Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna dušíPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Třetí pokra­čo­vá­ní kni­hy Sirotčince sleč­ny Peregrinové je zase svou vaz­bou o něco tlus­těj­ší a obsa­hu­je zase o něco více strá­nek, než před­cho­zí dva díly. Koho by neza­jí­ma­lo, jak tohle všech­no dob­ro­druž­ství podiv­ných dětí nako­nec dopad­ne. Spisovatel opět navá­zal na před­cho­zí díl a opět nám nalo­žil pořád­nou por­ci napě­tí, kdy nebu­de­te chtít kni­hu jen tak zavřít. Knihovna duší je ze všech dílů nej­na­pí­na­věj­ší a nej­za­jí­ma­věj­ší, tedy ale­spoň z mého pohle­du. Změna nasta­la i v obráz­cích, kte­ré se více váza­li k popi­so­va­né udá­los­ti. V tom­to díle mi foto­gra­fie tolik neva­di­ly, jako tomu bylo v před­cho­zím dru­hém dílu. Ransom Riggs si udr­žel svo­jí kva­li­tu psa­né­ho pří­bě­hu a vše podrob­ně popi­so­val, tak abys­te si to, co nej­rych­le­ji doká­za­li před­sta­vit a hlav­ně vše půso­bi­lo rea­lis­tic­ky, tak jak by to mělo být. Název kni­hy pří­bě­ho­vě odpo­ví­dal obsa­hu.

Přišlo mi, že ten­to díl se četl nějak lépe, než ty ostat­ní, mož­ná se Ransom Riggs zase o kou­sek zdo­ko­na­lil v psa­ní napí­na­vé­ho pří­bě­hu. Ve čte­ní toho­to dílu se roz­hod­ně nudit nebu­de­te o akci je oprav­du posta­rá­no, a jest­li jste si mys­le­li, že už nic nové­ho naše hrdi­ny nepo­tká, tak to jste na vel­kém omy­lu. Seznámíme se opět s dal­ší­mi oso­ba­mi a dojde ke zvra­tu celé­ho pří­bě­hu, koneč­ně vše dobře pocho­pí­me a dosa­dí­me si sou­vis­los­ti do již zapo­ča­té­ho vzor­ce. Konec mě oprav­du pře­kva­pil a potě­ši­lo mě, že si Ransom Riggs nechal ote­vře­ná vrát­ka k mož­né­mu dal­ší­mu pokra­čo­vá­ní. Ani jeden z napsa­ných dílů mě nenu­dil.

Ceny těch­to knih odpo­ví­da­jí kva­lit­ní­mu čte­ní a jsou vhod­né oprav­du pro kaž­dé­ho, koho poba­ví čte­ní s vel­kou por­cí fan­ta­zie. Pro děti mohu jedi­ně dopo­ru­čit, urči­tě je těmi­to titu­ly nezkla­me­te. Po dočte­ní posled­ní­ho dílu z tri­lo­gie Ransoma Riggse s názvem Knihovna duší mohu říci, že mě kni­hy veli­ce bavi­ly a dou­fám, že se spi­so­va­tel roz­hod­ne pokra­čo­vat v pří­bě­hu, urči­tě by tím potě­šil mno­ho čte­ná­řů této kniž­ní tri­lo­gie. Ransom Riggs nám uká­zal, že je oprav­du vel­mi dob­rý spi­so­va­tel s vel­kou slov­ní záso­bou a vel­kou fan­ta­zií s občas­ným náde­chem roman­ti­ky. Klobouk dolů, že doká­zal zaujmout tak vel­kou část čte­ná­řů, a to nejen těch malých, ale pře­de­vším nás z řad dospě­lých. S nad­sáz­kou mohu říci, že se kni­hám ješ­tě někdy ráda vrá­tím a pře­čtu si je zno­vu.


V posled­ním díle se naši hrdi­no­vé vydá­va­jí zachrá­nit ymbry­ny a dal­ší zaja­té podiv­né děti. Na své ces­tě pot­ka­jí chláp­ka jmé­nem Sheron, kte­rý je nyní bude dopro­vá­zet na jejich výpra­vě v časo­vé smyč­ce všech vyvrh­nu­tých podiv­ných v ďáblo­vě akru, kde nikdy nepla­ti­li žád­ná pra­vi­dla. V tom­to dílu se sezná­mí­me se vše­mi podiv­ný­mi, kte­ré autor vymys­lel, a také se koneč­ně dozví­me, jest­li se poda­ří osvo­bo­dit hlav­ně sleč­nu Peregrinovou.

