Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Nakresli 50 zví­řat od Lee J. Ames
Ohodnoťte člá­nek

NAKRESLI 50 ZVÍŘAT od Lee J. Ames

Touží se vaše děti nau­čit malo­vat jako správ­ní mistři malí­ři? Vy ale neví­te, jak na to? Zkuste jim poří­dit tuto úžas­nou pří­ruč­ku „Nakresli 50 zví­řat“ od Lee J. Amese, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPRESS, a uvi­dí­te, že si při­jdou na své nejen ony, ale i Vy!

S tou­to kni­hou vás kres­le­ní pros­tě chyt­ne a bude vás sku­teč­ně bavit!

Stát se sku­teč­ným a obdi­vo­va­ným mis­trem malí­řem neby­lo nikdy tak jed­no­du­ché jako prá­vě teď s pomo­cí této úžas­né pří­ruč­ky slav­né­ho auto­ra Lee. J. Amese, jehož kni­hy v sérii „Nakresli 50“ se pro­da­ly více než 5 mili­ó­nů kopii; a uká­žou vám tu správ­nou ces­tu k umě­ní, kte­rá začí­ná v jed­no­du­chos­ti a pre­ciz­nos­ti kaž­dé kres­by.

Kniha obsa­hu­je 50 návo­dů na 50 růz­ných zví­řat, vybra­ných prá­vě tak, aby obsáh­la co nej­šir­ší šká­lu, pokud mož­no celé zví­ře­cí říše. Autor záměr­ně vybral 50 růz­ných živo­či­chů, aby si v kni­ze oprav­du našel kaž­dý to svo­je. Jsou zde zastou­pe­ni jak ptá­ci, ryby, pla­zi, tak i různá čtyř­no­há zví­řa­ta.

Kniha neob­sa­hu­je žád­né tiš­tě­né slo­vo, pou­ze obráz­ko­vé postu­py, tak­že dětič­ky mohou s kni­hou klid­ně pra­co­vat samo­stat­ně bez pomo­ci a zása­hu jaké­ho­ko­liv dospě­lé­ho. A mož­ná prá­vě tato svě­ře­ná důvě­ra bude jejich vel­kou hna­cí sílou učit se samy malo­vat, a poté se i pochlu­bit s tím, jak vše doko­na­le zvládly a nama­lo­va­ly.

Příručka Lee. J. Amese pro­ve­de všech­ny malé malí­ře od prv­ní­ho až do posled­ní­ho tahu, hez­ky krok za kro­kem pro­střed­nic­tvím jed­not­li­vých kre­seb. Tyto úžas­né, kres­le­né postu­py vás nevě­dom­ky zasvě­tí do krá­sy spo­čí­va­jí­cí prá­vě v jed­no­du­chos­ti kres­le­ní, žád­né slo­ži­té a nároč­né postu­py.

Díky tomu si je děti rych­le osvo­jí a při­způ­so­bí k obra­zu své­mu tak, aby jaké­ko­liv zví­řát­ko zvládly kdy­ko­liv nakres­lit bez drob­né chvi­lič­ky zavá­há­ní. Navíc neu­stá­lým pro­cvi­čo­vá­ním si tyto postu­py zau­to­ma­ti­zu­jí a dosta­nou krás­ně do ruky.

Věřte, že pokud pocho­pí­te jed­no­du­ché tri­ky a tahy, kte­ré se dost čas­to opa­ku­jí v jed­not­li­vých nákre­sech, tak se brzy neza­lek­ne­te niče­ho, co bys­te sami bez pomo­ci návo­du nezvlád­li nakres­lit. A co víc, při­jme­te i jakou­ko­liv výzvu a mož­nost nakres­lit oprav­du coko­liv.

Ano, již za pár dní pro­cvi­čo­vá­ní se může­te těšit ze slad­ké odmě­ny v podo­bě vašich kre­seb plných ori­gi­na­li­ty, jed­no­du­chos­ti a pro­pra­co­va­nos­ti, neboť si tuto tech­ni­ku vel­mi rych­le oblí­bí­te. Zjistíte, že není zapo­tře­bí v kres­le­ní zví­řat hle­dat něco slo­ži­té­ho, sta­čí pou­ze jed­no­du­chý obrys a pár tahů navíc, a doko­na­lé dílo je na svě­tě.

