Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Láska ze školního autobusuPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Ohodnoťte člá­nek

Ke kníž­ce ame­ric­ké spi­so­va­tel­ky Rainbow Rowellové jsem při­stu­po­va­la tro­chu skep­tic­ky. Na prv­ní vel­mi let­mý pohled se vám totiž může zdát, že máte před sebou něco jako Muzikál ze střed­ní v pun­ko­vém hávu.

Zrzka a Korejec

Dva hlav­ní pro­ta­go­nis­té, kte­ří také pro­půj­či­li název celé kníž­ce, jsou na prv­ní pohled napros­tý­mi pro­ti­kla­dy. Eleanor má dle míně­ní ostat­ních do krá­lov­ny krá­sy dale­ko, oblé­ká se spíš jako kluk, než jako děv­če a její extra­va­gant­ní vzhled v kom­bi­na­ci s tím, že je na ško­le nová, jí zrov­na moc oblí­be­nos­ti spo­lu­žá­ků nevy­slou­ží. Park je na tom o tro­chu lépe. Sice na pomy­sl­ném stře­do­škol­ském soci­ál­ním žeb­říč­ku nesto­jí bůhví­jak vyso­ko a po mat­ce zdě­dil korej­ské geny, jeho otec je ovšem respekt budí­cí váleč­ný vete­rán, jehož rodi­na zde žije po celé gene­ra­ce. A to se v této čás­ti Omahy počí­tá.

První lás­ky začí­na­jí v páru

A taky začí­na­jí roz­to­div­ný­mi způ­soby. Tahle zača­la ne zrov­na šťast­ným pro­hlá­še­ním: Kurvafix, pro­s­tě se posaď. Přesně tuhle větu totiž  Park vypus­til z úst, když Eleanor popr­vé potkal ve škol­ním auto­buse. Postupně se začnou sbli­žo­vat čím dál tím víc – pro­střed­nic­tvím Parkových oblí­be­ných komik­sů a pun­ko­vých pís­ni­ček.

Jejich vztah ovšem musí neu­stá­le pře­ko­ná­vat růz­né pře­káž­ky začí­na­jí­cí u posměšků spo­lu­žá­ků a spo­lu­ža­ček pokra­ču­jí­cí ovšem přes ty mno­hem hlub­ší a váž­něj­ší vězí­cí hlav­ně v Eleanořiě ne zrov­na závi­dě­ní­hod­ném rodin­ném záze­mí.

Punk a Beatles

Po pře­čte­ní, musím, aspoň za sebe kon­sta­to­vat, že Eleanor a Park je naštěs­tí něco víc než jen dal­ší naiv­ní pří­běh stře­do­škol­ské lás­ky. Vtipné vyprá­vě­ní, ve kte­rém se stří­dá pohled Parka i Eleanor plný pun­ko­vých a beat­le­s­ác­kých pís­ni­ček z doby, kdy ješ­tě nee­xis­to­va­lo něco jako inter­net nebo mobil­ní tele­fo­ny, vás chyt­ne a srd­ce a nepus­tí až do posled­ní strán­ky.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.