Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - knihaPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Dvanáctiletá hol­ka jmé­nem Bára se s rodi­či z Prahy pře­stě­ho­va­la na ven­kov a tak tro­chu jí to vadí. Ovšem na dru­hé stra­ně s kou­pí rodin­né­ho domu zís­ka­la i koč­ku Barču. Navíc vlast­ní kou­zel­ný atlas, kte­rý ji doká­že pře­nést do minu­los­ti. Tentokrát se dosta­la do doby Marie Terezie. A pro­cház­ka růžo­vou zahra­dou to tedy roz­hod­ně neby­la. Ocitla se v něja­kém lese, ale nemě­la nejmen­ší poně­tí o tom, kde se nachá­zí. Když se něja­kým způ­so­bem dosta­la z lesa na ces­tu, tak ji zasta­vil vůz taže­ný koní­ky. Na něm seděl star­ší muž jmé­nem Kučera. Ten se z Báry sna­žil vydo­lo­vat, odkud je a kam má namí­ře­no.

Samozřejmě mu nemoh­la říct, kdo je a odkud je, pro­to­že by jí to nevě­řil. Tak ji odve­zl na faru k panu fará­ři a jeho hos­po­dy­ni Mandaléně. I tady se z Báry sna­ži­li dostat její původ, ale mar­ně. Nenapadlo ji nic lep­ší­ho, než říct, že si vůbec nic nepa­ma­tu­je. Všichni ji lito­va­li, jen Mandaléna na ni byla ze začát­ku doce­la pro­tiv­ná. Pan farář jí pobí­dl, aby se najed­la. Byl doce­la nesvůj z toho, že Bára nejí pomo­cí holých rukou, a když mu pro­zra­di­la, že je zvyk­lá jíst vid­lič­kou, tak se jen usmál. Pak poprosil Mandalénu, aby Báře dala dohro­ma­dy její oděv, kte­rý byl znač­ně potr­ha­ný.

Bára se na faře uči­la všech­no, co má znát žena a dív­ka té doby, tak­že veš­ke­ré ruč­ní prá­ce a také se ocho­mý­ta­la v kuchy­ni. Poznala také Vojtu, chudé­ho mlá­den­ce, kte­rý sice má cha­lu­pu, ale je tam svým způ­so­bem otro­kem, pro­to­že rodi­če už nemá a žije tam s ním otčím a jeho novou ženou. Vojta měl rád Hanči, což byla dce­ra Kučery, kte­rý vzal Báru na faru. Jenže Kučera měl pro ni vyhléd­nu­té­ho Jakuba, syn­ka boha­té­ho sed­lá­ka. Jakub nebyl špat­ný kluk, jen­že Hanči ho nemě­la ráda. Opětovala Vojtův cit, ale bohu­žel to nemě­lo budouc­nost.

Kučera nako­nec zaří­dil, aby Vojtu vza­li na voj­nu. Bára se roz­hod­la, že to tak nene­chá a vyda­la se najít krá­lov­nu Marii Terezii, aby jí napsa­la cedu­lič­ku, aby moh­la Bára dostat Vojtu z voj­ny domů. Tak si tedy vza­la tro­chu peněz a vyda­la se pěš­ky na ces­tu. Na ces­tě ji zasta­vil tulák, zarost­lý a špi­na­vý. Nikde nikdo a Bára měla pocho­pi­tel­ně strach. Tulák jí chtěl ukrást, co měla v uzlu, tak se chví­li pře­ta­ho­va­li a Bára vola­la o pomoc, když u ní zasta­vil kočár s uro­ze­nou hra­běn­kou von Katzenburg. Ta ji vza­la do kočá­ru a nako­nec ji odvez­la až k zám­ku, kde síd­li­la Marie Terezie.

