Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Manipulace a propaganda na pozadí současné informační válkyPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Manipulace a pro­pa­gan­da na poza­dí sou­čas­né infor­mač­ní vál­ky
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.

Jak moc sebou nechá­me mani­pu­lo­vat? Do jaké míry vychá­ze­jí naše názo­ry oprav­du z nás? A je vůbec mož­né věřit ale­spoň z čás­ti maso­vým médi­ím? Nejen na tyto otáz­ky se sna­ží odpo­vě­dět kni­ha Jozefa Ftorka s názvem mani­pu­la­ce a pro­pa­gan­da na poza­dí sou­čas­né infor­mač­ní vál­ky.

Propaganda a sna­ha o ovliv­ně­ní veřej­né­ho míně­ní (ať už za úče­lem náku­pu něja­ké­ho pro­duk­tu nebo vstu­pu země do vál­ky) tu byly prak­tic­ky odne­pa­mě­ti. V této kni­ze vám autor na něko­li­ka pří­kla­dech uká­že, jak snad­né je docí­lit toho, aby si dav (kte­ré­ho jste sou­čás­tí i vy) mys­lel to, co si mys­let má. Aby zamě­řil svou pozor­nost „tím správ­ným smě­rem“ a urči­tí lidé díky tomu dosáh­li svých cílů. Jedna z prv­ních věcí, na kte­rou autor upo­zor­ní, je, že veš­ke­ré pub­lic relati­ons nebo­li PR není nic jiné­ho než pro­pa­gan­da s hez­čím názvem.

Kniha je roz­dě­le­na do cel­kem dva­nác­ti kapi­tol, při­čemž kaž­dá z nich obsa­hu­je ješ­tě něko­lik pod­ka­pi­tol. Každé téma je tedy pře­hled­ně zpra­co­vá­no, ačko­liv čte­nář má pocit, že vše se neu­stá­le točí kolem fak­tu, že jsme prak­tic­ky v kaž­dém oka­mži­ku naše­ho živo­ta ovliv­ňo­vá­ni. Televize, rádio, novi­ny, kul­tur­ní akce, zkrát­ka ve všech odvět­vích kolem nás jsou lidé, kte­ří nás potře­bu­jí někam nasmě­ro­vat. Mohlo by se zdát, že tato myš­len­ka hra­ni­čí s para­no­i­ou, ale na zce­la kon­krét­ních pří­kla­dech může­me vidět, že je to spíš nao­pak. Náš pocit, že se může­me svo­bod­ně roz­ho­do­vat, byl až dět­sky naiv­ní.

Záměrem auto­ra ale urči­tě neby­lo jen vydě­sit čte­ná­ře. Snaží se pře­de­vším dopo­drob­na vysvět­lit způ­so­by, kte­rý­mi se nás pokou­ší tzv. eli­ta ovliv­ňo­vat a tím pádem snad i při­spět k tomu, abychom do budouc­na při­stu­po­va­li ke kaž­dé infor­ma­ci kri­tic­ky a obe­zřet­ně.

Tuto kni­hu bys­te si roz­hod­ně měli poří­dit, pokud se chce­te zamýš­let nad otáz­ka­mi, kte­ré by byly pro mno­ho lidí nepří­jem­né.

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách Grada.cz za 298 Kč.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Za plotem - kniha - recenze - 100 %11. dubna 2017 Za plotem - kniha - recenze - 100 % V téhle knize se zabývá hlavní hrdina doktor Dvořák o záhadných případech, se kterými se potkal, pozor lidově řečeno – v blázinci, jinak psychiatrické léčebně. K tomu má i pomoc a […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Kenyon, Sion: Arkturiáni: Zamyšlení pod letní hvězdnou oblohu8. července 2017 Kenyon, Sion: Arkturiáni: Zamyšlení pod letní hvězdnou oblohu Co se vám nebude hodit do hlavy, hoďte do fiktivní schránky. Už jen to je z této knihy úžasný nápad. A platí to úplně ve všem. Ano, tohle je opravdu hodně svérázná kniha, která rozjitří […]
  • Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %21. března 2017 Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 % Mám ráda pohádky, myslím si, že na tom není nic špatného, když to přizná dospělý člověk. Kniha Krátké pohádky na dobrou noc je opravdu moc hezké vyprávění. Autorem je Jan Zima, jenž […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Simpsonovi.Blog
Simpsonovi.Blog