Sami se pře­svěd­čí­te o tom, že když započne­te na papír prv­ním tahem, dal­ší vás už sám pove­de k dal­ší­mu a dal­ší­mu, poma­lu a jis­tě až ke koneč­né­mu dílu. Procvičování je mat­ka moud­ros­ti, a pro­to budete-li stá­le pro­cvi­čo­vat a tré­no­vat, brzy se vám názor­né postu­py snad­no vry­jí do pamě­ti a vnuk­nou do tahů ruky.

Pořídíte-li si tuto báječ­nou kni­hu, nebu­de­te nikdy lito­vat. Díky ní se nau­čí­te od jed­no­du­chých zví­řat malo­vat slo­ži­těj­ší, a spo­lu se svý­mi dět­mi pocí­tí­te radost a nad­še­ní z toho, jak se v kres­le­ní den co den více zdo­ko­na­lu­je­te, a jak vaše spo­leč­né obráz­ky dostá­va­jí sku­teč­ný tvar, tvar zví­ře­te.

Naučit se kres­lit jed­no­du­ché ptáč­ky, motý­ly, šneč­ky, a postup­ně i pro­kres­le­něj­ší a slo­ži­těj­ší dru­hy, jako je napří­klad slon, žira­fa nebo lev, je nyní oprav­du hrač­ka.

Tuto kni­hu s mými dcer­ka­mi, váš­ni­vý­mi malíř­ka­mi, a nejen malíř­ka­mi na papír, ale lec­kdy i na stě­ny naše­ho bytu, vře­le dopo­ru­ču­je­me. Od této kni­hy se vaše děti na dlou­ho dobu neod­trh­nou!!!

NAKRESLI 50 ZVÍŘAT

Autor: Lee J. Ames

Vydalo nakla­da­tel­ství CPres v Brně v roku 2017

Vydání 1.

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • "Renovace voskovek"23. července 2017 "Renovace voskovek" Renovace starých voskovek Také máte doma voskovky, kterým děti již sundaly papírový kabátek? A také dost špiní a povalují se všude možně? I u nás tomu není jinak! A tak jsme se rozhodli, […]
  • TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké2. července 2017 TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké Kniha „TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké“ od Aleny Isabelly Grimmichové, které vydalo nakladatelství CPress, určitě nenechá chladnými všechny milovníky nejrůznějších výtvarných […]
  • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […]
  • A proto nejíme zvířátka.... Protože nejsou produktem k jídlu?18. prosince 2017 A proto nejíme zvířátka.... Protože nejsou produktem k jídlu? První dětská knížka, která se na zvířátka dívá jiným způsobem. Roztomilým, leč důrazným.  Lidským. A hodně dětskýma očima. Takovým, že nebudete mít chuť je jíst. Protože vlastně vůbec […]
  • "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové9. listopadu 2017 "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové Pokud nemáte ještě koupený diář na příští rok, zkuste jej raději vyměnit za „Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové, jež vydala Grada Publishing, […]
  • Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock1. ledna 2017 Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock Omalovánky pro dospělé již není třeba představovat, získali si své zájemce, nadšence, kteří si již svůj život bez odpočinku u vymalování předkreslených šablon rozličných motivů nedokážou […]
  • Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace10. června 2017 Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace V dnešní hektické době, kdy se na nás valí nejen spousta informací, povinností a kdy máme pocit, že musíme všechno stihnout, lidem chybí právě ten čas sama pro sebe. Chvíle, kdy se člověk […]
  • "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové22. srpna 2017 "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v podezření“ od vydavatelství Grada Publishing, a.s. pod značkou Bambook si na první pohled získala nejen mě, ale hlavně mojí starší dceru. […]
  • 20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte19. prosince 2016 20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte Jistě si každý vzpomene, že v době dětství se mu do ruky dostal obrázek, který vznikl tak, že se spojilo několik teček. Obvykle stačilo několik tahů a jednoduchý obrázek byl na světě. Na […]
  • Příšerné zlobilky (audiokniha) od Martiny Drijverové19. srpna 2017 Příšerné zlobilky (audiokniha) od Martiny Drijverové Malé neposedy a malé zlobilky zcela určitě nadchnou „Příšerné zlobilky“ od Martiny Drijverové, jež vydalo nakladatelství Albatros Media a.s.. Děti by nebyly dětmi, kdyby alespoň malinko […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR