Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha
Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Poli je losí hol­ka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mlá­ďa­ta a také sou­ro­zen­ci. Momentálně jsou doma pou­ze s mamin­kou, jejich tatí­nek se musel vydat hle­dat nové mís­to k byd­le­ní z jis­té­ho důvo­du. Jednoho veče­ra jim mamin­ka čet­la pohád­ko­vou kníž­ku, tro­chu stra­ši­del­nou, ale Poli a Aldo usnu­li a ani nevě­dě­li jak, ale usnu­li. A zdál se jim oprav­du živý sen, ve kte­rém se vyda­li hle­dat tatín­ka a zaži­li spous­tu dob­ro­druž­ství. Jako prv­ní šli zachrá­nit zakle­té­ho kně­ze. Ten, respek­ti­ve jeho duše nemě­la klid, pro­to­že kdy­si se do něj zami­lo­va­la jed­na dív­ka, ale on jí ublí­žil a za trest nyní musel blou­dit a stra­šit.

Jedno ze stra­ši­del­ných dob­ro­druž­ství se ode­hrá­lo pět set let nazpá­tek. Jednoho dne stá­la na bře­hu řeky Vltavy bab­ka, a jeli­kož byla roz­vod­ně­ná, tak kaž­dé­ho kdo šel oko­lo, pro­si­la, jest­li by ji pomohl dostat se na dru­hou stra­nu. Všichni ji odbý­va­li, nikdo nepo­mohl, dokon­ce se dočka­la urá­žek a posměš­ků, až jí pomohl uhlíř jako jedi­ný. Vzal ji na záda a nako­nec se mu poda­ři­lo pře­bro­dit se s ní na dru­hou stra­nu. Když sta­ře­nu posta­vil na zem, tak mu podě­ko­va­la, ale neda­la mu pení­ze, ale vět­ší dar. Z celé osa­dy, kde byd­lel, necha­la žít jenom uhlí­ře a jeho rodi­nu, všich­ni ostat­ní pomře­li na mor, pro­to­že se jed­na­lo o moro­vou bábu.

Poli a Aldo se potka­li se sil­ným Aloisem, jehož kama­rád padl do rukou sice krás­né dív­ky, ale čaro­děj­ni­ce. Žila na stat­ku a Lojza tam s kama­rá­dem pra­co­va­li jako údrž­bá­ři. Lojza si vši­ml, že jeho kama­rád je něja­ký vyhub­lý a utrá­pe­ný, až mu svě­řil, že paní šéfo­vá si ho kaž­dou noc vyve­de, dá mu ohláv­ku, on se pro­mě­ní v koně a jede s ním na sraz čaro­děj­nic. Lojza s obě­ma losí­ky se roz­hod­li, že mu pomů­žou od toho zakle­tí. Tak se také sta­lo, ale záro­veň vysvo­bo­di­li i svo­ji šéfo­vou, se kte­rou s Lojzou k sobě zaho­ře­li.

Poli a Aldo se potka­li s mla­dým mužem, kte­rý pašo­val skle­ni­ce s mar­me­lá­dou, aby uži­vil svo­ji rodi­nu. To všech­no obě­ma mla­dým losům vyprá­věl. Všichni šli spo­lu přes les, ale jen co vešli, tak za nimi se utvo­ři­la hus­tá mlha, kte­rou stvo­ři­li skřít­ci, kte­ří šli za nimi. Losíci se nemu­se­li bát, pro­to­že paše­rák se vždyc­ky z toho­to lesa dostal ven. Kromě toho na stro­mech síd­li­li stro­mo­ví mužíč­ci a jeden z nich byl paše­rá­kův kama­rád, jinak byli všich­ni nepřá­tel­ské­ho raže­ní. To všech­no jim paše­rák poví­dal, když tu najed­nou se v lese obje­vi­li poli­cis­té a chtě­li odvést jak paše­rá­ka, tak i oba losí sou­ro­zen­ce, ale v tu chví­li zača­li sviš­tět ze stro­mu šiš­ky – byl to stro­mo­vý muží­ček.

Trojice běže­la lesem, jak jim to stro­mo­vý muží­ček pora­dil, když tu při­šel sešup a po chví­li se díva­li na zvlášt­ní stvo­ře­ní – Lipenská mat­ka. Ta běž­ně nezva­né návštěv­ní­ky zardousi­la, ale tady udě­la­la výjim­ku. Dokonce obě­ma losům pro­zra­di­la, kde je jejich tatí­nek. Ten byl bohu­žel zka­me­ně­lý a vycpa­ný na poli­cej­ní sta­ni­ci. Svým způ­so­bem to zapří­či­ni­la Lipenská mat­ka, ale pora­di­la jim, jak ho vysvo­bo­dit. Mimo toho se nau­čil kouz­lo i paše­rák a chtěl zbo­hat­nout a tím, že mu ztvrdlo srd­ce, tak také špat­ně skon­čil.

Krásná pohád­ko­vá kníž­ka, dopo­ru­ču­ju všem dětem, urči­tě se jim to bude líbit. Je to sice drob­ná kníž­ka, ale zce­la jis­tě krás­ná a dopl­ně­ná vel­mi půvab­ný­mi ilu­stra­ce­mi. Má 64 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 199 Kč zde.

 

 • Autor: Pavel Pechoušek
 • Ilustrace: Zdeňka Študlarová
 • Žánr: belet­rie pro děti
 • Nakladatelství: Grada
 • Datum vydá­ní: 29. 05. 2017

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […]
 • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […]
 • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […]
 • Školnice Valerie odhalena - kniha7. října 2017 Školnice Valerie odhalena - kniha Martin a Šimon jsou ve druhé třídě základní školy třídy A a kamarádi ještě s Vojtou a Pepíkem ze třídy B. Ve škole byli učitelé na děti zlí a přísní, ale nyní se to změnilo a Martin se […]
 • Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 %26. dubna 2017 Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 % Všechno začne v okamžiku, kdy se čtyřem dětem – Matěj, Zoe, Lucie, David - a jejich psu Mikymu, zjeví kouzelný papír, na kterém je napsán záhadný vzkaz s prosbou o záchranu M. E. Zatímco […]
 • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […]
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […]
 • Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha24. května 2018 Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha Bára je dvanáctileté, na první pohled úplně normální děvče, ovšem má jedno zásadní tajemství - může cestovat do minulosti, a to díky kouzelnému atlasu. S rodiči se přestěhovala na venkov, […]
 • Nečistotnost u koček - kniha12. srpna 2017 Nečistotnost u koček - kniha Tuto knihu sepsala německá veterinářka, odbornice svého oboru. Kniha je rozdělená do pěti kapitol nebo spíše oddílů, které popisují rady, když se děje něco s našimi kočičími miláčky. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X