Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Cestovat po světe zadarmo? Ano, jde to!


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Cestovat po svě­te zadar­mo? Ano, jde to!
Hodnocení: 3.7 - ‎10 hl.

Cestovat po svě­tě, pozná­vat boha­té a úspěš­né lidi a při­tom spát v luxus­ních vilách, dra­hých hote­lích a to vše zadar­mo? Tak přes­ně tako­vý byl plán Stanislava Gálika i moje důvo­dy proč jsem se roz­hod­la pře­číst si kni­hu Jak jsem  sto­po­val leta­dlo, od ces­to­va­te­le, pod­ni­ka­te­le, vystu­do­va­né­ho psy­cho­lo­ga a men­to­ra, kte­rý byl časo­pi­sem Forbes zařa­zen mezi 30 nej­ta­len­to­va­něj­ších Čechů pod 30 let.

Jeho ces­to­vá­ní a netra­dič­ní poje­tí mělo něko­lik důvodů…rozchod s part­ner­kou, pozná­ní sám sebe, ale i těch, kte­rým  „leží svět u nohou„. A nejen to.  Podívat se taky na zoub­ky úspě­chu, život­ním hod­no­tám i poci­tu štěs­tí, ke kte­ré­mu se lidé sna­ží dopra­co­vat růz­ný­mi způ­so­by a život­ní­mi smě­ry. Ale co to štěs­tí a úspěch vlast­ně je? A dá se nějak defi­no­vat?

Na začát­ku pří­bě­hu popi­su­je struč­ně roz­chod s pří­tel­ky­ní, finanč­ní krach ze špat­né inves­ti­ce a poci­ty, kdy si při­zná­vá, že není se svým živo­tem spo­ko­je­ný. A tak si kla­de otáz­ku : Co teď? Co by mi udě­la­lo radost? Cestování! Poznat zají­ma­vé lidi, vidět vše z jiné per­spek­ti­vy a poznat prav­du o čem ten život oprav­du je.

Ukázka z kni­hy : “Co kdy­bych nesto­po­val s  pal­cem u ces­ty, ale vždy požá­dal člo­vě­ka u nějž sem, aby mě pro­po­jil s někým dal­ším?“ Stačí stop­nout jed­no­ho boha­té­ho člo­vě­ka. Ten mě pro­po­jí s dal­ším boha­tým člo­vě­kem. A ten s dal­ším a ten s dal­ším. Nebudu to já, kdo bude udá­vat směr, ale oni. Budu s nimi dělat roz­ho­vo­ry, ne jen tak o ničem, ale přes­ně půjdu po tom­to téma­tu : jak se boha­tí lidé sna­ží pozi­tiv­ně ovliv­nit svět.

Žádná kros­na, trekin­go­vé boty, out­do­o­ro­vé oble­če­ní, ale pán­ská kon­fek­ce, sako, koši­le, kra­va­ty, chi­nos kalho­ty, ale taky kraťa­sy na běhá­ní s mili­o­ná­ři a Macbook. To vše v kuf­ru na koleč­kách, jako by jel na pra­cov­ní ces­tu.  Prostě gentle­man za kaž­dých okol­nos­tí, kte­rý se roz­ho­dl si zacho­vat urči­tý stan­dard, na kte­rý je zvyk­lý a mož­ná si ho i tro­chu na cestách ješ­tě o něco zvý­šit.

Přes svůj „Richhike“ jak pojme­no­val svůj ces­to­va­tel­ský styl, kte­rý je slo­že­ný ze slov­ní­ho spo­je­ní Rich - boha­tý, Hitchhike - sto­po­vat, navští­vil něko­lik zají­ma­vých a hod­ně boha­tých lidí téměř po celém svě­tě. V Čechách napří­klad Zdenka, odbor­ní­ka na moder­ní tech­no­lo­gie, práv­nič­ku Katku, peda­go­ga Ladislava Špačka, hoke­jis­tu Dominika Haška, maji­te­le restau­ra­cí Yannicka, jogín­ku Umu či Hollywoodského pro­du­cen­ta či pod­ni­ka­te­le a spi­so­va­te­le Rajeshe Settyho a mno­ho dal­ších, včet­ně krás­né dív­ky v Singapuru, kte­rá mu zamo­ta­la hla­vu.

Během své­ho ces­to­vá­ní navští­vil tyto země : Německo, Francie, Spojené stá­ty, Singapur, Malajsii, Bali, Dubaj a Mad’arsko.

Závěr : Že to není mož­ný? Ale je.  Stačilo mít ori­gi­nál­ní nápad, být úspěš­ný pod­ni­ka­tel a mít stej­ně boha­té kama­rá­dy a na ces­tu si navíc při­ba­lit dik­ta­fon s nápa­dem o sepsá­ní diser­tač­ní prá­ce a veřej­ném prů­zku­mu za úče­lem zjis­tit - Jak boha­tý lidi pře­mýš­le­jí a jak se sna­ží svět pozi­tiv­ně ovliv­nit?  A zača­li se dít věci.  Nejen, že se k nim dostal,  zadar­mo u nich přespal, pár dnů  zůstal, aby mohl poznat jak žijí a smýš­lí. Ale také se od nich učil a bral cen­né rady do živo­ta, ově­ře­né pra­xí. Na dru­hou stra­nu mi to už od začát­ku při­šel autor,  kte­rý je mimo­cho­dem vystu­do­va­ný psy­cho­log, jako vel­ký mani­pu­lá­tor, pro­to­že asi sám moc dob­ře věděl, že by se nikdo nechtěl uká­zat ve špat­ném svět­le a odmít­nout ho při­jmout za hos­ta, navíc po dopo­ru­če­ní jejich přá­tel.

Knihu jsem pře­čet­la vel­mi rych­le, pro­to­že je čti­vá a udr­žo­va­la mě v leh­kém napě­tí. Zajímalo mě jaký bude dal­ší host a o čem se spo­lu budou bavit. Na pří­bě­hu se mi líbil nápad, ori­gi­na­li­ta i oso­bi­tost jeho ces­to­vá­ní, ale záro­veň při­šlo i zkla­má­ní, že tam nejsou zazna­me­ná­ny roz­ho­vo­ry s těmi hos­ti­te­li, ale jen ve zkrat­ce popsá­ny. Škoda, zají­ma­vý lidé, zají­ma­vý roz­ho­vor. Trocha zkla­má­ní byla z poci­tu, že i když se v rám­ci prů­zku­mu sna­ží dostat do samé­ho nit­ra myš­le­ní svých hos­ti­te­lů, ale sám to svo­je tro­chu chrá­ní. A i když popi­so­val své poci­ty, tak se jeho pra­vé já, neda­lo moc odha­lit.

Hodnocení : 70%

Autor : Stanislav Gálik

Datum vydá­ní : 19. 9 2016

EAN : 9788026505211

Formát : 145 - 205 mm, váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

Kniha k objed­ná­ní zde : http://www.bizbooks.cz/jak-jsem-stopoval-letadlo-2/

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpočítávání konce 60%2. března 2017 Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpočítávání konce 60% Odejít ze světa a ještě za to získat ocenění? Tak to se může povést jen těm, kteří nepřežili díky své vlastní hlouposti. Řeč je o Darwinově ceně, která se uděluje od roku vznikla v roce […]
 • Dítě Bridget Jonesové - 70%8. ledna 2017 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR