Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Pohádky paní Meluzíny – kniha – recenze – 99 %Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Dvacet pohá­dek sesklá­da­ných a sepsa­ných na moti­vy růz­ných zná­mých pří­bě­hů – tak by se dala cha­rak­te­ri­zo­vat tahle kni­ha. Vilík je u babič­ky a léčí se z nemo­ci. Každý večer k němu při­chá­zí hol­čič­ka z krbu a její mamin­ka Meluzína v komí­ně. Vilík čte vždyc­ky jed­nu pohád­ku a po něm je na řadě hol­čič­ka, ovšem za ni vyprá­ví mamin­ka. Začíná se pohád­kou O Jankovi, Joskovi, Štěpánovi a krás­né Simonce.

Je o dře­věn­ká­ři, kte­rý má dva­náct synů a nyní se mu naro­di­lo tři­nác­té dítě – hol­čič­ka. Pro ni hle­dá kmo­tra. Najde uro­ze­né­ho pána, jenž mu nabíd­ne, že hol­čič­ku vez­me k sobě na zámek a tam ji vycho­vá spo­lu se svý­mi tře­mi syny. Velmi pěk­ná je O prin­ci a stří­br­ném zajíč­ko­vi. Vypráví o krá­li, kte­rý měl jed­no­ho syna a tři dce­ry. Během něko­li­ka dnů se prin­cez­ny ztra­tí a nikdo neví kam. Princ se je vydá hle­dat a najde je jako man­žel­ky obrů. Jsou spo­ko­je­né a šťast­né, tak­že bra­tr zakro­čit nemu­sí. Celou dobu mu pomá­há stří­br­ný zají­ček, což je vlast­ně zakle­tá prin­cezna.

Hodně výprav­ná a zají­ma­vá pohád­ka – O Šáhovi, vezí­ro­vi a der­vi­šo­vi. Jednoho dne půjde der­viš zaba­vit moc­né­ho šáha a nau­čí ho spe­ci­ál­ní­mu kouz­lu. Tomu samé­mu však i pro­rad­né­ho vezí­ra, kte­rý své­ho pána pod­le zra­dí, ale po záslu­ze bude potres­tán.

O prin­cezně a Zeleném rytí­ři je vol­ně podob­ná pří­bě­hu o Popelce. Z dal­ších zná­mých a podob­ných pohá­dek těm kla­sic­kým jsou napří­klad – O Krásce a Zvířeti, O Popelce a skle­ně­ném stře­víč­ku a dal­ší.

Tahle kni­ha je moc pěk­ná, teda mě se líbi­la, až na jed­nu pohád­ku, kte­rá je na můj vkus až pří­liš ost­rá, jinak nemám žád­né výhra­dy. I kresby jsou úžas­né. Doporučuju pro děti vše­mi dese­ti, není dra­há a má doce­la dost stran – 172.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Atlantis.

  • Autor: Jan Vladislav
  • Žánr: pro děti
  • Ilustrace: Vlasta Baránková
  • Nakladatelstvi: Atlantis
  • Datum vydá­ní: 1999
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.