pro kaž­dou lid­skou život­ní situ­a­ci pomoc­nou ruku. Jsou dopo­ru­če­ny pro chví­le, kdy se cítí­te ve stre­su, pod tla­kem a ve chví­lích, kdy řek­ně­me to upřím­ně – srd­ce krvá­cí a nesnes­lo by tvr­dost kla­sic­kých taro­tů a kla­sic­ké psy­cho­lo­gie. Na to bude čas až za chví­li, až se zaho­jí ale­spoň prv­ní boles­ti­vé rány.

V pří­ruč­ce se dozví­te roz­ší­ře­ný význam kar­ty, kte­rá je popsá­na v afir­mač­ních větič­kách na kaž­dé kar­tě, dozví­te se i dal­ší heslo­vi­té význa­my. Je dob­ré pro­číst jak kar­tu, tak kni­hu a nechat na sebe infor­ma­ce půso­bit. Jasná mysl a schop­nost při­stu­po­vat k výkla­du s kli­dem je zákla­dem úspě­chu vyklá­dá­ní s tím­to mar­ci­pá­no­vě slad­kým taro­tem. Jak vám bude nej­ví­ce chut­nat?

Mě chut­ná jako záku­sek ke kla­sic­ké­mu taro­tu a k týden­ním obec­ným výkla­dům.

Jako třeš­nič­ka na dort, jako jem­ná afir­mač­ní kar­ta.

Jako den­ní povzbu­ze­ní.

Anebo prá­vě pro otáz­ky a situ­a­ce, kde se oprav­du bojí­te vlast­ních stra­chů a sáh­nu­tí do kla­sic­ké­ho taro­tu. Přece jen – i tady je nepěk­ná prav­da troš­ku do cuk­ru zao­ba­le­ná.

O auto­rech:

Po vydá­ní Andělských taro­to­vých karet, kte­ré skli­di­ly obrov­ský úspěch, zjis­ti­la Doreen Virtue, že se i nadá­le mno­ho lidí taro­tu bojí. Proto spo­leč­ně s Radleighem Valentinem vytvo­ři­la ten­to taro­to­vý  kom­plet pro vyso­ce cit­li­vé vyk­la­da­če, kte­ří tou­ží po přes­ných a detail­ních odpo­vě­dích taro­tu v dopro­vo­du jem­ných obra­zů a vět. A tak se opět spo­ji­li síly a posa­di­li dal­ší kar­ta do řady svých děl. Tentokrát v jem­ném a slad­kém vin­tage sty­lu.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com

Renata Petříčková

Knižní milov­ni­ce, kte­rá kni­hy ráda čte, upra­vu­je k doko­na­los­ti, ba i píše. Redaktorka časo­pi­so­vá, webo­vá i kniž­ní, copy­wri­ter­ka i spi­so­va­tel­ka. Vše pěk­né ve svém živo­tě pře­dá­vám dál....

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Snadný tarot Barbary Moore. Tak jaký bude srpen 2017?26. července 2017 Snadný tarot Barbary Moore. Tak jaký bude srpen 2017? Recenze a pořádné otestování! Závidím vám to počáteční vzrušení, když vstupujete do kouzelného světa tarotu! Autorka opravdu umí čtenáře navnadit! A musím jí dát za pravdu. Vezmete-li […]
  • Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami19. října 2016 Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami Je to jako kombinace pohádkového světa, který vám ožije před očima. Stejně tak si můžete nad touto knihou i miniaturními kartičkami snít, jako si s nimi zcela vážně pohrávat a hledat […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames7. listopadu 2017 Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames NAKRESLI 50 ZVÍŘAT od Lee J. Ames Touží se vaše děti naučit malovat jako správní mistři malíři? Vy ale nevíte, jak na to? Zkuste jim pořídit tuto úžasnou příručku „Nakresli 50 zvířat“ od […]
  • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Nakupujte v Alze