Mýty 1: Legendy v exilu - 90 %
Mýty 1: Legendy v exi­lu - 90 %
Ohodnoťte člá­nek

Pokud si to dob­ře pama­tu­ji, tak „Legendy v exi­lu“ jsem četl popr­vé vel­mi brzy poté, co byly vydá­ny nakla­da­tel­stvím Netopejr. To vyda­lo ješ­tě dru­hý díl, ale na něja­kou dobu se série odml­če­la, dokud se jí necho­pi­lo nakla­da­tel­ství Crew, kte­ré zajiš­ťu­je, že tahle skvě­lá série dál vychá­zí. Když jsem „Legendy v exi­lu“ četl popr­vé, líbi­ly se mi, celá série mě nadchla, také pro­to, že ješ­tě neby­lo tolik jiných děl, hlav­ně seri­á­lů a knih, kte­ré se věnu­jí pohád­ko­vé­mu svě­tu a jeho spo­je­ní se svě­tem moder­ním, pří­pad­ně pojí­ma­jí pohád­ky jinak. Ve fil­mu je to také běž­ná pra­xe. Bill Willingham uká­zal, že tohle je lát­ka, kte­rá lidi zají­má. Jenže jak to tak dopa­dá, když je něče­ho moc...

Jenže „Mýty“ stá­ly na začát­ku toho­hle obno­ve­né­ho zájmu o moder­ní pro­ve­de­ní pohá­dek, a když jsem se k této prv­ní kni­ze vrá­til, koneč­ně jsem si doká­zal napl­no uvě­do­mit, jak moc geni­ál­ní tohle dílo vlast­ně je. Bill Willingham vychá­zí z cel­kem jed­no­du­ché­ho nápa­du. Rozhodl se dát dohro­ma­dy pohád­ko­vé posta­vy, kte­ré se na prv­ní pohled nezna­jí, ale na dru­hý pohled je mož­né mezi nimi hle­dat spo­ji­tos­ti. Princ, kte­rý se obje­vu­je v růz­ných pohád­kách, vždyc­ky dosta­ne svou prin­cez­nu. Co když je to pořád ten samý princ? To by pak zna­me­na­lo, že je cel­kem kurev­ník, pro­to­že pořád spí s jinou prin­cez­nou. To by ale cel­kem dost vypo­ví­da­lo o jeho cha­rak­te­ru. Vlastně je to ve sku­teč­nos­ti pořád­ný šmejd. A co když jsou někte­ré prin­cez­ny sest­ry? To by byl tepr­ve zvrat.

Přesně z toho vychá­zel Bill Willingham, když se roz­ho­dl, že začne tvo­řit „Mýty“. Vlka zná­te z více pohá­dek, nej­zná­měj­ší jsou pak dvě - „O čer­ve­né Karkulce“ a „O třech pra­sát­kách“. Co když to i v tomhle pří­pa­dě je ten samý vlk? Jak to, že má tak sil­ný dech, že může odfouk­nout celé domeč­ky? Kde pak tu sílu vzal? Ony to jsou cel­kem jed­no­du­ché nápa­dy, ale zamys­let se nad nimi, při­jít s nimi a pak sku­teč­ně dát dohro­ma­dy všech­ny mož­né pohád­ko­vé posta­vy, to je něco, co nezvlád­ne kaž­dý. V „Mýtech“ se ale mohou potká­vat posta­vy jako Baba Jaga, Pinocchio ane­bo jed­no z Prasátek. Samozřejmě, je postav mno­hem víc (a ve dru­hém díle dojde i na zby­lá dvě Prasátka), pro­to­že těch pohá­dek je sku­teč­ně obrov­ské množ­ství.

Bill Willingham se v prv­ní kni­ze vydal ces­tou detek­tiv­ky, kdy nejen, že nám skvě­lým způ­so­bem doká­že před­sta­vit jed­not­li­vé hrdi­ny, záko­ni­tos­ti svě­ta, řek­ne nám, že došlo k děsi­vým udá­los­tem, vál­kám, kte­ré je vyhna­ly do naše­ho svě­ta, kde muse­jí žít v uta­je­ní. To také vede k tomu, že jsou vlast­ně dvě pohád­ko­vé komu­ni­ty v našem svě­tě. V jed­né, pří­mo v New Yorku, žije ta sku­pi­na, jejíž čle­no­vé vypa­da­jí jako lidé, ane­bo se v lidi doká­ží pro­mě­nit. Na Farmě, o kte­ré nám více poví dru­há kni­ha, jsou pak umís­tě­ny mýty, kte­ré nema­jí lid­skou podo­bu, nemo­hou si ji dovo­lit zapla­tit, ane­bo ani nechtě­jí. Komunity mají co dělat pro to, aby se o nich nevě­dě­lo, ale mají pro­blémy i ve svém stře­du.

Jak jsem řekl, jed­ná se pri­már­ně o detek­tiv­ní pří­běh, kdy je potře­ba vyře­šit vraž­du. Ano, došlo k vraž­dě, a to vel­mi krva­vé. Obětí není nikdo jiný než Šípková Růženka, kte­rá je záro­veň sestrou Sněhurky, jež sice není sta­rost­ka, ale má pod pal­cem chod Mýtova. Policejní slož­ky tvo­ří Vlk, tedy Wolfi, jenž si prá­vě na tomhle pří­pa­du udě­lá kari­é­ru a uká­že svo­je schop­nos­ti. Bill Willingham tepr­ve roz­jíž­dí svou hru, jen nám lehce před­sta­vu­je, co jeho svět mýtů může obsa­ho­vat. Detektivní pří­běh je zde podán pod­le tra­dič­ních záko­ni­tos­tí žán­ru, navíc je pod­po­řen úžas­nou myto­lo­gií, kte­rá je už v tom­to díle nesku­teč­ně roz­sáh­lá a doví­me se základ­ní pra­vi­dla. To je ješ­tě pod­tr­že­no pro­za­ic­kým pří­bě­hem, kte­rý je na kon­ci kni­hy. Propojení naše­ho svě­ta s tím pohád­ko­vým bude ješ­tě sil­něj­ší, jak nám uká­za­ly dal­ší díly. Už ale tenhle začá­tek je skvě­lou ukáz­kou toho, co bylo a bude vytvo­ře­no.


Vydalo nakla­da­tel­ství Netopejr v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2008. Původně vyšlo jako čís­la 1 až 5 v sérii „Fables“ a pro­za­ic­ký pří­běh „A Wolf in the Fold“ u nakla­da­tel­ství Vertigo (dospě­lej­ší odnož DC Comics). Souborně v ori­gi­ná­le komiks vyšel jako „Fables: Legends in Exile“ v roce 2003. České vydá­ní má 128 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 389 Kč.
Knihu zakou­pí­te u naše­ho part­ne­ra Crew.cz
Scénář: Bill Willingham
Kresba: Lan Medina, Steve Leialoha a Craig Hamilton
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší20. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší Třetí pokračování knihy Sirotčince slečny Peregrinové je zase svou vazbou o něco tlustější a obsahuje zase o něco více stránek, než předchozí dva díly. Koho by nezajímalo, jak tohle […]
  • Záleskautky - Lumberjanes 1: Střez se svaté kočičky - 60 %17. listopadu 2017 Záleskautky - Lumberjanes 1: Střez se svaté kočičky - 60 % Přiznám se, že marketingová kampaň kolem komiksu "Záleskautky - Lumberjanes: Střez se svaté kočičky" mě docela dostala a já jsem byl celý natěšený, co od tohoto komiksu dostanu. Budu […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X