Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Nečistotnost u koček - kniha


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Nečistotnost u koček - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Tuto kni­hu sepsa­la němec­ká vete­ri­nář­ka, odbor­ni­ce své­ho obo­ru. Kniha je roz­dě­le­ná do pěti kapi­tol nebo spí­še oddí­lů, kte­ré popi­su­jí rady, když se děje něco s naši­mi koči­čí­mi miláč­ky. V prv­ním oddí­lu se věnu­je cho­vá­ní spo­je­ným s vylu­čo­vá­ním, pro­to­že to s tím úzce sou­vi­sí. Věnuje se zde nežá­dou­cí­mu vyprázd­nění a znač­ko­vá­ní. Častěji to pro­vo­zu­jí kocou­ři než koč­ky a v této kni­ze je uve­de­no i něko­lik sku­teč­ných pří­kla­dů. V tom­to prv­ním oddí­le jsou popsá­ny pří­či­ny toho­to sta­vu, pro­to­že jak se to tak jeví, obvykle je to na zákla­dě něja­ké psy­chic­ké zátě­že. Paní dok­tor­ka zde uvá­dí mno­ho uži­teč­ných infor­ma­cí, ale také pou­ka­zu­je na spe­ci­ál­ní medi­ka­men­ty, kte­ré upra­ví kočkám psy­chi­ku.

Druhý oddíl je věno­ván znač­ko­vá­ní. Je zde popsá­no, jak by měl nor­mál­ní stav vypa­dat, ale také se věnu­je i tzv. nežá­dou­cí­mu znač­ko­vá­ní. Když se vyskyt­nou potí­že, tak paní dok­tor­ka zde radí jak postu­po­vat. Za smys­lu­pl­ný pro­stře­dek napří­klad pova­žu­je kas­t­ra­ci, pro­to­že dospě­lá nevy­kas­t­ro­va­ná zví­řa­ta znač­ku­jí více, avšak ani kas­t­ra­ce nedo­ká­že zaru­čit, že kro­pe­ní močí usta­ne úpl­ně. Pokud je v domě více koček a maji­te­lé nevě­dí, kte­rá pro­vá­dí to tzv. špat­né znač­ko­vá­ní, musí něja­kým způ­so­bem zjis­tit, kte­rá z nich nese odpo­věd­nost. Nežádoucí znač­ko­vá­ní může mít i pří­či­nu zdra­vot­ní – to zna­me­ná, že kočka může být indis­po­no­vá­na, co se týká zdra­ví.

Ve tře­tím oddí­le se nesou ukáz­ko­vé pří­pa­dy koček, respek­ti­ve kocou­rů, kte­ré měla paní dok­tor­ka v pra­xi a cho­di­la domů k jejich páníč­kům, aby moh­la správ­ně určit dia­gnó­zu. Jsou zde čty­ři kocou­ři, kte­ří měli něja­ký pro­blém spo­je­ný s vyprazd­ňo­vá­ním a znač­ko­vá­ním. Například hned ten prv­ní – Paul. V posled­ním půlro­ce močí na všech­ny věci v domě. Dokonce jde i do pod­kro­ví. Tam poču­rá pohov­ku pro hos­ty a nevy­ne­chá ani kvě­ti­ná­če s poko­jo­vý­mi rost­li­na­mi. Velkou potře­bu naštěs­tí pro maji­te­le pro­vo­zu­je výhrad­ně v koči­čí toa­le­tě. Tady byla pří­či­na ve zdra­vot­ním sta­vu jako tako­vém a z toho dále pra­me­ni­li ješ­tě mír­né psy­chic­ké obtí­že, kte­ré to jenom tzv. dora­zi­ly. Mimo rady tu čte­ná­ři najdou i krás­né foto­gra­fie koči­ček.

Čtvrtý oddíl se zamě­řu­je na nežá­dou­cí cho­vá­ní a jak mu před­chá­zet a jak ho cíle­ně měnit. Je zde popsá­na poměr­ně slo­ži­tá změ­na emo­cí pro koč­ku, kte­ré by se hůře pro­vá­dě­li, když je člo­věk začá­teč­ník s kočka­mi. Ale ani zku­še­ní cho­va­te­lé by to nemu­se­li hned na prv­ní pokus tre­fit. Paní dok­tor­ka popi­su­je cvi­če­ní se zvu­ky, kte­ré se dají kou­pit na cd nosi­čích napří­klad u vete­ri­ná­ře a díky nim se dá pro­vést u koček cíle­né ovliv­ně­ní emo­cí, ale je to běh na dlou­hou trať a člo­věk se musí obr­nit trpě­li­vos­tí.

Jedná se o sen­zi­bi­li­za­ci a sys­te­ma­tic­kou desen­zi­bi­li­za­ci. Paní dok­tor­ka tyto meto­dy popi­su­je vel­mi zevrub­ně, tak­že to pocho­pí úpl­ně kaž­dý. Mimo toho v kni­ze také mno­ho­krát pro­hlá­sí, že koč­ky bychom nemě­li trestat, pokud zjis­tí­me, že se vyprázd­ni­la někam jinam, než do koči­čí toa­le­ty. Čtenáři by měli mít na pamě­ti, že v tom oprav­du může být úpl­ně něco jiné­ho než je roz­pus­ti­lost, a to vlast­ně pokaž­dé. Autorka mno­ho let pra­co­va­la jako vete­ri­nář­ka v Mnichově, kde měla pra­xi zamě­ře­nou na malá zví­řa­ta. V roce 1994 šla do Anglie stu­do­vat tera­pii cho­vá­ní zví­řat. Od roku 2000 se tudíž spe­ci­a­li­zu­je jako tera­pe­u­t­ka na pro­blé­mo­vé cho­vá­ní zví­řat.

Výborná kni­ha s nád­her­ný­mi fot­ka­mi koček, kte­rá se hodí pro milov­ní­ky všech zví­řat, neje­nom koček. Doporučuju všem, kdo mají rádi zví­řa­ta. Opravdu per­fekt­ní čte­ní - je znát na prv­ní pohled, že to napsa­la vete­ri­nář­ka. Má 128 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 219 Kč zde.

 

 • Autor: Renate Jones
 • Žánr: cho­va­tel­ství
 • Nakladatelství: Grada
 • Datum vydá­ní: 10. 04. 2017

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […]
 • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […]
 • Kitchen & the City - kniha6. srpna 2017 Kitchen & the City - kniha Petra Davidová, foodblogerka, napsala další kuchařku a tady je z ní výtah. Je rozdělena na několik kategorií. Začíná se saláty, předkrmy a přílohy. Je zde mnoho zvláštností a neobvyklých […]
 • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […]
 • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […]
 • Školnice Valerie odhalena - kniha7. října 2017 Školnice Valerie odhalena - kniha Martin a Šimon jsou ve druhé třídě základní školy třídy A a kamarádi ještě s Vojtou a Pepíkem ze třídy B. Ve škole byli učitelé na děti zlí a přísní, ale nyní se to změnilo a Martin se […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...