V posled­ní tře­ti­ně kni­hy navští­ví již zmi­ňo­va­nou kni­hov­nu duší, ze kte­ré Vás bude tro­chu mra­zit. Jacob také koneč­ně při­jde na to jak ovlá­dat všech­ny své podiv­né vlast­nos­ti, kte­ré jej spo­ju­jí s netvo­ry. Dokonce se Jacob navrá­tí domů, ale jak sám již zmi­ňo­val v prv­ním dílu, rodi­če ho budou pova­žo­vat za blázna, a tak se i po jeho návra­tu zpět do pří­tom­nos­ti sta­lo. Jeho pří­tel­ky­ně Ema, jeho přá­te­lé a hlav­ně sleč­na Peregrinová, kte­rá mu je dluž­na za osvo­bo­ze­ní, teď spo­leč­ně zase pomo­hou Jacobovi, aby chudá­ka neod­vez­li na léče­ní do blá­zin­ce. Jednalo se cel­kem o rych­lý, tro­chu komic­ký, ale pěk­ný konec jejich dob­ro­druž­ství.


 • Počet stran: 496
 • Datum vydá­ní: 13. 4. 2016
 • EAN: 9788074629334
 • ISBN: 978-80-7462-933-4
 • Formát kni­hy: 130×210
 • Vazba: Pevná s pře­ba­lem
 • Překladatel:Bronislava Grygová
 • Původní název: Library of Souls: The Third Book of Miss Peregrine’s Peculiar Children
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město19. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město Druhému pokračování tohoto dobrodružného příběhu se nadalo odolat. Hned na začátku mě příjemně překvapilo, že autor dal na začátek knihy fotografie a popisky podivných dětí a dalších postav, se kterými jsme se setkali v prvním knižním […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti13. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Pro čtení této knihy mě prvotně zaujal její obal a název, který působil podivně zajímavě, ostatně jak napovídal název této knihy. Nedalo mi to a do knihy jsem se začetla hned po prvních stránkách, a bohužel už nešlo přestat. Kniha je […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Krátké pohádky na dobrou noc – recenze – 100 %21. března 2017 Krátké pohádky na dobrou noc – recenze – 100 % Mám ráda pohádky, myslím si, že na tom není nic špatného, když to přizná dospělý člověk. Kniha Krátké pohádky na dobrou noc je opravdu moc hezké vyprávění. Autorem je Jan Zima, jenž stvořil devatenáct kouzelných příběhů. Ten název opravdu […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Rosanes Kerby: Proměny zvířat7. listopadu 2016 Rosanes Kerby: Proměny zvířat Každý si určitě pamatuje ty časy, když jste jako malé dítě vybarvovalo omalovánky s různými zvířaty, pohádkovými postavami a spousty dalších. I já jsem kdysi vybarvoval a proto když jsem na tuhle knihu narazil tak jsem ji bral bez […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Jiří Březina: Polednice – 100 %12. září 2016 Jiří Březina: Polednice – 100 % Na Promlčení, detektivku, která si loni získala pozornost milovníků tohoto žánru, navázal šestatřicetiletý Jiří Březina další knihou – Polednicí. I když navázal – dějově Polednice předchází Promlčení, v němž se vůbec poprvé setkáme […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Co kdo dělá?2. března 2017 Co kdo dělá? S deseti povoláními seznámí děti texty Hany Porebské doplněná krásnými ilustracemi Šárky Mrvové. Jde o jednoduché texty, v nichž jsou některá ze slov nahrazená obrázky. Dítě si tak procvičuje nejen čtení, ale i slovní zásobu a logické […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Diana Gabaldon: Vážka v jantaru26. ledna 2017 Diana Gabaldon: Vážka v jantaru Pokračování je obecně velmi rozporuplné téma. Někdo ho vnímá jako zbytečnost a marketingový tah kvůli zisku slavného autora. Jiní další díly vidí jako příležitost znovu být se svými oblíbenými hrdiny a zažít nová dobrodružství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Příručka pro partyzány4. září 2016 Příručka pro partyzány Možná že jste si při přečtení nadpisu tohole článku řekli: "Partyzáni měli nějaké příručky?", nic si toho nedělejte, tuto větu jsem si řekl taky když jsem na tuhle knihu narazil. Koneckonců žádný člověk není neomylný a vše se musí naučit, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Příběh Eriky – kniha – recenze – 100 %27. března 2017 Příběh Eriky – kniha – recenze – 100 % Dnešní kniha je román, který ovšem není vůbec veselý. Spíše se jedná o skutečné události a přitom tak strašné, že kdo to nezažil, nemůže si to rozhodně představit. Příběh Eriky je sice krátké dílo, co se týká stran, avšak velmi […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Lahodně s Ellou/Lahodně s Ellou každý den17. srpna 2016 Lahodně s Ellou/Lahodně s Ellou každý den Jídelníček a jídlo obecně tvoří jednu z nejdůležitějších základních lidských potřeb. Snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. V životě běžného člověka je jídlo na takovémto denním pořádku. A logicky – když se s ním setkáváme takhle často […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.