Bára se dosta­la pomo­cí lsti až k Marii Terezii. Té všech­no pově­dě­la a ta jí cedu­lič­ku při­slí­bi­la, záro­veň Báře nabíd­la, aby zůsta­la chví­li na zám­ku a děla­la spo­leč­ni­ci jed­né její dce­ři – Líza. Přes počá­teč­ní odstup se spo­lu obě dív­ky dost spřá­te­li­li. Bára měla přá­ní stát se prin­cez­nou a bylo jí to dopřá­no. Myslela si totiž, že nemu­sí nic dělat, ale to se zmý­li­la. Každý den měla nabi­tý od rána do veče­ra, hlav­ně uče­ním. Bára už z toho byla dost otrá­ve­ná, ale muse­la se pod­vo­lit. Na zám­ku neby­la jenom Líza, ale i dal­ší děti Marie Terezie a nej­star­ší byla Mariana, do kte­ré se zakou­kal mla­dý vikomt Filip.

Bohužel, i přes Marianiny sym­pa­tie se tenhle cit nemohl napl­no pro­je­vit, pro­to­že se to spo­le­čen­sky neho­di­lo, arci­vé­vod­ky­ně a vikomt – to by nemoh­lo jít dohro­ma­dy. Bára časem na zám­ku odha­li­la i tako­vé malé spik­nu­tí. Královnu Marii Terezii totiž navště­vo­val taj­ně něja­ký chlap a Bára si mys­le­la, že spo­lu mají milost­ná dosta­ve­níč­ka, ale mýli­la se. Bára se po ple­se, kte­rý byl uspo­řá­dán na počest Marie Terezie, vrá­ti­la spo­lu s hra­běn­kou von Katzenburg zpát­ky na faru a také si doje­li pro Vojtu na voj­nu. Přivezli ho domů, ale tam to nedo­padlo pod­le před­stav ani Báry a ani Vojty.

Tahle kníž­ka je moc dob­rá, stej­ně jako snad všech­ny z téhle edi­ce. Rozhodně to dopo­ru­ču­ju, aby si to děti pře­čet­li, pro­to­že jsou tam zásad­ní děje­pis­ná fak­ta, kte­rá mož­ná ješ­tě nezna­jí. Překáží mi snad jenom to, že hlav­ní hrdin­ka Bára je pod­le mého názo­ru natvrd­lá v někte­rých věcech, kte­ré by měla dáv­no znát, když cho­dí už dlou­ho do ško­ly.

Knihu lze zakou­pit za 349 Kč zde.

 

 • Autor: Veronika Válková
 • Ilustrace: Petr Kopl
 • Žánr: belet­rie pro děti
 • Nakladatelství: Grada
 • Datum vydá­ní: 30. 03. 2017

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 %4. května 2017 Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 % Dvanáctiletá holka Bára je poměrně obyčejný výrostek svého věku. Ovšem má dost podstatnou vlastnost – dokáže se přenést díky speciálnímu atlasu tam, kam chce, většinou do minulosti. Jednou […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 %26. dubna 2017 Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 % Všechno začne v okamžiku, kdy se čtyřem dětem – Matěj, Zoe, Lucie, David - a jejich psu Mikymu, zjeví kouzelný papír, na kterém je napsán záhadný vzkaz s prosbou o záchranu M. E. Zatímco […]
 • Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 %22. dubna 2017 Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 % V Tichém šlapacím království vládne král Tichošlap IV., dá se říct pevnou rukou, kterou mu však vede rádce se Špiclem. Nesmí se tady v podstatě dělat nic, co je nahlas, takže zpívat, […]
 • Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %21. března 2017 Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 % Mám ráda pohádky, myslím si, že na tom není nic špatného, když to přizná dospělý člověk. Kniha Krátké pohádky na dobrou noc je opravdu moc hezké vyprávění. Autorem je Jan Zima, jenž […]
 • Parkour a freerunning17. června 2017 Parkour a freerunning Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž základem je dostat se z bodu A do bodu B bezpečně, plynule a efektivně s použitím vlastního těla. Pomáhá v překonávání jakýchkoliv […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost7. března 2016 Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost Probudí ho první paprsky slunce, téměř každý den se podobá tomu předchozímu. Klokan se protáhne, vytřepe si z kožichu zbytky větviček a rozhlédne se kolem sebe. Hlas přírody mu napoví, co […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.