Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Nebe je všudePartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Ztráta něko­ho blíz­ké­ho je vždyc­ky nepří­jem­nou dobou plnou smut­ku, stesku, trá­pe­ní a mno­hých změn. Sedmnáctiletá Lennie si prá­vě pro­chá­zí tako­vým obdo­bím. Dosud žila ve stí­nu své sestry Bailey, kte­rá pro ni byla nej­lep­ší kama­rád­kou. Probíraly spo­lu všech­ny pro­blémy a rado­va­ly se ze živo­ta. S Baileinou smr­tí však při­chá­zí prázd­no­ta a Lennie se musí posta­vit na vlast­ní nohy a vklouz­nout zpát­ky do živo­ta. Nebude to mít ale vůbec jed­no­du­ché, pro­to­že se do toho ješ­tě zami­lu­je – popr­vé a rov­nou do dvou klu­ků záro­veň. Vybere si nako­nec nada­né­ho hudeb­ní­ka Joeho, nebo staré­ho kama­rá­da Tobyho, kte­rý ale cho­dil s Bailey? Mohla by jí to Lennie udě­lat a takhle ji zra­dit?

Už od prv­ní stra­ny „Nebe je všu­de“ na vás dých­ne poho­do­vá atmo­sfé­ra díky kama­rád­ské­mu, nijak slo­ži­té­mu a jed­no­du­ché­mu vyprá­vě­ní, kte­ré pat­ří hlav­ní hrdin­ce, kni­ho­mol­ce Lennie. Začíst se do pří­bě­hu tak není žád­ný pro­blém, spíš je nao­pak díky přá­tel­ské­mu duchu, tra­pa­sům, komic­kým situ­a­cím a rych­le ubí­ha­jí­cí­mu ději obtíž­né kni­hu odlo­žit.

Líbilo se mi, že „Nebe je všu­de“ hýří vese­lou nála­dou – a to i přes smut­né udá­los­ti, kte­rý­mi si muse­la sym­pa­tic­ká Lennie pro­jít. Jednoduchý pří­běh, prv­ní lás­ka a slov­ní hříč­ky typic­ké pro nác­ti­le­té spo­lu s čet­ný­mi vti­py odleh­čo­va­ly celou kni­hu, kte­rá se zao­bí­ra­la hlav­ně nera­dost­ný­mi téma­ty smr­ti a ztrá­ty, což jí dodá­va­lo pochmur­ný nádech.

Autorka Jandy Nelsonová to ale s leh­kos­tí vykom­pen­zo­va­la proflák­nu­tý­mi, stá­le ale aktu­ál­ní­mi hláš­ka­mi a strast­mi dospí­va­jí­cích sle­čen a snad nikdy omr­ze­lým škol­ním pro­stře­dím. Navíc ved­le prv­ní lás­ky vel­ký pro­stor věno­va­la mé milo­va­né hud­bě, což celou kni­hu krás­ně ozvlášt­ni­lo a povzne­slo.

Já jsem bohu­žel od této kni­hy čeka­la více než jen prostý young adult pří­běh, kte­rý byl na mě již tro­chu moc dět­ský a byl pro­stou­pen tako­vý­mi podiv­ný­mi zvlášt­nost­mi, kte­ré mi úpl­ně nesed­ly. Místy jsem se nudi­la nebo zou­fa­la nad nejas­ným a až moc tee­nage­rov­ským počí­ná­ním hlav­ní hrdin­ky, kte­ré mi neby­lo sym­pa­tic­ké a při­šlo mi pře­hna­né. Ale vím, že toto cho­vá­ní k dospí­vá­ní a prv­ní lásce neod­mys­li­tel­ně pat­ří, tak­že to chá­pu. Myslím si ale, že z young adul­to­vek už tak tro­chu rostu, a tak pro mě čet­ba neby­la tím pra­vým oře­cho­vým.

„Nebe je všu­de“ je báječ­ným odde­cho­vým pří­bě­hem na pár veče­rů pro mla­dé sleč­ny, kte­ré se ješ­tě nena­ba­ži­ly kla­sic­kých dív­čích romá­nů a milost­ných troj­ú­hel­ní­ků. Knížka potě­ší kaž­dou dív­čí duši, kte­rá nepo­hrd­ne nad roman­ti­kou a lehce před­ví­da­tel­ným, zato ale odpo­čin­ko­vým dějem. Lennie vám urči­tě při­ros­te k srd­ci a jsem si jistá, že se mož­ná sta­ne i oblí­be­nou lite­rár­ní posta­vou, kte­rou bys­te chtě­li potkat v reá­lu a popo­ví­dat si s ní.


  • Autor:Jandy Nelsonová
  • Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, psy­cho­lo­gic­ký román, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
  • Nakladatelstvi:COOBOO
  • Datum vydá­ní: 09.02.2015

Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz za 239 Kč.

Vendula Jindrová

Jsem vel­ká milov­nic čte­ní, psa­ní, knih a pří­bě­hů, díky kte­rým doká­žu zapo­me­nout na svět oko­lo. Kromě lite­ra­tu­ry ješ­tě hra­ju na kla­vír, zají­mám se o jógu, pří­rod­ní kos­me­ti­ku a zdra­vý život­ní styl. Doufám, že se vám mé člán­ky budou líbit a že si tře­ba i něja­kou kni­hu na mé dopo­ru­če­ní pře­čte­te! ;)

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.