Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - knihaPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Poli je losí hol­ka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mlá­ďa­ta a také sou­ro­zen­ci. Momentálně jsou doma pou­ze s mamin­kou, jejich tatí­nek se musel vydat hle­dat nové mís­to k byd­le­ní z jis­té­ho důvo­du. Jednoho veče­ra jim mamin­ka čet­la pohád­ko­vou kníž­ku, tro­chu stra­ši­del­nou, ale Poli a Aldo usnu­li a ani nevě­dě­li jak, ale usnu­li. A zdál se jim oprav­du živý sen, ve kte­rém se vyda­li hle­dat tatín­ka a zaži­li spous­tu dob­ro­druž­ství. Jako prv­ní šli zachrá­nit zakle­té­ho kně­ze. Ten, respek­ti­ve jeho duše nemě­la klid, pro­to­že kdy­si se do něj zami­lo­va­la jed­na dív­ka, ale on jí ublí­žil a za trest nyní musel blou­dit a stra­šit.

Jedno ze stra­ši­del­ných dob­ro­druž­ství se ode­hrá­lo pět set let nazpá­tek. Jednoho dne stá­la na bře­hu řeky Vltavy bab­ka, a jeli­kož byla roz­vod­ně­ná, tak kaž­dé­ho kdo šel oko­lo, pro­si­la, jest­li by ji pomohl dostat se na dru­hou stra­nu. Všichni ji odbý­va­li, nikdo nepo­mohl, dokon­ce se dočka­la urá­žek a posměš­ků, až jí pomohl uhlíř jako jedi­ný. Vzal ji na záda a nako­nec se mu poda­ři­lo pře­bro­dit se s ní na dru­hou stra­nu. Když sta­ře­nu posta­vil na zem, tak mu podě­ko­va­la, ale neda­la mu pení­ze, ale vět­ší dar. Z celé osa­dy, kde byd­lel, necha­la žít jenom uhlí­ře a jeho rodi­nu, všich­ni ostat­ní pomře­li na mor, pro­to­že se jed­na­lo o moro­vou bábu.

Poli a Aldo se potka­li se sil­ným Aloisem, jehož kama­rád padl do rukou sice krás­né dív­ky, ale čaro­děj­ni­ce. Žila na stat­ku a Lojza tam s kama­rá­dem pra­co­va­li jako údrž­bá­ři. Lojza si vši­ml, že jeho kama­rád je něja­ký vyhub­lý a utrá­pe­ný, až mu svě­řil, že paní šéfo­vá si ho kaž­dou noc vyve­de, dá mu ohláv­ku, on se pro­mě­ní v koně a jede s ním na sraz čaro­děj­nic. Lojza s obě­ma losí­ky se roz­hod­li, že mu pomů­žou od toho zakle­tí. Tak se také sta­lo, ale záro­veň vysvo­bo­di­li i svo­ji šéfo­vou, se kte­rou s Lojzou k sobě zaho­ře­li.

Poli a Aldo se potka­li s mla­dým mužem, kte­rý pašo­val skle­ni­ce s mar­me­lá­dou, aby uži­vil svo­ji rodi­nu. To všech­no obě­ma mla­dým losům vyprá­věl. Všichni šli spo­lu přes les, ale jen co vešli, tak za nimi se utvo­ři­la hus­tá mlha, kte­rou stvo­ři­li skřít­ci, kte­ří šli za nimi. Losíci se nemu­se­li bát, pro­to­že paše­rák se vždyc­ky z toho­to lesa dostal ven. Kromě toho na stro­mech síd­li­li stro­mo­ví mužíč­ci a jeden z nich byl paše­rá­kův kama­rád, jinak byli všich­ni nepřá­tel­ské­ho raže­ní. To všech­no jim paše­rák poví­dal, když tu najed­nou se v lese obje­vi­li poli­cis­té a chtě­li odvést jak paše­rá­ka, tak i oba losí sou­ro­zen­ce, ale v tu chví­li zača­li sviš­tět ze stro­mu šiš­ky – byl to stro­mo­vý muží­ček.

Trojice běže­la lesem, jak jim to stro­mo­vý muží­ček pora­dil, když tu při­šel sešup a po chví­li se díva­li na zvlášt­ní stvo­ře­ní – Lipenská mat­ka. Ta běž­ně nezva­né návštěv­ní­ky zardousi­la, ale tady udě­la­la výjim­ku. Dokonce obě­ma losům pro­zra­di­la, kde je jejich tatí­nek. Ten byl bohu­žel zka­me­ně­lý a vycpa­ný na poli­cej­ní sta­ni­ci. Svým způ­so­bem to zapří­či­ni­la Lipenská mat­ka, ale pora­di­la jim, jak ho vysvo­bo­dit. Mimo toho se nau­čil kouz­lo i paše­rák a chtěl zbo­hat­nout a tím, že mu ztvrdlo srd­ce, tak také špat­ně skon­čil.

Krásná pohád­ko­vá kníž­ka, dopo­ru­ču­ju všem dětem, urči­tě se jim to bude líbit. Je to sice drob­ná kníž­ka, ale zce­la jis­tě krás­ná a dopl­ně­ná vel­mi půvab­ný­mi ilu­stra­ce­mi. Má 64 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 199 Kč zde.

 

 • Autor: Pavel Pechoušek
 • Ilustrace: Zdeňka Študlarová
 • Žánr: belet­rie pro děti
 • Nakladatelství: Grada
 • Datum vydá­ní: 29. 05. 2017

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 %26. dubna 2017 Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 % Všechno začne v okamžiku, kdy se čtyřem dětem – Matěj, Zoe, Lucie, David - a jejich psu Mikymu, zjeví kouzelný papír, na kterém je napsán záhadný vzkaz s prosbou o záchranu M. E. Zatímco […]
 • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […]
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […]
 • Nečistotnost u koček - kniha12. srpna 2017 Nečistotnost u koček - kniha Tuto knihu sepsala německá veterinářka, odbornice svého oboru. Kniha je rozdělená do pěti kapitol nebo spíše oddílů, které popisují rady, když se děje něco s našimi kočičími miláčky. […]
 • Kitchen & the City - kniha6. srpna 2017 Kitchen & the City - kniha Petra Davidová, foodblogerka, napsala další kuchařku a tady je z ní výtah. Je rozdělena na několik kategorií. Začíná se saláty, předkrmy a přílohy. Je zde mnoho zvláštností a neobvyklých […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […]
 • Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 %4. května 2017 Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 % Dvanáctiletá holka Bára je poměrně obyčejný výrostek svého věku. Ovšem má dost podstatnou vlastnost – dokáže se přenést díky speciálnímu atlasu tam, kam chce, většinou do minulosti. Jednou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Jsou světla, která nevidíme na Kritiky.cz
Jsou světla, která nevidímeJsou světla, která nevidíme